Databearbetning utan server

Tänk på annat än infrastruktur och skapa appar snabbare

Löftet om databearbetning utan server

Tänk om du kunde ägna all din tid åt att skapa och distribuera bra appar, och ingen tid alls åt att hantera servrar? Med databearbetning utan server kan du göra det eftersom den infrastruktur du behöver för att köra och skala apparna hanteras åt dig. Fokusera på verksamheten. Flytta resurser från infrastrukturhantering till innovation och att få ut appar på marknaden snabbare.

Vad är databearbetning utan server?

Databearbetning utan server är abstraktionen av servrar, infrastruktur och operativsystem. När du skapar appar utan server behöver du inte etablera och hantera några servrar, så du slipper fundera på infrastrukturen. Databearbetning utan server drivs av reaktionen på händelser och utlösare som sker nästan i realtid – i molnet. Som en helt hanterad tjänst är serverhantering och kapacitetsplanering osynliga för utvecklaren och debitering baseras bara på resurser som används eller den faktiska tid som koden körs.

Why build serverless applications?

Benefit from a fully managed service

Låt dina team slippa att behöva hantera servrar. Genom att använda fullständigt hanterade tjänster kan du fokusera på affärslogik och undvika administrativa uppgifter. Med arkitektur utan server distribuerar du bara din kod, så körs den med hög tillgänglighet.

Scale flexibly

Databearbetning utan server kan skalas från inget för att hantera tiotusentals samtidiga funktioner nästan omedelbart (inom några sekunder), för att matcha valfri arbetsbelastning, och utan att någon skalningskonfiguration krävs – den reagerar på händelser och utlösare nästan i realtid.

Betala bara för de resurser du använder

Med arkitektur utan server betalar du bara för den tid som koden körs. Databearbetning utan server är händelsedriven, och resurser allokeras så fort de utlöses av en händelse. Du debiteras bara för den tid och de resurser som krävs för att köra koden – genom delsekundsdebitering.

Webinar: Go serverless

Join Azure experts to understand how serverless computing in Azure can help you innovate faster, at a lower cost to your organization.

Skapa med Microsofts programplattform utan server

Build serverless apps on Azure. Benefit from a complete serverless platform to improve developer productivity, focus on business goals, and build intelligent apps that you’ll be able to get to market faster.

Öka produktivitet för utvecklare

Dra nytta av funktioner som lokal felsökning i Visual Studio, visuell felsökningshistorik, distributionsfack med mera. Microsofts plattform utan server går ett steg längre än att abstrahera serverinfrastruktur för att erbjuda funktioner som gör att utvecklare kan maximera sin effektivitet.

Skapa sömlösa anslutningar

Skapa moderna appar genom att kombinera värdefulla och kompletterande funktioner från olika källor. Använd innovativa funktioner, till exempel utlösare och bindningar, i Azure Functions så att du enkelt kan interagera med en rad Azure-tjänster och externa tjänster och Logic Apps för att kunna dra nytta av fler än 100 anslutningsprogram till Microsoft- och tredjepartstjänster.

Utveckla intelligenta appar

Integrera enkelt intelligens i dina appar. Med Azure är inbyggd intelligens inom räckhåll för alla apputvecklare. Gör det möjligt för logiken eller koden utan server att använda Machine Learning och Cognitive Services.

Se hur kunderna använder databearbetning utan server

Exempel på program utan server

Webbprogramarkitektur

Azure Functions kan driva en app med en enda sida. Appen anropar funktioner med en webhook-URL, sparar användardata och avgör vilka data som ska visas. Du kan också göra enkla anpassningar, som att byta målgrupp för annonser genom att anropa en funktion och skicka information om användarprofiler.

IoT-serverdel

For example, Internet of Things (IoT) devices send messages to Stream Analytics, which then calls an Azure function to transform the message. This function processes the data and creates a new update in Azure Cosmos DB.

SaaS-integrering

Functions supports triggers based on activity in a Software as a service (SaaS)-based application. For example, save a file in OneDrive, which triggers a function that uses the Microsoft Graph API to modify the spreadsheet, and creates additional charts and calculated data.

Mobil serverdel

A mobile back end can be a set of HTTP APIs that are called from a mobile client using the WebHook URL. For example, a mobile application can capture an image, and then call an Azure function to get an access token for uploading to blob storage. A second function is triggered by the blob upload and resizes the image to be mobile-friendly.

Utforska Azure för program utan server

Databearbetning

Azure Functions är en händelsedriven databearbetningsmiljö som gör att du kan köra kod, skriven på det programmeringsspråk du föredrar, utan att behöva fundera på servrar. Dra nytta av skalning på begäran och betala aldrig för outnyttjad kapacitet.

Storage

Azure Storage tillhandahåller hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter till utvecklare för molnprogram. Se alternativ för ostrukturerade objektdata, strukturerade datauppsättningar, fillagring och kölagring för kommunikation utan server mellan molnappar.

Databas

Azure Cosmos DB är en globalt distribuerad, mycket skalbar databastjänst för flera datamodeller som passar alla appar utan servrar. Den fullständigt hanterade molndatabasen har stöd för flera datamodeller, inklusive nyckelvärden, kolumnserier, dokument och grafer. Den har även stöd för populära API:er som SQL, MongoDB, Table och Gremlin.

Säkerhet och åtkomstkontroll

Azure Active Directory tillhandahåller molnbaserad identitets- och åtkomsthantering. Med den kan utvecklare tryggt kontrollera åtkomst till resurser och hantera och autentisera användarna av apparna utan server.

Molnmeddelanden

Event Grid är en helt hanterad tjänst för händelsedirigering som möjliggör avancerade programscenarier genom att koppla logik utan server till händelser från flera Azure-tjänster eller från dina egna appar.

Service Bus är en helt hanterad meddelandeinfrastruktur som gör att du kan skapa distribuerade och skalbara molnlösningar med kopplingar mellan privata och offentliga molnmiljöer.

Orkestrering av arbetsflöden

Logic Apps tillhandahåller arbetsflöden utan server som gör det möjligt för utvecklare att enkelt integrera data med sina appar i stället för att skriva komplex kod (”glue code”) mellan skilda system. Med Logic Apps kan du även orkestrera och koppla samman programmets funktioner och API:er utan server.

API Management

API Management är en nyckelfärdig lösning för att skapa, hantera, övervaka och skydda dina API:er oavsett skala.

Med Azure Functions Proxies kan du skapa mikrotjänstarkitekturer genom att dela upp stora API-ytor i flera funktionsappar, samtidigt som en enda API-yta visas för klienter.

Analytics

Azure Stream Analytics är en helt hanterad analystjänst för strömningsdata i realtid. Med den kan du skapa frågor på ett enkelt, deklarativt, SQL-liknande språk, och du betalar bara för den bearbetning som används per jobb.

Event Hubs är en helt hanterad tjänst som förenklar massinmatning av små mängder data, vanligtvis från enheter och sensorer, för att bearbeta, dirigera och lagra dessa data.

Intelligens

Med Azure Bot Service kan du skapa intelligenta botar utan server som kan interagera sammanhangsberoende med användarna via flera kanaler, till exempel SMS, Skype, Microsoft Teams, Slack, Office 365, Twitter och andra populära tjänster.

Med Cognitive Services kan du enkelt lägga till intelligenta funktioner, till exempel känslo- och attitydidentifiering, syn- och taligenkänning, språkförståelse, kunskaper och sökfunktioner, i din app. Genom att använda de här tjänsterna med hjälp av kod- eller logikarbetsflöden utan server minimeras inlärningskurvan för att skapa intelligenta appar.

Utvecklarverktyg

Integrated Development Experience (IDE)

Visual Studio Developer Tools for Functions effektiviserar utveckling utan server genom att göra det möjligt att skapa, felsöka och publicera lokalt i IDE.

Visual Studio Developer Tools for Logic Apps gör det möjligt att visuellt designa, skapa och distribuera logikappar från Visual Studio.

Continuous integration and continuous delivery

Visual Studio Team Services allow you to build a continuous integration and continuous delivery (CI/CD) workflow for your serverless applications.

Övervakning, loggning och diagnostik

Application Insights är en utökningsbar hanteringstjänst för programprestanda för att övervaka program utan server, identifiera prestandaavvikelser och diagnostisera problem med dem.

SDK:er

Azure-SDK:er och -verktyg tillhandahåller avancerade API:er för flera plattformar och språk som kan användas i dina funktioner utan server, samt kommandoradsverktyg som underlättar automatisering och skript.

Ramverk

Serverless Framework är ett programramverk med öppen källkod som gör det enklare att skapa arkitekturer utan server. Det har stöd för ett plugin-program för Azure Functions.

Analyst report

Economics of Serverless Cloud Computing

Read the report

Webinar

Go serverless. Build apps faster and stop worrying about infrastructure.

Watch the webinar

Video (2 minutes)

Get started with Azure Functions

Watch now

Documentation

Learn how to use Functions with these quickstarts, tutorials, and samples.

Explore documentation

Start building with a serverless platform

Get 1 000 000 Azure Functions requests per month for free with your account.