Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  maj 2019

  22 maj

  Now available: PowerShell cmdlets for Azure Monitor metric and log alerts

  PowerShell cmdlets for new metric alerts and log alerts are now available. This release improves the management of alert rules by providing cmdlets to create, update, delete and list new metric alerts. Similarly, new cmdlets are available for creating, updating, deleting and listing log alerts for both Log Analytics and Application Insights.

  21 maj

  Przeniesienie daty wycofania alertów klasycznych usługi Azure Monitor na 31 sierpnia 2019 r.

  Pierwotna data wycofania alertów klasycznych usługi Azure Monitor (30 czerwca 2019 r.) została przeniesiona na 31 sierpnia 2019 r., aby dać klientom więcej czasu na dobrowolną migrację alertów klasycznych. Alerty klasyczne można zmigrować już dzisiaj za pomocą narzędzia migracji. Po 31 sierpnia 2019 r. przeprowadzimy automatyczną migrację w Twoim imieniu.

  21 maj

  Zakończenie obsługi narzędzia integracji dzienników platformy Azure

  Narzędzie integracji dzienników platformy Azure (AzLog) zostanie wycofane 15 czerwca 2019 r.

  18 maj

  Zmiana nazwy miernika funkcji Próg dynamiczny w usłudze Azure Monitor

  1 lipca 2019 r. ulegnie zmianie nazwa miernika funkcji Próg dynamiczny w usłudze Azure Monitor.

  8 maj

  Aktualizacje usługi Azure Monitor podczas konferencji BUILD 2019

  W usłudze Azure Monitor wprowadzono wiele ciekawych funkcji, łącznie z kompleksowym monitorowaniem usługi AKS, szczegółową kontrolą dostępu opartą na rolach dla dzienników, inteligentne i skalowalne alerty, nową możliwością analizy zmian w aplikacji i nie tylko.

  kwiecień 2019

  30 kwi

  Ogólna dostępność: Azure Log Analytics w regionach ŚRODKOWE STANY USA, WSCHODNIE STANY USA 2, AZJA WSCHODNIA, ZACHODNIE STANY USA i POŁUDNIOWO-ŚRODKOWE STANY USA

  W regionach ŚRODKOWE STANY USA, WSCHODNIE STANY USA 2, AZJA WSCHODNIA, ZACHODNIE STANY USA I POŁUDNIOWO-ŚRODKOWE STANY USA jest teraz dostępna wersja ogólnie dostępna. Klienci mogą przy użyciu usługi Azure Log Analytics gromadzić dane telemetryczne i analizować swoje usługi pod kątem kondycji i użycia.

  22 kwi

  Ogólna dostępność: Nowe środowisko alertów usługi Azure Monitor jest dostępne w usłudze Azure Government

  Nowe środowisko alertów usługi Azure Monitor jest teraz dostępne w usłudze Azure Government.

  3 kwi

  Publiczna wersja zapoznawcza: Azure Log Analytics w regionach ŚRODKOWE STANY USA, WSCHODNIE STANY USA 2, AZJA WSCHODNIA, ZACHODNIE STANY USA I POŁUDNIOWO-ŚRODKOWE STANY USA

  W regionach ŚRODKOWE STANY USA, WSCHODNIE STANY USA 2, AZJA WSCHODNIA, ZACHODNIE STANY USA I POŁUDNIOWO-ŚRODKOWE STANY USA jest teraz dostępna publiczna wersja zapoznawcza. Klienci mogą przy użyciu usługi Azure Log Analytics gromadzić dane telemetryczne i analizować swoje usługi pod kątem kondycji i użycia.

  3 kwi

  Ogólna dostępność: Usługa Azure Log Analytics w regionach Francja Środkowa, Korea Środkowa, Europa Północna

  Usługa Azure Log Analytics jest teraz ogólnie dostępna w regionach Francja Środkowa, Korea Środkowa i Europa Północna. Klienci mogą za jej pomocą zacząć gromadzić dane telemetryczne i analizować usługi pod kątem kondycji i użycia.

  marzec 2019

  28 mar

  Dostępne jest nowe narzędzie do migracji z klasycznych alertów monitorowania

  Zaplanowano wycofanie klasycznych alertów. Możesz automatycznie zmigrować je do nowej platformy Azure Monitor.

  25 mar

  Usługa IoT Hub obsługuje nowe alerty dotyczące metryk usługi Azure Monitor

  Wprowadzamy nowe alerty dotyczące metryk usługi Azure Monitor w usłudze IoT Hub. Te nowe alerty dotyczące metryk są szybsze i elastyczniejsze niż starsze alerty klasyczne. Łatwiej je też skonfigurować.

  13 mar

  Usługa Service Map jest dostępna w regionach Kanada Środkowa i Południowe Zjednoczone Królestwo

  Usługa Service Map jest już dostępna w regionach Kanada Środkowa i Południowe Zjednoczone Królestwo.

  12 mar
  11 mar

  Nadchodząca zmiana dotycząca wiadomości e-mail funkcji wykrywania inteligentnego w usłudze Azure Monitor Application Insights

  1 kwietnia 2019 r. zmienimy domyślne role odbierające powiadomienia e-mail z funkcji wykrywania inteligentnego w usłudze Azure Monitor Application Insights. Nowe role domyślne to czytelnik monitorowania i współautor monitorowania.

  6 mar

  Nowe możliwości alertów usługi Azure Monitor

  Usługa Azure Monitor oferuje dwie nowe możliwości: alerty dotyczące wielu zasobów i progi dynamiczne, które ułatwiają tworzenie skalowalnych alertów dotyczących metryk usługi Azure Monitor.

  6 mar

  Usługa Azure Monitor Log Analytics jest teraz dostępna w regionie Azure — Chiny

  Usługa Azure Monitor to w pełni zarządzana usługa monitorowania, która umożliwia zbieranie i analizowanie danych telemetrycznych z zasobów i aplikacji na platformie Azure oraz w środowisku lokalnym, a także pozwala zmaksymalizować wydajność i dostępność aplikacji.

  Informacje