Archiwa aktualizacji

Comiesięczne aktualizacje produktów , listopad 2019

4 lis

Dodawanie serwerów lokalnych do usługi Security Center z centrum Windows Admin Center

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Centrum Windows Admin Center to portal zarządzania dla serwerów z systemem Windows, które nie są wdrożone na platformie Azure, oferujący im kilka funkcji zarządzania platformy Azure, takich jak kopia zapasowa i aktualizacje systemu. Niedawno udostępniliśmy możliwość dodawania tych serwerów spoza platformy Azure w celu objęcia ich ochroną przez usługę ASC bezpośrednio ze środowiska centrum Windows Admin Center.

 • Security Center
 • Microsoft Ignite
 • Security
4 lis

Usługa Azure Arc dla serwerów w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Arc to zestaw technologii, który odblokowuje nowe scenariusze hybrydowe dla klientów, wprowadzając usługi i zarządzanie platformy Azure do dowolnej infrastruktury.

 • Azure Arc
 • Management
 • Microsoft Ignite
4 lis

Ulepszenia narzędzia dla deweloperów w zestawie deweloperskim usługi Azure Blockchain Development dla sieci Ethereum

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dzisiaj ogłaszamy ulepszenia wprowadzone w zestawie deweloperskim usługi Azure Blockchain dla sieci Ethereum w celu zapewnienia integracji z nowymi funkcjami dla deweloperów publicznej i prywatnej sieci Ethereum.

 • Usługa Azure Blockchain
 • Features
 • Microsoft Ignite
4 lis

Usługa Visual Studio Online jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Twórz środowiska do programowania w chmurze, które współdziałają z Twoimi ulubionymi narzędziami lub wbudowanym edytorem, opartym na przeglądarce.

 • Microsoft Build
 • Microsoft Ignite
 • SDK and Tools
4 lis

Opcja przyspieszonego przetwarzania usługi Analiza ruchu

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Analiza ruchu, oparte na chmurze rozwiązanie do inspekcji sieci i zgodności, teraz zapewnia szybszy wgląd w działanie użytkownika i aplikacji w sieciach w chmurze.

 • Network Watcher
 • Features
 • Microsoft Ignite
4 lis

Nowy magazyn analizy dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Kontenery usługi Azure Cosmos DB są teraz wspierane wewnętrznie przez dwa aparaty magazynu — transakcyjny aparat magazynu i nowy analityczny aparat magazynu. Oba aparaty magazynu mają strukturę dziennika i są zoptymalizowane pod kątem zapisu, aby zapewniać niezwykle szybkie aktualizacje.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
 • Microsoft Ignite
4 lis

Nowe środowisko integracji aplikacji PowerApp i usługi Azure SQL Database w witrynie Azure Portal

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Środowisko usługi Azure SQL Database w witrynie Azure Portal udostępnia punkt wejścia umożliwiający utworzenie aplikacji PowerApp, która zostaje automatycznie połączona z tabelą w określonej bazie danych. Funkcja ta jest dostępna w wersji zapoznawczej. Szybko i przy użyciu małej ilości kodu twórz niezawodne środowiska użytkownika dla dowolnego urządzenia, korzystając z danych z tabel usługi SQL Database.

 • Azure SQL Database
 • Features
 • Microsoft Ignite
4 lis

Nowe środowisko integracji usług Stream Analytics i Azure SQL Database w witrynie Azure Portal

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Przesyłanie strumieniowe danych w czasie rzeczywistym do tabeli usługi SQL Database bezpośrednio z witryny Azure Portal przy użyciu usługi Azure Stream Analytics (teraz w wersji zapoznawczej).

 • Azure SQL Database
 • Features
4 lis

Rozszerzenia usługi Azure Blockchain Service są już dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Blockchain Service została udoskonalona — dodano nowy menedżer danych łańcucha bloków i wprowadzono obsługę dodatkowych rejestrów.

 • Usługa Azure Blockchain
 • Features
 • Microsoft Ignite
4 lis

Następujące funkcje usług Azure Cognitive Services są teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Następujące funkcje usług Azure Cognitive Services są teraz w wersji zapoznawczej — niestandardowy neuronowy model głosu; usługa Custom Speech z obsługą danych usługi Office 365; usługa Text Analytics — analiza tonacji w wersji 3.0; usługa Text Analytics — rozszerzona obsługa typów jednostek w ramach punktu końcowego jednostek w wersji 3.0; usługa Text Analytics — obsługa danych osobowych w ramach punktu końcowego jednostek w wersji 3.0.

 • Azure Cognitive Services
 • Analiza tekstu
 • Microsoft Ignite
4 lis

Nowe funkcje zestawów skalowania maszyn wirtualnych są teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe funkcje zestawów skalowania maszyn wirtualnych upraszczają zarządzanie maszynami wirtualnymi i jednocześnie zwiększają możliwości związane ze środowiskiem uruchomieniowym i wydajnością.

 • Virtual Machine Scale Sets
 • Features
 • Microsoft Ignite
 • Services
4 lis

Jest już dostępny tryb Autopilot dla zaaprowizowanego przepływu

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dzięki trybowi Autopilot użytkownicy wybierają warstwę przepływności, a usługa Azure Cosmos DB automatycznie skaluje liczbę jednostek RU na sekundę w górę i w dół tak, aby dostosować pojemność do zapotrzebowania.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
 • Microsoft Ignite
4 lis

Usługa Azure Spring Cloud jest teraz w prywatnej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Upraszczanie tworzenia mikrousług opartych na środowisku Spring Boot i zarządzanie stylem życia aplikacji.

 • Azure Spring Cloud
 • Microsoft Ignite
 • Open Source
 • Services
4 lis

Usługa Azure Peering Service jest teraz w zarządzanej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Peering Service to współpraca partnerska z dostawcami usług, mająca na celu zapewnianie wysoce niezawodnej i zoptymalizowanej łączności internetowej dla usług firmy Microsoft. Oferuje też telemetrię opóźnień internetowych oraz monitorowanie tras z alertami dotyczącymi przechwyceń i wycieków danych oraz wszelkich innych złośliwych konfiguracji BGP. 

 • Microsoft Ignite
 • Services
4 lis

Obsługa programu .NET Core 3 w usłudze Azure Functions jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Functions obsługuje teraz program .NET Core 3 jako oficjalny język (w wersji zapoznawczej).

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
 • Microsoft Ignite
 • Open Source
 • Services
4 lis

Zarządzanie wpisami tajnymi sterowane zdarzeniami za pomocą zdarzeń usługi Azure Key Vault jest teraz dostępne w usłudze Event Grid

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Key Vault stała się wydawcą zdarzeń firmy Microsoft na potrzeby usługi Azure Event Grid i publikuje zdarzenia dotyczące zarządzania kluczami i wpisami tajnymi.

 • Event Grid
 • Key Vault
 • Features
 • Microsoft Ignite
 • Security
 • Services
4 lis

Upraszczanie obciążeń uczenia maszynowego za pomocą zdarzeń usługi Azure Machine Learning jest teraz dostępne w usłudze Event Grid

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Machine Learning stała się wydawcą zdarzeń firmy Microsoft na potrzeby usługi Azure Event Grid i publikuje zdarzenia dotyczące przebiegu trenowania modelu, rejestracji modelu, wdrażania modelu i wykrywania dryfu danych

 • Event Grid
 • Azure Machine Learning
 • Features
 • Microsoft Ignite
 • Services
1 lis

Usługa Azure Blob Storage w ramach integracji usług IoT Edge i Event Grid jest w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Moduł Blob Storage zapewnia teraz integrację z usługą Event Grid w ramach usługi IoT Edge

 • Services
1 lis

Usługa Azure Sphere będzie ogólnie dostępna w lutym 2020 roku

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Sphere będzie ogólnie dostępna w lutym 2020 roku. Ogólna dostępność podkreśli naszą gotowość do spełnienia obietnicy zapewnienia bezpieczeństwa na dużą skalę i przekazywania specjalistycznej wiedzy firmy Microsoft na korzyść klientów każdego dnia.

 • Azure Sphere
 • Pricing & Offerings
 • Security

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie