Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  listopad 2018

  1 lis

  Obsługa wielu jednostek skalowania w zintegrowanych systemach usługi Azure Stack

  Z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują większych zintegrowanych systemów usługi Azure Stack, pracujemy nad dodaniem obsługi wielu jednostek skalowania w zintegrowanym systemie usługi Azure Stack.

  1 lis

  Platforma Kubernetes w usłudze Azure Stack w wersji zapoznawczej

  Wdrażanie klastrów Kubernetes jest teraz obsługiwane w usłudze Azure Stack, która jest certyfikowanym dostawcą chmury Kubernetes. Zainstaluj platformę Kubernetes przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager wygenerowanych przez aparat ACS w usłudze Azure Stack.

  1 lis

  Obsługa usługi Azure Backup w usłudze Azure Stack

  Operatorzy usługi Azure Stack mogą teraz tworzyć kopie zapasowe i odzyskiwać dane systemu operacyjnego gościa, dysków danych i woluminów przy użyciu usługi Azure Backup.

  1 lis

  Tworzenie kopii zapasowej programu SQL Server dla przedsiębiorstw w usłudze Azure Virtual Machines

  Użytkownicy mogą tworzyć kopie zapasowe swoich programów SQL Server działających w usłudze Azure Virtual Machines. Ta możliwość tworzenia kopii zapasowych obciążenia działa jako usługa bez infrastruktury rozliczana w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Korzysta ona z natywnych interfejsów API SQL tworzenia kopii zapasowych i przywracania, aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych serwerów SQL działających na maszynach wirtualnych usługi Azure IaaS.

  1 lis

  Infrastruktura usługi Azure Stack — wskazówki dotyczące certyfikatów zgodności

  Utworzyliśmy dokumentację opisującą sposób spełnienia przez infrastrukturę usługi Azure Stack wymogów technicznych w zakresie protokołów PCI-DSS i CSA-CCM.

  1 lis

  Możliwość przyrostowego dodawania pojemności do usługi Azure Stack

  Operatorzy usługi Azure Stack mogą teraz dodawać węzeł do istniejącej jednostki skalowania usługi Azure Stack w ramach obsługiwanych limitów jednostki skalowania.

  1 lis

  Azure Stack — jest już dostępna dokumentacja programu FedRAMP High

  Dokumentacja programu FedRAMP High jest teraz dostępna dla użytkowników usługi Azure Stack.

  1 lis

  Usługa Event Hubs w środowisku Azure Stack

  Azure Event Hubs to platforma do pozyskiwania zdarzeń i strumieniowego przesyłania danych big data, która umożliwia odbieranie i przetwarzanie milionów zdarzeń na sekundę. Można ją teraz uruchamiać w usłudze Azure Stack.

  1 lis

  Zabezpieczenia usługi Azure Stack — zaktualizowane zbieranie danych inspekcji

  Operatorów usługi Azure Stack z pewnością ucieszy wiadomość, że opracowujemy nowe i zaktualizowane funkcje, dzięki którym zintegrowane systemy usługi Azure Stack będą domyślnie miały solidniejsze „fundamenty”.

  1 lis

  Integracja chmury Azure (Chiny) z usługą Azure Stack

  Usługa Azure Stack jest zintegrowana z chmurą Azure (Chiny) i zapewnia połączenia wykorzystywane do obsługi tożsamości, subskrypcji, rejestracji, rozliczania, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania oraz platformy Azure Marketplace.

  1 lis

  Integracja chmury Azure Government z usługą Azure Stack

  Usługa Azure Stack jest teraz zintegrowana z chmurą Azure Government i zapewnia połączenia wykorzystywane do obsługi tożsamości, subskrypcji, rejestracji, rozliczania, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania usługi Azure Government oraz obsługi platformy Azure Marketplace.

  1 lis

  Tworzenie kopii zapasowej infrastruktury usługi Azure Stack i odzyskiwanie w chmurze

  Opracowujemy udoskonalenia usługi Azure Stack, które uproszczą tworzenie kopii zapasowych dzięki wyeliminowaniu działań wykonywanych ręcznie przez operatora.

  1 lis

  Zabezpieczenia infrastruktury Azure Stack — wykrywanie odstępstw

  Opracowywane są nowe i zaktualizowane funkcje w celu umożliwienia klientom potwierdzenia, że ich systemy Azure Stack nie zostały naruszone, i skorygowania konfiguracji, jeśli występują w nich odstępstwa.

  1 lis

  Obsługa usługi Azure Site Recovery w usłudze Azure Stack

  Operatorzy lub dzierżawcy usługi Azure Stack mogą teraz replikować lub przełączać awaryjnie na platformę Azure aplikacje bazujące na systemie operacyjnym gościa (Windows Server i Linux) wdrożone na maszynach wirtualnych IaaS w usłudze Azure Stack.

  1 lis

  Usługa Service Fabric jest teraz dostępna w usłudze Azure Stack

  Usługa Service Fabric, platforma systemów rozproszonych ułatwiająca pakowanie i wdrażanie skalowalnych i niezawodnych mikrousług i kontenerów oraz zarządzanie nimi, jest teraz dostępna w usłudze Azure Stack.

  1 lis
  1 lis

  Aktualizacja interfejsu API usługi Azure Storage do wersji 2017-04-17 w usłudze Azure Stack

  Wersja 2017-04-17 interfejsu API usługi Azure Storage jest już dostępna do użytku w usłudze Azure Stack.

  luty 2018

  12 lut

  Maszyny wirtualne serii Av2 i serii F w usłudze Azure Stack

  Pracujemy nad zapewnieniem obsługi maszyn wirtualnych serii Av2 i serii F w usłudze Azure Stack.

  12 lut

  Usługa Managed Disks w usłudze Azure Stack

  Usługa Managed Disks jest teraz dostępna w usłudze Azure Stack.

  12 lut

  Azure Stack operator experience feature updates

  We're developing new and updated features for the monitoring, diagnostics, and servicing experiences to ensure Azure Stack operators can keep the Azure Stack integrated system running and healthy.

  Informacje