Hoppa över navigering

Microsoft Azure utvecklingsverktyg för undervisning

Avtal för Microsoft Azure-utvecklarverktyg för utbildning

Reviderad: Januari 2020

Detta prenumerationsavtal för Microsoft Azure utvecklingsverktyg för undervisning (”Avtal”) är ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation, eller baserat på var din institution bildats, ett av dess dotterbolag (”Microsoft,” ”vi,” ”oss,” eller ”vår”). Läs detta Avtal noga. Det reglerar din tillgång till och användning av en Prenumeration på Microsoft Azure-utvecklarverktyg för utbildning (Prenumeration), inklusive eventuella tävlingar, utvecklingsverktyg, online-inlärning, programvara, media, innehåll, material, tjänster, uppdateringar, tillägg, internetbaserade tjänster, kampanjer och supporttjänster som du kan få del av genom Prenumerationen (Prenumerationsförmåner), såvida inte andra villkor åtföljer dessa Prenumerationsförmåner, vilka i så fall har företräde. Genom att registrera dig för en Prenumeration, klicka på knappen Jag accepterar, knappen Registrera, en kryssruta eller annan funktionellt motsvarande kontroll, eller genom att använda eller få tillgång till Prenumerationsförmåner, bekräftar du att du samtycker till villkoren i detta Avtal. Om du inte samtycker, registrera dig inte för, aktivera inte en Prenumeration och ta inte del av några Prenumerationsförmåner. Läs, skriv ut och spara en kopia av dessa allmänna villkor, eftersom ingen kopia sparas åt dig.

 1. Behörighet

  I detta Avtal avses med du antingen en utbildningsinstitution eller en forsknings-, teknik-, ingenjörs- eller matematikavdelning eller ett labb som är beläget vid och ägs av en utbildningsinstitution. Med Utbildningsinstitution avses en enhet som är anordnad och drivs enbart i syfte att undervisa sina registrerade elever, och som är godkänd av vederbörlig tillsynsmyndighet för godkännande av utbildning i det geografiska område där den är belägen. Med elev avses en enskild person (inte en juridisk person) som är aktivt registrerad för studier på hel- eller deltid och som deltar i kurser vid en utbildningsinstitution som leder till akademiska poäng, intyg eller examen. Behöriga användare av Prenumerationen inkluderar dina (a) Elever, (b) personal som tillhandahåller IT eller administrativ support som är direkt kopplad till hanteringen av din Prenumeration (Personal), och (c) fakultet som används för att undervisa dina Elever i kurser, hjälpa till med kurser, labb eller program för dina Elever, eller bedriva icke-kommersiell forskning för din räkning (Fakultet).

  Microsoft förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avgöra om en utbildningsinstitution uppfyller (eller fortsätter att uppfylla) behörighetskriterierna för att få en prenumeration.

 2. Prenumeration

  Prenumerationen ger dig och dina Behöriga användare tillgång till en community för Microsoft Azure-utvecklarverktyg för utbildning och vissa associerade Prenumerationsförmåner medan du har en aktiv Prenumeration, beroende på de specifika villkoren för din Prenumeration, om den inte sägs upp tidigare. När Prenumerationen avslutas kommer du och dina Behöriga användare inte längre att ha tillgång till Prenumerationsförmåner eller nya aktiveringar eller produktnycklar, men Behöriga användare kan fortsätta att använda programvaran som erhållits innan de blev obehöriga, i enlighet med villkoren i detta Avtal.

 3. Uppdateringar eller ändringar av Prenumerationsförmånerna

  Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst ändra alla aspekter av Prenumerationen eller dessa villkor, inklusive eventuella Prenumerationsförmåner. Sådana uppdateringar kan skickas till Microsoft Azure Education Hub i ett e-postmeddelande som visas vid inloggning eller på annat rimligt sätt. Du bör besöka Education Hub minst en gång var trettionde (30) dag för att kontrollera eventuella meddelanden om ändringar och instruera Behöriga användare att göra detsamma. Genom att använda din Prenumeration efter det att ändringarna träder i kraft godkänner du de ändrade villkoren. Om du inte samtycker till de nya villkoren måste du sluta använda Prenumerationen och avsluta Prenumerationen. Annars gäller de nya villkoren för dig.

 4. Använda Prenumerationsförmånerna

  Din prenumeration kommer att ge dig och dina Behöriga användare tillgång till vissa Prenumerationsförmåner som uttryckligen är avsedda att stödja din utbildning, undervisning, icke-kommersiell forskning, eller försök att designa, utveckla, testa och demonstrera programvaruapplikationer för ovanstående ändamål. Prenumerationsförmåner är personliga för dig och du får inte överföra, sälja, dela, underlicensiera, tilldela eller låna ut dem. Din tillgång till och användning av Prenumerationsförmånerna, inklusive deras tillhandahållande till Behöriga användare, lyder under villkoren i detta Avtal och eventuella separata villkor som är specifika för just den förmånen. Du måste ha en aktuell, aktiv Prenumeration för att få tillgång till de flesta av Prenumerationsförmånerna.

  1. Programvara, molntjänster, utvecklare

   1. Installation, användning

    Din installation och användning av, och dina Behöriga användares användning av, all programvara, molntjänster eller utvecklingsverktyg som tillhandahålls som Prenumerationsförmåner omfattas av separata licensvillkor som medföljer programvaran, tjänsterna eller verktygen, till exempel länkade licensvillkor, med undantag för eventuella ändringar av villkoren i detta Avtal. Du eller Behöriga användare får endast använda dessa Prenumerationsförmåner i en virtuell miljö om det tillåts av den specifika produktens slutanvändarlicens. Självklart får programvaran eller utvecklingsverktygens molntjänster aldrig användas för att utveckla någon form av skadlig programvara eller spam-program.

   2. Aktivering

    Vissa programvaror kan kräva aktivering. I så fall måste du aktivera programvaran inom den geografiska region som är kopplad till din Prenumeration.

   3. Produktnycklar

    Eventuellt krävs en nyckel för att installera eller tillgå den. Alla programvaror tillhandahålls inte med samma antal nycklar. Du ansvarar för användningen av de nycklar som tilldelas dig eller som tillhandahålls Behöriga användare. Du får inte vidareförsälja, dela, tilldela eller på annat sätt överföra nycklar. Nyckelaktivitet övervakas. Microsoft förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta en Prenumeration eller Prenumerationsförmåner, utan förvarning eller skyldighet, om Microsoft upptäcker misstänkt aktivitet relaterad till nycklar eller aktiveringar. Microsoft förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avgöra om en aktivitet utgör misstänkt aktivitet. Microsoft kan inaktivera eller på annat sätt begränsa dina nycklar när din Prenumeration upphör. Inaktiverade nycklar kommer inte att kunna aktivera programvara. Du får endast lämna ut nycklar till dina Behöriga användare om det behövs för att direkt stödja Prenumerationen. Individuella produktnycklar som distribueras till Behöriga användare ska enbart användas för att aktivera programvara på Elevers och Fakultetpersonals maskiner och får inte delas, överföras eller överlåtas. Du kommer att göra ditt bästa för att medvetandegöra dessa personer om användningsrestriktionerna för nycklarna. Följande villkor gäller för labbnycklar som tillhandahålls enligt Prenumerationen på Microsoft Azure-utvecklarverktyg för utbildning: (a) labbnycklar ska endast användas för att aktivera programvaran på en STEM-avdelning som är en aktuell licensinnehavare enligt en Prenumeration på Microsoft Azure-utvecklarverktyg för utbildning, (b) labbnycklar får endast aktiveras på det fysiska campus där Prenumerationen på Microsoft Azure-utvecklarverktyg för utbildning anskaffades.

   4. Windows operativsystem

    Om din Prenumeration innehåller vissa Windows-operativsystemsprodukter, kan du endast installera dessa produkter på datorer inom en STEM-avdelning som är en giltig licensinnehavare enligt en Prenumeration på Microsoft Azure-utvecklarverktyg för utbildning, även om dessa datorer inte redan har ett Windows-operativsystem installerat på dem, men ENDAST om (i) datorerna ägs av eller leasas av dig, (ii) datorerna alltid kommer att förbli fysiskt placerade i den STEM-avdelning som är licenstagare enligt detta Avtal, (iii) produkterna används att stödja STEM-lärande, -undervisning och -forskning som relaterar till Microsoft-teknik och (iv) inte används för allmän verksamhet som att surfa eller få tillgång till e-post eller icke-STEM-verksamhet. Om användningen av Windows operativsystemsprodukter som ingår i Prenumerationen kommer att användas på något annat sätt, måste ett giltigt äkthetsbevis (Certificate of Authenticity, COA) för ett Windows-operativsystem först anbringas på den eller de datorer där produkterna är installerade.

   5. Programvara från tredje part

    Programvaran kan innehålla kod från tredje part. Skript eller kod från tredje part som programvaran länkar till eller hänvisar från licensieras till dig av de tredje parter som äger koden, inte av Microsoft. Eventuella meddelanden för koden från tredje part inkluderas endast som information till dig. Programvaran som ingår i Prenumerationen säljs inte, den licensieras, och Microsoft förbehåller sig alla rättigheter till programvaran som inte uttryckligen fastställts av Microsoft, vare sig indirekt, med estoppel eller på annat sätt.

  2. Händelser, tävlingar, pristävlingar andra kampanjer

   De flesta evenemang, tävlingar, pristävlingar eller andra kampanjer har i allmänhet separata villkor för deltagande som du eller dina Behöriga användare måste godkänna för att delta.

  3. Publicera appar

   Om du eller en auktoriserad användare väljer att publicera en programvaruapplikation (”app”) som utvecklats med hjälp av prenumerationsförmånerna måste du eller den auktoriserade användaren ange en kampanjkod på (https://dev.windows.com), skapa ett utvecklarkonto och godkänna alla tillämpliga allmänna villkor som gäller för appbutiken i fråga för att få tillgång till denna fördel.

  4. Erbjudanden från tredje part

   Prenumerationen kan tillåta dig och dina Behöriga användare att få tillgång till eller förvärva produkter, tjänster, webbplatser, länkar, innehåll, material, spel eller applikationer från tredje part (företag eller personer som inte är Microsoft). Sådana tredje parter kan presentera en sekretesspolicy för dig eller dina Behöriga användare eller kräva att du eller dina Behöriga användare accepterar ytterligare användningsvillkor innan du installerar eller använder deras appar, tjänster eller andra erbjudanden. Du eller dina Behöriga användare bör granska eventuella ytterligare villkor och sekretesspolicyer innan du förvärvar eller använder erbjudanden från den tredje parten. Eventuella ytterligare villkor från tredje part ändrar inte något av dessa villkor. Du och dina Behöriga användare är ansvariga för era respektive kontakter med tredje part. Microsoft licensierar inte någon immateriell egendom till dig eller dina Behöriga användare som en del av något tredjepartserbjudande och ansvarar inte för information som tillhandahålls av tredje part till dig eller dina Behöriga användare, eller av dig eller dina Behöriga användare till några tredje parter.

  5. Övriga förmåner

   Andra Prenumerationsförmåner som inte inkluderar programvara eller som kan presenteras från tid till annan kan vara föremål för separata villkor.

 5. Användarinnehåll

  Vissa Prenumerationsförmåner eller Microsoft-webbplatser som du eller dina Behöriga användare kan använda i anslutning till Prenumerationen kan tillåta dig eller dem att lagra eller dela innehåll som du eller de genererar (Användarinnehåll) eller ta emot material från andra. Vi gör inte anspråk på äganderätt till sådant Användarinnehåll. Användarinnehåll förblir egendom som tillhör dig eller respektive Behörig användare som laddade upp det, och den som laddade upp det är ansvarig för det. Den som laddade upp Användarinnehållet är också ansvarig för att respektera andras rättigheter, inklusive upphovsrätt. Läs mer om upphovsrätt på (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799165) När du eller dina Behöriga användare delar Användarinnehåll via Prenumerationen eller på Microsofts webbplatser, försäkrar och garanterar du (de) att du (de) har (och kommer att ha) alla rättigheter och behörigheter som krävs för Användarinnehållet som laddas upp, lagras eller delas och att sådan uppladdning, lagring eller delning överensstämmer Villkoren för Microsoft-tjänster och Användningsvillkoren.

 6. Otillåten användning av Prenumerationsförmåner

  Som ett villkor för din användning av Prenumerationen samtycker du till att inte tillåta Behöriga användare att använda Prenumerationsförmånerna för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor och meddelanden. Behöriga användare får inte använda Prenumerationsförmånerna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon Microsoft-server, eller det (de) nätverk som är anslutet (anslutna) till någon Microsoft-server, eller störa någon annan parts användning av några Prenumerationsförmåner. Behöriga användare får inte försöka skaffa sig obehörig tillgång till några Prenumerationsförmåner, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till någon Microsoft-server eller till någon av Prenumerationsförmånerna genom hackning, lösenordsutvinning eller andra metoder. Behöriga användare får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte avsiktligt har tillhandahållits genom Prenumerationsförmånerna.

  Prenumerationsförmånerna och relaterade webbplatser kan innehålla e-posttjänster, anslagstavlor, chattområden, forum, användargrupper, personliga webbsidor, kalendrar, fotoalbum, arkivskåp och/eller andra funktioner för meddelanden eller kommunikation som är till för att kommunicera med andra (Kommunikationstjänster). Du samtycker till att instruera Behöriga användare att de endast får använda Kommunikationstjänsterna för att anslå, skicka och ta emot meddelanden och material som är korrekta och i tillämpliga fall relaterade till Kommunikationstjänsten. Till exempel, men inte enbart, när de använder Kommunikationstjänsterna får Behöriga användare inte:

  • Använda Kommunikationstjänsterna i samband med enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, spam eller några duplicerande eller oombedda meddelanden (kommersiella eller annat).
  • Förtala, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt bryta mot andras lagstadgade rättigheter (t.ex. rätten till integritet samt namn och bild).
  • Publicera, anslå, lägga upp, distribuera eller sprida olämpliga, kränkande, nedsättande, obscena, sedlighetssårande eller olagliga ämnen, namn, material eller information.
  • Lägga upp eller på annat sätt tillgängliggöra filer som innehåller bilder, fotografier, programvara eller annat material som skyddas av lagar om immateriella rättigheter, däribland, men inte begränsat till, lagar om upphovsrätt och varumärkesskydd (eller rätten till integritet samt namn och bild) om de behöriga användarna inte äger eller kontrollerar rättigheterna till dessa eller har fått det tillstånd som krävs för att vidta dessa åtgärder.
  • Använda något material eller information, inklusive bilder eller fotografier, som görs tillgängliga via Kommunikationstjänsterna på något sätt som innebär ett intrång i upphovsrätt, varumärke, patent, företagshemlighet eller annan egendomsrätt för någon part.
  • Lägga upp filer som innehåller virus, trojaner, maskar, tidsinställda bomber, utpressningstrojaner, cancelbot-filer, korrupta filer, skadlig kod i allmänhet eller annan liknande programvara eller program som kan skada en annan persons dator eller egendom.
  • Göra reklam för eller erbjuda att sälja eller köpa några varor eller tjänster i affärssyfte, såvida inte Kommunikationstjänsten uttryckligen tillåter sådana meddelanden.
  • Ladda ned filer som har lagts upp av någon annan som använder Kommunikationstjänsten och som den Behöriga användaren vet, eller rimligen borde veta, inte får reproduceras, visas, framföras och/eller distribueras på ett sådant sätt.
  • Förfalska eller radera information om hantering av upphovsrätt, till exempel uppgifter om författare, juridiska eller andra meddelanden, äganderättsskyddade beteckningar eller märken om programvarans ursprung eller källa eller annat material som ingår i den fil som har lagts upp.
  • Begränsa eller hindra andra användare från att använda och ta del av Kommunikationstjänsterna.
  • Bryta mot uppförandekoden eller andra gällande riktlinjer för en specifik Kommunikationstjänst.
  • Samla in information om andra, inklusive e-postadresser.
  • Bryta mot tillämpliga lagar och förordningar.
  • Skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
  • Använda, ladda ned eller på annat sätt kopiera eller tillhandahålla (vare sig gratis eller mot en avgift) någon annan person eller enhet med en förteckning över användare av Prenumerationsförmånerna, eller annan användar- eller användningsinformation eller någon del därav.

  Microsoft har ingen skyldighet att övervaka Kommunikationstjänsterna. Microsoft förbehåller sig dock rätten att granska material som anslås i Kommunikationstjänsterna och att ta bort material efter eget gottfinnande.

  Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst lämna ut information som Microsoft anser vara nödvändig för att uppfylla tillämplig lag, förordning, rättsprocess eller myndighets begäran, eller att redigera, vägra anslå eller ta bort information eller material helt eller delvis efter eget gottfinnande.

  Behöriga användare bör instrueras att alltid vara försiktiga när de ger ut någon personligt identifierbar information om sig själva, sina vänner och familj, och känslig information i alla Kommunikationstjänster.

  Microsoft varken kontrollerar eller stöder innehållet, meddelandena eller informationen i några Kommunikationstjänster och Microsoft friskriver sig särskilt från ansvar när det gäller Kommunikationstjänsterna. Ansvariga och värdar är inte auktoriserade talespersoner för Microsoft, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Microsofts åsikter.

  Material som läggs upp i Kommunikationstjänsterna kan vara underkastat tillkännagivna begränsningar för användning, reproduktion eller spridning. Du och dina Behöriga användare ansvarar för att följa dessa begränsningar om ni laddar ned materialet.

 7. Ändringar i status

  Du ska sluta ge tillgång till Prenumerationsförmåner eller programvarunycklar till alla som upphör att vara en behörig användare, enligt definitionen ovan, eller vid uppsägning, avbrytande eller upphörande av din Prenumeration. Dock kan Behöriga användare som har mottagit programvara under Prenumerationen fortsätta att använda den programvara som erhållits innan de blev obehöriga, förutsatt att de gör det enligt dessa villkor.

 8. Kvalitet på kopia

  Du kommer att se till att varje kopia av programvaran som tillhandahålls dina Behöriga användare är ett korrekt och fullständigt exemplar och inkluderar alla licensvillkor, copyright, varumärke och andra meddelanden.

 9. Administratör

  Du ska utse en administratör som ska fungera som primär kontaktperson för Microsoft när det gäller:

  • att administrera och förvalta Prenumerationen och programvaran
  • tillämpa de riktlinjer som fastställs i detta Avtal och
  • logga antalet nedladdningar av Prenumerationsprogramvaran från dina servrar, och logga de Behöriga användare som du tillhandahåller media som innehåller Prenumerationsprogramvaran.
 10. Samtycke från förälder eller vårdnadshavare

  Tillgång till Prenumerationsförmånerna får endast ges till Elever som är under tretton (13) år om deras förälder eller vårdnadshavare först har samtyckt till att de har sådan tillgång. Du samtycker till att:

  • ansvaret för att verifiera ålder och ge kontotillgång till Prenumerationsförmånerna endast vilar på dig eller på Prenumerationsadministratören, inte på Microsoft och
  • sådant samtycke inhämtas med en verifierbar metod och lagras på ett hämtningsbart sätt innan du skapar ett konto för eleven eller ger denna tillgång till programvara, antingen genom ett elektroniskt licenshanteringssystem (ELMS), webbutik eller på annat sätt.
 11. Sekretess och skydd av personuppgifter

  För att kunna tillhandahålla Prenumerationen samlar Microsoft in viss information om dig. Microsoft kan också automatiskt överföra information om din dator, din användning av Prenumerationen och Prenumerations prestanda. Microsoft använder och skyddar den informationen enligt beskrivningen i Microsofts sekretesspolicy. När det finns något viktigt att berätta om användningen av din Prenumeration, eller dina Behöriga användares användning av Prenumerationen, kan vi skicka meddelanden till e-postadressen som är kopplad till din Prenumeration.

 12. Avsluta Prenumerationen

  1. Avbryta och utebliven förnyelse

   Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att skicka en begäran om uppsägning på (https://www.azureforeducation.com/faq) och klicka på länken ”kontakta oss” längst ned. Din Prenumerationen upphör att gälla efter att Prenumerationsperioden har löpt ut om du inte förnyar den eller inte betalar årsavgiften innan perioden löper ut.

  2. Uppsägning

   Microsoft kan säga upp detta Avtal om du enligt Microsofts bedömning inte följer dessa villkor eller om någon av dina Behöriga användare inte följer dessa villkor. Dessutom, om du inte längre kvalificerar dig för Prenumerationen (genom att uppfylla definitionen av ”du” ovan), kommer din Prenumeration automatiskt att upphöra. Om Microsoft avslutar din Prenumeration ger vi dig ett meddelande i rimlig tid innan vi gör det, om det inte finns allvarliga skäl för att avsluta Prenumerationen.

  3. Effekt

   Om din Prenumeration eller behörighet för att ta emot Prenumerationen av någon anledning upphör, kommer dessa villkor och din rätt att komma åt Prenumerationsförmånerna att upphöra, vilket innebär att du inte längre kan göra anspråk på några nycklar, eller distribuera programvaran eller några andra Prenumerationsförmåner till din Fakultet, Personal eller dina Elever, men du och din Fakultet, Personal och dina Elever kan dock fortsätta att använda de kopior av Prenumerationsprogramvaran som mottagits innan Prenumerationen avslutades, enligt dessa villkor och du måste förstöra alla andra kopior av programvaran i din ägo. Om Microsoft säger upp Prenumerationen i samband med ett brott mot någon väsentlig bestämmelse i detta Avtal kommer dock alla användningsrättigheter som är förknippade med Prenumerationsprogramvaran att upphöra omedelbart.

 13. Supporttjänster

  Om supporttjänster tillhandahålls som en del av Prenumerationen kan sådana tjänster omfattas av separata villkor. Alla supporttjänster som erbjuds som en del av Prenumerationen måste användas innan din Prenumeration avslutas eller upphör och endast för att stödja din användning av Prenumerationen. I allmänhet tillhandahålls programvara och andra tjänster i Prenumerationen i befintligt skick, och vi tillhandahåller inte supporttjänster för dessa.

 14. Hela Avtalet; överlåtelse och överföring

  Detta Avtal, inklusive alla villkor som införlivas genom referens eller hyperlänk, och villkoren för eventuella Prenumerationsförmåner som du eller dina Behöriga användare använder, är hela avtalet för Prenumerationen. Microsoft kan när som helst överlåta detta Avtal, helt eller delvis, utan föregående meddelande, till dig. Du får inte överlåta detta Avtal eller överlåta några rättigheter att använda Prenumerationen eller några Prenumerationsförmåner.

 15. Tillämplig lag

  Den amerikanska delstaten Washingtons lagar styr tolkningen av Avtalet och gäller för krav vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den delstat eller det land där du bor styr alla andra anspråk, inklusive anspråk som åberopas enligt en delstats eller ett lands konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och lagar om utomkontraktuellt skadestånd. Du kan ha vissa rättigheter som enligt gällande lag inte kan uteslutas. Ingenting i detta Avtal kommer att påverka dessa lagliga rättigheter.

 16. Lokala lagars effekt

  I detta Avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt den lag som gäller för dig i samband med Prenumerationen och Prenumerationsförmånerna. Detta Avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land om lagstiftningen i ditt land inte medger detta, även om vi säger något som verkar strida mot dina lagliga rättigheter. Det är det som avses när vi säger ”med förbehåll för tillämplig lag”.

 17. ANSVARSBEGRÄNSNING

  Du kan endast få ersättning från Microsoft och dess leverantörer för direkta skador upp till ett belopp av 5,00 USD. Du kan inte få ersättning för andra skador, inbegripet följdskador, utebliven vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador. Denna begränsning gäller allt som rör detta Avtal, till exempel, (a) allt som rör Prenumerationen, programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbplatser eller i tredje parts program, samt (b) yrkanden om avtalsbrott, brott mot garanti eller villkor, strikt ansvar, vårdslöshet eller annat utomkontraktuellt skadestånd i den utsträckning som tillämplig lag medger. Detta gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till möjligheten av skadorna. Ovanstående begränsning eller undantag gäller eventuellt inte dig om ditt land inte tillåter sådan begränsning av eller undantag från ansvar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador. Ingenting utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår vårdslöshet eller för falska uppgifter lämnade i bedrägligt syfte.

  Om du har frågor om programmet Microsoft Imagine, eller om du behöver support, gå till (https://www.azureforeducation.com/faq) och klicka på länken ”kontakta oss” längst ned.

BEGRÄNSAD GARANTI

DENNA GARANTI ERSÄTTER ALL GARANTI SOM DU KAN BLI INFORMERAD OM NÄR DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN

 1. BEGRÄNSAD GARANTI

  Om du följer instruktionerna kommer programvaran i allt väsentligt att fungera på det sätt som beskrivs i Microsofts material som ingår i eller medföljer programvaran.

 2. GARANTIVILLKOR, GARANTIMOTTAGARE, VARAKTIGHET FÖR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER.

  DEN BEGRÄNSADE GARANTIN GÄLLER FÖR PROGRAMVARAN UNDER ETT ÅR EFTER DEN FÖRSTA ANVÄNDARENS FÖRVÄRV. OM DU FÅR TILLÄGG, UPPDATERINGAR ELLER ERSÄTTNINGSPROGRAMVARA UNDER DETTA ÅR OMFATTAR GARANTIN ÄVEN DESSA UNDER ÅTERSTODEN AV GARANTITIDEN ELLER I 30 DAGAR, BEROENDE PÅ VILKET SOM ÄR LÄNGST. Om den första användaren överlåter programvaran gäller återstoden av garantitiden för mottagaren.

  I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES ENLIGT LAG GÄLLER ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH VILLKOR ENDAST UNDER TIDEN FÖR DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. Vissa delstater tillåter inte att giltighetstiden för underförstådda garantier begränsas. I sådana fall gäller inte dessa begränsningar för dig. De kan också vara ogiltiga därför att vissa länder inte tillåter begränsningar av den underförstådda garantins varaktighet.

 3. GARANTIFRISKRIVNING

  Denna garanti täcker inte problem som orsakats av ditt eget handlande (eller brist på handlande), andras handlande eller händelser som skäligen ligger utanför Microsofts kontroll.

 4. KOMPENSATION FÖR BROTT MOT GARANTIN

  MICROSOFT REPARERAR ELLER ERSÄTTER PROGRAMVARAN UTAN KOSTNAD. Om Microsoft inte kan reparera eller ersätta den återbetalar Microsoft det belopp som anges på inköpskvittot för programvaran. Microsoft reparerar eller ersätter även tillägg, uppdateringar och ersättningsprogramvara utan kostnad. Om Microsoft inte kan reparera eller ersätta dem återbetalar Microsoft det inköpsbelopp du eventuellt betalade för dem. FÖR ATT FÅ PENGARNA TILLBAKA MÅSTE DU AVINSTALLERA PROGRAMVARAN OCH RETURNERA ALLA MEDIA OCH ANNAT TILLHÖRANDE MATERIAL TILL MICROSOFT SAMT BIFOGA INKÖPSKVITTOT. OVANSTÅENDE UTGÖR DINA ENDA RÄTTIGHETER TILL KOMPENSATION VID BROTT MOT DEN BEGRÄNSADE GARANTIN.

 5. KONSUMENTRÄTTIGHETER PÅVERKAS INTE

  DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING SOM DETTA AVTAL INTE KAN ÄNDRA.

 6. GARANTIPROCEDURER

  Du måste kunna uppvisa inköpskvittot för att utnyttja garantin.

  USA och Kanada. För garantiservice och information om hur du gör för att få pengarna tillbaka för programvara som har förvärvats i USA och Kanada kontaktar du Microsoft på

  1. (800) MICROSOFT;
  2. Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA eller
  3. besök (www.microsoft.com/info/nareturns.htm).
  Europa, Mellanöstern och Afrika. Om du har förvärvat programvaran i Europa, Mellanöstern eller Afrika ansvarar Microsoft Ireland Operations Ltd för den begränsade garantin. För eventuella anspråk gällande denna garanti kontaktar du
  1. Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller
  2. Microsofts koncernbolag för ditt land (se www.microsoft.com/worldwide).

  Utanför USA, Kanada, Europa, Mellanöstern, och om du har förvärvat programvaran utanför USA, Kanada, Europa, Mellanöstern och Afrika kontaktar du Microsofts koncernbolag för ditt land (se www.microsoft.com/worldwide).

 7. INGA ANDRA GARANTIER

  DEN BEGRÄNSADE GARANTIN ÄR DEN ENDA DIREKTA GARANTI SOM MICROSOFT LÄMNAR. MICROSOFT LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER. I DEN UTSTRÄCKNING DIN LOKALA LAG MEDGER DET FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. Om lokal lagstiftning trots detta berättigar dig till underförstådda garantier beskrivs din rätt till påföljd i paragrafen Påföljd för brott mot garantin ovan, i den utsträckning den lokala lagstiftningen medger det.

 8. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR TILL FÖLJD AV BROTT MOT GARANTIN

  OVANSTÅENDE PARAGRAF OM BEGRÄNSNING OCH UNDANTAG AV SKADESTÅNDSANSVAR GÄLLER FÖR BROTT MOT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI.

  DENNA GARANTI GER DIG SÄRSKILDA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR BEROENDE PÅ DELSTAT ELLER LAND.

  FÖR AUSTRALIEN – OM DU ÄR BOSATT I AUSTRALIEN HAR DU LAGSTADGADE GARANTIER ENLIGT DEN AUSTRALISKA KONSUMENTLAGSTIFTNINGEN OCH INGET I DESSA VILLKOR ÄR AVSETT ATT PÅVERKA DESSA RÄTTIGHETER.