Warunki używania witryny Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: marzec 2016 r.

Akceptacja warunków

Usługi w Witrynie (zgodnie z definicją zawartą w kolejnym punkcie) świadczone przez Microsoft za pośrednictwem tej witryny Azure („Witryna”) podlegają następującym warunkom używania („Warunki Używania”). Microsoft może aktualizować Warunki Używania w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Aby zapoznać się z aktualną wersją Warunków Używania, należy kliknąć łącze „Warunki używania” dostępne na stronach Witryny Azure.

Opis usług w witrynie

Za pośrednictwem tej Witryny Microsoft zapewnia Użytkownikowi dostęp do różnych zasobów, w tym obszarów przekazywania i pobierania, forów, informacji i ograniczonych usług Azure opisanych poniżej („Usługi w Witrynie”). Usługi w Witrynie, w tym wszelkie aktualizacje, rozszerzenia, nowe funkcje lub nowe właściwości sieciowe, podlegają Warunkom Używania. Warunki Używania nie mają zastosowania do używania funkcji lub platformy usług chmurowych Azure (w tym portalu klasycznego Microsoft Azure), które podlegają postanowieniom umowy, na mocy której Użytkownik nabył takie usługi. Tytułem ograniczonego odstępstwa od powyższych postanowień, jeśli Użytkownik nie ma subskrypcji Azure, Warunki Używania mają zastosowanie do ograniczonych zakresu usług Azure, których Użytkownik może używać bez takiej subskrypcji.

Prywatność i ochrona informacji osobistych

Zasady zbierania danych Klienta i korzystania z nich zostały określone w oświadczeniu o ochronie prywatności w witrynie microsoft.com.

Oprogramowanie dostępne w tej witrynie

Oprogramowanie udostępniane do pobrania w ramach Usług w Witrynie („Oprogramowanie”) jest chronione prawem autorskim Microsoft lub dostawców Microsoft. Używanie Oprogramowania podlega postanowieniom ewentualnej licencji towarzyszącej lub zawartej w Oprogramowaniu („Umowa Licencyjna”). Użytkownik końcowy nie może zainstalować Oprogramowania, któremu towarzyszy Umowa Licencyjna lub które zawiera Umowę Licencyjną, jeśli nie zaakceptuje jej postanowień. Oprogramowanie mogą pobrać wyłącznie użytkownicy końcowi, o ile będą z niego korzystać w sposób zgodny ze stosowną Umową Licencyjną. Niezgodne z Umową Licencyjną reprodukowanie lub rozpowszechnianie Oprogramowania jest wyraźnie zabronione.

Materiały zamieszczone w tej witrynie

Wszelkie materiały, w tym oprogramowanie, tematy pomocy, dokumenty, arkusze danych, filmy i często zadawane pytania („Materiały”), udostępniane w ramach Usług w Witrynie są chronione prawem autorskim Microsoft lub dostawców Microsoft. Używanie Materiałów przez Użytkownika podlega jednemu z dwóch zestawów postanowień licencyjnych. Jeśli Użytkownikowi przedstawiono licencję na Materiały, zastosowanie mają postanowienia tej licencji. Jeśli natomiast Użytkownikowi nie przedstawiono żadnych postanowień licencyjnych, obowiązują go postanowienia zawarte w Warunkach Używania. Microsoft zastrzega sobie wszelkie inne prawa do Materiałów nieudzielone wyraźnie na mocy wspomnianych postanowień. Podczas korzystania z Materiałów Użytkownik nie może:

 • usuwać, modyfikować lub zmieniać informacji o prawie autorskim;
 • rozpowszechniać Materiałów wśród osób trzecich, w tym umieszczać Materiałów na podłączonych do sieci komputerach, do których można uzyskać dostęp z innych podłączonych do sieci komputerów, ani rozpowszechniać Materiałów za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu; lub
 • modyfikować Materiałów w dowolny sposób.

Materiały określone powyżej nie obejmują projektu ani układu Witryny lub innych witryn posiadanych, obsługiwanych, licencjonowanych lub kontrolowanych przez Microsoft. Elementy witryn Microsoft są chronione na podstawie przepisów o ochronie wizualnej postaci produktów, znaków towarowych, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów, a żadna ich część nie może być kopiowana ani imitowana. Żadne logo, grafiki, dźwięki ani ilustracje znajdujące się w witrynach Microsoft nie mogą być kopiowane ani przesyłane bez wyraźnej zgody Microsoft.

Microsoft może posiadać patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej obejmujące treść Materiałów. Udostępniając Materiały, Microsoft nie udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z tych patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, chyba że Microsoft wyraźnie udzieli takiej licencji na piśmie.

Na niektóre Materiały dostępne w ramach Usług w Witrynie Użytkownik uzyskuje licencje od osób trzecich. Microsoft nie udziela Użytkownikowi żadnych dodatkowych praw (wyraźnych ani dorozumianych) w odniesieniu do Materiałów pochodzących od osób trzecich.

Microsoft nie rości sobie prawa własności do jakichkolwiek materiałów przekazywanych przez Użytkownika do Microsoft (w tym m.in. do opinii lub sugestii) ani do materiałów publikowanych, przesyłanych, wczytywanych lub przekazywanych w ramach Usług w Witrynie w celu uzyskania opinii szerokiego grona użytkowników lub członków poszczególnych otwartych lub zamkniętych społeczności („Przesłane Materiały”). Udostępnienie, przesłanie, opublikowanie, wczytanie lub przekazanie Przesłanych Materiałów oznacza udzielenie Microsoft, podmiotom stowarzyszonym Microsoft oraz niezbędnym sublicencjobiorcom zgody na korzystanie z Przesłanych Materiałów w związku z prowadzoną przez te podmioty działalnością internetową (w tym m.in. wszelkimi usługami świadczonymi przez Microsoft) oraz udzielenie im licencji na kopiowanie, rozpowszechnianie, transmisję, publiczne udostępnianie, publiczne wykonanie, reprodukcję, edycję, tłumaczenie i zmianę formatu Przesłanych Materiałów jak również udzielanie podlicencji na takie prawa dostawcy Usług w Witrynie.

Wyłączenie odpowiedzialności

MICROSOFT I DOSTAWCY MICROSOFT NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W MATERIAŁACH I ZWIĄZANEJ Z NIMI GRAFIKI OPUBLIKOWANYCH W DOWOLNYM CELU W RAMACH USŁUG W WITRYNIE. WSZELKIE TAKIE MATERIAŁY, ZWIĄZANA Z NIMI GRAFIKA ORAZ USŁUGI W WITRYNIE SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ” I NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ RĘKOJMIĄ ANI GWARANCJĄ. MICROSOFT I DOSTAWCY MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI, RĘKOJMI LUB ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH POWYŻSZYCH KWESTII, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. PUBLIKOWANE W WITRYNIE MATERIAŁY I ZWIĄZANA Z NIMI GRAFIKA MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. NINIEJSZY DOKUMENT PODLEGA OKRESOWYM AKTUALIZACJOM. MICROSOFT I DOSTAWCY MICROSOFT MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZAĆ UDOSKONALENIA LUB ZMIANY W USŁUGACH W WITRYNIE LUB MATERIAŁACH OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

NIEZALEŻNIE OD REŻIMU ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWEJ, Z TYTUŁU NIEDBALSTWA LUB INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ) MICROSOFT ANI DOSTAWCY MICROSOFT NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WTÓRNE LUB INNE SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z JAKOŚCI LUB KORZYSTANIA Z USŁUG W WITRYNIE, ŚWIADCZENIA LUB NIEŚWIADCZENIA USŁUG W WITRYNIE LUB INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W RAMACH USŁUG W WITRYNIE. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MICROSOFT Z TYTUŁU NINIEJSZEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY 5 USD.

Zasady postępowania z niezamówionymi materiałami

Ani Microsoft, ani pracownicy Microsoft nie przyjmują ani nie oceniają niezamówionych materiałów, w szczególności materiałów, w których przedstawiono pomysły dotyczące nowych kampanii reklamowych, promocji, produktów, technologii, procesów, materiałów, planów marketingowych lub nazw produktów. Nie należy zatem przesyłać do Microsoft ani pracowników Microsoft żadnych projektów graficznych, przykładowych materiałów, prezentacji lub innych niezamówionych pomysłów. Wyłącznym celem tych zasad jest uniknięcie potencjalnych nieporozumień lub sporów, jakie mogą powstać w przypadku, gdy produkty lub strategie marketingowe Microsoft okazałyby się podobne do tych, które zostały przedstawione w materiałach przesłanych do Microsoft. Microsoft nie gwarantuje, że przesłane wbrew powyższym zasadom materiały oraz przedstawione w nich pomysły będą traktowane jako poufne lub stanowiące własność przedstawiającej je osoby.

Zabezpieczenie konta i hasła

Jeśli dostęp do Usług w Witrynie wymaga utworzenia konta, wówczas Użytkownik musi zarejestrować się i podać aktualne, pełne i dokładne informacje wymagane w stosownym formularzu rejestracyjnym. Użytkownik wybierze dla siebie hasło oraz nazwę Użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w poufności hasła oraz wszelkich innych niejawnych informacji dotyczących konta. Ponadto jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane na jego koncie. Licencjobiorca zgadza się niezwłocznie poinformować Microsoft o wszelkim nieupoważnionym wykorzystaniu konta Licencjobiorcy lub naruszeniu zabezpieczeń. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za doznane przez Użytkownika straty wynikające z użycia przez osobę trzecią jego nazwy użytkownika, hasła lub konta, niezależnie od tego, czy działania te zostały podjęte za wiedzą, czy bez wiedzy Użytkownika. Odpowiedzialność za straty poniesione przez Microsoft lub osoby trzecie wynikające z użycia przez inną osobę nazwy użytkownika, hasła lub konta Użytkownika może jednak spocząć na Użytkowniku. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych osób bez zgody właścicieli tych kont.

Zakaz korzystania z Usług w bezprawny lub zabroniony sposób

Użytkownik może używać Usług w Witrynie wyłącznie w celach zgodnych z prawem i dozwolonych w Warunkach Używania. Nie wolno korzystać z Usług w Witrynie w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć jakikolwiek serwer Microsoft lub podłączoną do niego sieć (bądź zakłócić ich działanie), ani przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu z Usług w Witrynie. Łamanie zabezpieczeń (ang. hacking), analizowanie haseł (ang. password mining) oraz inne działania podejmowane w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług w Witrynie, innych kont, systemów komputerowych lub sieci (podłączonych do serwerów Microsoft lub Usług w Witrynie) są niedozwolone. Nie wolno uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania dostępu do materiałów lub informacji w sposób inny niż przewidziany w ramach Usług w Witrynie.

Używanie usług komunikacyjnych

Usługi w Witrynie mogą zawierać funkcje lub narzędzia służące do komunikowania się z innymi użytkownikami lub udostępniania im materiałów lub rozwiązań (oddzielnie „Usługa Komunikacyjna”, łącznie „Usługi Komunikacyjne”). Z Usług Komunikacyjnych można korzystać wyłącznie w celu publikowania, przesyłania i otrzymywania wiadomości oraz materiałów odpowiednich dla danej Usługi Komunikacyjnej lub ewentualnie z daną Usługą Komunikacyjną związanych. Jeśli Użytkownik chce udostępniać swoje materiały lub rozwiązania za pośrednictwem Usługi Komunikacyjnej, zgadza się wówczas na udzielenie wszystkim użytkownikom Usługi Komunikacyjnej stosownej licencji obejmującej prawa do ponownego publikowania, zmiany i korzystania z tych materiałów lub rozwiązań. Ponadto Użytkownik zezwala Microsoft na udostępnianie tym użytkownikom wspomnianych materiałów i rozwiązań w sposób wybrany przez Microsoft oraz we wskazanym przez Microsoft miejscu. Użytkownik nie może korzystać z Usług Komunikacyjnych w celu:

 • przeprowadzania ankiet i konkursów (z wyjątkiem ankiet i konkursów oferowanych przez Microsoft, partnerów Microsoft oraz klientów Microsoft za pośrednictwem Witryny i wyłącznie w oferowanym przez nich zakresie), tworzenia piramid lub przesyłania wiadomości-śmieci, spamu i jakichkolwiek niechcianych lub masowych wiadomości (m.in. o charakterze komercyjnym);
 • zniesławiania, znieważania i nękania innych osób, grożenia im ani naruszania ich praw (w tym m.in. praw do prywatności i komercyjnego wizerunku) w inny sposób;
 • udostępniania, publikowania, przesyłania, rozpowszechniania lub propagowania treści niestosownych, wulgarnych, zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem;
 • przesyłania lub udostępniania plików zawierających obrazy, zdjęcia, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej, w tym m.in. prawem autorskim lub prawem znaków towarowych (lub prawami do prywatności lub komercyjnego wizerunku), o ile nie będzie mieć stosownych upoważnień;
 • wykorzystywania materiałów lub informacji, w tym m.in. obrazów lub zdjęć, udostępnianych za pośrednictwem Usług w Witrynie w sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub prawa własności innych osób;
 • przesyłania plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, roboty anulujące wiadomości (ang. cancelbot) lub uszkodzone elementy lub innego rodzaju oprogramowanie o podobnym charakterze, które może uszkodzić komputery lub własność innych osób;
 • reklamowania lub przedstawiania w kontekście biznesowym ofert sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub usług, chyba że zamieszczanie takich wiadomości jest dozwolone w ramach danej Usługi Komunikacyjnej;
 • pobierania plików (udostępnianych przez innych użytkowników Usługi Komunikacyjnej), w odniesieniu do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że ich reprodukowanie, wyświetlanie, odtwarzanie lub rozpowszechnianie w ten sposób jest bezprawne;
 • fałszowania lub usuwania informacji o prawie autorskim oddanym w zarząd (w tym o prawach poszczególnych autorów), informacji prawnych lub innych stosownych informacji, oznaczeń dotyczących własności, etykiet świadczących o pochodzeniu oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku;
 • ograniczania lub zakazywania innym użytkownikom korzystania z Usług Komunikacyjnych;
 • naruszania zasad lub innych wytycznych mających zastosowanie do korzystania z danej Usługi Komunikacyjnej;
 • zbierania informacji o innych osobach, w tym w szczególności ich adresów e-mail;
 • naruszania przepisów prawa właściwego;
 • tworzenia fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych osób;
 • odpłatnego lub nieodpłatnego używania, pobierania lub kopiowania jakiejkolwiek części katalogu użytkowników Usług w Witrynie lub innych informacji dotyczących użytkowników lub korzystania z Usług w Witrynie lub udostępniania takich danych innym osobom lub podmiotom.

Microsoft nie musi monitorować Usług Komunikacyjnych. Microsoft może jednak przeglądać materiały udostępniane w ramach Usług Komunikacyjnych i usuwać je według własnego uznania. Microsoft zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi prawa do korzystania z Usługi Komunikacyjnej w dowolnym czasie bez powiadomienia oraz według własnego uznania.

Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawniania w dowolnym czasie informacji, które uzna za niezbędne w celu spełnienia wymogów prawnych lub innych wymogów wynikających ze stosownych przepisów, pism sądowych lub wniosków instytucji rządowych, a także do edytowania, odmowy opublikowania lub usunięcia informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania.

Licencjobiorca powinien zachowywać ostrożność w zakresie udostępniania w ramach Usług Komunikacyjnych danych osobowych swoich lub swoich dzieci. Microsoft nie kontroluje ani nie popiera żadnych treści, wiadomości lub informacji udostępnianych za pośrednictwem Usług Komunikacyjnych i w związku z powyższym wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność w odniesieniu do Usług Komunikacyjnych oraz wszelkich działań wynikających z korzystania z tych usług. Osoby zarządzające takimi usługami oraz zapewniające dla nich infrastrukturę nie są rzecznikami Microsoft, a ich poglądy nie muszą odzwierciedlać stanowiska Microsoft.

Materiały przekazane za pośrednictwem Usług Komunikacyjnych mogą podlegać określonym ograniczeniom w zakresie używania, reprodukowania lub propagowania. Jeśli Użytkownik pobierze te materiały, wówczas odpowiada za przestrzeganie tych ograniczeń.

Opinie

Jeśli Użytkownik prześle Microsoft swoje opinie, wówczas udziela Microsoft nieodwołalnego, bezterminowego, podlegającego sublicencjonowaniu prawa do używania, udostępniania i komercyjnego wykorzystania tych opinii w dowolny sposób i w dowolnym celu bez jakichkolwiek opłat. Ponadto Użytkownik bez jakichkolwiek opłat udziela osobom trzecim związanych z opinią Użytkownika praw patentowych niezbędnych do tego, aby produkty, technologie i usługi osób trzecich mogły korzystać z oprogramowania lub usług Microsoft lub z nimi współdziałać. Użytkownik nie przekaże opinii, które byłyby objęte licencją lub obciążone innymi zobowiązaniami, na mocy których obowiązkiem Microsoft byłoby udzielenie lub przekazanie osobom trzecim jakichkolwiek praw lub ujawnienie jakichkolwiek informacji lub dokonanie jakichkolwiek płatności. Prawa te pozostają w mocy po wygaśnięciu tych postanowień.

Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego Przesłanych Materiałów zgodnie z niniejszymi postanowieniami. Microsoft nie ma obowiązku udostępniania ani korzystania z przekazanych mu Przesłanych Materiałów i może je według własnego uznania usunąć w dowolnym czasie.

Zamieszczając Przesłane Materiały, Użytkownik oświadcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszelkie do nich prawa (zgodnie z opisem przedstawionym w Warunkach Używania), w tym w szczególności prawo do ich udostępniania, zamieszczania, przesyłania, wprowadzania lub przekazywania).

W uzupełnieniu powyższych oświadczeń, zamieszczając Przesłane Materiały zawierające obrazy, zdjęcia, rysunki lub inne elementy w całości albo w części mające charakter graficzny („Obrazy”), Użytkownik oświadcza, że (a) jest posiadaczem praw autorskich do takich Obrazów albo że uzyskał od posiadacza praw autorskich do takich Obrazów stosowne pozwolenie na używanie takich Obrazów lub treści w nich zawartych do swoich celów i na swój sposób lub w inny sposób dozwolony w Warunkach Używania lub w Usługach w Witrynie, (b) może udzielać licencji i sublicencji opisanych w Warunkach Używania, (c) ewentualne osoby, których wizerunki zostały przedstawione na Obrazach, wyraziły zgodę na używanie Obrazów w sposób opisany w Warunkach Używania, w tym m.in. na rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie i reprodukowanie Obrazów. Zamieszczając Obrazy, Użytkownik zezwala (a) wszystkim członkom swojej zamkniętej społeczności (dla każdego Obrazu udostępnianego członkom takiej zamkniętej społeczności) lub (b) pozostałym użytkownikom (dla każdego Obrazu udostępnianego w dowolnym miejscu w ramach Usług w Witrynie innym niż zamknięta społeczność) na używanie Obrazów w sposób dozwolony w Warunkach Używania w związku z używaniem Usług w Witrynie oraz udziela im niewyłącznego, obowiązującego na całym świecie, wolnego od opłat licencyjnych prawa do: kopiowania, rozpowszechniania, transmisji, publicznego udostępniania, publicznego wykonania, reprodukcji, edycji, tłumaczenia i zmiany formatu takich Obrazów bez zamieszczania informacji o prawach autorskich, jak również udzielania podlicencji na takie prawa dostawcy Usług w Witrynie. Licencje udzielone na mocy przedstawionych powyżej postanowień wygasają z chwilą całkowitego usunięcia przez Użytkownika Obrazu z Usług w Witrynie, o ile nie wpływa to na inne licencje udzielone w związku z takim Obrazem przed jego usunięciem. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania tych Obrazów.

Łącza do witryn osób trzecich

Usługi w Witrynie zawierać łącza do witryn osób trzecich, które nie wchodzą w skład Witryny. Witryny te nie podlegają kontroli Microsoft. Microsoft nie weryfikuje treści tych witryn, zwłaszcza pod kątem ważności, zgodności z prawem, przestrzegania prawa autorskiego i przyzwoitości, ani nie ponosi odpowiedzialności za treść tych witryn. Jeśli łącza do witryn osób trzecich zostały zamieszczone w Witrynie, Microsoft udostępnia je tylko dla wygody Użytkownika. Microsoft nie promuje, nie składa żadnych deklaracji i zapewnień ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących witryn, usług lub produktów osób trzecich. Każdy nabyty produkt lub usługa osób trzecich oraz każda wymiana danych między Użytkownikiem a taką osobą trzecią odbywa się wyłącznie między Użytkownikiem a tą osobą trzecią. Witryny osób trzecich mogą podlegać postanowieniom i zasadom ochrony prywatności sformułowanym przez te osoby trzecie. Microsoft może wyłączać prowadzące do witryny osoby trzeciej łącza umieszczone w Witrynie przez Użytkownika lub inne osoby.

Prawa własności intelektualnej.

Microsoft lub dostawcy Microsoft zachowują wszelkie prawa do Witryny i Usług w Witrynie, w tym prawa autorskie, patenty, tajemnice handlowe, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej. Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny. Na mocy Warunków Używania nie udziela się ani nie domniemuje się udzielenia żadnych praw do jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych lub logo Microsoft lub dostawców Microsoft. Informacje o znakach towarowych można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx

Wszelkie prawa, które nie zostały w wyraźny sposób udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Pytania należy przesyłać na odpowiednie adresy podane poniżej:

 • pytania dotyczące zasad ochrony prywatności należy kierować na adres piracy@microsoft.com lub wybierając numer 1-800-R-U-LEGIT.

Powiadomienia i tryb wnoszenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego

Na mocy sekcji 512(c)(2) tytułu 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych (ang. United States Code) powiadomienia o zarzucanym naruszeniu praw autorskich powinny być przesyłane do Wyznaczonego Przedstawiciela Dostawcy Usług. ZAPYTANIA NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ OKREŚLONEJ PONIŻEJ PROCEDURY POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI.

Szczegółowe informacje zamieszczono w punkcie Powiadomienia i procedury dotyczące zgłaszania roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich.

Informacje o prawach autorskich

© 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.