Pomiń nawigację

Microsoft Cloud (Niemcy) — zasady zachowania poufności informacji

Ostatnia aktualizacja: październik 2016 r.

Te zasady zachowania poufności mają zastosowanie do Niemieckich usług online rozwiązania Microsoft Cloud i powiązanych ofert, w których jest wyświetlany ten dokument lub link do niego („Niemieckie usługi online”). Służy on do zarządzania praktykami firmy Microsoft i Zarządcy danych (T-Systems International GmbH, podmiot zależny firmy Deutsche Telekom AG) w zakresie ochrony prywatności (określane zbiorczo jako „my”) w odniesieniu do Niemieckich usług online.

Marketingowe witryny firmy Microsoft i inne publiczne witryny sieci Web skojarzone z Niemieckimi usługami online podlegają dokumentowi Microsoft.com — zasady zachowania poufności informacji.

Wiele z Niemieckich usług online jest przeznaczonych do używania przez organizacje. Jeśli klient używa adresu e-mail udostępnionego przez powiązaną z nim organizację, taką jak pracodawca lub szkoła, w celu uzyskania dostępu do Niemieckich usług online właściciel domeny skojarzonej z adresem e-mail klienta może: (i) kontrolować konto Niemieckich usług online klienta i administrować nim oraz (ii) uzyskiwać dostęp do danych klienta, w tym do zawartości komunikacji klienta i jego plików, i przetwarzać je. Sposób użycia Niemieckich usług online może podlegać zasadom stosowanym w organizacji klienta, jeśli takie istnieją. Jeśli organizacja klienta administruje jego dostępem do Niemieckich usług online, pytania związane z prywatnością i poufnością należy kierować do administratora. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich klientów związane z prywatnością i zabezpieczeniami, które mogą być inne od tych określonych w tych zasadach zachowania poufności informacji.

W przypadku używania funkcji społecznościowych Niemieckich usług online niektóre działania klienta mogą być widoczne dla innych użytkowników w jego sieci. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach społecznościowych i innych funkcjach, zapoznaj się z dokumentacją Niemieckich usług online.

Niemieckie usługi online umożliwiają klientowi nabywanie, subskrybowanie lub używanie innych produktów i usług online pochodzących od firmy Microsoft lub podmiotów trzecich stosujących inne praktyki w zakresie ochrony prywatności, a te produkty i usługi online będą podlegać ich odpowiednim zasadom zachowania poufności informacji.

Dane klienta

Dane klienta będą używane tylko w celu udostępnienia klientowi Niemieckich usług online, co obejmuje także operacje z tym związane. Firma Microsoft może na przykład użyć Danych klienta w celu udostępnienia spersonalizowanego środowiska, zwiększenia niezawodności usług, ochrony przed spamem i złośliwym oprogramowaniem lub ulepszenia funkcji i możliwości Niemieckich usług online. Firma Microsoft nie będzie używać Danych klienta ani informacji pochodnych w żadnych celach reklamowych ani podobnych do nich celach komercyjnych. „Dane klienta” to wszystkie dane, w tym pliki tekstowe, dźwiękowe i wideo lub obrazy, oraz całe oprogramowanie udostępniane firmie Microsoft przez klienta lub w imieniu jego bądź użytkowników końcowych korzystających z jego usług w ramach korzystania z Niemieckich usług online. Dane klienta nie są Danymi administratora, Danymi o płatności ani Danymi o pomocy technicznej.

Zarządca danych będą kontrolować wszelki dostęp do Danych klienta inny niż dostęp inicjowany przez klienta lub korzystających z jego usług użytkowników końcowych. Firma Microsoft (i jej podwykonawcy) nie będzie miała dostępu do Danych klienta oprócz sytuacji, gdy:

  1. Taki dostęp jest udzielany przez Zarządcę danych w ograniczonym celu polegającym na rozwiązaniu przez firmę Microsoft zdarzenia pomocy technicznej lub problemu z Niemieckimi usługami online lub w przypadku, gdy taki dostęp jest wymagany w celu wykonania przez firmę Microsoft konserwacji lub wprowadzenia ulepszeń w ramach Niemieckich usług online. W takich ograniczonych sytuacjach Zarządca danych udzieli takiego dostępu tylko na czas wymagany do rozwiązania problemu. Zarządca danych będzie monitorował udzielony dostęp i zakończy go po rozwiązaniu problemu. Lub
  2. Taki dostęp jest udzielany bezpośrednio przez klienta firmie Microsoft w celu uzyskania pomocy związanej z rozwiązaniem zdarzenia pomocy technicznej klienta (na przykład udostępnianie pulpitu inżynierowi pomocy technicznej firmy Microsoft lub wysyłanie mu wiadomości e-mail z plikiem).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji i możliwości pozwalających kontrolować Dane klienta, zapoznaj się z dokumentacją Niemieckich usług online.

Dane administratora

Dane administratora to informacje podawane podczas rejestracji lub zakupu Niemieckich usług online lub podczas administracji nimi. Dane administratora obejmują informacje podawane przez klienta, takie jak nazwa, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, a także zagregowane informacje o użyciu dotyczące konta i danych administracyjnych skojarzonych z kontem, takie jak wybierane kontrolki. Dane administratora są używane do udostępniania Niemieckich usług online, przeprowadzania transakcji, obsługi konta i wykrywania oszustw i zapobiegania nim.

Firma Microsoft może używać Danych administratora do skontaktowania się z klientem w celu podania przez niego informacji dotyczących konta, subskrypcji, rozliczeń i aktualizacji Niemieckich usług online, w tym informacji o nowych funkcjach, zabezpieczeniach lub innych kwestiach technicznych. Firma Microsoft może również kontaktować się z klientem w związku z zapytaniami innych podmiotów dotyczących używania Niemieckich usług online, zgodnie z jego umową. Klient nie może zrezygnować z otrzymywania tych niepromocyjnych informacji.

Zależnie od preferencji klienta dotyczących kontaktu, firma Microsoft może również kontaktować się z klientem w sprawie informacji i ofert dotyczących innych produktów lub usług. Firma Microsoft może także udostępniać dane kontaktowe klienta swoim partnerom. Klient może zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi kontaktu lub zaktualizować swoje dane w swoim profilu konta.

Dane administratora mogą również zawierać dane kontaktowe znajomych klienta w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnianie ich firmie Microsoft w ograniczonym celu polegającym na wysyłaniu im zaproszenia do używania Niemieckich usług online. Firma Microsoft może skontaktować się z takimi osobami, przesyłając informacje mogące zawierać dane klienta, takie jak jego imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe.

Dane o płatności

Klienci dokonujący zakupów online zostaną poproszeni o podanie pewnych informacji, które mogą obejmować numer instrumentu płatniczego (na przykład karty kredytowej), imię i nazwisko oraz adres do faktury, kod zabezpieczeń skojarzony z instrumentem płatniczym, numer identyfikacji podatkowej organizacji oraz inne dane finansowe („Dane o płatności”). Dane o płatności są używane do realizowania transakcji, a także do wykrywania oszustw i zapobiegania im. Jeśli klient jest zalogowany i podaje Dane o płatności, te dane będą przechowywane przez firmę Microsoft, aby ułatwić przeprowadzenie transakcji w przyszłości.

Klient może zaktualizować lub usunąć informacje o instrumencie płatniczym skojarzone z jego kontem Microsoft, logując się w witrynie https://commerce.microsoft.com. Klient może usunąć informacje o instrumencie płatniczym skojarzone z innymi kontami, kontaktując się z obsługą klienta. Jednak po zamknięciu konta przez klienta lub usunięciu instrumentu płatniczego firma Microsoft może zachować jego dane instrumentu płatniczego na czas konieczny do realizacji transakcji, zgodny z wymaganiami prawnymi lub dotyczącymi raportowania firmy Microsoft albo wymagany do wykrycia ewentualnego oszustwa lub zapobieżenia mu.

Dane o pomocy technicznej

Dane o pomocy technicznej to informacje zbierane, gdy klient kontaktuje się z firmą Microsoft w celu uzyskania pomocy technicznej. Obejmują one informacje przesyłane przez klienta w żądaniu pomocy technicznej lub udostępniane podczas uruchamiania zautomatyzowanego narzędzia do rozwiązywania problemów. Mogą one również obejmować informacje o sprzęcie i oprogramowaniu oraz inne zbierane szczegóły dotyczące zdarzenia pomocy technicznej, takie jak: informacje o kontakcie i uwierzytelnianiu, personalizacja sesji rozmowy, informacje o stanie maszyny i aplikacji w chwili wystąpienia błędu oraz w trakcie diagnostyki, dane systemowe i dane rejestru o instalacjach oprogramowania i konfiguracjach sprzętu oraz pliki śledzenia błędów. Dane o pomocy technicznej, oprócz używania w celu rozwiązania zdarzenia pomocy technicznej, są używane do obsługi, ulepszania oraz personalizowania produktów i usług oferowanych przez firmę Microsoft.

Pomoc techniczna może być świadczona przez telefon, za pomocą poczty e-mail lub poprzez rozmowę online. Za zgodą klienta firma Microsoft może używać dostępu zdalnego do tymczasowego nawigowania na maszynie klienta lub w przypadku niektórych Niemieckich usług online możliwe jest dodanie specjalisty pomocy technicznej jako autoryzowanego klienta na ograniczony czas w celu zapoznania się przez niego z danymi diagnostycznymi w celu rozwiązania zdarzenia pomocy technicznej. Rozmowy telefoniczne, sesje rozmów online i sesje dostępu zdalnego ze specjalistami pomocy technicznej mogą być rejestrowane i/lub monitorowane.

Po zdarzeniu pomocy technicznej firma Microsoft może wysłać do użytkownika ankietę w celu uzyskania jego opinii. Klient może zrezygnować z otrzymywania ankiet pomocy technicznej niezależnie od innych informacji otrzymywanych od firmy Microsoft, kontaktując się z działem pomocy technicznej lub za pomocą stopki w wiadomości e-mail. Aby przejrzeć lub zmodyfikować swoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszych usług pomocy technicznej, należy skontaktować się z nami przy użyciu naszego formularza sieci Web.

Niektórzy klienci firmowi mogą nabyć rozszerzone oferty pomocy technicznej (np. Premier). Oferty te podlegają osobnym postanowieniom zawartym w odpowiedniej umowie.

Pliki cookie i podobne technologie

Firma Microsoft może używać plików cookie, czyli małych plików tekstowych umieszczanych na dysku twardym urządzenia klienta za pomocą usługi sieci Web, i innych podobnych technologii w celu udostępniania Niemieckich usług online. Pliki cookie i inne podobne technologie, na przykład sygnały nawigacyjne w sieci Web, mogą na przykład służyć do przechowywania preferencji i ustawień klienta, zbierania danych analitycznych sieci Web, uwierzytelniania klientów lub wykrywania oszustw. Oprócz plików cookie, które firma Microsoft może ustawiać podczas odwiedzania przez klienta witryn, inne firmy wynajęte przez firmę Microsoft w celu świadczenia pewnych usług w jej imieniu, takich jak analiza witryn, mogą również ustawiać pliki cookie, gdy klient odwiedza witryny firmy Microsoft. Więcej informacji o sposobie kontrolowania plików cookie i o innych podobnych technologiach można znaleźć w dokumentacji używanej przeglądarki internetowej. Podejmowane decyzje dotyczące używania plików cookie mogą mieć wpływ na używanie Niemieckich usług online.

Oprogramowanie lokalne

Niektóre Niemieckie usługi online mogą wymagać zainstalowania oprogramowania lokalnego (na przykład agentów lub aplikacji do zarządzania urządzeniami) na urządzeniu lub zostać dzięki instalacji takiego oprogramowania ulepszone. Ta sekcja zasad zachowania poufności informacji określa użycie oprogramowania lokalnego udostępnianego przez firmę Microsoft na potrzeby Niemieckich usług online, które nie posiada własnych zasad zachowania poufności informacji.

Zgodnie z działaniami klienta oprogramowanie lokalne może przesyłać (i) dane, które mogą obejmować Dane klienta, z urządzenia do lub z Niemieckich usług online, lub (ii) dzienniki bądź raporty przesyłane do firmy Microsoft w celu rozwiązywania problemów. Oprogramowanie lokalne może również służyć do zbierania danych dotyczących sposobu użycia i wydajności oprogramowania lokalnego lub Niemieckich usług online, które mogą zostać następnie przesłane do firmy Microsoft i przeanalizowane w celu polepszenia jakości, zabezpieczeń i integralności oferowanych przez firmę Microsoft produktów i usług.

Korzystanie z podwykonawców

Firma Microsoft może zatrudnić podwykonawców udostępniających usługi w jej imieniu. Wszyscy podwykonawcy będą mogli uzyskiwać dane z Niemieckich usług online jedynie w celu dostarczenia usług, do których zostali zobowiązani przez firmę Microsoft, i zabronione będzie używanie przez nich danych w jakimkolwiek innym celu. Podwykonawcy firmy Microsoft podlegają tym samym ograniczeniom związanym z dostępem do Danych klienta, co firma Microsoft (szczegóły przedstawiono powyżej).

Zarządca danych nie może korzystać z podwykonawców bez pisemnej zgody klienta. Zarządca danych może korzystać z usług określonych niemieckich podmiotów zależnych wskazanych w umowie między nim, a klientem, i dokona wszelkich starań, aby te podmioty zależne spełniały odpowiednie wymagania, w tym dotyczące przetwarzania Danych klienta zgodnie z przepisami prawa niemieckiego.

Ujawnianie danych

Ponieważ firma Microsoft nie będzie miała dostępu do Danych klienta, z wyjątkiem sytuacji, gdy ten dostęp jest udzielany i monitorowany przez Zarządcę danych lub klienta, firma Microsoft nie może ujawnić ani nie ujawni Danych klienta żadnym podmiotom trzecim (w tym organom ścigania) bez zgody Zarządcy danych lub klienta.

Jeśli firma Microsoft otrzyma od podmiotu trzeciego żądanie uzyskania Danych klienta, firma Microsoft poinformuje podmiot trzeci, że nie ma dostępu do Danych klienta i przekaże informacje o skontaktowanie się z Zarządcą danych i/lub klientem.

Zarządca danych nie ujawni Danych klienta podmiotom trzecim, chyba że (1) zwróci się o to klient, (2) będzie to zawarte w umowie między klientem, a Zarządcą danych, lub (3) będzie to wymagane przez przepisy prawa niemieckiego.

Zarządca danych nie ujawni Danych klienta organom ścigania, chyba że będzie to wymagane przez przepisy prawa niemieckiego. W przypadku konieczności ujawnienia Danych klienta organom ścigania Zarządca danych niezwłocznie powiadomi klienta o tym fakcie i dostarczy mu kopię żądania, chyba że będzie to zabronione prawnie.

W przypadku otrzymania dowolnego żądania Danych klienta od podmiotów trzecich (na przykład żądań od użytkowników końcowych korzystających z usług klienta) Zarządca danych niezwłocznie powiadomi klienta o tym fakcie, chyba że będzie to zabronione prawnie. Jeśli od Zarządcy danych nie jest prawnie wymagane ujawnienia Danych klienta, Zarządca danych odrzuci żądanie. Jeśli żądanie jest uzasadnione i konieczne będzie ujawnienie żądanych informacji przez Zarządcę danych, poprosi on podmiot trzeci o zażądanie od klienta jego Danych klienta. Jeśli podmiot udostępniający dane żąda dostępu do danych, Zarządca danych przekaże takie żądanie do klienta.

Zgodnie z powyższymi postanowieniami Zarządca danych: (1) nie zapewni bezpośredniego, pośredniego, ramowego czy nieograniczonego dostępu do Danych klienta; (2) nie dostarczy kluczy szyfrowania używanych do zabezpieczenia Danych klienta ani metody obejścia takiego szyfrowania; (3) nie umożliwi dostępu żadnego rodzaju do Danych klienta, jeśli pozyska informacje, że te dane zostaną użyte do celów innych niż określone w żądaniu.

Zgodnie z powyższym firma Microsoft może przekazać stronie trzeciej podstawowe informacje kontaktowe klienta.

Firma Microsoft nie będzie ujawniać Danych klienta, Danych o płatności ani Danych o pomocy technicznej podmiotom innym niż firma Microsoft, Zarządca danych oraz kontrolowane przez firmę Microsoft podmioty zależne i stowarzyszone z wyjątkiem sytuacji, w których (1) klient wyrazi na to zgodę, (2) zgoda zostanie wyrażona przez użytkownika końcowego, (3) zgodnie z umową lub umowami klienta lub (4) jest to wymagane przepisami prawa. Firma Microsoft może udostępniać podmiotom trzecim Dane administratora lub Dane o płatności w celach związanych z zapobieganiem oszustwom lub przetwarzaniem transakcji płatności.

Niemieckie usługi online mogą umożliwiać klientowi nabywanie, subskrybowanie lub używanie usług, oprogramowania i zawartości pochodzących od firm innych niż Microsoft („Oferty innych firm”). Jeśli klient zdecyduje się nabywanie, subskrybowanie lub używanie ofert innych firm, firma Microsoft może podać tej innej firmie jego Dane administratora lub Dane o płatności. Zależnie od preferencji klienta dotyczących kontaktu, podmiot trzeci może użyć Danych administratora klienta w celu wysłania materiałów promocyjnych. Używanie tych informacji i korzystanie z Oferty innej firmy podlega zasadom zachowania poufności informacji tej firmy.

Zabezpieczenia

Firma Microsoft chroni informacje klienta. Firma Microsoft wdrożyła i będzie stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić informacje klientów przed przypadkową utratą, zniszczeniem, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem bądź zniszczeniem stanowiącym naruszenie prawa.

Aby uzyskać więcej informacji o zabezpieczeniach Niemieckich usług online, odwiedź Centrum zaufania Niemieckich usług online lub zapoznaj się z dokumentacją.

Lokalizacja danych

Dane klienta będą przechowywane wyłącznie na terenie Niemiec. Niemieckie usługi online nie określają ani nie ograniczają regionów, w których klient lub korzystający z jego usług użytkownicy końcowi mogą uzyskiwać dostęp do Danych klienta lub je tam przenosić. Gdy firmie Microsoft jest udostępniany dostęp do Danych klienta przez Zarządcę danych lub klienta (w sposób określony powyżej), firma Microsoft może wykonać to spoza Niemiec w związku z ograniczeniami i zobowiązaniami określonymi w umowie klienta (na przykład Klauzule umowne stosowane w UE).

Wersje zapoznawcze

Firma Microsoft może zaoferować wersję zapoznawczą, wersję beta lub inne wersje wstępne funkcji i usług („Wersje zapoznawcze”) jako opcjonalne wersje ewaluacyjne. W Wersjach zapoznawczych mogą być stosowane funkcje zapewniania prywatności i zabezpieczeń słabsze lub inne niż normalnie używane w Niemieckich usługach online. Firma Microsoft może skontaktować się z klientem w celu uzyskania jego opinii o Wersji zapoznawczej lub informacji, czy będzie on zainteresowany dalszym używaniem danego oprogramowania po jego głównym wydaniu.

Zmiany w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji

Firma Microsoft okresowo aktualizuje niniejsze zasady zachowania poufności informacji, aby uwzględnić uwagi klientów oraz oddać zmiany zachodzące w Niemieckich usługach online. Wprowadzenie zmian spowoduje zmianę daty „Ostatnia aktualizacja” znajdującej się na początku niniejszych zasad. Przed wprowadzeniem znaczących zmian w niniejszych zasadach lub sposobie używania przez firmę Microsoft informacji Niemieckich usług online zostanie opublikowana informacja dotycząca takiej zmiany albo do klienta zostanie wysłane odpowiednie powiadomienie. W razie konfliktu między warunkami jakichkolwiek umów między klientem i firmą Microsoft lub Zarządcą danych, a tymi zasadami zachowania poufności informacji, pierwszeństwo mają warunki tych umów. Firma Microsoft zachęca klienta do regularnego zaznajamiania się z tymi zasadami zachowania poufności informacji w odniesieniu do używanych przez niego produktów i usług, aby klient na bieżąco wiedział, jak firma Microsoft chroni dane Niemieckich usług online.

Kontakt z nami

Firma Microsoft zaprasza do zgłaszania komentarzy. Jeśli uważasz, że firma Microsoft nie przestrzega swoich zobowiązań dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem działu obsługi klienta lub formularza sieci Web dotyczącego ochrony prywatności. Adres pocztowy:

Ochrona prywatności dotycząca Niemieckich usług online firmy Microsoft
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Microsoft Ireland Operations Limited to nasze przedstawicielstwo ds. ochrony danych na Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcarię. Ze specjalistą ds. ochrony danych z firmy Microsoft Ireland Operations Limited można skontaktować się, korzystając z następującego adresu:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Attn: Data Protection
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Ireland

Aby znaleźć podmiot zależny od firmy Microsoft w swoim kraju lub regionie, zobacz http://www.microsoft.com/worldwide/.

Z przedstawicielem ds. ochrony prywatności dla Zarządcy danych można skontaktować, korzystając z następującego adresu:

Deutsche Telekom AG
Konzerndatenschutz / Group Privacy
Konzernbeauftragter für den Datenschutz / CPO
Dr Claus-Dieter Ulmer
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn, Niemcy
Datenschutz@telekom.de