Pomiń nawigację

Umowa SLA dla usługi Konta magazynu

Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2016

 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu (99,9% w przypadku Chłodnego Poziomu Dostępu) Microsoft z powodzeniem przetworzy żądania odczytu danych z Kont Magazynu Geograficznie Nadmiarowego z Dostępem do Odczytu (Read Access-Geo Redundant Storage, RA-GRS), pod warunkiem że nieudane próby odczytu danych z regionu podstawowego są podejmowane ponownie w regionie dodatkowym.
 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu (99% w przypadku Chłodnego Poziomu Dostępu) będzie z powodzeniem przetwarzać żądania odczytu danych z Kont Magazynu Lokalnie Nadmiarowego (Locally Redundant Storage, LRS), Magazynu Strefowo Nadmiarowego (Zone Redundant Storage, ZRS) i Magazynu Geograficznie Nadmiarowego (Geo Redundant Storage, GRS).
 • Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu (99% w przypadku Chłodnego Poziomu Dostępu) Microsoft z powodzeniem będzie przetwarzać żądania zapisu danych do Kont Magazynu Lokalnie Nadmiarowego (Locally Redundant Storage, LRS), Magazynu Strefowo Nadmiarowego (Zone Redundant Storage, ZRS) i Magazynu Geograficznie Nadmiarowego (Geo Redundant Storage, GRS), a także Magazynu Geograficznie Nadmiarowego z Dostępem do Odczytu (Read Access-Geo Redundant Storage, RA-GRS).

Niniejsza Umowa dotycząca poziomu usług dla Usług Online Microsoft („SLA”) stanowi integralną część umowy licencjonowania zbiorowego Microsoft („Umowa”). Terminy, których poszczególne wyrazy rozpoczynają się wielkimi literami i które zostały użyte w niniejszej umowie SLA, lecz nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenia przypisane im w Umowie. Niniejsza umowa SLA ma zastosowanie do Usług Online Microsoft wymienionych w tym dokumencie („Usługa” lub „Usługi”), ale nie ma zastosowania do osobno oznaczonych marką usług, które są udostępniane bezpośrednio lub pośrednio w związku z Usługami, ani do żadnego zainstalowanego lokalnie oprogramowania będącego częścią dowolnej Usługi.

Jeśli Microsoft nie osiągnie i nie utrzyma Poziomów Usługi dla każdej Usługi opisanej w tej umowie SLA, Klientowi mogą przysługiwać środki odliczane od części miesięcznych opłat za usługę wnoszonych przez Klienta. Microsoft nie zmodyfikuje postanowień zawartej przez Klienta umowy SLA w okresie początkowym subskrypcji Klienta; w przypadku odnowienia subskrypcji wersja tej umowy SLA obowiązująca w momencie odnowienia będzie mieć jednak zastosowanie przez cały okres obowiązywania tego odnowienia. Microsoft powiadomi z 90-dniowym wyprzedzeniem o istotnych, niekorzystnych zmianach treści umowy SLA.

Definicje

Właściwy Okres Miesięczny” oznacza dla miesiąca kalendarzowego, w którym należne są Środki na Używanie Usług, liczbę dni, przez którą Klient jest abonentem Usługi.

Właściwe Miesięczne Opłaty za Usługę” oznaczają łączne opłaty faktycznie uiszczone przez Klienta za usługę, dotyczące miesiąca, w którym należna są Środki na Używanie Usług.

Przestój” jest zdefiniowany dla każdej Usługi w poniższych Postanowieniach dotyczących Usług.

Kod Błędu” oznacza sygnał niepowodzenia operacji, taki jak kod stanu HTTP o numerze 5xx.

Łączność Zewnętrzna” oznacza dwukierunkowy ruch sieciowy z wykorzystaniem obsługiwanych protokołów, takich jak HTTP i HTTPS, który można przesyłać i odbierać z publicznego adresu IP.

Zdarzenie” oznacza (i) dowolne pojedyncze zdarzenie lub (ii) dowolny zbiór zdarzeń, których skutkiem jest Przestój.

Portal Zarządzania” oznacza dostarczany przez Microsoft interfejs sieci Web, za pośrednictwem którego klienci mogą zarządzać Usługą.

Środki na Używanie Usług” oznacza procent Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę przyznany Klientowi z tytułu uznania roszczenia przez Microsoft.

Poziom Usługi” oznacza mierniki wydajności ustalone w tej umowie SLA, które Microsoft zgadza się osiągnąć podczas świadczenia Usług.

Zasób Usługi” oznacza pojedynczy zasób dostępny do użytku w ramach Usługi.

Kod Sukcesu” oznacza sygnał powodzenia operacji, taki jak kod stanu HTTP o numerze 2xx.

Czas Obsługi” oznacza odcinek czasu, przez który określona funkcja Usługi lub zgodność z odrębnym produktem lub usługą są obsługiwane.

Postanowienia

Reklamacje
Aby Microsoft uznał reklamację, Klient musi zgłosić reklamację do działu obsługi klienta w Microsoft Corporation, dołączając wszelkie stosowne informacje, jakich Microsoft wymaga do potwierdzenia zasadności reklamacji, w tym m.in.: (i) szczegółowy opis Zdarzenia; (ii) godzinę wystąpienia i czas trwania Przestoju; (iii) liczbę i lokalizację ewentualnych użytkowników, których Zdarzenie dotyczy; a także (iv) opis środków podjętych przez Klienta w celu rozwiązania problemów spowodowanych Zdarzeniem w chwili jego wystąpienia.

W przypadku reklamacji związanych z Microsoft Azure Klient musi złożyć reklamację do Microsoft w ciągu dwóch miesięcy od końca miesiąca rozliczeniowego, w którym nastąpiło Zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji. W przypadku roszczeń związanych ze wszystkimi innymi Usługami Microsoft musi otrzymać roszczenie do końca miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym wystąpiło Zdarzenie. Na przykład, jeśli Zdarzenie wystąpiło 15 lutego, Microsoft musi otrzymać reklamację i wszystkie wymagane informacje do 31 marca włącznie.

Microsoft oceni wszelkie dostępne w uzasadnionym zakresie informacje i w dobrej wierze określi, czy Środki na Używanie Usług przysługują. Microsoft dołoży wszelkich uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby rozpatrzyć roszczenia w ciągu następnego miesiąca i w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od ich otrzymania. Klient musi spełniać postanowienia Umowy, aby być uprawnionym do Środków na Używanie Usług. Jeśli Microsoft określi, że Klientowi są należne Środki na Używanie Usług, zastosuje te Środki na Używanie Usług do Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę.

Jeśli Klient kupił więcej niż jedną Usługę (nie w postaci pakietu), Klient może składać reklamacje zgodnie z opisanym powyżej procesem tak, jakby każda Usługa była objęta odrębną umową SLA. Na przykład, jeśli Klient kupił usługi Exchange Online i SharePoint Online (nie jako część pakietu), a w okresie obowiązywania subskrypcji wystąpiło Zdarzenie, które spowodowało Przestój obu Usług, Klient może być uprawniony do dwóch oddzielnych transzy Środków na Używanie Usług (po jednej transzy dla każdej Usługi) w wyniku złożenia dwóch reklamacji w ramach niniejszej umowy SLA. W przypadku niespełnienia więcej niż jednego Poziomu Usługi dla konkretnej Usługi w wyniku tego samego Zdarzenia, Klient musi wybrać tylko jeden Poziom Usługi, dla którego może złożyć reklamację w związku ze Zdarzeniem. O ile umowa SLA dla danej Usługi nie stanowi inaczej, w danym Właściwym Okresie Miesięcznym w odniesieniu do danej Usługi dozwolona jest tylko jedna transza Środków na Używanie Usług.

Środki na Używanie Usług
Środki na Używanie Usług stanowią jedyne uprawnienie przysługujące Klientowi z tytułu problemów z wydajnością lub dostępnością dotyczących dowolnej Usługi w ramach Umowy i niniejszej umowy SLA. Klient nie może jednostronnie kompensować swoich Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę w odniesieniu do żadnych problemów dotyczących jakości lub dostępności.

Środki na Używanie Usług mają zastosowanie tylko do opłat uiszczonych za konkretne Usługi, Zasoby Usługi lub warstwy Usługi, dla których nie zapewniono odpowiedniego Poziomu Usługi. W przypadkach, w których Poziomy Usługi mają zastosowanie do poszczególnych Zasobów Usługi lub odrębnych warstw Usługi, Środki na Używanie Usług mają zastosowanie tylko do opłat uiszczonych za daną Usługę, dany Zasób Usługi lub daną warstwę Usługi. Środki na Używanie Usług przyznawane w dowolnym miesiącu rozliczeniowym za określoną Usługę lub Zasób Usługi nie mogą w żadnym przypadku przekroczyć miesięcznych opłat Klienta z tytułu, odpowiednio, odpowiedniej Usługi lub odpowiedniego Zasobu Usługi w danym miesiącu rozliczeniowym.

Jeśli Klient zakupił Usługi jako część pakietu lub innej pojedynczej oferty, Właściwe Miesięczne Opłaty za Usługę i Środki na Używanie Usług za każdą Usługę zostaną naliczone proporcjonalnie.

Jeśli klient zakupił Usługę u odsprzedawcy, otrzyma środki na używanie usług bezpośrednio od odsprzedawcy, a odsprzedawca otrzyma Środki na Używanie Usług bezpośrednio od Microsoft. Wysokość Środków na Używanie Usług będzie oparta na szacowanej cenie detalicznej odpowiedniej Usługi, w zależności od decyzji Microsoft podjętej według własnego rozsądnego uznania Microsoft.

Ograniczenia
Niniejsza umowa SLA oraz wszelkie odpowiednie Poziomy Usług nie mają zastosowania do problemów dotyczących jakości lub dostępności:

 1. wywołanych działaniem czynników pozostających poza uzasadnioną kontrolą Microsoft (na przykład klęska żywiołowa, wojna, akty terroryzmu, rozruchy, działania rządu, awaria sieci lub urządzenia niewchodzących w skład centrów przetwarzania danych Microsoft, w tym w lokalizacji Klienta lub między lokalizacją Klienta a centrum przetwarzania danych Microsoft);
 2. wynikających z korzystania z usług, sprzętu lub oprogramowania niedostarczonych przez Microsoft, w tym m.in. problemów wynikających z niedostatecznej przepływności lub związanych z oprogramowaniem lub usługami osób trzecich;
 3. wynikających z nawiązywania połączenia z bezserwerową bazą danych, której działanie jest wstrzymywane, wstrzymane lub wznawiane;
 4. spowodowanych korzystaniem przez Klienta z Usługi w przypadku, gdy Klient nie zmienił sposobu korzystania z Usługi po tym, jak Microsoft zalecił Klientowi taką zmianę;
 5. w czasie używania lub w związku z używaniem wersji zapoznawczych, wstępnych lub próbnych Usługi, funkcji lub oprogramowania (określonych przez Microsoft) lub produktów zakupionych z wykorzystaniem środków na używanie subskrypcji Microsoft;
 6. wynikających z nieautoryzowanych działań lub braku wymaganych działań Klienta lub jego pracowników, przedstawicieli, wykonawców lub dostawców, lub innych osób uzyskujących dostęp do sieci Klienta za pomocą haseł lub sprzętu Klienta, lub w inny sposób wynikających z niestosowania przez Klienta właściwych praktyk bezpieczeństwa;
 7. wynikających z nieprzestrzegania przez Klienta konieczności stosowania wymaganych konfiguracji, używania obsługiwanych platform, przestrzegania zasad akceptowalnego używania lub używania przez Klienta Usługi w sposób niezgodny z jej funkcjami i funkcjonalnością (np. prób wykonywania nieobsługiwanych operacji) lub w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Microsoft wytycznymi;
 8. wynikających z niewłaściwych danych wejściowych, instrukcji lub argumentów (np. żądań dostępu do nieistniejących plików);
 9. wynikających z poczynionych przez Klienta prób wykonania operacji, które przekraczają ustalone przydziały lub wynikających z ograniczenia przez Microsoft podejrzanych szkodliwych działań;
 10. wynikających z używania przez Klienta funkcji Usług, które wykraczają poza stosowne Czasy Obsługi; lub
 11. w przypadku licencji zarezerwowanych, ale nieopłaconych w momencie wystąpienia zdarzenia.
 12. Zainicjowane przez Klienta operacje powodujące przestój, takie jak restart, zatrzymanie, uruchomienie, przełączenie w trybie failover, skalowanie obliczeń i skalowanie pamięci masowej, są wyłączone z obliczeń czasu sprawnego działania.
 13. Comiesięczny czas prac konserwacyjnych, które powodują przestój w związku z wdrażaniem poprawek na serwerze i w infrastrukturze Klienta, jest wyłączony z obliczenia czasu sprawnego działania.

Usługi zakupione na mocy umów licencjonowania zbiorowego Open, Open Value i Open Value Subscription, a także Usługi w pakiecie Office 365 Small Business Premium zakupione w postaci klucza produktu nie dają uprawnień do Środków na Używanie Usług na podstawie opłat za usługę. W przypadku tych Usług wszelkie Środki na Używanie Usług, do jakich może być uprawniony Klient, zostaną przydzielone w postaci czasu usługi (tj. dni), w przeciwieństwie do opłat za usługę, natomiast wszelkie odniesienia do „Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę” usuwa się i zastępuje określeniem „Właściwy Okres Miesięczny”.

Dodatkowe definicje

Średnia Częstość Błędów” w trakcie miesiąca rozliczeniowego to suma Częstości Błędów dla każdej godziny w miesiącu rozliczeniowym podzielona przez łączną liczbę godzin w miesiącu rozliczeniowym.

Konto Magazynu Obiektów Blob” to konto magazynu, które jest przystosowane do przechowywania danych jako obiektów blob i umożliwia określenie poziomu dostępu wskazującego, jak często uzyskiwany jest dostęp do danych na tym koncie.

Chłodny Poziom Dostępu” to atrybut Konta Magazynu Obiektów Blob, który wskazuje, że dostęp do danych na tym koncie jest uzyskiwany rzadko, a poziom usługi dostępności danych jest niższy niż na innych poziomach dostępu.

Wyłączone Transakcje” to transakcje magazynu, które nie liczą się jako Łączna Liczba Transakcji Magazynu ani jako Nieudane Transakcje Magazynu. Transakcje Wyłączone obejmują nieudane zdarzenia przed uwierzytelnieniem, nieudane zdarzenia uwierzytelnienia, próby transakcji dla kont magazynu przewyższające ich przydziały dyskowe, tworzenie lub usuwanie kontenerów, tabel lub kolejek, czyszczenie kolejek, a także kopiowanie obiektów blob między kontami magazynów.

Częstość Błędów” to łączna liczba Nieudanych Transakcji Magazynu podzielona przez Łączną Liczbę Transakcji Magazynu w określonym interwale (obecnie ustawionym na jedną godzinę). Jeśli Łączna Liczba Transakcji Magazynu w danym jednogodzinnym interwale wynosi zero, częstość błędów dla tego interwału wynosi 0%.

Nieudane Transakcje Magazynu” to zbiór wszystkich transakcji magazynu w ramach Łącznej Liczby Transakcji Magazynu niezakończonych w Maksymalnym Czasie Przetwarzania powiązanym z odnośnym typem transakcji, jak podano w tabeli poniżej. Maksymalny Czas Przetwarzania obejmuje jedynie czas poświęcony na przetwarzanie żądania transakcji w ramach Usługi Magazynu, nie obejmuje natomiast czasu poświęconego na przesyłanie żądania do lub z Usługi Magazynu.

Typy Żądania Maksymalny Czas Przetwarzania
PutBlob i GetBlob (obejmuje bloki i strony)
Pobieranie Ważnych Zakresów Stron Blob
Dwie (2) sekundy pomnożone przez liczbę megabajtów przesłanych w trakcie przetwarzania żądania
Kopiowanie Blob Dziewięćdziesiąt (90) sekund (gdy źródłowe i docelowe obiekty blob znajdują się w ramach tego samego konta magazynu)
PutBlockList Sześćdziesiąt (60) sekund
GetBlockList
Zapytanie do Tabeli
Lista Operacji
Dziesięć (10) sekund (aby zakończyć przetwarzanie lub zwrócić kontynuację)
Wsadowe Operacje na Tabeli Trzydzieści (30) sekund
Wszystkie Operacje na Tabeli na Pojedynczych Jednostkach
Wszystkie inne Operacje na Blob i Wiadomościach
Dwie (2) sekundy

Te liczby przedstawiają maksymalne czasy przetwarzania. Rzeczywiste i przeciętne czasy będą prawdopodobnie znacznie krótsze.

Nieudane Transakcje Magazynu nie obejmują:

 1. Żądań Transakcji stłumionych przez Usługę Magazyn z powodu nieprzestrzegania odpowiednich zasad wycofania.
 2. Żądań Transakcji, których limity czasu są ustawione na krótsze niż odnośne Maksymalne Czasy Przetwarzania podane powyżej.
 3. Żądań transakcji odczytu do Kont RA-GRS, dla których Klient nie próbował wykonać żądania względem Regionu Dodatkowego powiązanego z kontem magazynu, jeśli żądanie do Regionu Podstawowego zakończyło się niepowodzeniem.
 4. Żądań transakcji odczytu do Kont RA-GRS, które kończą się niepowodzeniem z powodu Opóźnienia Replikacji Geograficznej.

Opóźnienie Replikacji Geograficznej” dla Kont GRS i RA-GRS oznacza czas replikacji danych zapisanych w Regionie Podstawowym konta magazynu do Regionu Dodatkowego konta magazynu. Ponieważ Konta GRS i RA-GRS są replikowane do Regionu Dodatkowego asynchronicznie, dane zapisane w Regionie Podstawowym konta magazynu nie będą od razu dostępne w Regionie Dodatkowym. Klient może sprawdzać Opóźnienie Replikacji Geograficznej dla konta magazynu, ale Microsoft nie gwarantuje w żaden sposób długości Opóźnienia Replikacji Geograficznej w ramach niniejszej umowy SLA.

Konto Magazynu Geograficznie Nadmiarowego (Geographically Redundant Storage – GRS)” to konto magazynu, do którego dane są replikowane synchronicznie w Regionie Podstawowym, a następnie są replikowane asynchronicznie do Regionu Dodatkowego. Klient nie może bezpośrednio odczytywać danych z ani zapisywać danych w Regionie Dodatkowym powiązanym z Kontami GRS.

Konto Magazynu Lokalnie Nadmiarowego (Locally Redundant Storage – LRS)” to konto magazynu, do którego dane są replikowane synchronicznie wyłącznie w Regionie Podstawowym.

Region Podstawowy” to region geograficzny, w którym znajdują się dane z konta magazynu, wybrany przez Klienta podczas tworzenia konta magazynu. Klient może wykonywać żądania zapisu wyłącznie dla danych zapisanych w Regionie Podstawowym powiązanym z kontami magazynu.

Konto Magazynu Geograficznie Nadmiarowego z Dostępem do Odczytu (Read Access Geographically Redundant Storage, RA-GRS)” to konto magazynu, do którego dane są replikowane synchronicznie w Regionie Podstawowym, a następnie są replikowane asynchronicznie do Regionu Dodatkowego. Klient może bezpośrednio odczytywać dane z Regionu Dodatkowego powiązanego z Kontami RA-GRS, ale nie może zapisywać w nim danych.

Region Dodatkowy” to region geograficzny, w którym dane z Konta GRS lub RA-GRS są replikowane i przechowywane, zgodnie z przypisaniem przez Microsoft Azure, na podstawie Regionu Podstawowego powiązanego z kontem magazynu. Klient nie może podać Regionu Dodatkowego powiązanego z kontami magazynu.

Łączna Liczba Transakcji Magazynu” to zbiór wszystkich transakcji magazynu, innych niż Wyłączone Transakcje, których próba podjęcia nastąpiła w ciągu godzinowego interwału we wszystkich kontach magazynów w Usłudze Magazynu w danej subskrypcji.

Konto Magazynu Strefowo Nadmiarowego (Zone Redundant Storage – ZRS)” to konto magazynu, dla którego dane są replikowane w ramach wielu placówek. Takie placówki mogą się znajdować w tym samym regionie geograficznym lub w dwóch regionach geograficznych.

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu: Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu wylicza się wg następującej formuły:

100% - Średnia Częstość Błędów

Zniżka – Konta LRS, ZRS, GRS i RA-GRS (żądania zapisu):

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99.9% 10%
< 99% 25%

Zniżka – Konta RA-GRS (żądania odczytu):

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99.99% 10%
< 99% 25%

Zniżka – Konta Magazynu Obiektów Blob (Chłodny Poziom Dostępu) LRS, GRS i RA-GRS (żądania zapisu):

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99% 10%
< 98% 25%

Zniżka – Konta Magazynu Obiektów Blob (Chłodny Poziom Dostępu) RA-GRS (żądania odczytu):

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99.9% 10%
< 98% 25%

Historia wersji

1.5 Ostatnia aktualizacja: styczeń 2022 r.
Uwagi do wersji: Dodanie plików na kontach magazynów do listy funkcji objętych gwarancją czasu sprawnego działania.

1.4 Ostatnia aktualizacja: Marzec 2019 r.
Uwagi do wersji: Zaktualizowano umowę SLA, aby uwzględniała nowo wprowadzone Konta Magazynu Blokowych Obiektów Blob.

1.3 Ostatnia aktualizacja: grudzień 2017 r.
Uwagi do wersji: Zaktualizowano pojęcie „Chłodna Warstwa Dostępu” oraz dodano definicje „Aktywna Warstwa Dostępu”.

1.2 Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2017
Uwagi do wersji: Zaktualizowana Umowa SLA uwzględniająca gwarancje Azure File Storage.

1.1 Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2016
Uwagi do wersji: Zaktualizowano umowę SLA, aby uwzględniała nowo wprowadzone Konta Magazynu Obiektów Blob z Chłodnym Poziomem Dostępu.

1.0 Ostatnia aktualizacja: maj 2015 r.