Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  lipiec 2019

  15 lip

  Dostępny jest już nowy zbiór zestawów Azure SDK w wersji zapoznawczej

  Nowy zbiór bibliotek do pracy z usługami Azure Storage, Cosmos DB, Key Vault i Event Hubs w językach Java, Python, JavaScript/TypeScript i C# jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej.

  15 lip

  Zestaw .NET V3 SDK dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępny

  Zestaw .NET V3 SDK dla usługi Azure Cosmos DB wprowadza ulepszenia wydajności (w tym nowy interfejs API przesyłania strumieniowego), bardziej intuicyjny, idiomatyczny model programowania z interfejsami API przyjaznymi dla deweloperów oraz nowe modele programowania z wypychaniem do zestawienia zmian i ściąganiem z niego.

  15 lip

  Zestaw Java V3 SDK usługi Azure Cosmos DB jest już dostępny

  Zestaw Java V3 SDK usługi Azure Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępny i oferuje nowy, bardziej intuicyjny, idiomatyczny model programowania dzięki przyjaznym dla dewelopera interfejsom API, asynchronicznemu modelowi programowania opartemu na reaktorze i dodanej obsłudze protokołów transportowych bezpośredniego połączenia TCP usługi Azure Cosmos DB w celu zwiększenia wydajności i dostępności.

  15 lip

  Dostępny jest już zestaw JavaScript V3 SDK dla usługi Azure Cosmos DB

  Zestaw JavaScript V3 SDK dla usługi Azure Cosmos DB, teraz ogólnie dostępny, obejmuje aktualizacje użyteczności modelu obiektu ułatwiające pracę deweloperom, a także możliwość rozpoczęcia korzystania z kluczy partycji do skalowania kontenerów, które wcześniej nie były partycjonowane.

  15 lip

  Rozszerzenie sterownika dla bazy danych Cassandra w usłudze Azure Cosmos DB jest teraz w wersji zapoznawczej

  Usługa Azure Cosmos DB teraz oferuje wersję zapoznawczą rozszerzenia sterownika dla interfejsu Azure Cosmos DB Cassandra API dla zestawu Java SDK.

  1 lip

  Społeczność BGP usługi Azure Cosmos DB ExpressRoute jest teraz dostępna

  Ogłaszamy dodanie społeczności usługi Azure Cosmos DB w usłudze ExpressRoute, co pozwoli na reklamy regionalne usługi Azure Cosmos DB.

  czerwiec 2019

  12 cze

  Azure Cosmos DB — obsługa łączności bezpośredniej dla zestawu Async Java SDK jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

  Zestaw Async Java SDK usługi Azure Cosmos DB obsługuje teraz łączność w trybie bezpośrednim, dostępną w wersji 2.4 i nowszych.

  maj 2019

  15 maj

  Rozszerzona funkcjonalność interfejsu API Gremlin dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz dostępna

  Rozszerzona funkcjonalność języka Gremlin w interfejsie API Gremlin usługi Cosmos DB jest teraz dostępna.

  15 maj

  Rozszerzona funkcjonalność zapytań interfejsu SQL API w usłudze Azure Cosmos DB jest teraz dostępna

  Interfejs SQL API usługi Azure Cosmos DB zapewnia obsługę metod Distinct, Skip i Take, skorelowanego podzapytania i indeksów złożonych.

  15 maj

  Rola Operator usługi Cosmos DB dla kontroli dostępu na podstawie ról (RBAC) jest teraz dostępna

  Usługa Azure Cosmos DB udostępnia teraz nową rolę RBAC: Operator usługi Cosmos DB. Ta nowa rola umożliwia aprowizowanie kont, baz danych i kontenerów usługi Azure Cosmos, ale nie może uzyskiwać dostępu do kluczy wymaganych do uzyskania dostępu do aplikacji.

  15 maj

  Rozszerzona obsługa usługi Azure Resource Manager dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz dostępna

  Usługa Azure Cosmos DB zapewnia teraz obsługę baz danych, kontenerów i ofert w usłudze Azure Resource Manager.

  9 maj

  Poprawione rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure

  Poprawiliśmy rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure, które miały wpływ tylko na klientów z umowami EA.

  7 maj

  Interfejs API usługi Azure Cosmos DB dla rozwiązania etcd jest dostępny w wersji zapoznawczej

  Dzięki interfejsowi API dla rozwiązania etcd zgodnemu z protokołem niskiego poziomu i dostępnemu w usłudze Azure Cosmos DB deweloperzy mogą korzystać z wysoce niezawodnych i dostępnych oraz globalnie rozproszonych narzędzi Kubernetes i K8 bez wprowadzania zmian w kodzie ani wykonywania czynności związanych z zarządzaniem.

  6 maj

  Wbudowana obsługa aparatu Apache Spark w usłudze Azure Cosmos DB jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

  Dzięki wbudowanej obsłudze aparatu Apache Spark i notesów Jupyter usługa Azure Cosmos DB pomaga skrócić czas uzyskiwania szczegółowych informacji przez pozyskiwanie i obsługę danych oraz przeprowadzanie analizy w lokalnej replice bazy danych w regionie świadczenia usługi Azure.

  6 maj

  Obsługa notesów dla wszystkich interfejsów API usługi Azure Cosmos DB jest dostępna w wersji zapoznawczej

  Poszerzono możliwości środowiska programowania usługi Azure Cosmos DB przed dodanie obsługi notesów w wersji zapoznawczej.

  luty 2019

  25 lut

  Obsługa narzędzia Data Migration Assistant dla rozwiązania Cassandra na potrzeby oceny usługi Azure Cosmos DB

  Narzędzie Data Migration Assistant jest obecnie dostępne w wersji zapoznawczej i zapewnia pomoc w zakresie migrowania danych z rozwiązania Cassandra do usługi Azure Cosmos DB.

  7 lut

  Dostępna jest wersja zapoznawcza migracji online z bazy danych MongoDB do usługi Azure Cosmos DB

  Migruj z lokalnych lub chmurowych implementacji bazy danych MongoDB do usługi Azure Cosmos DB przy minimalnym przestoju za pomocą usługi Azure Database Migration Service.

  grudzień 2018

  19 gru

  Obsługa emulatora usługi Azure Cosmos DB dla interfejsu API Cassandra

  Usługa Azure Cosmos DB, która jest ogólnie dostępna, obsługuje teraz interfejs API Cassandra oprócz interfejsów API SQL i MongoDB.

  11 gru

  Dostępna jest wersja zapoznawcza migracji z bazy danych MongoDB do usługi Azure Cosmos DB

  Przeprowadź (jednorazowe) migracje w trybie offline z lokalnych lub chmurowych implementacji bazy danych MongoDB do usługi Azure Cosmos DB za pomocą usługi Azure Database Migration Service, która umożliwia odporne migracje danych z baz danych MongoDB w dużej skali i przy wysokim poziomie niezawodności. Aby przeprowadzić migrację, aprowizuj wystąpienie usługi Azure Database Migration Service w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure i utwórz projekt.

  4 gru

  Obsługa mechanizmu CORS w usłudze Azure Cosmos DB

  Usługa Azure Cosmos DB, która jest już ogólnie dostępna, oferuje globalną obsługę mechanizmu CORS (udostępnianie zasobów między źródłami) na poziomie usługi, co umożliwia aplikacjom opartym na przeglądarkach internetowych bezpośrednie łączenie się z usługą Azure Cosmos DB. Mechanizm CORS jest funkcją protokołu HTTP (hyper-text transfer protocol), która umożliwia aplikacjom internetowym działającym w jednej domenie żądanie zasobów z innej domeny. Ta nowa obsługa oferuje funkcje i zabezpieczenia dla międzyźródłowych żądań deweloperom, którzy używają usługi Azure Cosmos DB za pośrednictwem zestawu SDK języka JavaScript.

  Informacje