Azure SQL Database — umowa SLA

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2019 r.

Azure SQL Database to w pełni zarządzana relacyjna baza danych z wbudowaną, regionalną wysoką dostępnością i gotową do użycia replikacją geograficzną w dowolnym regionie świadczenia usług Azure. Obejmuje analizę, która wspiera takie samodzielne funkcje jak optymalizacja wydajności, monitorowanie zagrożeń i ocena luk w zabezpieczeniach, a także zapewnia w pełni zautomatyzowane poprawianie i aktualizowanie bazy kodów.

 • Warstwy Azure SQL Database krytyczne dla działania firmy lub premium skonfigurowane jako Wdrożenia Strefowo Nadmiarowe dają gwarancję dostępności na poziomie co najmniej 99,995%.
 • Warstwy Azure SQL Database krytyczne dla działania firmy lub premium nieskonfigurowane dla Wdrożeń Strefowo Nadmiarowych. warstw Ogólnego przeznaczenia, Standardowej lub Podstawowej, lub hiperskali z co najmniej dwiema replikami dają gwarancję dostępności na poziomie co najmniej 99,99%.
 • Hiperskala Azure SQL Database z jedną repliką daje gwarancję dostępności na poziomie co najmniej 99,95% i 99,9% dla opcji bez replik.
 • Warstwa Azure SQL Database krytyczna dla działania firmy skonfigurowana w oparciu o replikację geograficzną jest objęta gwarancją Celu Punktu Odzyskiwania (Recovery point objective, RPO) wynoszącego 5 sek dla 100% wdrożonych godzin.
 • Warstwa Azure SQL Database krytyczna dla działania firmy skonfigurowana w oparciu o replikację geograficzną jest objęta gwarancją Docelowego Czasu Przywracania (Recovery time objective, RTO) wynoszącego 30 sek dla 100% wdrożonych godzin.

Niniejsza Umowa dotycząca Poziomu Usług dla Usług Microsoft Online Services („SLA”) stanowi część umowy licencjonowania zbiorowego Microsoft („Umowa”). Terminy, których poszczególne wyrazy rozpoczynają się wielkimi literami i które zostały użyte w niniejszej umowie SLA, lecz nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenia przypisane im w Umowie. Niniejsza umowa SLA ma zastosowanie do Usług Microsoft Online Services wymienionych w tym dokumencie (odpowiednio „Usługa” lub „Usługi”), ale nie ma zastosowania do osobno oznaczonych marką usług, które są dostępne wraz z Usługami lub w powiązaniu z nimi, ani do żadnego oprogramowania zainstalowanego w lokalizacji Klienta, które stanowi część dowolnej Usługi.

Jeśli nie osiągniemy i utrzymamy Poziomów Usługi dla każdej Usługi opisanej w niniejszej SLA, przysługuje Ci zniżka odliczana od części miesięcznych opłat za usługę. Microsoft nie zmodyfikuje postanowień umowy SLA Klienta w okresie początkowym subskrypcji; jednakże w przypadku odnowienia subskrypcji wersja niniejszej umowy SLA obowiązująca w momencie odnowienia będzie mieć zastosowanie przez cały okres obowiązywania tego odnowienia. Microsoft powiadomi z 90-dniowym wyprzedzeniem o istotnych, niekorzystnych zmianach treści niniejszej umowy SLA.

Definicje

Właściwy Okres Miesięczny” oznacza dla miesiąca kalendarzowego, w którym należna jest Zniżka, liczbę dni, przez którą Klient jest abonentem Usługi.

Właściwe Miesięczne Opłaty za Usługę” oznaczają łączne opłaty faktycznie uiszczone przez Klienta za usługę, dotyczące miesiąca, w którym należna jest Zniżka.

Przestój” jest zdefiniowany dla każdej Usługi w poniższych Postanowieniach dotyczących Usług.

Kod Błędu” oznacza sygnał niepowodzenia operacji, taki jak kod stanu HTTP o numerze 5xx.

Zewnętrzna Łączność” oznacza dwukierunkowy ruch sieciowy z wykorzystaniem obsługiwanych protokołów, takich jak HTTP i HTTPS, który można przesyłać i odbierać z publicznego adresu IP.

Zdarzenie” oznacza (i) dowolne pojedyncze zdarzenie lub (ii) dowolny zbiór zdarzeń, których skutkiem jest Przestój.

Portal Zarządzania” oznacza dostarczany przez Microsoft interfejs sieci Web, za pośrednictwem którego klienci mogą zarządzać Usługą.

Zniżka” oznacza procent Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę przyznany Klientowi z tytułu uznania roszczenia przez Microsoft.

Poziom Usługi” oznacza mierniki wydajności ustalone w niniejszej umowie SLA, które Microsoft zgadza się osiągnąć podczas świadczenia Usług.

Zasób Usługi” oznacza pojedynczy zasób dostępny do użytku w ramach Usługi.

Kod Sukcesu” oznacza sygnał powodzenia operacji, taki jak kod stanu HTTP o numerze 2xx.

Czas Obsługi” oznacza odcinek czasu, przez który określona funkcja Usługi lub zgodność z odrębnym produktem lub usługą są obsługiwane.

Postanowienia

Reklamacje
Aby Microsoft uznał reklamację, Klient musi zgłosić reklamację do działu obsługi klienta w Microsoft Corporation, dołączając wszelkie stosowne informacje, jakich Microsoft wymaga do potwierdzenia zasadności reklamacji, w tym m.in.: (i) szczegółowy opis Zdarzenia; (ii) godzinę wystąpienia i czas trwania Przestoju; (iii) liczbę i lokalizacje użytkowników, których Zdarzenie dotyczy (o ile ma to zastosowanie); a także (iv) opis środków podjętych przez Klienta w celu rozwiązania problemów spowodowanych Zdarzeniem w chwili jego wystąpienia.

W przypadku roszczeń związanych z Microsoft Azure Klient musi złożyć roszczenie do Microsoft w ciągu dwóch miesięcy od końca miesiąca rozliczeniowego, w którym nastąpiło Zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji. W przypadku roszczeń związanych ze wszystkimi innymi Usługami Microsoft musi otrzymać roszczenie do końca miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym wystąpiło Zdarzenie. Na przykład, jeśli Zdarzenie wystąpiło 15 lutego, Microsoft musi otrzymać roszczenie i wszystkie wymagane informacje do 31 marca włącznie.

Microsoft oceni wszelkie dostępne w uzasadnionym zakresie informacje i w dobrej wierze określi, czy Zniżki przysługują. Microsoft dołoży wszelkich uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby rozpatrzyć roszczenia w ciągu następnego miesiąca i w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od ich otrzymania. Klient musi spełniać postanowienia Umowy, aby mieć uprawnienie do Zniżki. Jeśli Microsoft uzna, że Klientowi jest należna Zniżka, zastosuje tę Zniżkę do Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę.

Jeśli Klient kupił więcej niż jedną Usługę (nie w postaci pakietu), może wówczas złożyć roszczenie zgodnie z opisanym powyżej procesem, tak jakby każda Usługa była objęta odrębną Umową SLA. Na przykład, jeśli Klient kupił usługi Exchange Online i SharePoint Online (nie jako część pakietu), a w czasie trwania subskrypcji wystąpiło Zdarzenie, które spowodowało Przestój obu Usług, Klient może być uprawniony do dwóch odrębnych Zniżek (po jednej dla każdej Usługi) w wyniku złożenia dwóch roszczeń w ramach niniejszej umowy SLA. W przypadku niespełnienia więcej niż jednego Poziomu Usługi dla konkretnej Usługi w wyniku tego samego Zdarzenia Klient musi wybrać tylko jeden Poziom Usługi, dla którego może złożyć roszczenie w związku ze Zdarzeniem. O ile umowa SLA dotycząca danej Usługi nie stanowi inaczej, w danym Właściwym Okresie Miesięcznym w odniesieniu do danej Usługi dozwolona jest tylko jedna Zniżka.

Zniżki
Zniżki stanowią jedyne uprawnienie przysługujące Klientowi z tytułu problemów z wydajnością lub dostępnością dotyczących dowolnej Usługi w ramach Umowy i niniejszej SLA. Klient nie może jednostronnie kompensować swoich Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę w odniesieniu do jakichkolwiek problemów dotyczących jakości lub dostępności.

Zniżki mają zastosowanie tylko do opłat zapłaconych za konkretną Usługę, Zasób Usługi lub poziom Usługi, dla których nie spełniono Poziomu Usługi. W przypadkach, w których Poziomy Usługi mają zastosowanie do poszczególnych Zasobów Usługi lub odrębnych poziomów Usługi, Zniżki mają zastosowanie tylko do opłat zapłaconych za odnośną Usługę, Zasób Usługi lub poziom Usługi. Zniżki przyznawane w dowolnym miesiącu rozliczeniowym za określoną Usługę lub Zasób Usługi nie mogą w żadnym przypadku przekroczyć miesięcznych opłat Klienta z tytułu stosownej Usługi lub Zasobu Usługi w danym miesiącu rozliczeniowym.

Jeśli Klient zakupił Usługi jako część pakietu lub innej pojedynczej oferty, Właściwe Miesięczne Opłaty za Usługę i Zniżki za każdą Usługę zostaną naliczone proporcjonalnie.

Jeśli Klient zakupił Usługę u odsprzedawcy, otrzyma zniżkę bezpośrednio od odsprzedawcy, a odsprzedawca otrzyma Zniżkę bezpośrednio od Microsoft. Zniżka będzie oparta na sugerowanej cenie detalicznej stosownej Usługi w zależności od decyzji Microsoft podjętej według własnej, uzasadnionej opinii.

Ograniczenia
Niniejsza Umowa Dotycząca Poziomu Usługi oraz wszelkie odpowiednie Poziomy Usługi nie stosują się do problemów dotyczących jakości lub dostępności:

 1. wywołanych działaniem czynników pozostających poza uzasadnioną kontrolą Microsoft (na przykład klęska żywiołowa, wojna, akty terroryzmu, rozruchy, działania rządu, awaria sieci lub urządzenia niewchodzących w skład centrów przetwarzania danych Microsoft, w tym w lokalizacji Klienta lub między lokalizacją Klienta a centrum przetwarzania danych Microsoft);
 2. wynikających z korzystania z usług, sprzętu lub oprogramowania niedostarczonych przez Microsoft, w tym m.in. problemów wynikających z niedostatecznej przepływności lub związanych z oprogramowaniem lub usługami osób trzecich;
 3. spowodowanych korzystaniem przez Klienta z Usługi w przypadku, gdy Klient nie zmienił sposobu korzystania z Usługi po tym, jak Microsoft zalecił Klientowi taką zmianę;
 4. w czasie używania lub w związku z używaniem wersji zapoznawczych, wstępnych lub próbnych Usługi, funkcji lub oprogramowania (określonych przez Microsoft) lub produktów zakupionych z wykorzystaniem zniżek Microsoft za subskrypcję;
 5. wynikających z nieautoryzowanych działań lub braku wymaganych działań Klienta lub jego pracowników, przedstawicieli, wykonawców lub dostawców, lub innych osób uzyskujących dostęp do sieci Klienta za pomocą haseł lub sprzętu Klienta, lub w inny sposób wynikających z niestosowania przez Klienta właściwych praktyk bezpieczeństwa;
 6. wynikających z nieprzestrzegania przez Klienta konieczności stosowania wymaganych konfiguracji, używania obsługiwanych platform, przestrzegania zasad akceptowalnego używania lub używania przez Klienta Usługi w sposób niezgodny z jej funkcjami i funkcjonalnością (np. prób wykonywania nieobsługiwanych operacji) lub w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Microsoft wytycznymi;
 7. wynikających z niewłaściwych danych wejściowych, instrukcji lub argumentów (np. żądań dostępu do nieistniejących plików);
 8. wynikających z poczynionych przez Klienta prób wykonania operacji, które przekraczają ustalone przydziały lub wynikających z ograniczenia przez Microsoft podejrzanych szkodliwych działań;
 9. wynikających z używania przez Klienta funkcji Usług, które wykraczają poza stosowne Czasy Obsługi; lub
 10. w przypadku licencji zarezerwowanych, ale nieopłaconych w momencie wystąpienia zdarzenia.

Usługi zakupione na mocy umów licencjonowania zbiorowego Open, Open Value i Open Value Subscription, a także Usługi w pakiecie Office 365 Small Business Premium zakupione w postaci klucza produktu nie są uprawnione do Zniżek na podstawie opłat za usługę. W przypadku tych Usług wszelkie Zniżki, do jakich może być uprawniony Klient, zostaną udzielone w postaci czasu usługi (tj. dni), w przeciwieństwie do opłat za usługę, natomiast wszelkie odniesienia do „Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę” usuwa się i zastępuje określeniem „Właściwy Okres Miesięczny”.

Dodatkowe definicje

Strefa Dostępności” to bezusterkowy obszar w regionie świadczenia usługi Azure, zapewniający rezerwowe zasilanie, chłodzenie i sieciowanie.

Baza danych” oznacza dowolną Bazę danych SQL Microsoft Azure utworzoną w dowolnej warstwie usługi i wdrożoną jako pojedyncza baza danych, Elastyczna Pula, lub Wystąpienie Zarządzane.

Wdrożenie Strefowo Nadmiarowe” jest bazą danych zawierającą wiele zsynchronizowanych replik, które są dostarczane w różnych Strefach Dostępności.

Podstawowy” oznacza dowolną Bazę Danych lub wystąpienie zarządzane, będące w relacji aktywnej replikacji geograficznej z Bazą Danych lub wystąpieniem zarządzanym w innych regionach świadczenia usługi Azure. Podstawowy może przetwarzać żądania odczytu i zapisu z aplikacji.

Pomocniczy” oznacza dowolną Bazę Danych lub wystąpienie zarządzane będące w relacji asynchronicznej replikacji geograficznej z Podstawowym w innym regionie świadczenia usługi Azure, które mogą być używane jako element docelowy trybu failover. Pomocniczy może przetwarzać żądania tylko do odczytu z aplikacji.

Zgodny Pomocniczy” to dowolny Pomocniczy, który jest tworzony w tym samym rozmiarze i w tej samej warstwie usług co Podstawowy. Jeśli Pomocniczy jest tworzony w elastycznej puli, uznaje się go za Zgodnego, jeśli zarówno Podstawowy, jak i Pomocniczy są tworzone w elastycznych pulach z dopasowanymi konfiguracjami i o gęstości nieprzekraczającej 250 baz danych.

Wyliczanie Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu i Poziomy Usługi dla usługi Azure SQL Database.

Minuty Wdrożenia” oznaczają łączną liczbę minut, przez którą dana Baza Danych działa na platformie Microsoft Azure w trakcie miesiąca rozliczeniowego.

Maksymalna Liczba Minut Dostępności” oznacza sumę wszystkich Minut Wdrożenia w ramach określonej subskrypcji Microsoft Azure w trakcie miesiąca rozliczeniowego.

Przestój” oznacza zakumulowaną łączną liczbę Minut Wdrożenia dla wszystkich Baz Danych w ramach określonej subskrypcji Microsoft Azure, w czasie których dana Baza Danych jest niedostępna. Minuta jest uznawana za minutę niedostępności dla danej Bazy Danych, jeśli wszystkie następujące po sobie próby podejmowane przez Klienta w trakcie tej minuty, zmierzające do ustanowienia połączenia z Bazą Danych, kończą się niepowodzeniem.

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu” dla danej Bazy Danych oznacza Maksymalną Liczbę Minut Dostępności pomniejszoną o Przestój i podzieloną przez Maksymalną Liczbę Minut Dostępności w trakcie miesiąca rozliczeniowego dla danej subskrypcji Microsoft Azure. Procent czasu sprawnego działania w miesiącu oblicza się według poniższego wzoru:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu = 100 * (Maksymalna Liczba Minut Dostępności - Przestój) / Maksymalna Liczba Minut Dostępności

Następujące Poziomy Usług i Zniżki mają zastosowanie do korzystania przez Klienta z warstw krytycznych dla działania firmy lub premium usługi Bazy danych SQL skonfigurowanej dla Wdrożeń Strefowo Nadmiarowych:

Wartość Procentowa Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99,995% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Następujące Poziomy Usług i Zniżki mają zastosowanie do korzystania przez Klienta z warstw krytycznych dla działania firmy lub premium usługi Bazy danych SQL nieskonfigurowanej dla Wdrożeń Strefowo Nadmiarowych:

Wartość Procentowa Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka Usługi
< 99,99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Następujące Poziomy Usługi i Zniżki mają zastosowanie do korzystania przez Klienta z warstw Ogólnego przeznaczenia, Standardowej i Premium Usługi Baza Danych SQL Microsoft Azure:

Wartość Procentowa Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka Usługi
< 99,99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Następujące Poziomy Usług i Zniżki mają zastosowanie do korzystania przez Klienta z warstwy Hiperskali usługi SQL Database.

Ustanowione repliki Wartość Procentowa Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
0 < 99,9% 10%
< 99% 25%
1 < 99,95% 10%
< 99% 25%
2+ < 99,99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Cel Punktu Odzyskiwania (Recovery Point Objective, RPO)

Łącze Replikacji Geograficznej” to obiekt programowy reprezentujący połączenie pomiędzy określonym Podstawowym i Pomocniczym.

Zwłoka Replikacji Geograficznej” to przedział czasowy od punktu zatwierdzenia transakcji w Podstawowym i potwierdzenia przez Pomocniczy, że aktualizacja dziennika transakcji utrzymała się.

Kontrola Zwłoki Replikacji” jest programową metodą uzyskania wartości Zwłoki Replikacji Geograficznej dla określonego Łącza Replikacji Geograficznej.

Cel Punktu Odzyskiwania (Recovery Point Objective, RPO) to Zwłoka Replikacji Geograficznej nieprzekraczająca 5 sekund.

N” jest liczbą Kontroli Zwłoki Replikacji dla danego Łącza Replikacji Geograficznej w ciągu danej godziny.

S” to posortowany według zwłoki zestaw wyników Kontroli Zwłoki Replikacji w kolejności rosnącej dla danego Łącza Replikacji Geograficznej w ciągu danej godziny.

Pozycja w Klasyfikacji” to 99. percentyl określony z wykorzystaniem metody najbliższej pozycji w klasyfikacji, obliczany według poniższego wzoru:

Ranga porządkowa = (99/100)*N

Zwłoka Replikacji P99” to wartość odpowiadająca Pozycji w Klasyfikacji S.

Godziny Wdrożenia” to całkowita liczba godzin, w których dany Zgodny Pomocniczy działa dla danej Subskrypcji Microsoft Azure w trakcie miesiąca rozliczeniowego.

Godziny Nadmiernej Zwłoki” to łączna liczba jednogodzinnych interwałów, podczas których Kontrola Zwłoki Replikacji spowodowała powstanie Zwłoki Replikacji P99 równej RPO lub większej dla danej subskrypcji Microsoft Azure w trakcie miesiąca rozliczeniowego. Jeśli liczba Kontroli Zwłoki Replikacji w danym jednogodzinnym interwale wynosi zero, Godziny Nadmiernej Zwłoki dla tego interwału wynoszą 0.

Procent RPO Osiąganego w Miesiącu” dla danego wdrożenia Bazy Danych oblicza się według następującego wzoru:

100% - (Godziny Nadmiernej Zwłoki / godziny Wdrożenia) *100

Następujące Poziomy Usług i Zniżki mają zastosowanie do korzystania przez Klienta z funkcji aktywnej replikacji geograficznej w krytycznej dla działania firmy warstwie usług usługi SQL Database:

Operacja RPO Procent RPO osiąganego w miesiącu Zniżka
REPLIKACJA GEOGRAFICZNA 5 sek < 100% 10% całkowitego miesięcznego kosztu Zgodnego Pomocniczego

Docelowy Czas Przywracania

Nieplanowana Praca Awaryjna” jest działaniem inicjowanym przez Klienta, gdy Podstawowy jest w trybie offline, aby włączyć Zgodny Pomocniczy jako Podstawowy.

Czas Przywracania” to czas, który upłynął od Nieplanowanej Pracy Awaryjnej do czasu, gdy Pomocniczy zacznie działać jako Podstawowy.

Docelowy Czas Przywracania (Recovery Time Objective, RTO)” oznacza maksymalny dozwolony Czas Przywracania nieprzekraczający 30 sekund.

Niezgodna Nieplanowana Praca Awaryjna” to Nieplanowana Praca Awaryjna, która nie została ukończona w RTO.

Procent RTO Osiąganego w Miesiącu” dla danego wdrożenia Bazy Danych w miesiącu rozliczeniowym dla danej subskrypcji przedstawia następujący wzór:

(Łączna liczba przypadków Nieplanowanej Pracy Awaryjnej — łączna liczba przypadków Niezgodnej Nieplanowanej Pracy Awaryjnej) / Łączna liczba przypadków Nieplanowanej Pracy Awaryjnej* 100

Następujące Poziomy Usług i Zniżki mają zastosowanie do korzystania przez Klienta z funkcji aktywnej replikacji geograficznej w krytycznej dla działania firmy warstwie usług usługi SQL Database:

Operacja RTO Procent RTO osiąganego w miesiącu Zniżka
NIEPLANOWANA PRACA AWARYJNA POJEDYNCZEJ BAZY DANYCH 30 sek < 100% 100% całkowitego miesięcznego kosztu Zgodnego Pomocniczego

Historia wersji

1.4 Ostatnia aktualizacja: lipiec 2019 r.

1.3 Ostatnia aktualizacja: lipiec 2019 r.
Uwagi do wersji: Rozszerzona umowa SLA obejmująca gwarancje dla Celu Punktu Odzyskiwania i Docelowego Czasu Przywracania. Dodanie gwarancji na poziomie 95% w zakresie dostępności<.

1.2 Ostatnia aktualizacja: maj 2019 r
Uwagi do wersji: Rozszerzona umowa SLA obejmująca warstwy: krytyczną dla działania firmy, premium i hiperskalę Bazy danych SQL. Usunięto odniesienia do warstw Web i Business, ponieważ zostały wycofane.

1.1 Ostatnia aktualizacja: maj 2016 r.
Uwagi do wersji: Zmieniono w celu uwzględnienia powszechnej dostępności Elastycznej Bazy Danych w dniu 1 maja 2016 r.

1.0 Ostatnia aktualizacja: maj 2015 r.