Predictive Maintenance

Öka utrustningens tillförlitlighet med förutsägande underhåll

Följande demo är ett exempel på hu Rockwell Automation har byggt in en integrerad portalplattform för att kunna omvandla sin verksamhet.

Med många av sina tillgångar på andra platser långt bort var det tidigare myket svårt och tidskrävande för företaget att övervaka denna utrustning, och än mindre att förstå dess prestanda. Genom att ansluta dem till Microsoft Azure kan Rockwell Automation nu studera tillgångarnas hälsa i realtid, få prestandainformation, övervaka tjänstfönster och genomföra förebyggande underhåll på delar oh utrustning innan någon incident inträffar. Tack vare denna tidigare outnyttjade rikedom av data kan Rockwell Automation analysera specifika delar och fastställa deras livstid eller finjustera optimala prestanda, och därigenom ändra det sätt på vilket de och deras kunder bedriver sin verksamhet.

Dessa molntjänster öppnar porten till nya affärsmöjligheter. Utrustning som t.ex. används för att utvinna, transportera, raffinera och sälja olja är dyr och robust, och kommer från hundratals olika tillverkare. Med hjälp av sakernas Internet utvidgar Rockwell Automation sina system som används för att övervaka dessa värdefulla kapitaltillgångar och använder dessa data för förutsägande och ibland t.o.m. preventivt underhåll. Azures IoT-lösningar har potentialen att omforma oljeförsörjningskedjan och åstadkomma resultat vad gäller global produktivitet som verkligen ger valuta för pengarna.

Instrumentpanel

KPI-sammanfattning

Aviseringar och varningar

Tillgångsinformation

Aviseringslösning

Steg 1 av 3

Fjärrövervakning i realtid

Operatörerna kan se plats och hälsostatus i realtid för hela infrastrukturen på instrumentpanelen.

Steg 2 av 3

Visa tillgångars plats och status

Att förstå tillgångarnas hälsa är avgörande eftersom alla incidenter som medför förlorad tid kan bli mycket kostsamma vad gäller produktionsvolymer och leverantörskontrakt.

Steg 3 av 3

Ha koll på fjärrplatser

Statusen för anläggningar som tidigare kanske besöktes för rutinunderhåll var sjätte månad kan nu spåras i realtid.

Steg 1 av 2

Spåra verksamhetsmått i realtid

Viktiga plats- och produktionsdata samlas upp för att sammanfatta viktiga KPI:er, spåra dem gentemot mål och tröskelvärden under en hel dag eller produktionsperiod.

Få resultat i realtid från tillgångar som traditionellt kanske inte övervakas under dagar, veckor eller månader i sträck

Steg 2 av 2

Integrera enkelt med befintliga system

Realtidssensordata kan kombineras med information från andra externa källor, eller t.o.m. från andra företagssystem som CRM- eller ERP-tjänster.

Steg 1 av 3

Aviseringar och varningar i realtid

Aviseringar eskaleras i realtid så att de ska fånga operatörens uppmärksamhet. Data på detaljnivå kan snabbt utlösa åtgärder genom den anpassade portalen eller avstängning av maskiner genom kommandon som skickas från instrumentpanelen.

Steg 2 av 3

Förutsäg fel innan de inträffar

Observera att vissa aviseringar är förutsagda. Underhåll kan göras i förväg innan ett fel inträffar, om informationen pekar på en situation eller trend som förutsägelsemodellen identifierat som problematisk.

Steg 3 av 3

Lösa problem innan de eskalerar

Operatören kan välja det kritiska felet med högsta prioritet som inte redan håller på att lösas eller övervakas.

Steg 1 av 3

Analysera datafeeds i realtid

Instrumentpanelen matar in data i realtid. På den här nivån kan faktiska produktionsprestanda och hälsostatus för en enskild tillgång övervakas.

Steg 2 av 3

Ge beslutsfattare underlag för att vidta åtgärder

Med hjälp av dessa data kan beslutsfattarna planera för schemalagt (eller ej schemalagt) arbete, organisera underhållsfönster eller förutsäga produktionsresultat från tillgångar som kan finnas på andra anläggningar.

Steg 3 av 3

Genomför underhåll innan en tillgång fallerar

I det här exemplet föreligger en kritisk varning angående en fläkt. Den kommer att sluta fungera inom några dagar, vilket kommer att medföra att tillgången stängs av. Detta ligger väl inom den normala livslängden för den här delen. Operatören kan välja den specifika delen och vidta åtgärder.

Steg 1 av 5

Vidtag åtgärder och lös problemet

Aviseringsinformationen på instrumentpanelen förser operatören med specifik information om delen och det identifierade problemet. Denna omfattar serienummer, reservdelsnummer och även lagersaldo och lagerplats för reservdelar.

Steg 2 av 5

Analysera påverkan på verksamheten

Förutsägelsen säger att luftfilterfläkten kommer att upphöra att fungera innan nästa schemalagda rutinunderhåll. Detta kommer att resultera i förlorad tid eftersom tillgången måste stängas av.

Steg 3 av 5

Analysera data i realtid

Realtidsdata matas in från enheterna oh visas på portalen. Operatören kan övervaka den faktiska datafeeden i realtid och verifiera att aviseringarna och den tillhandahållna informationen är korrekta. Aviseringens tröskelvärde visas också, så att användaren lätt kan se spårningen i relation till normal användning.

Steg 4 av 5

Skapa tjänstbiljetter

Operatören kan skapa en biljett så att underhållspersonalen kan ersätta delen så att tillgången hålls i drift. Det finns även information och data som kan användas som underlag för verksamhetsanalys och eventuella ändringar i driften baserade på resultatet.

Steg 5 av 5

Skapa tjänstbiljetter

Operatören kan skapa en biljett så att underhållspersonalen kan ersätta delen så att tillgången hålls i drift. Det finns även information och data som kan användas som underlag för verksamhetsanalys och eventuella ändringar i driften baserade på resultatet.