Przejdź do głównej zawartości

Aneks dotyczący płatności bezpośrednich Azure

Aby ten Aneks był ważny, Klient musi zaakceptować go w sposób określony w portalu Azure.

Niniejszy Aneks dotyczący płatności bezpośrednich Azure („Aneks”) został zawarty między podmiotem klienta („Klientem”) a podmiotem Microsoft („Microsoft”), które są stronami Umowy licencyjnej dotyczącej programu Open („Umowa”), na mocy której Klient nabył Usługi Microsoft Azure. Strony ustalają, że Aneks uzupełnia Umowę i ma zastosowanie wyłącznie w przypadku Subskrypcji (zgodnie z definicją podaną poniżej) nabytej na mocy postanowień niniejszego dokumentu.

 1. Terminy zdefiniowane.

  Terminy, których poszczególne wyrazy rozpoczynają się wielką literą i które zostały użyte w niniejszym Aneksie, ale nie są w nim zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w Umowie. W Aneksie mają zastosowanie następujące definicje:

  „Usługi Microsoft Azure” to co najmniej jedna usługa i funkcja Microsoft Azure, na którą Microsoft udziela licencji i która została określona na stronie internetowej dotyczącej usług Microsoft, z wyjątkiem usługi Microsoft Azure Marketplace (sprzedawanej oddzielnie).

  „Portal” to portal internetowy, za pośrednictwem którego Klient wykupuje Subskrypcję na stronie internetowej dotyczącej cen Microsoft albo na innej stronie wskazanej przez Microsoft.

  „Subskrypcja” to subskrypcja o ustalonej wartości, która może być użyta do uzyskania odpowiedniej liczby Usług Microsoft Azure na zdefiniowany Okres Obowiązywania.

  „Okres Obowiązywania” to okres rozpoczynający się w dniu, w którym Subskrypcja wykupiona na mocy postanowień niniejszego dokumentu zostanie użyta, i kończący się (1) w dniu, w którym wartość Subskrypcji zostanie wyczerpana albo (2) po dwunastu miesiącach, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 2. Szczegóły oferty.

  Wykupując Subskrypcję, Klient zobowiązuje się nabyć i zapłacić z góry za określoną liczbę Usług Microsoft Azure do użycia w Okresie Obowiązywania. Dodatkowe albo inne użycie Usług przez Klienta (na przykład użycie przekraczające wartość określoną w Subskrypcji) będzie wymagać nabycia nowej Subskrypcji na mocy oddzielnego Aneksu przed tego rodzaju dodatkowym albo innym użyciem w celu uniknięcia przerw w świadczeniu Klientowi Usług Microsoft Azure. Używanie przez Klienta Usług Microsoft Azure będzie podlegać postanowieniom Umowy, która obejmuje również Prawa do używania Produktu.

 3. Ceny za wykorzystanie i autoryzacja do obciążania karty kredytowej.
  1. Ceny za wykorzystanie. Stawki za wykorzystanie Usług Microsoft Azure podlegają zmianom w dowolnym momencie po zawiadomieniu.
  2. Autoryzacja do obciążania Karty Kredytowej. Akceptując ten Aneks, Klient niniejszym zgadza się zapłacić za Subskrypcję i autoryzuje Microsoft do obciążania karty kredytowej Klienta ceną Subskrypcji zamieszczoną w Portalu w momencie akceptowania Aneksu.
 4. Podatki.

  Ceny nie zawierają żadnych podatków. Klient uiści wszelkie stosowne podatki od wartości dodanej oraz od towarów i usług, podatki od sprzedaży i inne podatki obciążające jakiekolwiek zamówienie złożone na mocy niniejszej umowy. Microsoft może pobierać te podatki od Klienta na mocy przepisów prawa właściwego. Klient uiści wszelkie stosowne opłaty skarbowe i inne podatki nałożone na niego z mocy prawa, w tym wszelkie podatki wynikające ze świadczenia Usług Microsoft Azure na rzecz Podmiotów Stowarzyszonych Klienta. Microsoft uiści wszelkie stosowne podatki dochodowe i majątkowe. Jeśli od płatności, które Klient uiszcza na rzecz Microsoft, muszą zostać potrącone jakiekolwiek kwoty podatku zatrzymywanego u źródła, Klient może potrącić tego rodzaju podatki od kwoty należnej Microsoft i przekazać je właściwemu urzędowi skarbowemu, o ile Klient bezzwłocznie uzyska i dostarczy oficjalne potwierdzenie odprowadzenia takich podatków zatrzymywanych u źródła oraz inne dokumenty niezbędne Microsoft do złożenia wniosku o zaliczenie podatku zapłaconego za granicą na poczet podatku należnego w kraju lub zwrot pieniędzy. Klient upewni się, że kwoty wszelkich potrąconych podatków zostaną ograniczone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa właściwego.

 5. Postanowienia różne
  1. Okres Obowiązywania i wypowiedzenie. Niniejszy Aneks ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą upływu Okresu Obowiązywania. Subskrypcja wykupiona na mocy Aneksu będzie podlegać postanowieniom Umowy i stosownym prawom do używania Produktów, niezależnie od faktu wypowiedzenia albo wygaśnięcia Umowy.
  2. Pierwszeństwo. W przypadku sprzeczności między którymkolwiek z postanowień Aneksu a którymkolwiek z postanowień Umowy, postanowienia Aneksu mają znaczenie rozstrzygające.
  3. Całość Umowy. Niniejszy Aneks stanowi całość porozumienia między stronami w przedmiocie Aneksu i zastępuje wszystkie inne ustne lub pisemne porozumienia dotyczące przedmiotu Aneksu. Jeśli w Aneksie nie stwierdzono inaczej, Umowa pozostaje bez zmian i w mocy.
  4. Instytucja Zamawiająca. Osoba fizyczna, która akceptuje wspomniane postanowienia w imieniu podmiotu, oświadcza, że ma prawne pełnomocnictwo do zawarcia Aneksu w imieniu tego podmiotu.
  5. Podmioty stowarzyszone z Australii. Bez względu na jakiekolwiek stanowiące inaczej postanowienia Aneksu lub Umowy, osobom z Nowej Zelandii albo państw Oceanii nie wolno składać zamówień na mocy Aneksu ani Umowy na rzecz jakichkolwiek Podmiotów Stowarzyszonych z siedzibą w Australii ani udzielać jakiemukolwiek Podmiotowi Stowarzyszonemu z siedzibą w Australii jakichkolwiek praw administracyjnych do zarządzania Subskrypcją, jeśli Klient podejmie decyzję o używaniu i uzyskaniu dostępu do Usług Online świadczonych przez centra przetwarzania danych Microsoft znajdujące się w Australii. Podmiot stowarzyszony z siedzibą w Australii, który chce używać i uzyskać dostęp do Usług Online świadczonych przez centra przetwarzania danych znajdujące się w Australii, musi uzyskać własną Subskrypcję na mocy oddzielnej Umowy licencyjnej dotyczącej programu Open.