Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Microsoft Azure och Amazon Web Services

De största offentliga molnplattformarna Microsoft Azure och Amazon Web Services (AWS) erbjuder företag en bred och djupgående uppsättning funktioner med global täckning. Många organisationer väljer att använda båda plattformarna tillsammans för att få större valmöjligheter och flexibilitet. Med flera moln kan de dessutom sprida riskerna och minska beroendet av en leverantör. Konsultföretag och programvaruförsäljare kan också utöka till både Azure och AWS eftersom dessa tillsammans representerar en majoritet av molnmarknaden.

I diagrammet nedan kan du se vilken plattform som passar bäst för dina behov. IT-funktioner visas med motsvarande tjänst eller funktion i både Azure och AWS. I vissa fall visas flera tjänster eftersom de tillhör samma kategori, men funktionernas bredd och djup varierar.

Databearbetning

Delkategori AWS-tjänst Azure-tjänst Beskrivning
Virtuella servrar
AWS-tjänst
EC2
Azure-tjänst
Med virtuella servrar kan du distribuera, hantera och underhålla operativsystem och serverprogram. Instanstyper erbjuder kombinationer av CPU/RAM. Användarna betalar för det som de använder och kan enkelt skala efter behov.
Autoskala
AWS-tjänst
Automatisk skalning
Azure-tjänst
Du kan ändra antalet instanser automatiskt efter beräkningsbelastning. Du anger mått och tröskelvärden som bestämmer om instanser ska läggas till eller tas bort.
Infrastruktur för virtuella serverdiskar
AWS-tjänst
Elastic Block Store (EBS)
Azure-tjänst
Permanenta lagringsvolymer som kan användas med virtuella datorer med möjlighet att välja olika underliggande, fysiska lagringstyper och prestandaegenskaper.
Behållarhantering
AWS-tjänst
EC2 Container Service
Azure-tjänst
En behållarhanteringstjänst som stöder Docker-behållare och som gör att användarna kan köra program på hanterade instanskluster. Tjänsten innebär att du inte behöver köra klusterhanteringsprogram eller designa feltoleranta klusterarkitekturer.
Processlogik för serverdelen
AWS-tjänst
Lambda
Azure-tjänst
Används för att integrera system och köra processer på serverdelen som svar på händelser eller scheman utan det krävs någon etablering eller hantering av servrar.
Jobbaserade program
AWS-tjänst
Azure-tjänst
Dirigering av de aktiviteter och interaktioner mellan beräkningsresurser som krävs vid bearbetning mellan hundratals eller tusentals beräkningsnoder.
Mikrotjänstbaserade program
AWS-tjänst
Azure-tjänst
En beräkningstjänst som dirigerar och hanterar körning, livstid och återhämtning av komplexa, sammankopplade kodkomponenter som kan vara tillståndslösa eller tillståndskänsliga.
Webbprogram
AWS-tjänst
Elastic Beanstalk
Azure-tjänst
En helt förvaltad webbinfrastruktur som tillhandahåller underliggande webbserverinstanser och funktioner för säkerhet, hantering, återhämtning och delad lagring.
API-baserad körning av program
AWS-tjänst
Azure-tjänst
Skapa, hantera och agera värd för API:er som stöder flera språk och SDK:er med inbyggda funktioner för autentisering och analys.
Haveriberedskap
AWS-tjänst
Azure-tjänst
Automatiskt skydd och automatisk replikering av virtuella datorer. Erbjuder hälsoövervakning, återställningsplaner och testning av återställningsplaner.
Fördefinierade mallar
AWS-tjänst
Snabbstart för AWS
Azure-tjänst
Communitymallar för att skapa och distribuera lösningar baserade på virtuella datorer.
Marketplace
AWS-tjänst
AWS Marketplace
Azure-tjänst
Program från tredje part som är enkla att distribuera och som konfigureras automatiskt. Det kan till exempel vara lösningar med en virtuell dator eller flera virtuella datorer.

Lagring och innehållsleverans

Delkategori AWS-tjänst Azure-tjänst Beskrivning
Objektlagring
AWS-tjänst
S3
Azure-tjänst
Objektlagringstjänst för olika användningsområden, till exempel molnprogram, innehållsdistribution, säkerhetskopiering, arkivering, haveriberedskap och analys av stordata.
Delad fillagring
AWS-tjänst
Elastic File System (förhandsversion)
Azure-tjänst
Ett enkelt gränssnitt för att skapa och konfigurera filsystem snabbt, och dela gemensamma filer. Den delade fillagringen kräver inte stöd av en virtuell dator, och den kan användas med traditionella protokoll för att komma åt filer via ett nätverk.
Arkivering och säkerhetskopiering
AWS-tjänst
Gäller inte (programvara)
Glacier och S3 (lagring)
Azure-tjänst
Filer och mappar kan säkerhetskopieras och återställas från molnet och dina data skyddas på annan plats med hjälp av säkerhetskopierings- och arkiveringslösningar. Säkerhetskopieringen består av två delar: programvarutjänsten som styr säkerhetskopiering/hämtning och den bakomliggande infrastrukturen för lagring av säkerhetskopior.
Hybridlagring
AWS-tjänst
Storage Gateway
Azure-tjänst
Integrerar lokala IT-miljöer med molnlagring. Automatiserad datahantering och lagring, plus support för haveriberedskap.
Dataöverföring
AWS-tjänst
Importera/exportera Snowball
Azure-tjänst
En dataöverföringslösning som använder säkra diskar och enheter för att överföra stora mängder data. Lösningen erbjuder även dataskydd under överföringen.
Innehållsleverans
AWS-tjänst
CloudFront
Azure-tjänst
Ett globalt nätverk för innehållsleverans som levererar ljud, video, program, bilder och andra filer.

Nätverk

Delkategori AWS-tjänst Azure-tjänst Beskrivning
Nätverk
AWS-tjänst
Virtuellt privat moln
Azure-tjänst
Erbjuder en isolerad, privat miljö i molnet. Användare har kontroll över sin virtuella nätverksmiljö och kan till exempel välja egna IP-adressintervall, skapa undernät och konfigurera routningstabeller och nätverksgatewayer.
DNS (Domain Name System)
AWS-tjänst
Route 53
Azure-tjänst
En tjänst som agerar värd för domännamn och som dirigerar användare till Internetprogram, ansluter användarförfrågningar till datacenter, hanterar trafik till appar och förbättrar apptillgängligheten med automatisk redundans.
Dedikerat nätverk
AWS-tjänst
Direct Connect
Azure-tjänst
Skapar en dedikerad, privat nätverksanslutning från en plats till molnleverantören (inte via Internet).
Belastningsutjämning
AWS-tjänst
Elastic Load Balancing
Azure-tjänst
Inkommande apptrafik distribueras automatiskt för att möjliggöra skalning, hantera redundans och dirigera trafik till en samling resurser.

Databas

Delkategori AWS-tjänst Azure-tjänst Beskrivning
Relationsdatabas
AWS-tjänst
Fjärrskrivbordstjänster
Azure-tjänst
Relationsdatabas som en tjänst (DBaaS). Återhämtning, skalning och underhåll hanteras främst av plattformen.
NoSQL-databas
AWS-tjänst
DynamoDB
Azure-tjänst
En NoSQL-dokumentdatabastjänst som automatiskt indexerar JSON-data för program som kräver omfattande frågekörning och transaktioner över flera dokument.
Informationslager
AWS-tjänst
Redshift
Azure-tjänst
Ett fullständigt hanterat informationslager som analyserar data med hjälp av BI-verktyg. SQL-frågor kan göras över relationsdata och icke-relationsdata.
Tabellagring
AWS-tjänst
DynamoDB
SimpleDB
Azure-tjänst
Icke-relationsdatalagring av halvstrukturerade data. Utvecklare kan lagra och fråga efter dataobjekt via webbtjänstförfrågningar.
Cachning
AWS-tjänst
ElastiCache
Azure-tjänst
En minnesbaserad, distribuerad cachningstjänst som ger möjlighet att lagra data med höga prestanda. Tjänsten används vanligtvis för att avlasta arbete (ej transaktioner) från en databas.
Databasmigrering
AWS-tjänst
Database Migration Service
Azure-tjänst
Fokuserar vanligtvis på migrering av databasschema och data från ett databasformat till en viss databasteknik i molnet.

Analys och stordata

Delkategori AWS-tjänst Azure-tjänst Beskrivning
Bearbetning av stordata
AWS-tjänst
Elastic MapReduce (EMR)
Azure-tjänst
Stöder tekniker som bryter upp stora databearbetningsaktiviteter i flera jobb och sedan slår ihop resultaten för att möjliggöra massiv parallellitet
Datadirigering
AWS-tjänst
Data Pipeline
Azure-tjänst
Bearbetar och flyttar data mellan beräknings- och lagringstjänster och lokala datakällor vid angivna intervall. Användare kan skapa, schemalägga, dirigera och hantera datapipelines.
Analytics
AWS-tjänst
Kinesis Analytics (förhandsversion)
Azure-tjänst
Plattformar för lagring och analys som tar fram kunskaper ur stora mängder data, eller data från flera olika källor.
Visualisering
AWS-tjänst
QuickSight (förhandsversion)
Azure-tjänst
BI-verktyg för att skapa visualiseringar, göra ad hoc-analyser och utveckla affärsinsikter från data.
Maskininlärning
AWS-tjänst
Maskininlärning
Azure-tjänst
Skapar ett arbetsflöde från slutpunkt till slutpunkt för att skapa, bearbeta, förfina och publicera förutsägande modeller som kan användas för att förutse händelser från komplexa datamängder.
Sök
AWS-tjänst
Elasticsearch Service
Azure-tjänst
Fulltextsökning och relaterade sökanalyser och funktioner.
Dataidentifiering
AWS-tjänst
Azure-tjänst
Ger möjlighet att bättre registrera, förädla, identifiera, förstå och använda datakällor.

Internet of Things

Delkategori AWS-tjänst Azure-tjänst Beskrivning
Strömma data
AWS-tjänst
Kinesis Firehose
Kinesis Streams
Azure-tjänst
Tjänster som möjliggör masspåfyllning av små datainmatningar, till exempel från enheter och sensorer, för att bearbeta och dirigera data.
Internet of Things
AWS-tjänst
IoT (förhandsversion)
Azure-tjänst
Anslutna enheter kan interagera med molnprogram och andra enheter för att samla in och analysera data i realtid.

Mobile Services

Delkategori AWS-tjänst Azure-tjänst Beskrivning
Professionell apputveckling
AWS-tjänst
Mobile Hub (betaversion)
Cognito
Azure-tjänst
Mobila tjänster för serverdelen för snabb utveckling av mobillösningar med identitetshantering, datasynkronisering och lagring och meddelanden mellan enheter.
Högnivåutveckling av appar
AWS-tjänst
Azure-tjänst
Modellbaserad programutveckling av affärsprogram med SaaS-integrering.
Analytics
AWS-tjänst
Mobilanalys
Azure-tjänst
Få realtidsanalys från mobilappsdata, framhäv appanvändarnas beteenden, mät appanvändning och spåra viktiga trender.
Avisering
AWS-tjänst
Enkel aviseringstjänst
Azure-tjänst
En push-meddelandetjänst som skickar meddelanden direkt till program eller användare. Meddelanden kan skickas till enskilda enheter eller sändas.

Programtjänster

Delkategori AWS-tjänst Azure-tjänst Beskrivning
E-post
AWS-tjänst
Enkel e-posttjänst
Azure-tjänst
Användare kan skicka transaktionsmeddelanden, marknadsföringsmeddelanden och annat innehåll till kunder.
Meddelandetjänster
AWS-tjänst
Enkel kötjänst
Azure-tjänst
Lagring av stora mängder meddelanden som kan nås från alla platser via autentiserade anrop med HTTP eller HTTPS. En kö kan innehålla miljontals meddelanden (upp till den totala kapacitetsgränsen för lagringskontot) och kan också ha stöd för mer komplexa topologier som publiceringar/prenumerationer.
Arbetsflöde
AWS-tjänst
Enkel arbetsflödestjänst
Azure-tjänst
En tjänst för tillståndsspårning och aktivitetssamordning som hjälper utvecklare att skapa, köra och skala bakgrundsaktiviteter med hjälp av en visualisering av arbetsprocesserna.
Apptestning
AWS-tjänst
Enhetsservergrupp (frontend)
Azure-tjänst
Olika tjänster för samordning av utveckling/test av serverinfrastrukturen (server och tjänstprogram) och testning och simulering av klientenheter och program.
API Management
AWS-tjänst
API-gateway
Azure-tjänst
Gör det möjligt för utvecklare att skapa, publicera, underhålla, övervaka och skydda API:er. Hanterar bearbetning av samtidiga API-anrop, inklusive trafikhantering, autentisering, åtkomstkontroll, övervakning och API-versionshantering.
Programströmning
AWS-tjänst
AppStream
Azure-tjänst
Strömmar och tillhandahåller befintliga program från molnet så att det går att nå fler användare i fler enheter, utan att det krävs ändringar i koden.
Sök
AWS-tjänst
CloudSearch
Azure-tjänst
Konfigurera, hantera och skala en söklösning för webbplatser och program.
Mediatranskodning
AWS-tjänst
Elastisk transkodare
Azure-tjänst
En mediatranskodningstjänst i molnet som transkodar mediefiler från källformatet till versioner som kan spelas upp i olika enheter, t.ex. mobiler, surfplattor och datorer.
Strömning
AWS-tjänst
Azure-tjänst
Leverera innehåll till i stort sett alla enheter. Skalbar strömning.
Andra tjänster
AWS-tjänst
Azure-tjänst
Det finns ytterligare tjänster för uppspelning, skydd och analys av innehåll i medietjänsten.

Hantering och övervakning

Delkategori AWS-tjänst Azure-tjänst Beskrivning
Samordning av distribution
AWS-tjänst
OpsWorks
CloudFormation
Azure-tjänst
Konfigurera och kör program i alla former och storlekar. Det finns mallar för att skapa och hantera en samling resurser.
Hantering och övervakning
AWS-tjänst
CloudWatch
CloudTrail
Azure-tjänst
Hanterings- och övervakningstjänster för molnresurser och program för att samla in, spåra, lagra, analysera och skicka statistik och loggfiler.
Optimering
AWS-tjänst
Betrodd rådgivare
Azure-tjänst
Tillhandahåller analyser för konfiguration och säkerhet för molnresurser så att prenumeranterna kan vara säkra på att de använder bästa möjliga inställningar.
Schemaläggning av jobb
AWS-tjänst
Azure-tjänst
Kör jobb med hjälp av enkla eller komplexa återkommande scheman (direkt, senare eller återkommande).
Katalogtjänst
AWS-tjänst
Tjänstkatalog
Azure-tjänst
Med tjänsten kan du skapa och hantera kataloger över godkända IT-tjänster så att användarna snabbt kan hitta och distribuera dem.
Administration
AWS-tjänst
Config
Azure-tjänst
Resursinventering, konfigurationshistorik och konfigurationsändringsmeddelanden för säkerhet och styrning.
Programmässig åtkomst
AWS-tjänst
Kommandoradsgränssnitt
Azure-tjänst
Det är enkelt att utveckla lösningar eftersom omslutningar för olika programmeringsspråk är byggda ovanpå REST API för alla webbtjänster.

Säkerhet och identitet

Delkategori AWS-tjänst Azure-tjänst Beskrivning
Autentisering och auktorisering
AWS-tjänst
Identitets- och åtkomsthantering
Multi-Factor Authentication
Azure-tjänst
Användare kan styra åtkomsten till tjänster och resurser på ett säkert sätt samtidigt som data skyddas. Skapa och hantera användare och grupper och använd behörigheter för att tillåta och neka åtkomst till resurser.
Kryptering
AWS-tjänst
Nyckelhanteringstjänst
CloudHSM
Azure-tjänst
Skapar, kontrollerar och skyddar krypteringsnycklarna som används för att kryptera data. HSM tillhandahåller maskinvarubaserad nyckellagring.
Brandvägg
AWS-tjänst
Web Application Firewall
Azure-tjänst
En brandvägg skyddar webbprogram från säkerhetsrisker på Internet. Användare kan definiera anpassningsbara webbsäkerhetsregler.
Säkerhet
AWS-tjänst
Inspector (förhandsversion)
Azure-tjänst
En tjänst för automatisk säkerhetsbedömning som ger programmen bättre säkerhet och regelefterlevnad. Det görs en automatisk kontroll att det inte finns säkerhetsrisker och att de bästa metoderna används i programmen.
Katalog
AWS-tjänst
Katalogtjänst
Azure-tjänst
Egenskaper för användare/grupper som kan efterfrågas och användas i program. Även funktioner för att integrera lokala Active Directory-tjänster för enkel inloggning och SaaS-hantering.

Kostnadsfritt konto

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Visual Studio

Prenumeranter får upp till $1800 per år med Azure-tjänster

Startups

Gå med i BizSpark-programmet och få Azure-tjänster gratis