Pomiń nawigację

Warunki używania usługi Zarezerwowane Wystąpienia Maszyn Wirtualnych

Ostatnia aktualizacja: listopad 2017 r.

Niniejsze warunki używania stanowią umowę między Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft właściwym dla miejsca zamieszkania Klienta) a Klientem. W jej skład wchodzą poniższe postanowienia, a także postanowienia Oferty dotyczącej posiadanej przez Klienta subskrypcji usługi Zarezerwowane Wystąpienia Maszyn Wirtualnych. Usługa Zarezerwowane Wystąpienia Maszyn Wirtualnych stanowi przedmiot Oferty udostępnionej w witrynie Marketplace i jest objęta licencją odrębną od Umowy z Klientem, niemniej jednak Postanowienia dotyczące Usług Online mające zastosowanie do Usług Microsoft Azure stanowią integralną część niniejszych Warunków Używania i będą miały zastosowanie do usługi Zarezerwowane Wystąpienia Maszyn Wirtualnych.

Warunki Używania mają zastosowanie do usługi Zarezerwowane Wystąpienia Maszyn Wirtualnych, a także do udostępnianych przez Microsoft: oprogramowania, aktualizacji, uzupełnień i usług wsparcia do usługi Zarezerwowane Wystąpienia Maszyn Wirtualnych, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia.

 1. Definicje.
  1. „Umowa z Klientem” oznacza umowę, w ramach której Klient uzyskał od Microsoft dostęp do usług Microsoft Azure, a także każdą ewentualną umowę ją zastępującą, która zostanie zawarta w okresie obowiązywania usługi Zarezerwowane Wystąpienia Maszyn Wirtualnych.
  2. „Oferta” oznacza postanowienia dotyczące cen, okresu obowiązywania i powiązanych kwestii szczegółowych mających zastosowanie do oferty dotyczącej usługi Zarezerwowane Wystąpienia Maszyn Wirtualnych.
  3. „Zarezerwowane Wystąpienie Maszyny Wirtualnej” oznacza usługę Zarezerwowane Wystąpienia Maszyn Wirtualnych opublikowaną przez Microsoft i udostępnioną w witrynie Azure Marketplace.
 2. Prawa do używania.
  1. Używanie w ramach platformy Microsoft Azure. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy Microsoft udziela Klientowi prawa do uzyskiwania dostępu do oraz korzystania z usługi Zarezerwowane Wystąpienia Maszyn Wirtualnych, a także do dokonywania instalacji i używania dowolnego oprogramowania udostępnionego przez Microsoft wraz z usługą Zarezerwowane Wystąpienia Maszyn Wirtualnych oraz wyłącznie do użytku z tą usługą. Microsoft zastrzega sobie wszystkie inne prawa.
  2. Programy osób trzecich. Usługa Zarezerwowane Wystąpienia Maszyn Wirtualnych może obejmować programy osób trzecich. Jeśli program osoby trzeciej jest wymieniony w odrębnym udostępnionym przez Microsoft pliku „Uwagi dotyczące osób trzecich”, to postanowienia określone w tym pliku będą miały charakter rozstrzygający. W przeciwnym razie korzystanie przez Klienta z takich programów będzie podlegało postanowieniom osadzonym w takich programach lub im towarzyszącym. W każdym jednak przypadku przedstawione poniżej postanowienia dotyczące odrzucenia odpowiedzialności oraz ograniczeń w zakresie wyłączenia odpowiedzialności za szkody także mają zastosowanie.
 3. Postanowienia Umowy z Klientem. Postanowienia zawarte w Umowie z Klientem dotyczące obrony przed roszczeniami osób trzecich, cesji praw, ograniczeń eksportowych, prawa właściwego i rozstrzygania sporów stanowią integralną część Warunków Używania w takim samym zakresie, w jakim mają one zastosowanie do Usług Microsoft Azure.
 4. Rękojmie i gwarancje. Usługa Zarezerwowane Wystąpienia Maszyn Wirtualnych udostępniana jest „w stanie takim, w jakim się znajduje”. Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa lub gwarancje ustawowe na mocy prawa obowiązującego w kraju Klienta, których niniejsza umowa nie może zmienić. W zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w kraju Klienta Microsoft wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu dorozumianych rękojmi, w tym rękojmi co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu i braku naruszeń praw osób trzecich.

  Klienci w Australii. Obowiązująca w Australii ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australian Consumer Law) przyznaje Klientowi określone rękojmie i żadne z zawartych tu postanowień nie ma na celu ograniczenia uprawnień przysługujących Klientowi na mocy tej ustawy.

 5. Ograniczenie i wyłączenie uprawnień i odpowiedzialności za szkody. W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z niniejszą umową wszelkie uprawnienia oraz ograniczenie odpowiedzialności mające zastosowanie do Usług Microsoft Azure objętych Umową z Klientem (w tym wszelkie wyłączenia i wyjątki) będą miały zastosowanie do usługi Zarezerwowane Wystąpienia Maszyn Wirtualnych. Klient nie może dochodzić od Microsoft żadnych odszkodowań, w tym karnych oraz z tytułu szkód wtórnych, szczególnych, pośrednich i ubocznych lub dotyczących korzystania z danych lub utraty zysków, przychodów lub danych, bezpośrednio lub pośrednio wynikających z usługi Zarezerwowane Wystąpienia Maszyn Wirtualnych.