Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

czerwiec 2020

11 cze

Azure App Service hybrid connections for Linux apps is now available

TERAZ DOSTĘPNE

The hybrid connections feature of Azure App Service, which enables access to resources in disparate networks, is now available in public regions.

 • App Service
 • Features
11 cze

Azure App Service regional virtual network integration for Linux apps is now available

TERAZ DOSTĘPNE

The regional virtual network integration feature of Azure App Service, which enables access to resources in your virtual network across service endpoints or ExpressRoute connections, is now available in public regions

 • App Service
 • Features

maj 2020

19 maj

Opcja hostowania statycznych jednostronicowych aplikacji internetowych jest teraz dostępna w usłudze App Service w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Statyczne aplikacje internetowe to uproszczona opcja hostingu dla deweloperów tworzących nowoczesne aplikacje internetowe ze statycznymi frontonami i dynamicznymi zapleczami, wykorzystujące bezserwerowe interfejsy API.

 • App Service
 • Features
 • Microsoft Build
 • Services
19 maj

Obsługa obciążeń systemu Linux w narzędziu App Service Migration Assistant

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Narzędzie App Service Migration Assistant obsługuje teraz migrowanie skonteneryzowanych aplikacji internetowych z lokalnych obrazów kontenera do usługi App Service dla systemu Linux.

 • App Service
 • Web App for Containers
 • Features
 • Microsoft Build
 • Open Source
 • SDK and Tools
13 maj

Usługa App Service jest teraz wydawcą zdarzeń w usłudze Azure Event Grid (w wersji zapoznawczej)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa App Service jest teraz wydawcą zdarzeń w usłudze Event Grid, co umożliwia deweloperom subskrybowanie zdarzeń z aplikacji internetowych lub planów usługi aplikacji i działanie przy użyciu usług Azure Functions, Logic Apps, elementów webhook i innych usług. Ta funkcja jest dostępna dla aplikacji systemu Windows i Linux we wszystkich regionach publicznych.

 • App Service
 • Event Grid
 • Features
 • Services
8 maj

Dostępna aktualizacja usług Azure App Service i Azure Functions w usłudze Azure Stack Hub

TERAZ DOSTĘPNE

Wydanie najnowszej aktualizacji usług Azure App Service i Azure Functions w usłudze Azure Stack Hub jest już dostępne.

 • App Service
 • Azure Stack Hub
 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
6 maj

Wyświetlanie zmian i nawigowanie po nich w wielu zasobach

Nowo zaktualizowany interfejs użytkownika analizy zmian obsługuje teraz wyświetlanie zmian wszystkich zasobów w ramach wybranych subskrypcji. Widok skali umożliwia zawężenie najważniejszych zasobów i zmian w celu zbadania, niezależnie od tego, w jaki sposób są zorganizowane aplikacje i grupy zasobów.

 • Azure Monitor
 • Azure Resource Graph
 • Azure Resource Manager
 • App Service
 • Features
 • Management
 • Security
 • Services

kwiecień 2020

29 kwi

Obsługa funkcji GitHub Actions w usłudze Azure App Service jest w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Centrum wdrażania usługi App Service obsługuje teraz funkcję GitHub Actions jako dostawcę ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, dzięki czemu deweloperzy mogą zacząć korzystać z funkcji GitHub Actions przy użyciu witryny Azure Portal.

 • App Service
 • Features

marzec 2020

18 mar

Jest już dostępna integracja regionalnej sieci wirtualnej usługi App Service

TERAZ DOSTĘPNE

Funkcja integracji regionalnej sieci wirtualnej usługi Azure App Service, która umożliwia dostęp do zasobów między punktami końcowymi usług lub połączeniami usługi ExpressRoute, jest teraz ogólnie dostępna.

 • App Service
 • Features
17 mar

Ogłoszenie ogólnej dostępności usługi Azure Private Link dla usług platformy Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Private Link jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej i ogólnie dostępnej dla wielu nowych usług.

 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network
 • Azure Cosmos DB
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Konta magazynu
 • Key Vault
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • App Service
 • Event Grid
 • Container Registry
 • Konfiguracja aplikacji
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Cognitive Search
 • Compliance
 • Microsoft Ignite
 • Security
 • Services

styczeń 2020

27 sty

Wydano aktualizację Update 8 usługi Azure App Service w usłudze Azure Stack Hub

TERAZ DOSTĘPNE

Dziś została wydana aktualizacja Update 8 usługi Azure App Service w usłudze Azure Stack Hub.

 • App Service
 • Azure Stack
 • Services
18 sty

Usługa Azure App Service — obsługa plików cookie SameSite oraz poprawka platformy .NET Framework 4.7.2

TERAZ DOSTĘPNE

W ramach aktualizacji usługi Azure App Service ze stycznia 2020 roku instalowane są poprawki platformy .NET Framework, które aktualizują sposób obsługi właściwości plików cookie SameSite przez aplikacje platformy .NET Framework. W usłudze App Service jest też wdrażane zgodne zachowanie, dotyczące wszystkich aplikacji uruchomionych w usłudze App Service w przypadku scenariuszy, w których plik cookie ustawia właściwość SameSite na wartość „None”.

 • App Service
 • Services

listopad 2019

25 lis

Ikona funkcji API Apps została usunięta z kategorii internetowej witryny Azure Marketplace w witrynie Azure Portal

Docelowa data wycofania: listopada 25, 2019

Ikona funkcji API Apps w kategorii internetowej witryny Azure Marketplace została usunięta z witryny Azure Portal. Ze względu na to, że funkcje API Apps i Web Apps mają taką samą funkcjonalność, ikona funkcji API Apps została usunięta.

 • App Service
 • Web Apps
 • Features
 • Retirements
4 lis

Nowa integracja usługi App Service z usługą Azure Monitor (wersja zapoznawcza)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa App Service zapewnia teraz lepszą integrację z Azure Monitor — scentralizowaną usługą telemetrii chmury. Zapewnia to zespołom deweloperskimi i operacyjnym bardziej szczegółowe informacje o ich aplikacjach internetowych w systemach Windows i Linux.

 • App Service
 • Azure Monitor
 • Microsoft Ignite
4 lis

Bezpłatne zabezpieczanie domen niestandardowych przy użyciu certyfikatów zarządzanych usługi App Service (wersja zapoznawcza)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Fragment: Jedna z funkcji, o którą proszono najczęściej dla usługi App Service, czyli bezpłatny protokół TLS (Transport Layer Security), jest teraz w wersji zapoznawczej! Możesz zabezpieczać domeny niestandardowe dla swoich aplikacji internetowych przy użyciu certyfikatów zarządzanych usługi App Service.

 • App Service
 • Microsoft Ignite
4 lis

Środowisko migracji funkcji Web Apps jest teraz dostępne w usłudze Azure Migrate

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Migrate udostępnia teraz dedykowane środowisko do migracji internetowych aplikacji .NET do usługi Azure App Service

 • App Service
 • Azure Migrate
 • Features
 • Microsoft Ignite
 • SDK and Tools
 • Services

październik 2019

15 paź

Odwołania usługi Key Vault w usłudze App Service i rozwiązaniu Azure Functions są już dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Wprowadź zarządzanie wpisami tajnymi do aplikacji bez zmian w kodzie, używając odwołań usługi Key Vault.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • App Service
 • App Service (Linux)
 • Key Vault
 • Features
 • Security

sierpień 2019

19 sie

Ogólna dostępność przypisanych przez użytkownika tożsamości zarządzanych usług App Service i Azure Functions

TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa przypisanych przez użytkownika tożsamości zarządzanych przez usługi App Service i Azure Functions jest teraz ogólnie dostępna.

 • App Service
 • App Service (Linux)
 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
 • Security
13 sie

Wprowadzenie funkcji integracji usługi Event Grid w usłudze Azure SignalR Service

TERAZ DOSTĘPNE

Ogłaszamy wprowadzenie nowej funkcji w usłudze Azure SignalR Service, która umożliwia publikowanie zdarzeń klienta w usłudze Event Grid. Aplikacje usługi SignalR mogą subskrybować te zdarzenia klienta i na nie odpowiadać bez konieczności tworzenia dedykowanego serwera aplikacji dla tych zdarzeń.

 • Event Grid
 • App Service
 • Azure SignalR Service
 • Features
 • Services
8 sie

Nawigator zapewnia teraz mapowanie zależności i analizę zmian w diagnostyce usługi App Service

TERAZ DOSTĘPNE

Nawigator jest teraz dostępny w diagnostyce usługi App Service dla aplikacji internetowych systemu Windows. Nawigator udostępnia scentralizowany widok aplikacji oraz jej zależności wraz ze zmianami wprowadzanymi z upływem czasu.

 • App Service
 • Features
 • Services

Platforma Azure na konferencji Build

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie