Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla usługi Maszyny wirtualne

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2020 r.

 • W przypadku wszystkich Maszyn Wirtualnych, które mają przynajmniej dwa wystąpienia wdrożone w co najmniej dwóch Stefach Dostępności w tym samym regionie Azure, Microsoft gwarantuje, że Klient będzie mieć Łączność z Maszyną Wirtualną w ramach co najmniej jednego wystąpienia przez co najmniej 99,99% czasu.
 • W przypadku wszystkich Maszyn Wirtualnych, które mają co najmniej dwa wystąpienia wdrożone w ramach tego samego Zestawu Dostępności albo w tej samej Grupie Hostów Dedykowanych, Microsoft gwarantuje Łączność z Maszyną Wirtualną w co najmniej jednym z tych wystąpień przez co najmniej 99,95% czasu.
 • W przypadku każdej Maszyny Wirtualnej o Pojedynczym Wystąpieniu używającej Dysku SSD w warstwie Premium albo Dysku Ultra dla wszystkich Dysków Systemu Operacyjnego oraz Dysków Danych Microsoft gwarantuje Łączność z Maszyną Wirtualną przez co najmniej 99,9% czasu.
 • W przypadku każdej Maszyny Wirtualnej o Pojedynczym Wystąpieniu używającej Zarządzanego Dysku SSD w warstwie Standardowa dla Dysku Systemu Operacyjnego oraz Dysków Danych Microsoft gwarantuje Łączność z Maszyną Wirtualną przez co najmniej 99,5% czasu.
 • W przypadku każdej Maszyny Wirtualnej o Pojedynczym Wystąpieniu używającej Zarządzanego Dysku HDD w warstwie Standardowa dla Dysków Systemu Operacyjnego oraz Dysków Danych Microsoft gwarantuje Łączność z Maszyną Wirtualną przez co najmniej 95% czasu.

Niniejsza Umowa dotycząca poziomu usług (SLA) dla Usług Online Microsoft („Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA)”) stanowi integralną część umowy licencjonowania zbiorowego Microsoft („Umowa”). Terminy, których poszczególne wyrazy rozpoczynają się wielkimi literami i które zostały użyte w niniejszej Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA), lecz nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenia przypisane im w Umowie. Niniejsza Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) ma zastosowanie do Usług Online Microsoft wymienionych w tym dokumencie („Usługa” lub „Usługi”), ale nie ma zastosowania do osobno oznaczonych marką usług, które są udostępniane bezpośrednio lub pośrednio w związku z Usługami, ani do żadnego zainstalowanego lokalnie oprogramowania będącego częścią dowolnej Usługi.

Jeśli Microsoft nie osiągnie i nie utrzyma Poziomów Usługi dla każdej Usługi opisanej w Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA), Klientowi może przysługiwać zniżka odliczana od części miesięcznych opłat za usługę wnoszonych przez Klienta. Microsoft nie zmodyfikuje postanowień zawartej przez Klienta Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA) w okresie początkowym subskrypcji Klienta; w przypadku odnowienia subskrypcji wersja tej Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA) obowiązująca w momencie odnowienia będzie mieć jednak zastosowanie przez cały okres obowiązywania tego odnowienia. Microsoft powiadomi z 90-dniowym wyprzedzeniem o istotnych, niekorzystnych zmianach treści Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA).

Definicje

Właściwy Okres Miesięczny” oznacza dla miesiąca kalendarzowego, w którym należna jest Zniżka, liczbę dni, przez którą Klient jest abonentem Usługi.

Właściwe Miesięczne Opłaty za Usługę” oznaczają łączne opłaty faktycznie uiszczone przez Klienta za usługę, dotyczące miesiąca, w którym należna jest Zniżka.

Przestój” jest zdefiniowany dla każdej Usługi w poniższych Postanowieniach dotyczących Usług.

Kod Błędu” oznacza sygnał niepowodzenia operacji, taki jak kod stanu HTTP o numerze 5xx.

Zewnętrzna Łączność” oznacza dwukierunkowy ruch sieciowy z wykorzystaniem obsługiwanych protokołów, takich jak HTTP i HTTPS, który można przesyłać i odbierać z publicznego adresu IP.

Zdarzenie” oznacza (i) dowolne pojedyncze zdarzenie lub (ii) dowolny zbiór zdarzeń, których skutkiem jest Przestój.

Portal Zarządzania” oznacza dostarczany przez Microsoft interfejs sieci Web, za pośrednictwem którego klienci mogą zarządzać Usługą.

Zniżka” oznacza procent Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę przyznany Klientowi z tytułu uznania roszczenia przez Microsoft.

Poziom Usługi” oznacza mierniki wydajności ustalone w tej Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA), które Microsoft zgadza się osiągnąć podczas świadczenia Usług.

Zasób Usługi” oznacza pojedynczy zasób dostępny do użytku w ramach Usługi.

Kod Sukcesu” oznacza sygnał powodzenia operacji, taki jak kod stanu HTTP o numerze 2xx.

Czas Obsługi” oznacza odcinek czasu, przez który określona funkcja Usługi lub zgodność z odrębnym produktem lub usługą są obsługiwane.

Postanowienia

Reklamacje
Aby Microsoft uznał reklamację, Klient musi zgłosić reklamację do działu obsługi klienta w Microsoft Corporation, dołączając wszelkie stosowne informacje, jakich Microsoft wymaga do potwierdzenia zasadności reklamacji, w tym m.in.: (i) szczegółowy opis Zdarzenia; (ii) godzinę wystąpienia i czas trwania Przestoju; (iii) liczbę i lokalizację ewentualnych użytkowników, których Zdarzenie dotyczy; a także (iv) opis środków podjętych przez Klienta w celu rozwiązania problemów spowodowanych Zdarzeniem w chwili jego wystąpienia.

W przypadku reklamacji związanych z Microsoft Azure Klient musi złożyć reklamację do Microsoft w ciągu dwóch miesięcy od końca miesiąca rozliczeniowego, w którym nastąpiło Zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji. W przypadku roszczeń związanych ze wszystkimi innymi Usługami Microsoft musi otrzymać roszczenie do końca miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym wystąpiło Zdarzenie. Na przykład, jeśli Zdarzenie wystąpiło 15 lutego, Microsoft musi otrzymać reklamację i wszystkie wymagane informacje do 31 marca włącznie.

Microsoft oceni wszelkie dostępne w uzasadnionym zakresie informacje i w dobrej wierze określi, czy Zniżki przysługują. Microsoft dołoży wszelkich uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby rozpatrzyć roszczenia w ciągu następnego miesiąca i w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od ich otrzymania. Klient musi spełniać postanowienia Umowy, aby mieć uprawnienie do Zniżki. Jeśli Microsoft określi, że Klientowi jest należna Zniżka, zastosuje tę Zniżkę do Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę.

Jeśli Klient kupił więcej niż jedną Usługę (nie w postaci pakietu), Klient może składać reklamacje zgodnie z opisanym powyżej procesem tak, jakby każda Usługa była objęta odrębną Umową dotyczącą Poziomu Usług (SLA). Na przykład, jeśli Klient kupił usługi Exchange Online i SharePoint Online (nie jako część pakietu), a w okresie obowiązywania subskrypcji wystąpiło Zdarzenie, które spowodowało Przestój obu Usług, Klient może być uprawniony do dwóch odrębnych Zniżek (po jednej dla każdej Usługi) w wyniku złożenia dwóch roszczeń w ramach tej Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA). W przypadku niespełnienia więcej niż jednego Poziomu Usługi dla konkretnej Usługi w wyniku tego samego Zdarzenia, Klient musi wybrać tylko jeden Poziom Usługi, dla którego może złożyć reklamację w związku ze Zdarzeniem. O ile Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla danej Usługi nie stanowi inaczej, w danym Właściwym Okresie Miesięcznym w odniesieniu do danej Usługi dozwolona jest tylko jedna Zniżka.

Zniżki
Zniżki stanowią jedyne uprawnienie przysługujące Klientowi z tytułu problemów z wydajnością lub dostępnością dotyczących dowolnej Usługi w ramach Umowy i niniejszej Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA). Klient nie może jednostronnie kompensować swoich Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę w odniesieniu do żadnych problemów dotyczących jakości lub dostępności.

Zniżki mają zastosowanie tylko do opłat uiszczonych za konkretne Usługi, Zasoby Usługi lub warstwy Usługi, dla których nie zapewniono odpowiedniego Poziomu Usługi. W przypadkach, w których Poziomy Usługi mają zastosowanie do poszczególnych Zasobów Usługi lub odrębnych warstw Usługi, Zniżki mają zastosowanie tylko do opłat uiszczonych za daną Usługę, dany Zasób Usługi lub daną warstwę Usługi. Zniżki przyznawane w dowolnym miesiącu rozliczeniowym za określoną Usługę lub Zasób Usługi nie mogą w żadnym przypadku przekroczyć miesięcznych opłat Klienta z tytułu, odpowiednio, odpowiedniej Usługi lub odpowiedniego Zasobu Usługi w danym miesiącu rozliczeniowym.

Jeśli Klient zakupił Usługi jako część pakietu lub innej pojedynczej oferty, Właściwe Miesięczne Opłaty za Usługę i Zniżki za każdą Usługę zostaną naliczone proporcjonalnie.

Jeśli klient zakupił Usługę u odsprzedawcy, otrzyma zniżkę bezpośrednio od odsprzedawcy, a odsprzedawca otrzyma Zniżkę bezpośrednio od Microsoft. Zniżka będzie oparta na szacowanej cenie detalicznej odpowiedniej Usługi, w zależności od decyzji Microsoft podjętej według własnego rozsądnego uznania Microsoft.

Ograniczenia
Niniejsza Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) oraz wszelkie odpowiednie Poziomy Usług nie mają zastosowania do problemów dotyczących jakości lub dostępności:

 1. wywołanych działaniem czynników pozostających poza uzasadnioną kontrolą Microsoft (na przykład klęska żywiołowa, wojna, akty terroryzmu, rozruchy, działania rządu, awaria sieci lub urządzenia niewchodzących w skład centrów przetwarzania danych Microsoft, w tym w lokalizacji Klienta lub między lokalizacją Klienta a centrum przetwarzania danych Microsoft);
 2. wynikających z korzystania z usług, sprzętu lub oprogramowania niedostarczonych przez Microsoft, w tym m.in. problemów wynikających z niedostatecznej przepływności lub związanych z oprogramowaniem lub usługami osób trzecich;
 3. spowodowanych korzystaniem przez Klienta z Usługi w przypadku, gdy Klient nie zmienił sposobu korzystania z Usługi po tym, jak Microsoft zalecił Klientowi taką zmianę;
 4. w czasie używania lub w związku z używaniem wersji zapoznawczych, wstępnych lub próbnych Usługi, funkcji lub oprogramowania (określonych przez Microsoft) lub produktów zakupionych z wykorzystaniem zniżek Microsoft za subskrypcję;
 5. wynikających z nieautoryzowanych działań lub braku wymaganych działań Klienta lub jego pracowników, przedstawicieli, wykonawców lub dostawców, lub innych osób uzyskujących dostęp do sieci Klienta za pomocą haseł lub sprzętu Klienta, lub w inny sposób wynikających z niestosowania przez Klienta właściwych praktyk bezpieczeństwa;
 6. wynikających z nieprzestrzegania przez Klienta konieczności stosowania wymaganych konfiguracji, używania obsługiwanych platform, przestrzegania zasad akceptowalnego używania lub używania przez Klienta Usługi w sposób niezgodny z jej funkcjami i funkcjonalnością (np. prób wykonywania nieobsługiwanych operacji) lub w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Microsoft wytycznymi;
 7. wynikających z niewłaściwych danych wejściowych, instrukcji lub argumentów (np. żądań dostępu do nieistniejących plików);
 8. wynikających z poczynionych przez Klienta prób wykonania operacji, które przekraczają ustalone przydziały lub wynikających z ograniczenia przez Microsoft podejrzanych szkodliwych działań;
 9. wynikających z używania przez Klienta funkcji Usług, które wykraczają poza stosowne Czasy Obsługi; lub
 10. w przypadku licencji zarezerwowanych, ale nieopłaconych w momencie wystąpienia zdarzenia.

Usługi zakupione na mocy umów licencjonowania zbiorowego Open, Open Value i Open Value Subscription, a także Usługi w pakiecie Office 365 Small Business Premium zakupione w postaci klucza produktu nie są uprawnione do Zniżek na podstawie opłat za usługę. W przypadku tych Usług wszelkie Zniżki, do jakich może być uprawniony Klient, zostaną udzielone w postaci czasu usługi (tj. dni), w przeciwieństwie do opłat za usługę, natomiast wszelkie odniesienia do „Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę” usuwa się i zastępuje określeniem „Właściwy Okres Miesięczny”.

Dodatkowe definicje

Zestaw Dostępności” to co najmniej dwie Maszyny Wirtualne wdrożone w różnych Domenach Błędów, aby uniknąć pojawienia się punktu krytycznego.

Strefa Dostępności” to bezawaryjny obszar w regionie Azure zapewniający nadmiarowe zasilanie, chłodzenie i funkcje sieciowe.

Dedykowany Host dla Platformy Azure” sprawia, że serwery fizyczne, na których jest hostowana co najmniej jedna maszyna wirtualna, używają (domyślnego) ustawienia autoReplaceOnFailure wymaganego na potrzeby umowy SLA.

Dysk Danych” to połączony z Maszyną Wirtualną trwały wirtualny dysk twardy służący do przechowywania danych aplikacji.

Grupa Dedykowanych Hostów” to zbiór Dedykowanych Hostów dla Platformy Azure wdrożonych w regionie Azure w różnych Domenach Błędów, aby uniknąć pojawienia się punktu krytycznego.

Domena Błędów” to zbiór serwerów, które współdzielą typowe zasoby takie jak zasilanie i łączność z siecią.

Dysk Systemu Operacyjnego” to połączony z Maszyną Wirtualną trwały wirtualny dysk twardy służący do przechowywania systemu operacyjnego Maszyny Wirtualnej.

Pojedyncze Wystąpienie” to dowolna Maszyna Wirtualna Microsoft Azure, która albo nie została wdrożona w ramach Zestawu Dostępności, albo ma w nim wdrożone tylko jedno wystąpienie.

Maszyna Wirtualna” to typy trwałych wystąpień, które można wdrażać pojedynczo, jako część Zestawu Dostępności albo przy użyciu Grupy Dedykowanych Hostów. Maszynę wirtualną można wdrożyć w środowisku wielodzierżawnym na platformie Azure albo w izolowanym środowisku jednodzierżawnym przy użyciu Dedykowanych Hostów dla Platformy Azure.

Łączność z Maszyną Wirtualną” to dwukierunkowy ruch danych w sieci między adresem IP Maszyny Wirtualnej a innymi adresami IP za pośrednictwem protokołu sieciowego TCP lub UDP, w przypadku którego konfiguracja Maszyny Wirtualnej obsługuje dozwolony ruch danych. Adresy IP mogą być adresami IP w tej samej Usłudze Chmurowej co Maszyna Wirtualna, adresami IP w tej samej wirtualnej sieci co Maszyna Wirtualna lub publicznymi, routowalnymi adresami IP.

Obliczanie Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu i Poziomów Usług dla Maszyn Wirtualnych w Strefach Dostępności

Maksymalna Liczba Dostępnych Minut” to łączna zakumulowana liczba minut w trakcie miesiąca rozliczeniowego, podczas których wdrożone są co najmniej dwie Strefy Dostępności w tym samym regionie. Maksymalna Liczba Dostępnych Minut jest mierzona od momentu uruchomienia co najmniej dwóch Maszyn Wirtualnych w dwóch Strefach Dostępności w tym samym regionie w wyniku działania zainicjowanego przez Klienta do momentu, gdy Klient zainicjuje działanie, które spowoduje zatrzymanie albo usunięcie tych Maszyn Wirtualnych.

Przestój” to łączna zakumulowana liczba minut stanowiących część Maksymalnej Liczby Dostępnych Minut, podczas których nie ma Łączności z Maszyną Wirtualną w danym regionie.

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu” dla Maszyn Wirtualnych w Strefach Dostępności to Maksymalna Liczba Dostępnych Minut pomniejszona o Przestój i podzielona przez Maksymalną Liczbę Dostępnych Minut w trakcie miesiąca rozliczeniowego dla danej subskrypcji Microsoft Azure. Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu oblicza się według poniższego wzoru:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu = (Maksymalna Liczba Dostępnych Minut − Przestój) / Maksymalna Liczba Dostępnych Minut x 100

Następujące Poziomy Usługi i Zniżki mają zastosowanie do używania przez Klienta Maszyn Wirtualnych wdrożonych w co najmniej dwóch Strefach Dostępności w tym samym regionie:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99,99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Obliczanie Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu i Poziomy Usługi dla Maszyn Wirtualnych w ramach Zestawu Dostępności albo w tej samej Grupie Dedykowanych Hostów

Maksymalna Liczba Dostępnych Minut” to łączna zakumulowana liczba minut w trakcie miesiąca rozliczeniowego dla wszystkich Maszyn Wirtualnych, które mają co najmniej dwa wystąpienia wdrożone w ramach tego samego Zestawu Dostępności albo w tej samej Grupie Dedykowanych Hostów. Maksymalna Liczba Dostępnych Minut jest mierzona od momentu uruchomienia co najmniej dwóch Maszyn Wirtualnych jednocześnie w tym samym Zestawie Dostępności albo w tej samej Grupie Dedykowanych Hostów w wyniku działania zainicjowanego przez Klienta do momentu, gdy Klient zainicjuje działanie, które spowoduje zatrzymanie albo usunięcie tych Maszyn Wirtualnych.

Przestój” to łączna zakumulowana liczba minut stanowiących część Maksymalnej Liczby Dostępnych Minut, podczas których nie ma Łączności z Maszyną Wirtualną.

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu” dla Maszyn Wirtualnych to Maksymalna Liczba Dostępnych Minut pomniejszona o Przestój i podzielona przez Maksymalną Liczbę Dostępnych Minut w trakcie miesiąca rozliczeniowego dla danej subskrypcji Microsoft Azure. Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu oblicza się według poniższego wzoru:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu = (Maksymalna Liczba Dostępnych Minut – Przestój) / Maksymalna Liczba Dostępnych Minut x 100

Następujące Poziomy Usługi i Zniżki mają zastosowanie do używania przez Klienta Maszyn Wirtualnych w ramach Zestawu Dostępności albo tej samej Grupy Hostów Dedykowanych. Niniejsza umowa SLA nie ma zastosowania do Zestawów Dostępności używających współdzielonych dysków Azure:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99,95% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Obliczanie Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu i Poziomów Usług dla Maszyn Wirtualnych o Pojedynczym Wystąpieniu

Minuty w Miesiącu” to łączna liczba minut w danym miesiącu.

Przestój” to łączna zakumulowana liczba minut stanowiących część Minut w Miesiącu, w czasie których nie ma Łączności z Maszyną Wirtualną.

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu” jest obliczany na podstawie procentu Minut w Miesiącu, w którym dowolna Maszyna Wirtualna o Pojedynczym Wystąpieniu miała Przestój. Zniżki zależą od typu Dysku używanego przez Maszynę Wirtualną, zgodnie z opisem w tabeli poniżej.

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu = Minuty w Miesiącu - Przestój / Minuty w Miesiącu x 100

Następujące Poziomy Usługi i Zniżki mają zastosowanie do używania przez Klienta Maszyn Wirtualnych o Pojedynczym Wystąpieniu w zależności od typu Dysku. W przypadku Maszyny Wirtualnej o Pojedynczym Wystąpieniu używającej różnych typów dysków ma zastosowanie umowa SLA o najniższych wartościach spośród wszystkich umów SLA towarzyszących tym dyskom.

Procent Czasu Sprawnego Działania (Dysk SSD w warstwie Premium i Dysk Ultra) Procent Czasu Sprawnego Działania (Zarządzany Dysk SSD w warstwie Standardowa) Procent Czasu Sprawnego Działania (Zarządzany Dysk HDD w warstwie Standardowa) Zniżka
< 99,9% < 99,5% < 95% 10%
< 99% < 95% < 92% 25%
< 95% < 90% < 90% 100%

Historia wersji

1.9 Ostatnia aktualizacja: lipiec 2020 r.
Uwagi do wersji: Wyjaśniono zasady gwarancji dotyczących Maszyn Wirtualnych o Pojedynczym Wystąpieniu na podstawie typu Magazynu. Dodano wyłączenie w zakresie współdzielonych dysków dla Maszyn Wirtualnych w ramach Zestawów Dostępności.

1.8 Ostatnia aktualizacja: marzec 2018 r.
Uwagi do wersji: Dodana umowa SLA dla Maszyn Wirtualnych wdrożonych w co najmniej dwóch Strefach Dostępności.

1.7 Ostatnia aktualizacja: Marzec 2018 r.
Uwagi do wersji: Usunięto wykluczenie dla przestoju związanego z konserwacją zdublowanych maszyn wirtualnych (Single-Instance Virtual Machines)

1.6 Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2017
Uwagi do wersji: Dodano „x 100” do formuł czasu sprawnego działania w miesiącu, aby usunąć literówkę.

1.5 Ostatnia aktualizacja: Marzec 2017 r.
Uwagi do wersji: Poprawiono umowę SLA, dodając gwarancję 100% zniżki w przypadku, gdy czas sprawnego działania spadnie poniżej 95%, oraz wyłączono dyski tymczasowe spod wymogu korzystania z magazynu w warstwie premium zawartego w umowie SLA dla pojedynczego wystąpienia.

1.4 Ostatnia aktualizacja: listopad 2016 r.
Uwagi do wersji: Aktualizacje dotyczące maksymalnej liczby minut dostępności

1.3 Ostatnia aktualizacja: listopad 2016 r.
Uwagi do wersji: Dodano nową Umowę Dotyczącą Poziomu Usług dla Maszyny Wirtualnej o Pojedynczym Wystąpieniu

1.2 Ostatnia aktualizacja: lipiec 2016 r.
Uwagi do wersji: Zaktualizowana umowa SLA obejmująca postanowienia dotyczące łączności z Maszyną Wirtualną

1.1 Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2016
Uwagi do wersji: Część poświęconą Maszynie Wirtualnej przeniesiono z umowy SLA dotyczącej Usług w Chmurze do umowy SLA dotyczącej Maszyn Wirtualnych.

1.0 Ostatnia aktualizacja: marzec 2015 r.