Pomiń nawigację

Poprawka dotycząca płatności bezpośrednich w systemie Azure

Aby niniejsza Poprawka była ważna, Klient musi zaakceptować ją w postaci określonej w portalu systemu Azure.

Niniejsza poprawka dotycząca płatności bezpośrednich na platformie Azure (dalej nazywana „Poprawką”) jest zawierana między klientem (dalej nazywanym „Klientem”) a firmą Microsoft (dalej nazywaną „firmą Microsoft”), będącymi stronami umowy Open Program License Agreement (dalej nazywanej „Umową”), w ramach której Klient kupił Usługi platformy Microsoft Azure. Strony wyrażają zgodę na to, że Poprawka stanowi uzupełnienie Umowy i dotyczy tylko zakupionej Subskrypcji (jak określono poniżej).

 1. Zdefiniowane terminy.

  Terminy pisane wielką literą, które są używane w niniejszej Poprawce, ale nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie określone w Umowie. W niniejszej Poprawce użyto następujących definicji:

  „Usługi platformy Microsoft Azure” to co najmniej jedna usługa lub funkcja platformy Microsoft Azure licencjonowana przez firmę Microsoft i wymieniona na naszej stronie usług, z wyjątkiem portalu Microsoft Azure Marketplace, który jest sprzedawany osobno.

  „Portal” to portal online, za pośrednictwem którego Klient kupuje Subskrypcję na naszej stronie cennika lub w innej witrynie wskazanej przez firmę Microsoft.

  „Subskrypcja” to subskrypcja z określoną kwotą, którą można zamienić na różne Usługi systemu Microsoft Azure przez określony Czas trwania umowy.

  „Czas trwania umowy” to okres rozpoczynający się w dniu realizacji zakupionej Subskrypcji i kończący się (1) w dniu wyczerpania kwoty Subskrypcji lub (2) po upływie 12 miesięcy (w zależności, który dzień nastąpi szybciej).

 2. Szczegóły oferty.

  Kupując Subskrypcję, Klient zobowiązuje się kupić określoną liczbę Usług platformy Microsoft Azure w trakcie Czasu trwania umowy i zapłacić za nie z góry. Dodatkowe lub inne użycie przez Klienta (na przykład użycie większej liczby usług niż określono w Subskrypcji) będzie wymagać zakupienia nowej Subskrypcji w ramach osobnej Poprawki przed rozpoczęciem dodatkowego lub innego użycia, aby zapobiec przerwom w udostępnianiu Klientowi Usług systemu Microsoft Azure. Korzystanie z Usług platformy Microsoft Azure przez Klienta podlega postanowieniom Umowy, która w celu uniknięcia wątpliwości zawiera prawa do używania produktów.

 3. Ceny za korzystanie z usług i upoważnienie do obciążenia karty kredytowej.
  1. Ceny za korzystanie z usług. Stawki za korzystania z usług systemu Microsoft Azure mogą ulec zmianie w dowolnym momencie po uprzednim powiadomieniu.
  2. Upoważnienie do obciążenia karty kredytowej. Akceptując niniejszą Poprawkę, Klient wyraża zgodę na zapłacenie za Subskrypcję i upoważnia firmę Microsoft do obciążenia karty kredytowej Klienta na kwotę odpowiadającą cenie Subskrypcji wyświetlanej w Portalu w momencie zaakceptowania niniejszej Poprawki.
 4. Podatki.

  Ceny nie zawierają podatków. Klient musi zapłacić podatek VAT, podatek od towarów i usług, podatek od sprzedaży lub inne odpowiednie podatki dotyczące każdego zamówienia złożonego w ramach niniejszej umowy, które firma Microsoft może pobrać od Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ponosi odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat stemplowych oraz za opłacenie wszelkich innych podatków, do opłacenia których jest prawnie zobowiązany. Dotyczy to również wszelkich podatków związanych z udostępnianiem Usług systemu Microsoft Azure podmiotom stowarzyszonym Klienta. Firma Microsoft ponosi odpowiedzialność za wszystkie podatki naliczane od przychodu netto lub własności. Jeśli konieczne jest potrącenie podatków z płatności dokonywanych przez Klienta dla firmy Microsoft, Klient może potrącić je z kwoty należnej firmie Microsoft i zapłacić je odpowiedniemu urzędowi skarbowemu, pod warunkiem że Klient niezwłocznie uzyska i dostarczy oficjalne potwierdzenie tych potrąceń i inne dokumenty wymagane przez firmę Microsoft do uzyskania uznania lub zwrotu z tytułu podatku w innym kraju. Klient musi upewnić się, że wszelkie podatki zostaną potrącone w minimalnych kwotach dozwolonych przez prawo.

 5. Różne.
  1. Czas trwania umowy i zakończenie. Niniejsza Poprawka przestanie obowiązywać automatycznie po zakończeniu Czasu trwania umowy. Subskrypcja zakupiona w ramach niniejszej Poprawki będzie podlegać postanowieniom Umowy i odpowiednim prawom do używania Produktu niezależnie od zakończenia lub wygaśnięcia Umowy.
  2. Hierarchia ważności. W razie niespójności między postanowieniami niniejszej Poprawki i Umowy pierwszeństwo ma niniejsza Poprawka.
  3. Cała umowa. Niniejsza Poprawka stanowi pełną umowę między stronami w zakresie zawartości niniejszej Poprawki i zastępuje wszystkie inne umowy (pisemne lub ustne) zgodnie z zawartością niniejszej Poprawki. Umowa pozostanie bez zmian i będzie w pełni obowiązywać, o ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszej Poprawce.
  4. Upoważnienie do zawarcia umowy. Jeśli jesteś osobą akceptującą niniejsze postanowienia w imieniu podmiotu, oświadczasz, że masz prawne upoważnienie do zaakceptowania niniejszej Poprawki w imieniu tego podmiotu.
  5. Australijskie podmioty stowarzyszone. Jeśli nie określono inaczej w niniejszej Poprawce lub Umowie, osoby przebywające w Nowej Zelandii lub krajach Oceanii nie mogą składać zamówień w ramach niniejszej Poprawki lub Umowy w przypadku podmiotów stowarzyszonych znajdujących się w Australii ani udzielać tym podmiotom praw do zarządzania Subskrypcją w razie uzyskiwania dostępu do usług online dostarczanych z naszych centrów danych w Australii i korzystania z tych usług. Jeśli podmiot stowarzyszony w Australii chce uzyskać dostęp do usług online dostarczanych z naszych centrów danych w Australii i korzystać z tych usług, musi utworzyć własną subskrypcję w ramach osobnej umowy Open Program License Agreement.