Pomiń nawigację

Warunki świadczenia Usług Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 2014 r.

Zasady dozwolonego użytku

Klientowi ani osobom uzyskującym dostęp do Usług za pośrednictwem Klienta nie wolno korzystać z Usług:

  • w sposób niezgodny z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi;
  • w sposób naruszający prawa innych osób;
  • w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, danych, kont lub sieci lub w celu zakłócenia ich działania;
  • w celu fałszowania protokołów lub informacji znajdujących się w nagłówku wiadomości e-mail (ang. spoofing);  
  • w celu rozsyłania spamu lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania;
  • w sposób, który mógłby zaszkodzić Usługom lub niekorzystnie wpłynąć na korzystanie z nich przez inne osoby;
  • w środowiskach związanych z dużym ryzykiem, w których awaria lub błąd Usług mogłyby doprowadzić do śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała lub do poważnych szkód fizycznych lub poważnego zanieczyszczenia środowiska).

Maszyny Wirtualne

Funkcja Maszyny Wirtualnej umożliwia uruchamianie serwera wirtualnego za pomocą jednego z kilku różnych systemów operacyjnych.  Klient może załadować obraz własnej Maszyny Wirtualnej albo jeden z kilku wstępnie skonfigurowanych obrazów Maszyny Wirtualnej udostępnianych przez Microsoft lub osoby trzecie. 

Klient zgadza się uzyskać prawa niezbędne do uruchomienia całości oprogramowania, w tym systemu operacyjnego, w ramach swojej Maszyny Wirtualnej.  W gestii Klienta leży konfigurowanie, utrzymanie i instalowanie poprawek do systemu operacyjnego i innego oprogramowania w ramach takiej Maszyny Wirtualnej.  Klientowi nie wolno wyłączać, modyfikować ani w inny sposób próbować omijać mechanizmów służących do pomiaru godzin korzystania z Maszyny Wirtualnej i zawartego w niej oprogramowania.

Microsoft Azure może umożliwiać uruchomienie w ramach Maszyny Wirtualnej oprogramowania Windows Server i innego oprogramowania Microsoft.  Klient może korzystać z tego oprogramowania wyłącznie w ramach usługi online Microsoft Azure oraz wyłącznie w ramach dozwolonego korzystania z odpowiednich ról na platformie Microsoft Azure.  Na mocy tych postanowień licencyjnych Klient nie ma żadnych innych praw do uruchamiania oprogramowania (na przykład Klientowi nie wolno uruchamiać kopii oprogramowania na serwerze umieszczonym w obiekcie Klienta, o ile nie uzyska na to oddzielnej licencji).

Windows Server

Korzystanie z Maszyny Wirtualnej zawierającej dowolną wersję oprogramowania Windows Server podlega następującym postanowieniom dodatkowym.

Ograniczenia dotyczące korzystania z oprogramowania.  Klientowi nie wolno korzystać z następujących funkcji oprogramowania:

  • usługi zarządzania prawami dostępu.

Usługi Pulpitu Zdalnego. Licencje Dostępowe dla Subskrybenta na Usługi Pulpitu Zdalnego zakupione na mocy Umowy Licencyjnej dla Dostawcy Usług Microsoft mogą być używane w celu udostępnienia graficznego interfejsu użytkownika na maszynach wirtualnych platformy Microsoft Azure. Licencje Dostępowe na Usługi Pulpitu Zdalnego zakupione na mocy innych umów Programu Licencjonowania Zbiorowego Microsoft, w tym Umowy Enterprise, nie mogą być używane w odniesieniu do maszyn wirtualnych platformy Microsoft Azure. Funkcja Infrastruktury Pulpitu Zdalnego nie może być używana na maszynach wirtualnych platformy Microsoft Azure.

Hosting.  Jeśli za pomocą oprogramowania Klient udostępnia do korzystania osobom trzecim dowolne rozwiązanie, wówczas w skład tego rozwiązania musi wchodzić aplikacja lub usługa będąca własnością lub licencjonowana przez Klienta lub osobę trzecią.

Technologia przechowywania danych.  Oprogramowanie serwera korzysta z technologii przechowywania danych określanych nazwami Windows Internal Database lub Microsoft SQL Server Desktop Engine for Windows.  Składniki oprogramowania serwera korzystają z tych technologii do przechowywania danych.  Na mocy niniejszych postanowień licencyjnych nie wolno w inny sposób korzystać z tych technologii ani uzyskiwać do nich dostępu.

Ikony, obrazy i dźwięki.  Po uruchomieniu oprogramowania Klient może korzystać z jego ikon, obrazów, dźwięków i nośników, nie może jednak udostępniać tych elementów osobom trzecim. Z zawartych w oprogramowaniu przykładowych obrazów, dźwięków lub materiałów multimedialnych Klient może korzystać wyłącznie do własnych niehandlowych celów.

Powiadomienia o transferze danych.  Związane z oprogramowaniem Windows Server powiadomienia określone w dokumencie zatytułowanym „Powiadomienia o transferze danych” (dostępnym pod adresem https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2) mają zastosowanie do korzystania z oprogramowania Windows Server na mocy uzyskanych przez Klienta licencji dotyczących systemu Microsoft Azure.

Sprawdzanie oryginalności

Oprogramowanie będzie się okresowo aktualizować lub będzie wymagać pobrania funkcji sprawdzającej oryginalność oprogramowania. Sprawdzanie oryginalności ma na celu zweryfikowanie, czy oprogramowanie zostało aktywowane i czy jest objęte właściwą licencją.  Dzięki pozytywnemu sprawdzeniu oryginalności można także korzystać z określonych funkcji oprogramowania lub uzyskiwać dodatkowe korzyści.

Podczas sprawdzania oryginalności do Microsoft zostaną przesłane określone dane o oprogramowaniu i urządzeniu.  Dane te dotyczą m.in. wersji oprogramowania, klucza produktu oraz adresu IP urządzenia.  Microsoft nie korzysta z uzyskanych danych w celu dokonania identyfikacji Licencjobiorcy ani skontaktowania się z Licencjobiorcą.  Jeśli Klient korzysta z oprogramowania, zgadza się na przekazywanie tych danych.

Jeśli oprogramowanie nie jest poprawnie licencjonowane, może to mieć wpływ na jego funkcjonowanie. Na przykład Klient może być zmuszony do ponownej aktywacji oprogramowania lub otrzymywać monity dotyczące konieczności uzyskania poprawnie licencjonowanej kopii oprogramowania. Ponadto może nie być możliwe uzyskanie od Microsoft określonych aktualizacji lub uaktualnień.

Klient może uzyskać aktualizacje lub uaktualnienia tylko w odniesieniu do oprogramowania pochodzącego z Microsoft lub z autoryzowanych źródeł.

Sklep

Za pomocą platformy Microsoft Azure Klient może dokonać nabycia lub uzyskać dostęp do Produktów Niepochodzących od Microsoft od osób trzecich w ramach jednolitej struktury przydzielania zasobów i rozliczania udostępnianej przez funkcje sklepu Microsoft Azure i galerii Maszyn Wirtualnych („Usługa Sklepu”), zgodnie z Warunkami korzystania ze Sklepu Microsoft Azure.

Obsługa Klienta

Definicje

„Obsługa Klienta” to wszelka pomoc lub wszelkie porady udzielane Klientowi na mocy Umowy Microsoft Azure.

„Poprawki” to poprawki, modyfikacje lub rozszerzenia Produktu lub ich opracowania, które Microsoft udostępnia powszechnie (np. dodatki service pack) albo Klientowi w ramach Obsługi Klienta w odniesieniu do konkretnego problemu.

Poprawki.  Jeśli w toku Obsługi Klienta Microsoft udostępni Klientowi Poprawki, są one licencjonowane zgodnie z postanowieniami licencyjnymi mającymi zastosowanie do Produktu, z którym są związane, chyba że Poprawki te zostały objęte oddzielnymi postanowieniami (w takim przypadku te oddzielne postanowienia mają charakter rozstrzygający).  Jeśli Poprawki nie dotyczą Usług Microsoft Azure, wówczas do korzystania z nich mają zastosowanie postanowienia przekazane przez Microsoft wraz z tymi Poprawkami. Jeśli Poprawkom nie towarzyszą żadne postanowienia, Klient uzyskuje niewyłączną, bezterminową oraz w pełni opłaconą licencję na używanie i reprodukowanie tych Poprawek wyłącznie na wewnętrzne potrzeby Klienta.  Klient nie może modyfikować Poprawek, zmieniać nazwy pliku Poprawek ani łączyć Poprawek z jakimkolwiek kodem komputerowym niepochodzącym od Microsoft.

Materiały Niezależne.  Wszelkie prawa do kodów komputerowych lub nieopartych na takich kodach materiałów pisemnych opracowanych lub w inny sposób uzyskanych przez strony lub ich Podmioty Stowarzyszone (lub na rzecz tych stron lub ich Podmiotów Stowarzyszonych) niezależnie od zawartej przez Klienta Umowy Microsoft Azure („Materiały Niezależne”) pozostają wyłączną własnością strony, która udostępnia takie Materiały Niezależne.  W ramach Obsługi Klienta oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązań związanych z Obsługą Klienta strony udzielają drugiej stronie (oraz w razie potrzeby kontrahentom Microsoft) tymczasowej, niewyłącznej licencji na używanie, reprodukowanie i modyfikowanie Materiałów Niezależnych udostępnianych drugiej stronie.  O ile strony wyraźnie nie ustalą inaczej na piśmie, po uiszczeniu przez Klienta płatności (w pełnej wysokości) Microsoft udziela Klientowi niewyłącznej, bezterminowej, w pełni opłaconej licencji na używanie, reprodukowanie i ewentualne modyfikowanie Materiałów Niezależnych Microsoft przekazywanych jako element materiałów do odbioru w ramach Obsługi Klienta. Wspomniane Materiały Niezależne muszą jednak pozostać w formie, w jakiej zostały udostępnione Klientowi, i nie można ich używać, reprodukować ani modyfikować na potrzeby inne niż wewnętrzne potrzeby Klienta. Warunkiem udzielenia Klientowi licencji na Materiały Niezależne Microsoft jest przestrzeganie przez niego postanowień Umowy Microsoft Azure. Jeśli Klient ma siedzibę w Czechach, wówczas Klient oświadcza, że autor udzielił odpowiednich zgód na modyfikację materiałów niezależnych.  Wszelkie przypadki naruszenia przez Klienta postanowień Umowy Microsoft Azure lub innych postanowień dotyczących Obsługi Klienta w ramach tej umowy będą warunkiem zawieszającym uzyskanie licencji bezterminowej na Materiały Niezależne Microsoft, które Microsoft pozostawia Klientowi z chwilą zakończenia Obsługi Klienta.

Materiały.  Wszelkie prawa do wszelkich materiałów opracowanych przez Microsoft (innych niż kod oprogramowania) i przekazanych Klientowi w związku z Obsługą Klienta („Materiały”) są własnością Microsoft, z wyjątkiem zakresu, w jakim Materiały te wchodzą w skład Materiałów Niezależnych Klienta.  Microsoft udziela Klientowi niewyłącznej, bezterminowej, w pełni opłaconej licencji na używanie, reprodukowanie i modyfikowanie Materiałów wyłącznie na potrzeby wewnętrznych działań biznesowych Klienta bez zobowiązania do rozliczania czy opłacania tantiem.

Kod przykładowy.  Udzielamy Klientowi niewyłącznego, bezterminowego, wolnego od opłat prawa do używania i modyfikowania kodu oprogramowania udostępnionego przez nas w celach poglądowych („Kod Przykładowy") oraz do reprodukowania i rozpowszechniania Kodu Przykładowego w postaci kodu wynikowego, pod warunkiem że Klient (i) nie będzie wykorzystywać naszej nazwy, logo ani znaków towarowych do wprowadzenia na rynek oprogramowania Klienta z osadzonym Kodem Przykładowym; (ii) w oprogramowaniu Klienta z osadzonym Kodem Przykładowym zamieści aktualną informację o prawach autorskich; (iii) będzie chronić, zabezpieczać i zwolni nas oraz naszych dostawców od odpowiedzialności z tytułu wszelkich podniesionych roszczeń oraz wszczętych powództw, w opłat za obsługę prawną, wynikających z używania lub rozpowszechniania Kodu Przykładowego, a także poniesie stosowne koszty obsługi prawnej.

Prawa Podmiotów Stowarzyszonych.  Klient może sublicencjonować swoim Podmiotom Stowarzyszonym prawa opisane w tym punkcie umowy. Podmioty Stowarzyszone Klienta nie mogą jednak udzielać dalszych sublicencji obejmujących te prawa. Korzystając ze wspomnianych praw, Podmioty Stowarzyszone Klienta muszą przestrzegać postanowień licencyjnych zawartych w Umowie Microsoft Azure.

Rękojmie i gwarancje oraz odrzucenie odpowiedzialności

Rękojmia z tytułu Obsługi Klienta.  Microsoft gwarantuje, że Obsługa Klienta będzie świadczona fachowo i z należytą starannością.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI I RĘKOJMI.  W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE MICROSOFT ODRZUCA I WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB WYNIKAJĄCE Z USTAW OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, RĘKOJMIE I ZAPEWNIENIA INNE NIŻ WYRAŹNIE OKREŚLONE W ZAWARTEJ PRZEZ KLIENTA UMOWIE Microsoft Azure SUBSCRIPTION.  NINIEJSZE ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH GWARANCJI, RĘKOJMI I ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZANIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, NALEŻYTEJ JAKOŚCI, WYNIKÓW DZIAŁANIA I WARTOŚCI HANDLOWEJ W ODNIESIENIU DO WSZELKICH PORAD, ZALECEŃ, POPRAWEK, MATERIAŁÓW DO ODBIORU W RAMACH OBSŁUGI KLIENTA I POWIĄZANYCH MATERIAŁÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ MICROSOFT, DOSTAWCÓW MICROSOFT I KONTRAHENTÓW MICROSOFT PODCZAS OBSŁUGI KLIENTA. 

Załącznik 1. Powiadomienia

Powiadomienie o transferze danych

Produkt zawiera co najmniej jedną funkcję oprogramowania, za pośrednictwem której nawiązywane jest połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy usług.    Funkcje te zostały określone w dokumencie zatytułowanym „Powiadomienia o transferze danych” dostępnym pod adresem https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2. Za pośrednictwem tych funkcji Microsoft świadczy usługi dotyczące produktów.  Klient nie zawsze otrzyma osobne powiadomienie o nawiązaniu połączenia przez wspomnianą funkcję.  W niektórych przypadkach Klient może wyłączyć taką funkcję albo z niej nie korzystać.

Informacje o komputerze

Funkcje oprogramowania korzystają z protokołów internetowych, za pomocą których do odpowiednich systemów przekazywane są informacje o komputerze, w tym adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki oraz nazwa i wersja używanego przez Klienta oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. 

Korzystanie z informacji

Microsoft nie korzysta z uzyskanych danych w celu dokonania identyfikacji Licencjobiorcy ani skontaktowania się z Licencjobiorcą. Microsoft korzysta z tych informacji w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika oprogramowania. Microsoft może korzystać z informacji o komputerze, informacji o akceleratorze, informacji o sugestiach wyszukiwania, raportów o błędach, raportów o Złośliwym Oprogramowaniu i raportów o filtrowaniu adresów URL w celu udoskonalania oprogramowania i usług Microsoft.  Ponadto Microsoft może udostępniać te informacje osobom trzecim, na przykład producentom sprzętu i oprogramowania.  Osoby te mogą korzystać z tych informacji w celu ulepszenia sposobu współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft.

Zgoda na transfer danych

Jeśli Klient korzysta z tych funkcji oprogramowania, wówczas zgadza się na transfer informacji o komputerze, w tym adresu IP, rodzaju systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki oraz nazwy i wersji używanego przez Klienta oprogramowania, a także kodu języka urządzenia, na którym zostało uruchomione oprogramowanie.

Informacja o standardach H.264/AVC Visual, VC-1 Video, MPEG-4 Visual i MPEG-2 Video

To oprogramowanie może korzystać z technologii kompresji sekwencji wizyjnych H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 część 2 i MPEG-2. MPEG LA, LLC wymaga zamieszczenia następującej informacji:

TEN PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJAMI DOTYCZĄCYMI ZBIORU PATENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STANDARDAMI AVC, VC-1, MPEG-4 CZĘŚĆ 2 (VISUAL) ORAZ MPEG-2 VIDEO. NA PODSTAWIE TYCH LICENCJI NINIEJSZY PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA DANYCH WIDEO ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI („STANDARDY WIDEO”) LUB (ii) DEKODOWANIA DANYCH WIDEO ZAKODOWANYCH W STANDARDZIE AVC, VC-1, MPEG-4 CZĘŚĆ 2 LUB MPEG-2 PRZEZ UŻYTKOWNIKA PROWADZĄCEGO NIEKOMERCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ OSOBISTĄ LUB OTRZYMANYCH OD DOSTAWCY DANYCH WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE TAKICH DANYCH WIDEO.  INNE SPOSOBY UŻYWANIA PRODUKTU NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ LICENCJĄ, W TYM LICENCJĄ DOROZUMIANĄ. WSZELKIE KORZYSTANIE Z TEGO PRODUKTU INNE NIŻ KORZYSTANIE NA WŁASNY UŻYTEK ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI DOTYCZĄCYMI STANDARDU MPEG-2 NA POTRZEBY KODOWANIA DANYCH WIDEO W DETALICZNYCH MATERIAŁACH MULTIMEDIALNYCH (ANG. PACKAGED MEDIA) JEST ZABRONIONE, O ILE NIE DYSPONUJE SIĘ STOSOWNĄ LICENCJĄ OD MPEG LA. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, LLC. PATRZ http://www.mpegla.com/main/default.aspx.

Powyższa uwaga nie ogranicza ani nie uniemożliwia korzystania z udostępnionego w ramach tej umowy oprogramowania na zwykłe potrzeby biznesowe specyficzne dla tego rodzaju działalności, co nie obejmuje (i) dalszego rozpowszechniania oprogramowania wśród osób trzecich ani (ii) tworzenia treści za pomocą technologii zgodnych ze STANDARDAMI WIDEO w celu ich rozpowszechnienia wśród osób trzecich.

Potencjalnie niechciane oprogramowanie (Powiadomienie I)

Po włączeniu oprogramowanie Windows Defender przeszuka komputer Klienta w celu wykrycia programów szpiegujących, programów typu adware oraz innego potencjalnie niechcianego oprogramowania.  W przypadku wykrycia takiego oprogramowania Klient zostanie zapytany, czy ma ono zostać zignorowane, wyłączone (poddane kwarantannie) czy usunięte.  Jakiekolwiek potencjalnie niechciane oprogramowanie, określone jako „wysoce niechciane” lub „niebezpieczne”, zostanie automatycznie usunięte po zakończeniu procesu skanowania, chyba że Klient zmieni domyślne ustawienie.  Usunięcie albo wyłączenie takiego potencjalnie niechcianego oprogramowania może spowodować, że inne znajdujące się na komputerze Klienta oprogramowanie przestanie działać. Ponadto takie usunięcie lub wyłączenie może spowodować, że Klient naruszy licencję na korzystanie z innego oprogramowania na komputerze Klienta.

Korzystanie z tego oprogramowania może spowodować usunięcie lub wyłączenie przez Klienta także oprogramowania niebędącego potencjalnie niechcianym oprogramowaniem.