Pomiń nawigację

Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla usługi Media Services

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2018 r.

 • W przypadku usługi Media Services Encoding Microsoft gwarantuje dostępność transakcji interfejsu API protokołu REST na poziomie 99,9%.
 • W przypadku usługi Streaming Microsoft będzie skutecznie obsługiwać żądania usługi z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% dla istniejących treści multimedialnych, jeśli zostanie zakupiona co najmniej jedna Jednostka Przesyłania Strumieniowego.
 • W przypadku usługi Live Channels Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu uruchomione Kanały będą mieć zewnętrzną łączność.
 • W przypadku usługi Content Protection Microsoft gwarantuje, że będzie z powodzeniem realizować żądania klucza przez co najmniej 99,9% czasu.
 • W przypadku usługi Video Indexer Microsoft gwarantuje dostępność transakcji interfejsu API REST na poziomie 99,9%.
 • W przypadku usługi Media Indexer Microsoft będzie z powodzeniem wyodrębniać wypowiedzi z żądań Zadań Indeksatora przetwarzanych przy użyciu Rezerwowanej Jednostki Multimediów przez 99,9% czasu.

Niniejsza Umowa dotycząca poziomu usług (SLA) dla Usług Online Microsoft („Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA)”) stanowi integralną część umowy licencjonowania zbiorowego Microsoft („Umowa”). Terminy, których poszczególne wyrazy rozpoczynają się wielkimi literami i które zostały użyte w niniejszej Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA), lecz nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenia przypisane im w Umowie. Niniejsza Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) ma zastosowanie do Usług Online Microsoft wymienionych w tym dokumencie („Usługa” lub „Usługi”), ale nie ma zastosowania do osobno oznaczonych marką usług, które są udostępniane bezpośrednio lub pośrednio w związku z Usługami, ani do żadnego zainstalowanego lokalnie oprogramowania będącego częścią dowolnej Usługi.

Jeśli Microsoft nie osiągnie i nie utrzyma Poziomów Usługi dla każdej Usługi opisanej w Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA), Klientowi może przysługiwać zniżka odliczana od części miesięcznych opłat za usługę wnoszonych przez Klienta. Microsoft nie zmodyfikuje postanowień zawartej przez Klienta Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA) w okresie początkowym subskrypcji Klienta; w przypadku odnowienia subskrypcji wersja tej Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA) obowiązująca w momencie odnowienia będzie mieć jednak zastosowanie przez cały okres obowiązywania tego odnowienia. Microsoft powiadomi z 90-dniowym wyprzedzeniem o istotnych, niekorzystnych zmianach treści Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA).

Definicje

Właściwy Okres Miesięczny” oznacza dla miesiąca kalendarzowego, w którym należna jest Zniżka, liczbę dni, przez którą Klient jest abonentem Usługi.

Właściwe Miesięczne Opłaty za Usługę” oznaczają łączne opłaty faktycznie uiszczone przez Klienta za usługę, dotyczące miesiąca, w którym należna jest Zniżka.

Przestój” jest zdefiniowany dla każdej Usługi w poniższych Postanowieniach dotyczących Usług.

Kod Błędu” oznacza sygnał niepowodzenia operacji, taki jak kod stanu HTTP o numerze 5xx.

Zewnętrzna Łączność” oznacza dwukierunkowy ruch sieciowy z wykorzystaniem obsługiwanych protokołów, takich jak HTTP i HTTPS, który można przesyłać i odbierać z publicznego adresu IP.

Zdarzenie” oznacza (i) dowolne pojedyncze zdarzenie lub (ii) dowolny zbiór zdarzeń, których skutkiem jest Przestój.

Portal Zarządzania” oznacza dostarczany przez Microsoft interfejs sieci Web, za pośrednictwem którego klienci mogą zarządzać Usługą.

Zniżka” oznacza procent Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę przyznany Klientowi z tytułu uznania roszczenia przez Microsoft.

Poziom Usługi” oznacza mierniki wydajności ustalone w tej Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA), które Microsoft zgadza się osiągnąć podczas świadczenia Usług.

Zasób Usługi” oznacza pojedynczy zasób dostępny do użytku w ramach Usługi.

Kod Sukcesu” oznacza sygnał powodzenia operacji, taki jak kod stanu HTTP o numerze 2xx.

Czas Obsługi” oznacza odcinek czasu, przez który określona funkcja Usługi lub zgodność z odrębnym produktem lub usługą są obsługiwane.

Postanowienia

Reklamacje
Aby Microsoft uznał reklamację, Klient musi zgłosić reklamację do działu obsługi klienta w Microsoft Corporation, dołączając wszelkie stosowne informacje, jakich Microsoft wymaga do potwierdzenia zasadności reklamacji, w tym m.in.: (i) szczegółowy opis Zdarzenia; (ii) godzinę wystąpienia i czas trwania Przestoju; (iii) liczbę i lokalizację ewentualnych użytkowników, których Zdarzenie dotyczy; a także (iv) opis środków podjętych przez Klienta w celu rozwiązania problemów spowodowanych Zdarzeniem w chwili jego wystąpienia.

W przypadku reklamacji związanych z Microsoft Azure Klient musi złożyć reklamację do Microsoft w ciągu dwóch miesięcy od końca miesiąca rozliczeniowego, w którym nastąpiło Zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji. W przypadku roszczeń związanych ze wszystkimi innymi Usługami Microsoft musi otrzymać roszczenie do końca miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym wystąpiło Zdarzenie. Na przykład, jeśli Zdarzenie wystąpiło 15 lutego, Microsoft musi otrzymać reklamację i wszystkie wymagane informacje do 31 marca włącznie.

Microsoft oceni wszelkie dostępne w uzasadnionym zakresie informacje i w dobrej wierze określi, czy Zniżki przysługują. Microsoft dołoży wszelkich uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby rozpatrzyć roszczenia w ciągu następnego miesiąca i w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od ich otrzymania. Klient musi spełniać postanowienia Umowy, aby mieć uprawnienie do Zniżki. Jeśli Microsoft określi, że Klientowi jest należna Zniżka, zastosuje tę Zniżkę do Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę.

Jeśli Klient kupił więcej niż jedną Usługę (nie w postaci pakietu), Klient może składać reklamacje zgodnie z opisanym powyżej procesem tak, jakby każda Usługa była objęta odrębną Umową dotyczącą Poziomu Usług (SLA). Na przykład, jeśli Klient kupił usługi Exchange Online i SharePoint Online (nie jako część pakietu), a w okresie obowiązywania subskrypcji wystąpiło Zdarzenie, które spowodowało Przestój obu Usług, Klient może być uprawniony do dwóch odrębnych Zniżek (po jednej dla każdej Usługi) w wyniku złożenia dwóch roszczeń w ramach tej Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA). W przypadku niespełnienia więcej niż jednego Poziomu Usługi dla konkretnej Usługi w wyniku tego samego Zdarzenia, Klient musi wybrać tylko jeden Poziom Usługi, dla którego może złożyć reklamację w związku ze Zdarzeniem. O ile Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla danej Usługi nie stanowi inaczej, w danym Właściwym Okresie Miesięcznym w odniesieniu do danej Usługi dozwolona jest tylko jedna Zniżka.

Zniżki
Zniżki stanowią jedyne uprawnienie przysługujące Klientowi z tytułu problemów z wydajnością lub dostępnością dotyczących dowolnej Usługi w ramach Umowy i niniejszej Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA). Klient nie może jednostronnie kompensować swoich Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę w odniesieniu do żadnych problemów dotyczących jakości lub dostępności.

Zniżki mają zastosowanie tylko do opłat uiszczonych za konkretne Usługi, Zasoby Usługi lub warstwy Usługi, dla których nie zapewniono odpowiedniego Poziomu Usługi. W przypadkach, w których Poziomy Usługi mają zastosowanie do poszczególnych Zasobów Usługi lub odrębnych warstw Usługi, Zniżki mają zastosowanie tylko do opłat uiszczonych za daną Usługę, dany Zasób Usługi lub daną warstwę Usługi. Zniżki przyznawane w dowolnym miesiącu rozliczeniowym za określoną Usługę lub Zasób Usługi nie mogą w żadnym przypadku przekroczyć miesięcznych opłat Klienta z tytułu, odpowiednio, odpowiedniej Usługi lub odpowiedniego Zasobu Usługi w danym miesiącu rozliczeniowym.

Jeśli Klient zakupił Usługi jako część pakietu lub innej pojedynczej oferty, Właściwe Miesięczne Opłaty za Usługę i Zniżki za każdą Usługę zostaną naliczone proporcjonalnie.

Jeśli klient zakupił Usługę u odsprzedawcy, otrzyma zniżkę bezpośrednio od odsprzedawcy, a odsprzedawca otrzyma Zniżkę bezpośrednio od Microsoft. Zniżka będzie oparta na szacowanej cenie detalicznej odpowiedniej Usługi, w zależności od decyzji Microsoft podjętej według własnego rozsądnego uznania Microsoft.

Ograniczenia
Niniejsza Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) oraz wszelkie odpowiednie Poziomy Usług nie mają zastosowania do problemów dotyczących jakości lub dostępności:

 1. wywołanych działaniem czynników pozostających poza uzasadnioną kontrolą Microsoft (na przykład klęska żywiołowa, wojna, akty terroryzmu, rozruchy, działania rządu, awaria sieci lub urządzenia niewchodzących w skład centrów przetwarzania danych Microsoft, w tym w lokalizacji Klienta lub między lokalizacją Klienta a centrum przetwarzania danych Microsoft);
 2. wynikających z korzystania z usług, sprzętu lub oprogramowania niedostarczonych przez Microsoft, w tym m.in. problemów wynikających z niedostatecznej przepływności lub związanych z oprogramowaniem lub usługami osób trzecich;
 3. spowodowanych korzystaniem przez Klienta z Usługi w przypadku, gdy Klient nie zmienił sposobu korzystania z Usługi po tym, jak Microsoft zalecił Klientowi taką zmianę;
 4. w czasie używania lub w związku z używaniem wersji zapoznawczych, wstępnych lub próbnych Usługi, funkcji lub oprogramowania (określonych przez Microsoft) lub produktów zakupionych z wykorzystaniem zniżek Microsoft za subskrypcję;
 5. wynikających z nieautoryzowanych działań lub braku wymaganych działań Klienta lub jego pracowników, przedstawicieli, wykonawców lub dostawców, lub innych osób uzyskujących dostęp do sieci Klienta za pomocą haseł lub sprzętu Klienta, lub w inny sposób wynikających z niestosowania przez Klienta właściwych praktyk bezpieczeństwa;
 6. wynikających z nieprzestrzegania przez Klienta konieczności stosowania wymaganych konfiguracji, używania obsługiwanych platform, przestrzegania zasad akceptowalnego używania lub używania przez Klienta Usługi w sposób niezgodny z jej funkcjami i funkcjonalnością (np. prób wykonywania nieobsługiwanych operacji) lub w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Microsoft wytycznymi;
 7. wynikających z niewłaściwych danych wejściowych, instrukcji lub argumentów (np. żądań dostępu do nieistniejących plików);
 8. wynikających z poczynionych przez Klienta prób wykonania operacji, które przekraczają ustalone przydziały lub wynikających z ograniczenia przez Microsoft podejrzanych szkodliwych działań;
 9. wynikających z używania przez Klienta funkcji Usług, które wykraczają poza stosowne Czasy Obsługi; lub
 10. w przypadku licencji zarezerwowanych, ale nieopłaconych w momencie wystąpienia zdarzenia.

Usługi zakupione na mocy umów licencjonowania zbiorowego Open, Open Value i Open Value Subscription, a także Usługi w pakiecie Office 365 Small Business Premium zakupione w postaci klucza produktu nie są uprawnione do Zniżek na podstawie opłat za usługę. W przypadku tych Usług wszelkie Zniżki, do jakich może być uprawniony Klient, zostaną udzielone w postaci czasu usługi (tj. dni), w przeciwieństwie do opłat za usługę, natomiast wszelkie odniesienia do „Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę” usuwa się i zastępuje określeniem „Właściwy Okres Miesięczny”.

Dodatkowe definicje

Zaalokowana Przepustowość Wychodząca” to wielkość przepustowości skonfigurowana przez Klienta na Portalu Zarządzania dla Usługi Multimedialnej. Na Portalu Zarządzania Zaalokowana Przepustowość Wychodząca może się nazywać „Jednostki Strumieniowania” lub podobnie.

Kanał” oznacza punkt końcowy Usługi Multimedialnej, skonfigurowany do odbioru treści multimedialnych.

Kodowanie” oznacza przetwarzanie plików multimedialnych dla subskrypcji zgodnie z konfiguracją Zadań Usług Multimedialnych.

Rezerwowana Jednostka Multimediów” to rezerwowane jednostki multimediów zakupione przez Klienta w ramach konta Azure Media Services.

Zadanie Indeksatora” oznacza Zadanie Usług Multimedialnych skonfigurowane tak, aby wyodrębniało wypowiedzi z pliku wejściowego MP3 o długości co najmniej pięciu minut.

Usługa Multimedialna” oznacza konto Azure Media Services utworzone w Portalu Zarządzania i powiązane z subskrypcją Microsoft Azure Klienta. Każda subskrypcja Microsoft Azure może mieć więcej niż jedną powiązaną Usługę Multimedialną.

Żądanie Usługi Multimedialnej” oznacza żądanie wysłane do Usługi Multimedialnej Klienta.

Zadanie Usług Multimedialnych” oznacza pojedynczą operację pracy przetwarzania multimediów zgodnie z konfiguracją wykonaną przez Klienta. Operacje przetwarzania multimediów obejmują kodowanie, konwertowanie lub indeksowanie plików multimedialnych.

Jednostka Strumieniowania” oznacza jednostkę zarezerwowanej pojemności pasma wychodzącego zakupioną przez Klienta dla Usługi Multimedialnej.

Ważne Żądania Klucza” to wszystkie żądania przesłane w ramach usługi Content Protection dotyczące istniejących kluczy zawartości w ramach Usługi Multimedialnej Klienta.

Ważne Żądania Usług Multimedialnych” to wszystkie kwalifikujące Żądania Usług Multimedialnych dla treści multimedialnych istniejących na koncie Azure Storage Klienta powiązanych z jego Usługą Multimedialną, gdy dla takiej Usługi Multimedialnej została zakupiona i przypisana co najmniej jedna Jednostka Strumieniowania. Ważne Żądania Usług Multimedialnych nie obejmują Żądań Usług Multimedialnych, dla których łączna przepustowość przekracza 80% Zaalokowanej Przepustowości.

Wyliczanie Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu i Poziomy Usługi dla Usługi Kodowania

Łączna Liczba Prób Transakcji” oznacza łączną liczbę uwierzytelnionych żądań REST API dotyczących Usługi Multimedialnej, wykonanych przez Klienta w trakcie miesiąca rozliczeniowego dla danej subskrypcji. Łączna Liczba Prób Transakcji nie obejmuje żądań REST API, które zwracają Kod Błędu i które są ciągle powtarzane w czasie pięciu minut po otrzymaniu pierwszego Kodu Błędu.

Transakcje Zakończone Niepowodzeniem” to zbiór wszystkich żądań w ramach Łącznej Liczby Prób Transakcji, które nie zwracają Kodu Sukcesu w ciągu 30 sekund od otrzymania żądania przez Microsoft.

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu” dla Usługi Kodowania w ramach usługi Azure Media Services to Łączna Liczba Prób Transakcji pomniejszona o Transakcje Zakończone Niepowodzeniem i podzielona przez Łączną Liczbę Prób Transakcji w trakcie miesiąca rozliczeniowego dla danej subskrypcji Microsoft Azure. Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu oblicza się według poniższego wzoru:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu = (Łączna Liczba Prób Transakcji – Transakcje Zakończone Niepowodzeniem) / Łączna Liczba Prób Transakcji

Do używania przez Klienta Usługi Kodowania w ramach usługi Azure Media Services mają zastosowanie następujące Poziomy Usługi i Zniżki:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Obliczanie Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu i Poziomy Usługi dla usługi Media Indexer

Łączna Liczba Prób Transakcji” to łączna liczba prób wykonania Zadań Indeksatora przy użyciu dostępnej Rezerwowanej Jednostki Multimediów przez Klienta w trakcie miesiąca rozliczeniowego dla danej subskrypcji.

Transakcje Zakończone Niepowodzeniem” to zbiór wszystkich Zadań Indeksatora w ramach Łącznej Liczby Prób Transakcji, które:

 1. nie zostają zakończone w okresie stanowiącym 3-krotność czasu trwania pliku wejściowego.
 2. nie zostają poddane przetwarzaniu w ciągu 5 minut od momentu, w którym Rezerwowana Jednostka Multimediów staje się dostępna dla Zadania Indeksatora.

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu” dla usługi Media Indexer to Łączna Liczba Prób Transakcji pomniejszona o Transakcje Zakończone Niepowodzeniem i podzielona przez Łączną Liczbę Prób Transakcji w miesiącu rozliczeniowym dla danej subskrypcji Microsoft Azure. Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu oblicza się według poniższego wzoru:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu = (Łączna Liczba Prób Transakcji – Transakcje Zakończone Niepowodzeniem) / Łączna Liczba Prób Transakcji

Do używania przez Klienta usługi Media Indexer mają zastosowanie następujące Poziomy Usługi i Zniżki:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Wyliczanie Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu i Poziomy Usługi dla Usługi Strumieniowania

Minuty Wdrożenia” oznaczają całkowitą liczbę minut, przez którą dana Jednostka Strumieniowania została zakupiona i zaalokowana do Usługi Multimedialnej w trakcie miesiąca rozliczeniowego.

Maksymalna Liczba Dostępnych Minut” to suma wszystkich Minut Wdrożenia dla wszystkich Jednostek Strumieniowania, które zostały zakupione i przydzielone do Usługi Multimedialnej w trakcie miesiąca rozliczeniowego.

Przestój” to całkowita łączna liczba wszystkich Minut Wdrożenia, gdy Usługa Strumieniowania jest niedostępna. Minuta jest uznawana za minutę niedostępności dla danej Jednostki Strumieniowania, jeśli wszystkie nieprzerwanie następujące po sobie Ważne Żądania Usługi Multimedialnej wykonane do Jednostki Strumieniowania w ciągu minuty zwracają Kod Błędu.

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu” dla Usługi Strumieniowania w ramach usługi Azure Media Services to Maksymalna Liczba Dostępnych Minut pomniejszona o Przestój i podzielona przez Maksymalną Liczbę Dostępnych Minut w trakcie miesiąca rozliczeniowego dla danej subskrypcji Microsoft Azure. Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu oblicza się według poniższego wzoru:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu = (Maksymalna Liczba Dostępnych Minut - Przestój) / Maksymalna Liczba Dostępnych Minut

Do używania przez Klienta Usługi Strumieniowania na Żądanie w ramach usługi Azure Media Services mają zastosowanie następujące Poziomy Usługi i Zniżki:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Obliczanie Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu i Poziomy Usługi dla usługi Video Indexer

Łączna Liczba Prób Transakcji” to łączna liczba uwierzytelnionych żądań API usługi Video Indexer wykonanych przez Klienta w trakcie miesiąca rozliczeniowego dla danej subskrypcji. Łączna Liczba Prób Transakcji nie obejmuje żądań API usługi Video Indexer, które zwracają Kod Błędu i które są kolejno powtarzane w ciągu pięciu minut po zwróceniu pierwszego Kodu Błędu, ani żądań Upload POST, które przesyłają plik w postaci zawartości tablicy bajtowej.

Transakcje Zakończone Niepowodzeniem” to zbiór wszystkich żądań w ramach Łącznej Liczby Prób Transakcji, które zwracają Kod Błędu albo nie wysyłają odpowiedzi w ciągu 360 sekund od ukończenia przesyłania żądania przez klienta.

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu” dla usługi Video Indexer to Łączna Liczba Prób Transakcji pomniejszona o Transakcje Zakończone Niepowodzeniem i podzielona przez Łączną Liczbę Prób Transakcji w miesiącu rozliczeniowym dla danej subskrypcji Microsoft Azure. Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu oblicza się według poniższego wzoru:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu = (Łączna Liczba Prób Transakcji – Transakcje Zakończone Niepowodzeniem) / Łączna Liczba Prób Transakcji

Do używania przez Klienta usługi Azure Video Indexer mają zastosowanie następujące Poziomy Usługi i Zniżki:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Wyliczanie Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu i Poziomy Usługi dla Kanałów na Żywo

Minuty Wdrożenia” oznaczają całkowitą liczbę minut, przez którą określony Kanał został zakupiony, zaalokowany do Usługi Multimedialnej i pozostaje aktywny w trakcie miesiąca rozliczeniowego.

Maksymalna Liczba Dostępnych Minut” to suma wszystkich Minut Wdrożenia dla wszystkich Kanałów, które zostały zakupione i przydzielone do Usługi Multimedialnej w trakcie miesiąca rozliczeniowego.

Przestój” to całkowita łączna liczba wszystkich Minut Wdrożenia, gdy Usługa Kanałów na Żywo jest niedostępna. Minuta niedostępności dla danego Kanału oznacza minutę braku Zewnętrznej Łączności dla tego Kanału.

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu” dla Usługi Kanałów na Żywo to Maksymalna Liczba Dostępnych Minut pomniejszona o Przestój i podzielona przez Maksymalną Liczbę Dostępnych Minut w trakcie miesiąca rozliczeniowego dla danej subskrypcji Azure. Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu oblicza się według poniższego wzoru:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu = (Maksymalna Liczba Dostępnych Minut - Przestój) / Maksymalna Liczba Dostępnych Minut

Do używania przez Klienta Usługi Kanałów na Żywo w ramach usługi Azure Media Services mają zastosowanie następujące Poziomy Usługi i Zniżki:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Obliczanie Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu i Poziomy Usługi dla usługi Content Protection

Łączna Liczba Prób Transakcji” to wszystkie Ważne Żądania Klucza przesłane przez Klienta w miesiącu rozliczeniowym w ramach określonej subskrypcji Azure.

Transakcje Zakończone Niepowodzeniem” to wszystkie Ważne Żądania Klucza w ramach Łącznej Liczby Prób Transakcji, których wynikiem jest Kod Błędu albo w wyniku których nie wystąpił Kod Sukcesu w ciągu 30 sekund od ich otrzymania w usłudze Content Protection.

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu” dla usługi Azure Media Services to Łączna Liczba Prób Transakcji pomniejszona o Transakcje Zakończone Niepowodzeniem i podzielona przez Łączną Liczbę Prób Transakcji w trakcie miesiąca rozliczeniowego dla danej subskrypcji Microsoft Azure. Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu oblicza się według poniższego wzoru:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu = (Łączna Liczba Prób Transakcji – Transakcje Zakończone Niepowodzeniem) / Łączna Liczba Prób Transakcji

Do używania przez Klienta usługi Content Protection w ramach usługi Azure Media Services mają zastosowanie następujące Poziomy Usługi i Zniżki:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu Zniżka
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Historia wersji

1.2 Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2018 r.
Uwagi do wersji: Dodano umowę SLA dla usługi Video Indexer.

1.1 Ostatnia aktualizacja: lipiec 2018 r.
Uwagi do wersji: Zmieniono „Rezerwowaną Jednostkę Kodowania” na „Rezerwowaną Jednostkę Multimediów” oraz doprecyzowano definicję terminu „Zadanie Indeksatora”.

1.0 Ostatnia aktualizacja: maj 2015 r.