Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , luty 2019

27 lut

Ogólna dostępność: Azure Lab Services

DOSTĘPNE TERAZ

Ogłaszamy ogólną dostępność usługi Azure Lab Services.

 • Azure Lab Services
 • Services
 • Pricing & Offerings
27 lut

Aktualizacje funkcji i wersji zapoznawczej interfejsu wiersza polecenia usługi Azure DevOps w usłudze Pipelines — aktualizacja przebiegu 148

DOSTĘPNE TERAZ

W aktualizacji przebiegu 148 usługi Azure DevOps dodaliśmy nowe rozszerzenie interfejsu wiersza polecenia pozwalające na interakcję z usługami Azure DevOps Services za pomocą wiersza polecenia.

 • Azure DevOps
 • Features
27 lut

Wycofywanie kolekcji obszarów roboczych usługi Power BI

Dostępność docelowa: Q2 2018

Teraz można osadzić więcej funkcji usługi Power BI w aplikacjach przy użyciu usługi Power BI Embedded, dlatego usługa kolekcji obszarów roboczych usługi Power BI jest wycofywana.

 • Power BI Embedded
 • Pricing & Offerings
26 lut

Wprowadzenie serii instruktażowych wideo dla witryny Azure Portal

Nowa seria cotygodniowych wideo koncentruje się na wybranych aspektach działania witryny Azure Portal. Zawarte w nich informacje pozwalają na efektywniejsze i produktywniejsze wdrażanie obciążeń w chmurze z portalu.

 • Microsoft Azure Portal
 • Services
 • Management
 • Features
26 lut

Zmienianie nazw baz danych jest teraz obsługiwane w wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database

DOSTĘPNE TERAZ

Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database Managed Instance obsługuje zmienianie nazw baz danych.

 • Azure SQL Database
 • Features
26 lut

Publiczna wersja zapoznawcza: Usługa Azure Log Analytics jest dostępna w nowych regionach w Australii

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Log Analytics jest dostępna w wersji zapoznawczej w regionach Australia Wschodnia i Australia Środkowa.

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Services
 • Regions & Datacenters
26 lut

Reguły zapory i sieć wirtualna w usłudze Azure Container Registry (wersja zapoznawcza)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Container Registry obsługuje teraz rejestry kontenerów, które można umieścić w sieci wirtualnej, co pozwala wyeliminować publiczny punkt końcowy i włączyć reguły zapory na potrzeby dostępu do określonych zasobów zewnętrznych.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Container Registry
 • Services
26 lut

Azure App Service — serwer WildFly w systemie Linux jest w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Serwer WildFly w usłudze Azure App Service w systemie Linux jest teraz w wersji zapoznawczej. Uruchamiaj aplikacje Java EE na platformie Azure oraz korzystaj z infrastruktury platformy Azure w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skalowalności.

 • App Service
 • Services
25 lut

Usuwanie połączeń z usługą Application Insights za pośrednictwem programu PowerShell

DOSTĘPNE TERAZ

Aby dane aplikacji przestały trafiać do Twojego obszaru roboczego po wycofaniu portalu OMS, usuń istniejące połączenia, używając skryptu programu PowerShell.

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Application Insights
 • Services
 • SDK and Tools
25 lut

Obsługa klastrów usługi HDInsight obsługujących pakiet Enterprise Security w usłudze Azure Data Factory

Za pomocą usługi Azure Data Factory można operacjonalizować obciążenia Azure HDInsight Spark i Hadoop względem klastrów usługi HDInsight z pakietem Enterprise Security, które są dołączone do domeny usługi Active Directory.

 • Azure Data Factory
 • Data Factory V2
 • Features
25 lut

Monitorowanie potoków usługi Azure Data Factory za pomocą usług Azure Monitor i Log Analytics

DOSTĘPNE TERAZ

Kondycję potoków fabryki danych można monitorować za pomocą dodatku Service Pack Azure Data Factory Analytics dostępnego w witrynie Azure Marketplace.

 • Azure Data Factory
 • Data Factory V2
 • Services
 • Features
25 lut

Integracja narzędzi wizualnych usługi Azure Data Factory z usługą GitHub

DOSTĘPNE TERAZ

Narzędzia wizualne usługi Azure Data Factory są teraz zintegrowane z usługą GitHub, więc można współpracować z innymi deweloperami, kontrolować kod źródłowy i wersjonować zasoby fabryki danych.

 • Azure Data Factory
 • Data Factory V2
 • Services
 • Features
25 lut

Udostępnianie własnego środowiska Integration Runtime dla wielu fabryk danych

DOSTĘPNE TERAZ

Istniejące własne środowisko Integration Runtime możesz udostępnić dla wielu fabryk danych. Ta funkcja pomaga w ponownym używaniu istniejącej infrastruktury własnego środowiska Integration Runtime w innej fabryce danych podczas tworzenia hybrydowego potoku integracji danych.

 • Azure Data Factory
 • Data Factory V2
 • Services
 • Features
25 lut

Parametryzuj połączenia z magazynami danych w usłudze Azure Data Factory

DOSTĘPNE TERAZ

Teraz można parametryzować połączoną usługę w usłudze Azure Data Factory.

 • Azure Data Factory
 • Data Factory V2
 • Services
 • Features
25 lut

Obsługa połączonego szablonu usługi Resource Manager jest dostępna na potrzeby ciągłej integracji/ciągłego wdrażania w fabrykach danych

DOSTĘPNE TERAZ

Teraz usługa Azure Data Factory generuje połączone szablony usługi Resource Manager na potrzeby ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, dzieląc ładunek fabryki na kilka plików, aby pomóc użytkownikom, których obowiązują limity szablonów usługi Resource Manager.

 • Azure Data Factory
 • Data Factory V2
 • Services
 • Features
25 lut

Funkcje usługi Azure Functions są teraz obsługiwane jako krok w potokach usługi Azure Data Factory

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Functions została zintegrowana z usługą Azure Data Factory, więc możesz uruchamiać funkcję platformy Azure jako krok w potokach fabryki danych.

 • Azure Data Factory
 • Data Factory V2
 • Services
 • Features
25 lut

Tworzenie alertów w celu aktywnego monitorowania potoków fabryki danych

DOSTĘPNE TERAZ

Organizacje mogą teraz zwiększać produktywność operacyjną, tworząc alerty dotyczące zdarzeń integracji danych (powodzenie/niepowodzenie) oraz aktywnie je monitorując za pomocą usługi Azure Data Factory.

 • Azure Data Factory
 • Data Factory V2
 • Services
 • Features
25 lut

Rozszerzone możliwości monitorowania oraz tagi/adnotacje w usłudze Azure Data Factory

DOSTĘPNE TERAZ

Potoki usługi Azure Data Factory obejmują teraz obsługę tagowania oraz rozszerzone możliwości monitorowania, w tym pulpity nawigacyjne i ulepszoną obsługę debugowania.

 • Azure Data Factory
 • Data Factory V2
 • Services
 • Features
25 lut

Transformacja danych bez kodu na dużą skalę przy użyciu usługi Azure Data Factory

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Procesy transformacji możesz wizualnie projektować i tworzyć oraz zarządzać nimi bez uczenia się platformy Spark ani szczegółowej wiedzy na temat infrastruktury rozproszonej.

 • Azure Data Factory
 • Data Factory V2
 • Services
 • Features
25 lut

Udoskonalenia narzędzi dla języka TypeScript w usłudze Azure Functions

DOSTĘPNE TERAZ

Środowisko deweloperskie TypeScript w usłudze Azure Functions zostało ulepszone. Nowe narzędzia obejmują narzędzia Azure Functions Core Tools i rozszerzenie usługi Azure Functions dla programu Visual Studio Code oraz pakiet npm z definicjami typów na potrzeby używania języka TypeScript z usługą Azure Functions i skrypty npm umożliwiające uabstrakcyjnienie poleceń funkcji.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Services
 • SDK and Tools
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie