Kodeks Postępowania Dewelopera w przypadku usług Microsoft Cognitive Services.

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2017 r.

Dziękujemy za wypróbowanie usług Microsoft Cognitive Services!

Prosimy o pomoc w ochronie osób, których dane są w ramach aplikacji, usług lub projektów Dewelopera przesyłane do usług Microsoft Cognitive Services. Niniejszy Kodeks Postępowania określa podstawowe działania, które według Microsoft ma podjąć Deweloper, i nie zastępuje porady prawnej. Deweloper ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów mających do niego zastosowanie, w tym przepisów prawa ochrony prywatności.

Nakazy

 1. Zgoda:
  1. Microsoft wymaga, aby Deweloper uzyskał stosowną zgodę od osób, których dane (takie jak obrazy, głos, nagrania lub tekst) są wysyłane do usług Microsoft Cognitive Services. Microsoft wymaga, aby Deweloper zawarł w interfejsie użytkownika widoczne powiadomienie o konieczności uzyskania takiej zgody.
 2. Prywatność:
  1. Microsoft wymaga, aby Deweloper przyjął zasady ochrony prywatności, które określają, jakie dane zbiera, w jaki sposób ich używa oraz komu je udostępnia, z uwzględnieniem Microsoft. Microsoft wymaga, aby Deweloper w dobrze widoczny sposób zawarł w swoich aplikacjach, usługach lub projektach łącze lub pełny adres URL do swoich zasad ochrony prywatności.
  2. Deweloper powinien rozważyć uwzględnienie w tych zasadach następujących stwierdzeń:
   1. <<należy tu podać nazwę aplikacji, usługi lub projektu>> używa usług Microsoft Cognitive Services. Microsoft otrzyma określone dane z <<należy tu podać nazwę aplikacji, usługi lub projektu>>, aby udostępniać i ulepszać swoje produkty. Aby zgłosić Microsoft nadużycie usług Microsoft Cognitive Services, należy skorzystać z łącza „Zgłoś nadużycie” znajdującego się u dołu stron w witrynie internetowej usług Microsoft Cognitive Services. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności, które znajduje się tutaj: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839.
 3. Zgłaszanie nadużyć i wniosków o usunięcie lub dostęp do danych osobowych:
  1. Microsoft wymaga, aby Deweloper określił sposób zgłaszania mu nadużyć przez użytkowników oraz rozpatrywania wniosków o usunięcie lub dostęp do danych (np. użytkownik usuwa swoje konto i chce, aby usunięto również wszystkie jego dane).
 4. Pochodzenie tłumaczenia:
  1. Microsoft wymaga, aby Deweloper w zasadnie widoczny sposób określił w swoich aplikacjach, usługach lub projektach ich związek z usługami Microsoft Cognitive Services. W tym celu należy użyć stwierdzenia „używa usług Microsoft Cognitive Services” oraz użyć łącza do http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=829046
 5. Weryfikacja zabezpieczeń Konta Microsoft:
  1. Microsoft zaleca Deweloperowi wdrożenie dwuetapowej weryfikacji konta podczas rejestracji w ramach usług Microsoft Cognitive Services. Utrudnia to dostęp do konta niepowołanym osobom. Więcej informacji: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/two-step-verification-faq

Zakazy

Deweloper nie może tworzyć aplikacji:

 • aby naruszyć prywatność innych osób przez próby odkrywania, zbierania, pozyskiwania, przechowywania lub publikowania danych prywatnych lub osobowych bez wiedzy i zgody tych osób;
 • aby w jakikolwiek sposób skrzywdzić lub wykorzystać nieletnich lub
 • aby zniesławić, znieważyć i nękać inne osoby, grozić im lub w inny sposób naruszać ich prawa.

Wypowiedzenie

W przypadku naruszenia przez Dewelopera umowy, na mocy której Deweloper używa usług Microsoft Cognitive Services, Microsoft może według własnego uznania wypowiedzieć dostęp do usług Microsoft Cognitive Services na warunkach określonych w umowie.

Dalsze informacje

Postanowienia dotyczące usług Microsoft Cognitive Services mają zastosowanie do bezpłatnych wersji zapoznawczych, z wyłączeniem ogólnodostępnych produktów Microsoft Azure i Licencjonowania Zbiorowego.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=533207

Postanowienia dotyczące Usług Online mają zastosowanie do używania ogólnodostępnych usług Cognitive Services za pośrednictwem produktów Microsoft Azure lub w ramach Licencjonowania Zbiorowego (gdy opcja ta będzie dostępna).

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31

Oświadczenie Microsoft o ochronie prywatności:

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839