Pomiń nawigację

Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla usługi Azure Cosmos DB

Ostatnia aktualizacja: maj 2021 r

Azure Cosmos DB to udostępniana przez Microsoft szybka i skalowalna usługa bazy danych NoSQL z otwartymi interfejsami API. Oferuje ona gotową do użycia globalną dystrybucję w dowolnej liczbie regionów platformy Azure przez przejrzyste skalowanie i replikowanie danych w lokalizacjach użytkowników. Usługa objęta jest kompleksowymi umowami SLA na poziomie 99,99% dotyczącymi przepustowości, spójności, dostępności i opóźnień dla Kont Bazy Danych Usługi Azure Cosmos DB ustalonych dla pojedynczego regionu Azure, skonfigurowanych z dowolnym z pięciu Poziomów Spójności, lub Kont Bazy Danych łączących wiele regionów Azure, skonfigurowanych z dowolnym z czterech zwolnionych Poziomów Spójności. Usługa Azure Cosmos DB umożliwia konfigurację wielu regionów Azure jako zapisywalnych punktów końcowych dla Konta Bazy Danych. W tej konfiguracji usługa Azure Cosmos DB objęta jest umową SLA dotyczącą dostępności odczytu i zapisu informacji na poziomie 99,999%.

Niniejsza Umowa dotycząca poziomu usług (SLA) dla Usług Online Microsoft („Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA)”) stanowi integralną część umowy licencjonowania zbiorowego Microsoft („Umowa”). Terminy, których poszczególne wyrazy rozpoczynają się wielkimi literami i które zostały użyte w niniejszej Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA), lecz nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenia przypisane im w Umowie. Niniejsza Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) ma zastosowanie do Usług Online Microsoft wymienionych w tym dokumencie („Usługa” lub „Usługi”), ale nie ma zastosowania do osobno oznaczonych marką usług, które są udostępniane bezpośrednio lub pośrednio w związku z Usługami, ani do żadnego zainstalowanego lokalnie oprogramowania będącego częścią dowolnej Usługi.

Jeśli Microsoft nie osiągnie i nie utrzyma Poziomów Usługi dla każdej Usługi opisanej w Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA), Klientowi może przysługiwać zniżka odliczana od części miesięcznych opłat za usługę wnoszonych przez Klienta. Microsoft nie zmodyfikuje postanowień zawartej przez Klienta Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA) w okresie początkowym subskrypcji Klienta; w przypadku odnowienia subskrypcji wersja tej Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA) obowiązująca w momencie odnowienia będzie mieć jednak zastosowanie przez cały okres obowiązywania tego odnowienia. Microsoft powiadomi z 90-dniowym wyprzedzeniem o istotnych, niekorzystnych zmianach treści Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA).

Definicje

Właściwy Okres Miesięczny” oznacza dla miesiąca kalendarzowego, w którym należna jest Zniżka, liczbę dni, przez którą Klient jest abonentem Usługi.

Właściwe Miesięczne Opłaty za Usługę” oznaczają łączne opłaty faktycznie uiszczone przez Klienta za usługę, dotyczące miesiąca, w którym należna jest Zniżka.

Przestój” jest zdefiniowany dla każdej Usługi w poniższych Postanowieniach dotyczących Usług.

Kod Błędu” oznacza sygnał niepowodzenia operacji, taki jak kod stanu HTTP o numerze 5xx.

Zewnętrzna Łączność” oznacza dwukierunkowy ruch sieciowy z wykorzystaniem obsługiwanych protokołów, takich jak HTTP i HTTPS, który można przesyłać i odbierać z publicznego adresu IP.

Zdarzenie” oznacza (i) dowolne pojedyncze zdarzenie lub (ii) dowolny zbiór zdarzeń, których skutkiem jest Przestój.

Portal Zarządzania” oznacza dostarczany przez Microsoft interfejs sieci Web, za pośrednictwem którego klienci mogą zarządzać Usługą.

Zniżka” oznacza procent Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę przyznany Klientowi z tytułu uznania roszczenia przez Microsoft.

Poziom Usługi” oznacza mierniki wydajności ustalone w tej Umowie dotyczącej Poziomu Usług (SLA), które Microsoft zgadza się osiągnąć podczas świadczenia Usług.

Zasób Usługi” oznacza pojedynczy zasób dostępny do użytku w ramach Usługi.

Kod Sukcesu” oznacza sygnał powodzenia operacji, taki jak kod stanu HTTP o numerze 2xx.

Czas Obsługi” oznacza odcinek czasu, przez który określona funkcja Usługi lub zgodność z odrębnym produktem lub usługą są obsługiwane.

Postanowienia

Reklamacje
Aby Microsoft uznał reklamację, Klient musi zgłosić reklamację do działu obsługi klienta w Microsoft Corporation, dołączając wszelkie stosowne informacje, jakich Microsoft wymaga do potwierdzenia zasadności reklamacji, w tym m.in.: (i) szczegółowy opis Zdarzenia; (ii) godzinę wystąpienia i czas trwania Przestoju; (iii) liczbę i lokalizację ewentualnych użytkowników, których Zdarzenie dotyczy; a także (iv) opis środków podjętych przez Klienta w celu rozwiązania problemów spowodowanych Zdarzeniem w chwili jego wystąpienia.

W przypadku reklamacji związanych z Microsoft Azure Klient musi złożyć reklamację do Microsoft w ciągu dwóch miesięcy od końca miesiąca rozliczeniowego, w którym nastąpiło Zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji. W przypadku roszczeń związanych ze wszystkimi innymi Usługami Microsoft musi otrzymać roszczenie do końca miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu, w którym wystąpiło Zdarzenie. Na przykład, jeśli Zdarzenie wystąpiło 15 lutego, Microsoft musi otrzymać reklamację i wszystkie wymagane informacje do 31 marca włącznie.

Microsoft oceni wszelkie dostępne w uzasadnionym zakresie informacje i w dobrej wierze określi, czy Zniżki przysługują. Microsoft dołoży wszelkich uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby rozpatrzyć roszczenia w ciągu następnego miesiąca i w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od ich otrzymania. Klient musi spełniać postanowienia Umowy, aby mieć uprawnienie do Zniżki. Jeśli Microsoft określi, że Klientowi jest należna Zniżka, zastosuje tę Zniżkę do Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę.

Jeśli Klient kupił więcej niż jedną Usługę (nie w postaci pakietu), Klient może składać reklamacje zgodnie z opisanym powyżej procesem tak, jakby każda Usługa była objęta odrębną Umową dotyczącą Poziomu Usług (SLA). Na przykład, jeśli Klient kupił usługi Exchange Online i SharePoint Online (nie jako część pakietu), a w okresie obowiązywania subskrypcji wystąpiło Zdarzenie, które spowodowało Przestój obu Usług, Klient może być uprawniony do dwóch odrębnych Zniżek (po jednej dla każdej Usługi) w wyniku złożenia dwóch roszczeń w ramach tej Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA). W przypadku niespełnienia więcej niż jednego Poziomu Usługi dla konkretnej Usługi w wyniku tego samego Zdarzenia, Klient musi wybrać tylko jeden Poziom Usługi, dla którego może złożyć reklamację w związku ze Zdarzeniem. O ile Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) dla danej Usługi nie stanowi inaczej, w danym Właściwym Okresie Miesięcznym w odniesieniu do danej Usługi dozwolona jest tylko jedna Zniżka.

Zniżki
Zniżki stanowią jedyne uprawnienie przysługujące Klientowi z tytułu problemów z wydajnością lub dostępnością dotyczących dowolnej Usługi w ramach Umowy i niniejszej Umowy dotyczącej Poziomu Usług (SLA). Klient nie może jednostronnie kompensować swoich Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę w odniesieniu do żadnych problemów dotyczących jakości lub dostępności.

Zniżki mają zastosowanie tylko do opłat uiszczonych za konkretne Usługi, Zasoby Usługi lub warstwy Usługi, dla których nie zapewniono odpowiedniego Poziomu Usługi. W przypadkach, w których Poziomy Usługi mają zastosowanie do poszczególnych Zasobów Usługi lub odrębnych warstw Usługi, Zniżki mają zastosowanie tylko do opłat uiszczonych za daną Usługę, dany Zasób Usługi lub daną warstwę Usługi. Zniżki przyznawane w dowolnym miesiącu rozliczeniowym za określoną Usługę lub Zasób Usługi nie mogą w żadnym przypadku przekroczyć miesięcznych opłat Klienta z tytułu, odpowiednio, odpowiedniej Usługi lub odpowiedniego Zasobu Usługi w danym miesiącu rozliczeniowym.

Jeśli Klient zakupił Usługi jako część pakietu lub innej pojedynczej oferty, Właściwe Miesięczne Opłaty za Usługę i Zniżki za każdą Usługę zostaną naliczone proporcjonalnie.

Jeśli klient zakupił Usługę u odsprzedawcy, otrzyma zniżkę bezpośrednio od odsprzedawcy, a odsprzedawca otrzyma Zniżkę bezpośrednio od Microsoft. Zniżka będzie oparta na szacowanej cenie detalicznej odpowiedniej Usługi, w zależności od decyzji Microsoft podjętej według własnego rozsądnego uznania Microsoft.

Ograniczenia
Niniejsza Umowa dotycząca Poziomu Usług (SLA) oraz wszelkie odpowiednie Poziomy Usług nie mają zastosowania do problemów dotyczących jakości lub dostępności:

  1. wywołanych działaniem czynników pozostających poza uzasadnioną kontrolą Microsoft (na przykład klęska żywiołowa, wojna, akty terroryzmu, rozruchy, działania rządu, awaria sieci lub urządzenia niewchodzących w skład centrów przetwarzania danych Microsoft, w tym w lokalizacji Klienta lub między lokalizacją Klienta a centrum przetwarzania danych Microsoft);
  2. wynikających z korzystania z usług, sprzętu lub oprogramowania niedostarczonych przez Microsoft, w tym m.in. problemów wynikających z niedostatecznej przepływności lub związanych z oprogramowaniem lub usługami osób trzecich;
  3. spowodowanych korzystaniem przez Klienta z Usługi w przypadku, gdy Klient nie zmienił sposobu korzystania z Usługi po tym, jak Microsoft zalecił Klientowi taką zmianę;
  4. w czasie używania lub w związku z używaniem wersji zapoznawczych, wstępnych lub próbnych Usługi, funkcji lub oprogramowania (określonych przez Microsoft) lub produktów zakupionych z wykorzystaniem zniżek Microsoft za subskrypcję;
  5. wynikających z nieautoryzowanych działań lub braku wymaganych działań Klienta lub jego pracowników, przedstawicieli, wykonawców lub dostawców, lub innych osób uzyskujących dostęp do sieci Klienta za pomocą haseł lub sprzętu Klienta, lub w inny sposób wynikających z niestosowania przez Klienta właściwych praktyk bezpieczeństwa;
  6. wynikających z nieprzestrzegania przez Klienta konieczności stosowania wymaganych konfiguracji, używania obsługiwanych platform, przestrzegania zasad akceptowalnego używania lub używania przez Klienta Usługi w sposób niezgodny z jej funkcjami i funkcjonalnością (np. prób wykonywania nieobsługiwanych operacji) lub w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Microsoft wytycznymi;
  7. wynikających z niewłaściwych danych wejściowych, instrukcji lub argumentów (np. żądań dostępu do nieistniejących plików);
  8. wynikających z poczynionych przez Klienta prób wykonania operacji, które przekraczają ustalone przydziały lub wynikających z ograniczenia przez Microsoft podejrzanych szkodliwych działań;
  9. wynikających z używania przez Klienta funkcji Usług, które wykraczają poza stosowne Czasy Obsługi; lub
  10. w przypadku licencji zarezerwowanych, ale nieopłaconych w momencie wystąpienia zdarzenia.

Usługi zakupione na mocy umów licencjonowania zbiorowego Open, Open Value i Open Value Subscription, a także Usługi w pakiecie Office 365 Small Business Premium zakupione w postaci klucza produktu nie są uprawnione do Zniżek na podstawie opłat za usługę. W przypadku tych Usług wszelkie Zniżki, do jakich może być uprawniony Klient, zostaną udzielone w postaci czasu usługi (tj. dni), w przeciwieństwie do opłat za usługę, natomiast wszelkie odniesienia do „Właściwych Miesięcznych Opłat za Usługę” usuwa się i zastępuje określeniem „Właściwy Okres Miesięczny”.

Dodatkowe definicje

Kontener” to kontener zawierający elementy danych oraz jednostkę skali dla transakcji i kwerend.

Wykorzystane Jednostki Żądania” to suma Jednostek Żądania wykorzystana w ciągu sekundy w ramach wszystkich żądań przetwarzanych przez Kontener Azure Cosmos DB.

Konto Bazy Danych” to zasób najwyższego poziomu w modelu zasobów usługi Azure Cosmos DB. Konto Bazy Danych Azure Cosmos DB zawiera co najmniej jedną bazę danych.

Żądania Zakończone Niepowodzeniem” to żądania w ramach Łącznej Liczby Żądań, które zwracają Kod Błędu albo nie zwracają Kodu Sukcesu w ramach maksymalnych górnych granic określonych w poniższej tabeli.

Żądania Odczytu Zakończone Niepowodzeniem” to żądania w ramach Łącznej Liczby Żądań Odczytu, które zwracają Kod Błędu albo nie zwracają Kodu Sukcesu w ramach maksymalnych górnych granic określonych w poniższej tabeli.

Operacja Maksymalna górna granica opóźnienia przetwarzania
Wszystkie operacje konfiguracji Konta Bazy Danych 2 minuty
Dodawanie nowego Regionu 60 minut
Ręczne przejście do trybu failover 5 minut
Operacje Zasobów 5 sekund
Operacje Nośników 60 sekund

Przydzielone Jednostki Żądania” to łączna liczba Jednostek Żądania przydzielona w ciągu sekundy danemu Kontenerowi Azure Cosmos DB.

Zasoby Przydzielonej Przepustowości” to Kontenery Azure Cosmos DB skonfigurowane w trybie przydzielonej przepustowości, gdzie fakturowana jest liczba Przydzielonych Jednostek Żądania.

Żądania Nadliczbowe” to żądania, które zwracają kod stanu 429 z Kontenera Azure Cosmos DB, wskazujące, że Wykorzystane Jednostki Żądania przekroczyły poziom Przydzielonych Jednostek Żądania w odniesieniu do partycji w Kontenerze w ciągu sekundy.

Jednostka Żądania” to miara przepływności w usłudze Azure Cosmos DB.

Zasób” to zbiór podmiotów adresowalnych przez URI powiązanych z Kontem Bazy Danych.

Zasoby Bezserwerowe” to Kontenery Azure Cosmos DB skonfigurowane w trybie bezserwerowym, gdzie fakturowana jest liczba Wykorzystanych Jednostek Żądania.

Żądania Zakończone Powodzeniem” to Łączna Liczba Żądań pomniejszona o Żądania Zakończone Niepowodzeniem.

Łączna Liczba Żądań” to zbiór wszystkich żądań, w tym Żądań Nadliczbowych i wszystkich Żądań Zakończonych Niepowodzeniem, wykonanych na Zasobach w ciągu jednogodzinnego przedziału w ramach danej subskrypcji Azure w trakcie miesiąca rozliczeniowego.

Łączna Liczba Żądań Odczytu” to zbiór wszystkich żądań odczytu, w tym Żądań Nadliczbowych i wszystkich Żądań Odczytu Zakończonych Niepowodzeniem, mających na celu wykonanie operacji na Zasobach, które podjęto w ciągu jednogodzinnego przedziału w ramach danej subskrypcji Microsoft Azure w trakcie miesiąca rozliczeniowego.

Umowa SLA dotycząca dostępności

Częstość Błędów Odczytu” to łączna liczba Żądań Odczytu Zakończonych Niepowodzeniem podzielona przez Łączną Liczbę Żądań Odczytu we wszystkich Zasobach w danym jednogodzinnym przedziale. Jeśli Łączna Liczba Żądań Odczytu w danym jednogodzinnym przedziale wynosi zero, Częstość Błędów Odczytu dla tego przedziału wynosi 0%.

Częstość Błędów” to łączna liczba Żądań Zakończonych Niepowodzeniem podzielona przez Łączną Liczbę Żądań, we wszystkich Zasobach w danej subskrypcji Microsoft Azure, w danym jednogodzinnym przedziale. Jeśli Łączna Liczba Żądań w danym jednogodzinnym przedziale wynosi zero, Częstość Błędów dla tego przedziału wynosi 0%.

Średnia Częstość Błędów” w trakcie miesiąca rozliczeniowego to suma Częstości Błędów dla każdej godziny w tym miesiącu rozliczeniowym podzielona przez łączną liczbę godzin w tym miesiącu rozliczeniowym.

Średnia Częstość Błędów Odczytu” w miesiącu rozliczeniowym to suma Częstości Błędów Odczytu dla każdej godziny w miesiącu rozliczeniowym podzielona przez łączną liczbę godzin w miesiącu rozliczeniowym.

Procent Czasu Dostępności w Miesiącu” dla Usługi Azure Cosmos DB wdrożonej za pośrednictwem Kont Bazy Danych ustalonych dla pojedynczego regionu Azure, skonfigurowanych z dowolnym z pięciu Poziomów Spójności, lub Kont Bazy Danych łączących wiele regionów, skonfigurowanych z dowolnym z czterech zwolnionych Poziomów Spójności, oblicza się, odejmując od 100% Średnią Częstość Błędów dla danej subskrypcji Microsoft Azure w miesiącu rozliczeniowym. Procent Czasu Dostępności w Miesiącu oblicza się według poniższego wzoru:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu = 100% − Średnia Częstość Błędów

Zniżka dla Zasobów Przydzielonej Przepustowości:

Procent Czasu Dostępności w Miesiącu Zniżka
< 99,99% 10%
< 99% 25%

Zniżka dla Zasobów Bezserwerowych:

Procent Czasu Dostępności w Miesiącu Zniżka
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Procent Czasu Dostępności w Miesiącu (PR-SD)” (w pojedynczym regionie ze strefami dostępności) dla Usługi Azure Cosmos DB wdrożonej za pośrednictwem Kont Bazy Danych ustalonych dla pojedynczego regionu Azure, skonfigurowanych ze strefami dostępności i dowolnym z pięciu Poziomów Spójności, oblicza się, odejmując od 100% Średnią Częstość Błędów dla danej subskrypcji Microsoft Azure w miesiącu rozliczeniowym. Procent Czasu Dostępności w Miesiącu oblicza się według poniższego wzoru:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu = 100% − Średnia Częstość Błędów

Zniżka dla Zasobów Przydzielonej Przepustowości:

Procent Czasu Dostępności w Miesiącu (PR-SD) Zniżka
< 99,995% 10%
< 99% 25%

Zniżka dla Zasobów Bezserwerowych:

Procent Czasu Dostępności w Miesiącu (PR-SD) Zniżka
< 99,95% 10%
< 99% 25%

Procent Dostępności Odczytu w Miesiącu” dla usługi Azure Cosmos DB wdrożonej za pośrednictwem Konta Bazy Danych, skonfigurowanego do łączenia co najmniej dwóch regionów, oblicza się, odejmując od 100% Średnią Częstość Błędów Odczytu dla danej subskrypcji Microsoft Azure w miesiącu rozliczeniowym. Procent Dostępności Odczytu w Miesiącu wylicza się według następującego wzoru:

% Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu dla Dostępności Odczytu = 100% – Średnia Częstość Błędów Odczytu

Zniżka dla Zasobów Przydzielonej Przepustowości:

Procent Dostępności Odczytu w Miesiącu Zniżka
< 99,999% 10%
< 99% 25%

Zniżka dla Zasobów Bezserwerowych:

Procent Dostępności Odczytu w Miesiącu Zniżka
< 99,99% 10%
< 99% 25%

Procent Czasu Dostępności Wielu Lokalizacji Zapisu w Miesiącu” dla Usługi Azure Cosmos DB wdrożonej za pośrednictwem Kont Bazy Danych skonfigurowanych do łączenia wielu regionów Azure z wieloma lokalizacjami umożliwiającymi zapis, oblicza się, odejmując od 100% Średnią Częstość Błędów dla danej subskrypcji Microsoft Azure w miesiącu rozliczeniowym. Procent Czasu Dostępności w Miesiącu oblicza się według poniższego wzoru:

Procent Czasu Sprawnego Działania w Miesiącu = 100% − Średnia Częstość Błędów

Zniżka dla Zasobów Przydzielonej Przepustowości:

Procent Dostępności Zapisu w Wielu Lokalizacjach w Miesiącu Zniżka
< 99,999% 10%
< 99% 25%

Zniżka dla Zasobów Bezserwerowych:

Procent Dostępności Zapisu w Wielu Lokalizacjach w Miesiącu Zniżka
< 99,99% 10%
< 99% 25%

Umowa SLA dotycząca przepustowości

Żądania dotyczące Przepustowości Zakończone Niepowodzeniem” to Żądania Nadliczbowe, skutkujące zwróceniem Kodu Błędu, zanim Wykorzystane Jednostki Żądania przekroczą poziom Przydzielonych Jednostek Żądania w odniesieniu do partycji w Kontenerze w danej sekundzie.

Częstość Błędów” to łączna liczba Żądań dotyczących Przepustowości Zakończonych Niepowodzeniem podzielona przez Łączną Liczbę Żądań we wszystkich Zasobach w ramach danej subskrypcji Microsoft Azure, w danym jednogodzinnym przedziale. Jeśli Łączna Liczba Żądań w danym jednogodzinnym przedziale wynosi zero, Częstość Błędów dla tego przedziału wynosi 0%.

Średnia Częstość Błędów” w trakcie miesiąca rozliczeniowego to suma Częstości Błędów dla każdej godziny w tym miesiącu rozliczeniowym podzielona przez łączną liczbę godzin w tym miesiącu rozliczeniowym.

Procent Przepływności w Miesiącu” dla Usługi Azure Cosmos DB wylicza się, odejmując od 100% Średnią Częstość Błędów dla danej subskrypcji Microsoft Azure w miesiącu rozliczeniowym. Procent Przepływności w Miesiącu wylicza się według następującego wzoru:

% Przepływności w Miesiącu = 100% – Średnia Częstość Błędów

Zniżka dla Zasobów Przydzielonej Przepustowości:

Procent Przepływności w Miesiącu Zniżka
< 99,99% 10%
< 99% 25%

Umowa SLA dotycząca spójności

K” to liczba wersji danego elementu danych, w przypadku którego odczyty są opóźnione w stosunku do zapisów.

T” to dany przedział czasu.

Poziom Spójności” to ustawienie dla określonego żądania odczytu, którego dotyczą gwarancje spójności. W poniższej tabeli przedstawiono gwarancje związane z Poziomami Spójności. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie Poziomy Spójności: Sesja, Powiązana Nieaktualność, Spójny Prefiks i Ostateczne są określane jako „swobodne”.

Poziom Spójności Gwarancje Spójności
Silna Operacje Atomowe
Sesja Odczyt własnej zapisanej wersji
(W regionie zapisu)
Odczyt Monotoniczny
Spójny Prefiks
Powiązana Nieaktualność Odczyt własnej zapisanej wersji
(W regionie zapisu)
Odczyt Monotoniczny
(W regionie)
Spójny Prefiks
Powiązana nieaktualność < K, T >
Spójny Prefiks Spójny Prefiks
Ostateczne Ostateczne

Częstotliwość Naruszeń Spójności” to liczba Żądań Zakończonych Powodzeniem, których nie można było zrealizować w ramach realizacji gwarancji spójności określonych dla wybranego Poziomu Spójności, podzielona przez Łączną Liczbę Żądań, we wszystkich Zasobach w danej subskrypcji Microsoft Azure, w danym jednogodzinnym przedziale. Jeśli Łączna Liczba Żądań w danym jednogodzinnym przedziale wynosi zero, Częstość Naruszeń Spójności dla tego przedziału wynosi 0%.

Średnia Częstotliwość Naruszeń Spójności” w trakcie miesiąca rozliczeniowego to suma Częstotliwości Naruszeń Spójności dla każdej godziny w miesiącu rozliczeniowym podzielona przez łączną liczbę godzin w miesiącu rozliczeniowym.

Procent Spójności Osiąganej w Miesiącu” dla usługi Azure Cosmos DB wylicza się, odejmując od 100% Średnią Częstość Naruszeń Spójności dla danej subskrypcji Microsoft Azure w miesiącu rozliczeniowym.

% Spójności w Miesiącu = 100% – Średnia Częstość Naruszeń Spójności

Zniżka:

Procent Spójności Osiąganej w Miesiącu Zniżka
< 99,99% 10%
< 99% 25%

Umowa SLA dotycząca opóźnienia

Aplikacja” to aplikacja Azure Cosmos DB wdrożona w danym regionie świadczenia usługi Azure z włączoną funkcją przyspieszania sieci oraz z wykorzystaniem zestawu SDK klienta Azure Cosmos DB skonfigurowanego z bezpośrednim połączeniem TCP dla danej subskrypcji Microsoft Azure w miesiącu rozliczeniowym.

N” to liczba Żądań Zakończonych Powodzeniem w odniesieniu do danej Aplikacji wykonującej operacje odczytu lub zapisu elementu danych przy rozmiarze ładunku mniejszym niż lub równym 1 KB w ciągu danej godziny.

S” to uszeregowany rosnąco pod względem czasu oczekiwania zbiór czasów odpowiedzi na Żądania Zakończone Powodzeniem w odniesieniu do danej Aplikacji wykonującej operacje odczytu lub zapisu dokumentu przy rozmiarze ładunku mniejszym niż lub równym 1 KB w ciągu danej godziny.

Pozycja w Klasyfikacji” to określony przy użyciu metody najbliższej pozycji w klasyfikacji 99. percentyl obliczany według poniższego wzoru:

Ranga porządkowa = (99/100)*N

Czas Oczekiwania P99” to wartość odpowiadająca Pozycji w Klasyfikacji S.

Liczba Godzin Nadmiernego Opóźnienia” to łączna liczba jednogodzinnych przedziałów, w których Żądania Zakończone Powodzeniem zgłoszone przez Aplikację skutkowały Opóźnieniem P99 większym niż lub równym 10 ms dla operacji odczytu elementu danych lub 10 ms dla operacji zapisu elementu danych. Jeśli liczba Żądań Zakończonych Powodzeniem w danym jednogodzinnym przedziale wynosi zero, Liczba Godzin Nadmiernego Opóźnienia dla tego przedziału wynosi 0.

Średni Wskaźnik Nadmiernego Opóźnienia” w trakcie miesiąca rozliczeniowego to suma Liczby Godzin Nadmiernego Opóźnienia dla każdej godziny w miesiącu rozliczeniowym podzielona przez łączną liczbę godzin w miesiącu rozliczeniowym.

Procent Opóźnienia P99 Osiąganego w Miesiącu” dla Aplikacji Azure Cosmos DB wdrożonej za pośrednictwem Kont Bazy Danych o zakresie ograniczonym do jednego regionu Azure, skonfigurowanych przy użyciu dowolnego spośród pięciu Poziomów Spójności, lub Kont Bazy Danych obejmujących wiele regionów, skonfigurowanych przy użyciu dowolnego spośród czterech swobodnych Poziomów Spójności, jest wyliczany przez odjęcie od 100% Średniego Wskaźnika Nadmiernego Opóźnienia dla danej subskrypcji Microsoft Azure w miesiącu rozliczeniowym. Procent Opóźnienia P99 Osiąganego w Miesiącu wylicza się według następującego wzoru:

% Opóźnienia P99 Osiąganego w Miesiącu = 100% – Średni Wskaźnik Nadmiernego Opóźnienia

Zniżka dla Zasobów Przydzielonej Przepustowości:

Procent Opóźnienia P99 Osiąganego w Miesiącu Zniżka
< 99,99% 10%
< 99% 25%

Historia wersji

1.4 Ostatnia aktualizacja: maj 2021 r
Uwagi do wersji: Ogólne udostępnienie zasobów bezserwerowych.

1.3 Ostatnia aktualizacja: grudzień 2020 r.
Uwagi do wersji: Poprawiona umowa SLA do 10 ms dla wszystkich kont.

1.2 Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 2018 r.
Uwagi do wersji: Poprawa zapisu umowy SLA w przypadku skonfigurowania wielu regionów Azure jako zapisywalnych punktów końcowych. Dodanie 10 ms czasu opóźnienia zapisu Aplikacji zoptymalizowanych pod kątem sieci.

1.1 Ostatnia aktualizacja: listopad 2017 r.
Uwagi do wersji: Usługa Azure Cosmos DB obsługuje teraz nową konfigurację: Konta Bazy Danych obejmujące wiele regionów z Silną Spójnością; ta konfiguracja ma umowę SLA dotyczącą spójności, przepływności i dostępności odczytu. Umowa SLA dla istniejących konfiguracji (Konta Bazy Danych Usługi Cosmos DB o zakresie ograniczonym do jednego regionu, skonfigurowane przy użyciu dowolnego spośród pięciu Poziomów Spójności, lub Konta Bazy Danych obejmujące wiele regionów, skonfigurowane przy użyciu dowolnego spośród czterech swobodnych Poziomów Spójności) pozostaje taka sama. Tabela objaśniająca Gwarancje Spójności i zawierająca standardowe terminy branżowe.

1.0 Ostatnia aktualizacja: maj 2017 r.
Uwagi do wersji: Zmiana nazwy usługi na Azure Cosmos DB.