Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla usługi Azure SQL Database

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2019 r.

Azure SQL Database to w pełni zarządzana relacyjna baza danych z wbudowaną, regionalną wysoką dostępnością i gotową do użycia replikacją geograficzną w dowolnym regionie Azure. Oferuje ona funkcje analityczne uzupełniające inne samodzielne funkcje, takie jak optymalizacja wydajności, monitorowanie zagrożeń i ocena luk w zabezpieczeniach, a także zapewnia w pełni zautomatyzowane wprowadzanie poprawek i aktualizowanie bazy kodów.

 • Dostępność w ramach usługi Azure SQL Database warstw Krytyczna dla działania firmy lub Premium skonfigurowanych jako Wdrożenia Strefowo Nadmiarowe jest gwarantowana na poziomie co najmniej 99,995%.
 • Dostępność w ramach usługi Azure SQL Database warstw Krytyczna dla działania firmy lub Premium nieskonfigurowanych dla Wdrożeń Strefowo Nadmiarowych oraz warstw Przeznaczenie ogólne, Standardowa, Podstawowa lub Hiperskala z co najmniej dwiema replikami jest gwarantowana na poziomie co najmniej 99,99%.
 • Dostępność w ramach usługi Azure SQL Database warstwy Hiperskala z jedną repliką jest gwarantowana na poziomie co najmniej 99,95% (99,9% w wersji bez replik).
 • W ramach usługi Azure SQL Database w przypadku warstwy Krytyczna dla działania firmy skonfigurowanej z funkcją replikacji geograficznej gwarantowany jest poziom Docelowego Punktu Odzyskiwania wynoszący pięć sekund dla 100% wdrożonych godzin.
 • W ramach usługi Azure SQL Database w przypadku warstwy Krytyczna dla działania firmy skonfigurowanej z funkcją replikacji geograficznej gwarantowany jest poziom Docelowego Czasu Odzyskiwania wynoszący 30 sekund dla 100% wdrożonych godzin.

Niniejsza Umowa dotycząca poziomu usług (SLA) dla Usług Online Microsoft („Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA)”) stanowi integralną część umowy licencjonowania zbiorowego Microsoft („Umowa”). Terminy, których poszczególne wyrazy rozpoczynają się wielkimi literami i które zostały użyte w niniejszej Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA), lecz nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenia przypisane im w Umowie. Niniejsza Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) ma zastosowanie do Usług Online Microsoft wymienionych w tym dokumencie („Usługa” lub „Usługi”), ale nie ma zastosowania do osobno oznaczonych marką usług, które są udostępniane bezpośrednio lub pośrednio w związku z Usługami, ani do żadnego zainstalowanego lokalnie oprogramowania będącego częścią dowolnej Usługi.

Jeśli Microsoft nie osiągnie i nie utrzyma Poziomów Usługi dla każdej Usługi opisanej w Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA), Klientowi może przysługiwać zniżka odliczana od części miesięcznych opłat za usługę wnoszonych przez Klienta. Microsoft nie zmodyfikuje postanowień zawartej przez Klienta Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA) w okresie początkowym subskrypcji Klienta; w przypadku odnowienia subskrypcji wersja tej Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA) obowiązująca w momencie odnowienia będzie mieć jednak zastosowanie przez cały okres obowiązywania tego odnowienia. Microsoft powiadomi z 90-dniowym wyprzedzeniem o istotnych, niekorzystnych zmianach treści Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA).

Definicje

Właściwy Okres Miesięczny” oznacza dla miesiąca kalendarzowego, w którym należna jest Zniżka, liczbę dni, przez którą Klient jest abonentem Usługi.

Właściwe Miesięczne Opłaty za Usługę” oznaczają łączne opłaty faktycznie uiszczone przez Klienta za usługę, dotyczące miesiąca, w którym należna jest Zniżka.

Przestój” jest zdefiniowany dla każdej Usługi w poniższych Postanowieniach dotyczących Usług.

Kod Błędu” oznacza sygnał niepowodzenia operacji, taki jak kod stanu HTTP o numerze 5xx.

Zewnętrzna Łączność” oznacza dwukierunkowy ruch sieciowy z wykorzystaniem obsługiwanych protokołów, takich jak HTTP i HTTPS, który można przesyłać i odbierać z publicznego adresu IP.

Zdarzenie” oznacza (i) dowolne pojedyncze zdarzenie lub (ii) dowolny zbiór zdarzeń, których skutkiem jest Przestój.

Portal Zarządzania” oznacza dostarczany przez Microsoft interfejs sieci Web, za pośrednictwem którego klienci mogą zarządzać Usługą.

Zniżka” oznacza procent Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę przyznany Klientowi z tytułu uznania roszczenia przez Microsoft.

Poziom Usługi” oznacza mierniki wydajności ustalone w tej Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA), które Microsoft zgadza się osiągnąć podczas świadczenia Usług.

Zasób Usługi” oznacza pojedynczy zasób dostępny do użytku w ramach Usługi.

Kod Sukcesu” oznacza sygnał powodzenia operacji, taki jak kod stanu HTTP o numerze 2xx.

Czas Obsługi” oznacza odcinek czasu, przez który określona funkcja Usługi lub zgodność z odrębnym produktem lub usługą są obsługiwane.

Postanowienia

Reklamacje
Aby Microsoft uznał reklamację, Klient musi zgłosić reklamację do działu obsługi klienta w Microsoft Corporation, dołączając wszelkie stosowne informacje, jakich Microsoft wymaga do potwierdzenia zasadności reklamacji, w tym m.in.: (i) szczegółowy opis Zdarzenia; (ii) godzinę wystąpienia i czas trwania Przestoju; (iii) liczbę i lokalizację ewentualnych użytkowników, których Zdarzenie dotyczy; a także (iv) opis środków podjętych przez Klienta w celu rozwiązania problemów spowodowanych Zdarzeniem w chwili jego wystąpienia.

W przypadku reklamacji związanych z Microsoft Azure Klient musi złożyć reklamację do Microsoft w ciągu dwóch miesięcy od końca miesiąca rozliczeniowego, w którym nastąpiło Zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji. W przypadku roszczeń związanych ze wszystkimi innymi Usługami Microsoft musi otrzymać roszczenie do końca miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym wystąpiło Zdarzenie. Na przykład, jeśli Zdarzenie wystąpiło 15 lutego, Microsoft musi otrzymać reklamację i wszystkie wymagane informacje do 31 marca włącznie.

Microsoft oceni wszelkie dostępne w uzasadnionym zakresie informacje i w dobrej wierze określi, czy Zniżki przysługują. Microsoft dołoży wszelkich uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby rozpatrzyć roszczenia w ciągu następnego miesiąca i w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od ich otrzymania. Klient musi spełniać postanowienia Umowy, aby mieć uprawnienie do Zniżki. Jeśli Microsoft określi, że Klientowi jest należna Zniżka, zastosuje tę Zniżkę do Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę.

Jeśli Klient kupił więcej niż jedną Usługę (nie w postaci pakietu), Klient może składać reklamacje zgodnie z opisanym powyżej procesem tak, jakby każda Usługa była objęta odrębną Umową dotyczącą Poziomu Usług (SLA). Na przykład, jeśli Klient kupił usługi Exchange Online i SharePoint Online (nie jako część pakietu), a w okresie obowiązywania subskrypcji wystąpiło Zdarzenie, które spowodowało Przestój obu Usług, Klient może być uprawniony do dwóch odrębnych Zniżek (po jednej dla każdej Usługi) w wyniku złożenia dwóch roszczeń w ramach tej Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA). W przypadku niespełnienia więcej niż jednego Poziomu Usługi dla konkretnej Usługi w wyniku tego samego Zdarzenia, Klient musi wybrać tylko jeden Poziom Usługi, dla którego może złożyć reklamację w związku ze Zdarzeniem. O ile Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla danej Usługi nie stanowi inaczej, w danym Właściwym Okresie Miesięcznym w odniesieniu do danej Usługi dozwolona jest tylko jedna Zniżka.

Zniżki
Zniżki stanowią jedyne uprawnienie przysługujące Klientowi z tytułu problemów z wydajnością lub dostępnością dotyczących dowolnej Usługi w ramach Umowy i niniejszej Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA). Klient nie może jednostronnie kompensować swoich Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę w odniesieniu do żadnych problemów dotyczących jakości lub dostępności.

Zniżki mają zastosowanie tylko do opłat uiszczonych za konkretne Usługi, Zasoby Usługi lub warstwy Usługi, dla których nie zapewniono odpowiedniego Poziomu Usługi. W przypadkach, w których Poziomy Usługi mają zastosowanie do poszczególnych Zasobów Usługi lub odrębnych warstw Usługi, Zniżki mają zastosowanie tylko do opłat uiszczonych za daną Usługę, dany Zasób Usługi lub daną warstwę Usługi. Zniżki przyznawane w dowolnym miesiącu rozliczeniowym za określoną Usługę lub Zasób Usługi nie mogą w żadnym przypadku przekroczyć miesięcznych opłat Klienta z tytułu, odpowiednio, odpowiedniej Usługi lub odpowiedniego Zasobu Usługi w danym miesiącu rozliczeniowym.

Jeśli Klient zakupił Usługi jako część pakietu lub innej pojedynczej oferty, Właściwe Miesięczne Opłaty za Usługę i Zniżki za każdą Usługę zostaną naliczone proporcjonalnie.

Jeśli klient zakupił Usługę u odsprzedawcy, otrzyma zniżkę bezpośrednio od odsprzedawcy, a odsprzedawca otrzyma Zniżkę bezpośrednio od Microsoft. Zniżka będzie oparta na szacowanej cenie detalicznej odpowiedniej Usługi, w zależności od decyzji Microsoft podjętej według własnego rozsądnego uznania Microsoft.

Ograniczenia
Niniejsza Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) oraz wszelkie odpowiednie Poziomy Usług nie mają zastosowania do problemów dotyczących jakości lub dostępności:

 1. wywołanych działaniem czynników pozostających poza uzasadnioną kontrolą Microsoft (na przykład klęska żywiołowa, wojna, akty terroryzmu, rozruchy, działania rządu, awaria sieci lub urządzenia niewchodzących w skład centrów przetwarzania danych Microsoft, w tym w lokalizacji Klienta lub między lokalizacją Klienta a centrum przetwarzania danych Microsoft);
 2. wynikających z korzystania z usług, sprzętu lub oprogramowania niedostarczonych przez Microsoft, w tym m.in. problemów wynikających z niedostatecznej przepływności lub związanych z oprogramowaniem lub usługami osób trzecich;
 3. spowodowanych korzystaniem przez Klienta z Usługi w przypadku, gdy Klient nie zmienił sposobu korzystania z Usługi po tym, jak Microsoft zalecił Klientowi taką zmianę;
 4. w czasie używania lub w związku z używaniem wersji zapoznawczych, wstępnych lub próbnych Usługi, funkcji lub oprogramowania (określonych przez Microsoft) lub produktów zakupionych z wykorzystaniem zniżek Microsoft za subskrypcję;
 5. wynikających z nieautoryzowanych działań lub braku wymaganych działań Klienta lub jego pracowników, przedstawicieli, wykonawców lub dostawców, lub innych osób uzyskujących dostęp do sieci Klienta za pomocą haseł lub sprzętu Klienta, lub w inny sposób wynikających z niestosowania przez Klienta właściwych praktyk bezpieczeństwa;
 6. wynikających z nieprzestrzegania przez Klienta konieczności stosowania wymaganych konfiguracji, używania obsługiwanych platform, przestrzegania zasad akceptowalnego używania lub używania przez Klienta Usługi w sposób niezgodny z jej funkcjami i funkcjonalnością (np. prób wykonywania nieobsługiwanych operacji) lub w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Microsoft wytycznymi;
 7. wynikających z niewłaściwych danych wejściowych, instrukcji lub argumentów (np. żądań dostępu do nieistniejących plików);
 8. wynikających z poczynionych przez Klienta prób wykonania operacji, które przekraczają ustalone przydziały lub wynikających z ograniczenia przez Microsoft podejrzanych szkodliwych działań;
 9. wynikających z używania przez Klienta funkcji Usług, które wykraczają poza stosowne Czasy Obsługi; lub
 10. w przypadku licencji zarezerwowanych, ale nieopłaconych w momencie wystąpienia zdarzenia.

Usługi zakupione na mocy umów licencjonowania zbiorowego Open, Open Value i Open Value Subscription, a także Usługi w pakiecie Office 365 Small Business Premium zakupione w postaci klucza produktu nie są uprawnione do Zniżek na podstawie opłat za usługę. W przypadku tych Usług wszelkie Zniżki, do jakich może być uprawniony Klient, zostaną udzielone w postaci czasu usługi (tj. dni), w przeciwieństwie do opłat za usługę, natomiast wszelkie odniesienia do „Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę” usuwa się i zastępuje określeniem „Właściwy Okres Miesięczny”.

Dodatkowe definicje

Strefa Dostępności” to bezawaryjny obszar w regionie Azure zapewniający nadmiarowe zasilanie, chłodzenie i funkcje sieciowe.

Baza Danych” to dowolna baza danych Microsoft Azure SQL Database utworzona w dowolnej warstwie Usługi i wdrożona jako pojedyncza baza danych albo wdrożona w Elastycznej Puli lub Wystąpieniu Zarządzanym.

Wdrożenie Strefowo Nadmiarowe” to Baza Danych zawierająca wiele zsynchronizowanych replik przydzielonych w różnych Strefach Dostępności.

Główne Wystąpienie Zarządzane lub Główna Baza Danych” to dowolna Baza Danych lub dowolne wystąpienie zarządzane, które są w relacji aktywnej replikacji geograficznej z Bazą Danych lub wystąpieniem zarządzanym w innych regionach Azure. Główne Wystąpienie Zarządzane lub Główna Baza Danych może przetwarzać żądania odczytu i zapisu z aplikacji.

Dodatkowe Wystąpienie Zarządzane lub Dodatkowa Baza Danych” to dowolna Baza Danych lub dowolne wystąpienie zarządzane, które są w relacji asynchronicznej replikacji geograficznej z Głównym Wystąpieniem Zarządzanym lub Główną Bazą Danych w innym regionie Azure i które mogą być używane jako element docelowy w przypadku przełączania w trybie failover. Dodatkowe Wystąpienie Zarządzane lub Dodatkowa Baza Danych może przetwarzać tylko żądania odczytu z aplikacji.

Zgodne Dodatkowe Wystąpienie Zarządzane lub Zgodna Dodatkowa Baza Danych” to dowolne Dodatkowe Wystąpienie Zarządzane lub dowolna Dodatkowa Baza Danych, które są tworzone w tym samym rozmiarze i w tej samej warstwie usług co Główne Wystąpienie Zarządzane lub Główna Baza Danych. Jeśli Dodatkowe Wystąpienie Zarządzane lub Dodatkowa Baza Danych są tworzone w elastycznej puli, uznaje się je za Zgodne, jeśli zarówno Główne Wystąpienie Zarządzane lub Głowna Baza Danych, jak i Dodatkowe Wystąpienie Zarządzane lub Dodatkowa Baza Danych są tworzone w elastycznych pulach z dopasowanymi konfiguracjami i gęstością nieprzekraczającą 250 baz danych.

Obliczanie Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu i Poziomy Usługi dla usługi Azure SQL Database

Minuty Wdrożenia” to łączna liczba minut, przez które dana Baza Danych działa na platformie Microsoft Azure w trakcie miesiąca rozliczeniowego.

Maksymalna Liczba Dostępnych Minut” to suma wszystkich Minut Wdrożenia dla danej subskrypcji Microsoft Azure w trakcie miesiąca rozliczeniowego.

Przestój” to łączna zakumulowana liczba Minut Wdrożenia dla wszystkich Baz Danych w ramach danej subskrypcji Microsoft Azure, podczas których Baza Danych jest niedostępna. Minuta jest uznawana za minutę niedostępności dla danej Bazy Danych, jeśli wszystkie podejmowane przez Klienta w trakcie tej minuty kolejne próby zmierzające do nawiązania łączności z Bazą Danych kończą się niepowodzeniem.

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu” dla danej Bazy Danych to Maksymalna Liczba Dostępnych Minut pomniejszona o Przestój i podzielona przez Maksymalną Liczbę Dostępnych Minut w trakcie miesiąca rozliczeniowego dla danej subskrypcji Microsoft Azure. Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu oblicza się według poniższego wzoru:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu = 100 * (Maksymalna Liczba Dostępnych Minut - Przestój) / Maksymalna Liczba Dostępnych Minut

Następujące Poziomy Usług i Zniżki mają zastosowanie do używania przez Klienta warstw Krytyczna dla działania firmy lub Premium usługi SQL Database Service skonfigurowanej dla Wdrożeń Strefowo Nadmiarowych:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99,995% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Następujące Poziomy Usług i Zniżki mają zastosowanie do używania przez Klienta warstw Krytyczna dla działania firmy lub Premium usługi SQL Database Service nieskonfigurowanej dla Wdrożeń Strefowo Nadmiarowych:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99,99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Następujące Poziomy Usługi i Zniżki mają zastosowanie do używania przez Klienta warstw Przeznaczenie ogólne, Standardowa i Podstawowa usługi SQL Database Service:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99,99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Następujące Poziomy Usługi i Zniżki mają zastosowanie do używania przez Klienta warstwy Hiperskala usługi SQL Database Service:

Ustanowione repliki Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
0 < 99,9% 10%
< 99% 25%
1 < 99,95% 10%
< 99% 25%
2+ < 99,99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Docelowy Punkt Odzyskiwania (RPO)

Łącze Replikacji Geograficznej” to obiekt programowy reprezentujący połączenie między określonym Głównym Wystąpieniem Zarządzanym lub Główną Bazą Danych a Dodatkowym Wystąpieniem Zarządzanym lub Dodatkową Bazą Danych.

Opóźnienie Replikacji Geograficznej” to przedział czasowy od punktu zatwierdzenia transakcji w Głównym Wystąpieniu Zarządzanym lub Głównej Bazie Danych do potwierdzenia przez Dodatkowe Wystąpienie Zarządzane lub Dodatkową Bazę Danych, że aktualizacja dziennika transakcji nastąpiła.

Kontrola Opóźnienia Replikacji” to programowa metoda uzyskania wartości Opóźnienia Replikacji Geograficznej dla określonego Łącza Replikacji Geograficznej.

Docelowy Punkt Odzyskiwania (RPO) to Opóźnienie Replikacji Geograficznej nieprzekraczające pięciu sekund.

N” to liczba Kontroli Opóźnienia Replikacji dla danego Łącza Replikacji Geograficznej w ciągu danej godziny.

S” to posortowany według opóźnienia zestaw wyników Kontroli Opóźnienia Replikacji w kolejności rosnącej dla danego Łącza Replikacji Geograficznej w ciągu danej godziny.

Pozycja w Klasyfikacji” to określony przy użyciu metody najbliższej pozycji w klasyfikacji 99. percentyl obliczany według poniższego wzoru:

Ranga porządkowa = (99/100)*N

Opóźnienie Replikacji P99” to wartość odpowiadająca Pozycji w Klasyfikacji S.

Godziny Wdrożenia” to łączna liczba godzin, w których dane Zgodne Dodatkowe Wystąpienie Zarządzane lub dana Zgodna Dodatkowa Baza Danych działa w ramach danej subskrypcji Microsoft Azure w trakcie miesiąca rozliczeniowego.

Godziny Nadmiernego Opóźnienia” to łączna liczba jednogodzinnych przedziałów, podczas których Kontrola Opóźnienia Replikacji spowodowała powstanie Opóźnienia Replikacji P99 niemniejszego niż RPO dla danej subskrypcji Microsoft Azure w trakcie miesiąca rozliczeniowego. Jeśli liczba Kontroli Opóźnienia Replikacji w danym jednogodzinnym przedziale wynosi zero, Godziny Nadmiernego Opóźnienia dla tego przedziału wynoszą 0.

Procent RPO w Miesiącu” dla danego wdrożenia Bazy Danych oblicza się według następującego wzoru:

100% - (Godziny Nadmiernego Opóźnienia / godziny Wdrożenia) *100

Następujące Poziomy Usług i Zniżki mają zastosowanie do używania przez Klienta funkcji aktywnej replikacji geograficznej w warstwie Krytyczna dla działania firmy usługi SQL Database:

Operacja RPO Procent RPO w miesiącu Zniżka
REPLIKACJA GEOGRAFICZNA 5 sek < 100% 10% łącznego miesięcznego kosztu Zgodnego Dodatkowego Wystąpienia Zarządzanego lub Zgodnej Dodatkowej Bazy Danych

Docelowy Czas Odzyskiwania (RTO)

Niezaplanowane Przełączenie w Trybie Failover” to inicjowane przez Klienta w momencie, gdy Główne Wystąpienie Zarządzane lub Główna Baza Danych jest w trybie offline, działanie polegające na tym, aby Zgodne Dodatkowe Wystąpienie Zarządzane lub Zgodna Dodatkowa Baza Danych rozpoczęły działania jako Główne Wystąpienie Zarządzane lub Główna Baza Danych.

Czas Odzyskiwania” to czas, który upłynął od momentu pojawienia się Niezaplanowanego Przełączenia w Trybie Failover do momentu, w którym Dodatkowe Wystąpienie Zarządzane lub Dodatkowa Baza Danych zaczęły działać jak Główne Wystąpienie Zarządzane lub Główna Baza Danych.

Docelowy Czas Odzyskiwania (RTO)” to maksymalny dozwolony Czas Odzyskiwania nieprzekraczający 30 sekund.

Niezgodne Niezaplanowane Przełączenie w Trybie Failover” to Niezaplanowane Przełączenie w Trybie Failover zakończone niepowodzeniem w Docelowym Czasie Odzyskiwania.

Procent RTO w Miesiącu” dla danego wdrożenia Bazy Danych w trakcie miesiąca rozliczeniowego dla danej subskrypcji oblicza się według poniższego wzoru:

(Łączna liczba Niezaplanowanych Przełączeń w Trybie Failover – Łączna liczba Niezgodnych Niezaplanowanych Przełączeń w Trybie Failover) / Łączna liczba Niezaplanowanych Przełączeń w Trybie Failover * 100

Następujące Poziomy Usług i Zniżki mają zastosowanie do używania przez Klienta funkcji aktywnej replikacji geograficznej w warstwie Krytyczna dla działania firmy usługi SQL Database:

Operacja RTO Procent RTO w miesiącu Zniżka
NIEZAPLANOWANE PRZEŁĄCZENIE W TRYBIE FAILOVER POJEDYNCZEJ BAZY DANYCH 30 sek < 100% 100% łącznego miesięcznego kosztu Zgodnego Dodatkowego Wystąpienia Zarządzanego lub Zgodnej Dodatkowej Bazy Danych

Historia wersji

1.4 Ostatnia aktualizacja: lipiec 2019 r.

1.3 Ostatnia aktualizacja: lipiec 2019 r.
Uwagi do wersji: Rozszerzona umowa SLA obejmująca gwarancje dla Celu Punktu Odzyskiwania i Docelowego Czasu Przywracania. Dodanie gwarancji na poziomie 95% w zakresie dostępności<.

1.2 Ostatnia aktualizacja: maj 2019 r
Uwagi do wersji: Rozszerzona umowa SLA obejmująca warstwy: krytyczną dla działania firmy, premium i hiperskalę Bazy danych SQL. Usunięto odniesienia do warstw Web i Business, ponieważ zostały wycofane.

1.1 Ostatnia aktualizacja: maj 2016 r.
Uwagi do wersji: Zmieniono w celu uwzględnienia powszechnej dostępności Elastycznej Bazy Danych w dniu 1 maja 2016 r.

1.0 Ostatnia aktualizacja: maj 2015 r.