Molnmigrering

Varför och hur du går över till molnet

Din organisation kan få konkurrensfördelar med molnbaserad databehandling, så som högre effektivitet, större flexibilitet, lägre kostnader och bättre prestanda för dina program och tjänster. Eftersom molnbaserad databehandling speglar en övergång från ett traditionellt sätt att tänka kring IT-resurser kräver övergången till molnet en noggrann planering och strategi.

Molnmigreringar kan även innebära övergång från en leverantörs moln till en annans. Det här kräver också noggrann planering och många överväganden är desamma.

Utvärdera dina kostnader och behov

Här följer några inledande punkter när du utforskar en molnmigrering.

Utvärdera din befintliga miljö

Väg in den befintliga investeringen i ditt lokala datacenter och tänk över kostnaderna för en flytt till molnet för att avgöra om det är rätt för organisationen. För många mindre och yngre företag är migreringen till molnet en lätt match. Med molnbaserad databehandling kan du snabbt få åtkomst till resurser i företagsklass där du betalar per användning, resurser som annars kan vara oöverkomligt dyra.

Betrakta dina program och data

Vilka program ska du migrera till molnet? Kommer de att fungera bra i molnet eller är de, till exempel, beroende av den aktuella, anpassade lokala infrastrukturen? Äldre program kanske inte stöds i molnet du migrerar till, så kontrollera att den molnplattformen stödjer programmets språk. Tänk också över om de data du vill flytta till molnet passar där. Till exempel kan mycket känsliga data kräva en säkrare molndistribution.

Start Justin

Fastställ hur många resurser varje program använder

Molnet kan ge stora fördelar för upp- eller nedskalning av resurser för dina program. Fastställa vilka av programmen som kan dra nytta av en resursförbrukningsmodell som betalas per användning.

Rätt passform: offentligt moln, privat moln eller hybridmoln?

Det finns inte en enda molnstorlek som passar alla. En primär fördel med molnet är att du kan konfigurera distributionen på ett sätt som passar organisationen bäst. Du kan till exempel välja att distribuera molnbaserad databehandling via det offentliga molnet, ett privat moln eller ett hybridmoln:

Offentligt moln

Det här är det vanligaste sättet att distribuera molnbaserad databehandling. Resurser ägs och drivs av en tredjepartsleverantör av molntjänster och delas med andra organisationer som också använder tjänsten.

Privat moln

I ett privat moln används resurser uteslutande av ett företag eller en organisation. Privata moln används ofta när det krävs starkare säkerhet eller mer kontroll över infrastrukturen.

Hybridmoln

Hybridmolnet är en kombination av offentligt och privat och använder offentliga molnresurser och ditt privata moln eller befintliga lokala resurser. En anslutning görs mellan olika miljöer så att du kan utnyttja alla fördelar.

När ska du migrera?

Tidpunkten för en migrering till molnet är ett företagsbeslut – baserat på flera faktorer som är unika för varje organisation. Men en viktig tid att överväga molnet är när företaget ska expandera eller uppgradera. Kanske är servermaskinvaran i slutet av sin livscykel eller så måste du lägga till kapacitet i datacentret. Eller så är det dags att uppgradera till den senaste versionen av programvara som är kritisk för verksamheten. Det här kan vara bra tillfällen att överväga molnet som en del av en ny eller uppgraderad infrastruktur.

Riskreducering

Vid migrering till molnet måste en organisation utvärdera säkerhets- och regelefterlevnaden och planera distributionen efter det. När du migrerar till molnet förlitar du dig mindre på organisationens interna säkerhet och kontroll, så du behöver samarbeta med leverantören för att säkerställa rätt nivå av säkerhet och efterlevnad. Om organisationen till exempel hanterar känsliga data kan du behöva dedikerad maskinvara, programvara och nätverksutrustning (privat moln) i distributionen – eller ett offentligt moln som har efterlevnadsverktyg och resurser som är specifika för din bransch.

Få hjälp med molnmigreringens strategi och implementering

To help ensure a smooth transition, consider working with an outside partner to get your cloud computing environment up and running. A third-party can help you formulate a cloud migration strategy. And, some technology partners build ready-made solutions or help you design, build, and manage a solution that’s customized to your organization’s needs. Another option is to work with your cloud service provider to implement a solution for your organization. Learn how to create a migration strategy with Azure.

Överväg att börja i liten skala

Du måste ha en migreringstidsplan för flytten till molnet. Vissa organisationer väljer att migrera allt på en gång men det kan vara enklare, och mindre riskabelt, att migrera ett program eller en arbetsbelastning i taget. Du kan till exempel välja att börja med mindre kritiska arbetsbelastningar som en utvecklings- och testmiljö istället för produktionsmiljön. Virtualisering kan också förenkla migreringen. Det kan vara mycket enklare att flytta olika arbetsbelastningar till molnet om de redan har virtualiserats i din lokala servermiljö.

Migrera från ett moln till ett annat

Du kanske redan använder dig av molnbaserad databehandling. Om så är fallet kan molnmigreringen innebära en övergång från en molnleverantör till en annan. Med tiden kan du upptäcka att en annan leverantör erbjuder särskilda funktioner – och du vill utnyttja dem. Om du noga överväger hur du kan dra nytta av den nya leverantörens tjänst och planerar migreringen noggrant blir förutsättningarna bättre för en lyckad övergång.

Välja en molntjänstleverantör

När du har bestämt dig för att övergå till molnbaserad databehandling är nästa steg att välja en molntjänstleverantör. Det är viktigt att utvärdera tillförlitligheten och funktionerna hos en tjänsteleverantör som du planerar att anförtro med organisationens program och data. Några saker som du bör tänka på:

Affärshälsa och -processer

Leverantören bör ha bevisad stabilitet och en formell hanteringsstruktur. Etablerade riskhanteringsprinciper är avgörande, eftersom det är leverantörens förmåga att validera efterlevnaden av alla dina krav. Och underskatta inte dina instinkter. Du ska ha förtroende för företaget. Kontrollera företagets rykte och undersök dess partners. Se till att du förstår leverantörens nivå av molnerfarenhet helt och hållet.

Administrationssupport

Din leverantör bör kunna garantera en grundläggande servicenivå som du är nöjd med. Förstå serviceavtalen. Leverantören bör även leverera prestandarapporter och kunna spåra och övervaka dina tjänster och förändringar som görs av systemet. Fakturering bör ske automatiskt och smidigt.

Tekniska funktioner och processer

Leverantören bör göra det enkelt för dig att distribuera, hantera och uppgradera miljön. Kontrollera även att leverantören använder Standard-API:er och datatransformering, att leverantören har ett formellt system för händelsehantering som är integrerat med dess övervaknings-/hanteringssystem och att leverantören har dokumenterade och formella processer för att begära, logga, godkänna, testa och acceptera ändringar. Och även om du inte planerar att använda ett hybridmoln ska leverantören kunna stödja den modellen om du vill använda den senare.

Säkerhetsmetoder

Se till att leverantören har en omfattande säkerhetsinfrastruktur. Det bör finnas principer och procedurer på plats för att kontrollera åtkomsten till leverantörs- och kundsystem samt sådana som säkerställer integriteten för kunddata. Utvärdera även den fysiska säkerheten. Är leverantörens samordnade maskinvara skyddad? Har datacentren säkerhetsåtgärder i miljön som skyddar mot händelser som innebär störningar? Det bör även finnas redundanta nätverk och strömförsörjning och en dokumenterad plan för haveriberedskap och verksamhetskontinuitet. Mer information finns i Microsoft Azure Säkerhetscenter: Säkerhet.

Det är mycket att tänka på när det gäller molnmigrering. Men en noga planerad distribution – oavsett om det här fösta gången du beger dig ut i molnet eller om du byter till en ny leverantör – kan hjälpa organisationen att få ut mesta möjliga av distributionen. Se till att ha en fast strategi och samarbeta gärna med en betrodd leverantör och teknikpartner.

Start your cloud migration with Azure

Learn how Azure offers flexible, cost-effective cloud migration solutions with hybrid support. Find the tools and resources you need to begin migrating your apps, data, and infrastructure—at your own pace.

Get started in the Azure migration center

Kostnadsfritt konto

Bring your next great idea to life with the Azure Free Account

Kom igång nu

Visual Studio

Prenumeranter får upp till $1800 ytterligare Azure-tjänster per år

Aktivera nu

Startups

Gå med i BizSpark-programmet och få Azure-tjänster gratis

Läs mer