Przejdź do głównej zawartości

Microsoft Cognitive Services — Elementy Usługi

Informacje o usługach Cognitive Services, z których użytkownik korzysta w ramach subskrypcji Azure, można znaleźć w umowie o korzystanie z systemu Azure zawierającej punkt na temat usług Cognitive Services w Postanowieniach Dotyczących Usług Online.

Ostatnia aktualizacja: maj 2017 r.

„Elementy Usługi” objęte Postanowieniami dotyczącymi usług Microsoft Cognitive Services. (https://azure.microsoft.com/support/legal/cognitive-services-terms/) to:

 1. Academic Knowledge API, Wersja Zapoznawcza interfejsu programowania aplikacji http, która traktuje ciągi zapytań jako dane wejściowe i zwraca informacje z adnotacjami dotyczące tych ciągów zapytań, wyrażenia zapytań strukturalnych, wyniki wyszukiwania instytucji edukacyjnych, które pasują do zapytania, oraz histogramy dystrybucji właściwości instytucji będących wynikami wyszukiwania („Academic Knowledge API”);
 2. Interfejs API automatycznego sugerowania Bing w ramach warstwy bezpłatnych usług, interfejs programowania aplikacji https, który zwraca sugestie uzupełnienia zapytania w odpowiedzi na dane wejściowe podane przez użytkownika końcowego („Interfejs API Automatycznego Sugerowania”);
 3. Usługa Bing Custom Search, Wersja Zapoznawcza usługi, której można używać do dostosowywania źródeł i klasyfikacji wyszukiwania w sieci Web; następnie można uzyskiwać do nich dostęp programowy za pośrednictwem Interfejsu API Wyszukiwania, który zwraca wyniki wyszukiwania i powiązane metadane zgodnie z wprowadzonym przez użytkownika dostosowaniem w odpowiedzi na zapytania użytkownika końcowego („Interfejs API Usługi Custom Search”);
 4. Interfejs API wykrywania jednostek i intencji (Bing), Wersja Zapoznawcza usługi https służącej do identyfikowania i klasyfikowania danych wejściowych w postaci tekstu, aby ułatwić zrozumienie podstawowej intencji i odpowiednich części tekstu;
 5. Interfejs API wyszukiwania jednostek Bing, Wersja Zapoznawcza interfejsu programowania aplikacji wyszukiwania https, która umożliwia wyszukiwanie odpowiednich jednostek lub lokalnych firm i wyświetlanie wyników w środowisku wyszukiwania użytkownika („Interfejs API Wyszukiwania Jednostek Bing”);
 6. Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing w ramach warstwy bezpłatnych usług, interfejs programowania aplikacji wyszukiwania https, który zwraca wyniki wyszukiwania obrazów i powiązane metadane w odpowiedzi na zapytania użytkownika końcowego („Interfejs API Wyszukiwania Obrazów”);
 7. Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing) w ramach warstwy bezpłatnych usług, interfejs programowania aplikacji wyszukiwania https, który zwraca wyniki wyszukiwania wiadomości i powiązane metadane w odpowiedzi na zapytania użytkownika końcowego („Interfejs API Wyszukiwania Wiadomości”);
 8. Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing w ramach warstwy bezpłatnych usług, interfejs programowania aplikacji wyszukiwania https, który zwraca wyniki wyszukiwania filmów wideo i powiązane metadane w odpowiedzi na zapytania użytkownika końcowego („Interfejs API Wyszukiwania Klipów Wideo”);
 9. Interfejs API rozpoznawania głosu (Bing), jeden z Interfejsów API rozpoznawania mowy, Wersja Zapoznawcza interfejsu programowania aplikacji https, która traktuje strumień audio jako dane wejściowe i zamienia go na tekst, a także może zwracać informacje na temat interpretacji języka na podstawie tekstu („Interfejs API Rozpoznawania” lub „Interfejs API Zamiany Mowy na Tekst”);
 10. Interfejs API generowania głosu (Bing), jeden z Interfejsów API rozpoznawania mowy, Wersja Zapoznawcza interfejsu programowania aplikacji https, która zamienia dane wejściowe w postaci tekstu na dźwięk mowy („Interfejs API Generowania” lub „Interfejs API Zamiany Tekstu na Mowę”);
 11. Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing) w ramach warstwy bezpłatnych usług, interfejs programowania aplikacji wyszukiwania https, który zwraca wyniki wyszukiwania, w tym strony internetowe, obrazy, filmy wideo, wiadomości, powiązane metadane itp. w odpowiedzi na zapytania użytkownika końcowego („Interfejs API Wyszukiwania w Sieci Web (Bing)”);
 12. Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing), Wersja Zapoznawcza interfejsu programowania aplikacji https, która traktuje tekst jako dane wejściowe i zwraca sugestie pisowni („Interfejs API Sprawdzania Pisowni (Bing)”);
 13. Interfejs API przetwarzania obrazów, Wersja Zapoznawcza interfejsu programowania aplikacji https, która traktuje przesłane przez użytkownika obrazy jako dane wejściowe i zwraca informacje o tych obrazach, takie jak format, kategorie, tagi i opisy obrazu, dominujący kolor, powstałe w drodze uczenia maszynowego przewidywania na temat tego, czy obraz zawiera nieodpowiednie lub przeznaczone dla dorosłych treści, oraz tekst znaleziony na obrazach, a także generuje miniatury („Interfejs API Przetwarzania Obrazów”);
 14. Custom Recognition Intelligent Services (CRIS), Wersja Zapoznawcza usługi, której można używać do dostosowania aparatu rozpoznawania mowy Microsoft do określonej aplikacji, środowiska lub grupy użytkowników („Konstruktor Modeli CRIS”);
 15. Interfejs API rozpoznawania emocji, Wersja Zapoznawcza interfejsu programowania aplikacji http, która traktuje przesłane przez użytkownika obrazy lub filmy jako dane wejściowe i zwraca informacje o twarzach na tych obrazach lub filmach w postaci nazw emocji ustalonych w drodze uczenia maszynowego na podstawie mimiki twarzy, a także może podawać współrzędne twarzy na obrazie („Interfejs API Rozpoznawania Emocji”);
 16. Interfejs API usługi Entity Linking Intelligence Service, Wersja Zapoznawcza interfejsu programowania aplikacji, która traktuje przesłany przez użytkownika tekst jako dane wejściowe i zwraca kontekstowo istotne informacje związane z wiedzą na temat ludzi, lokalizacji i zdarzeń („Interfejs API Usługi Entity Linking Intelligence Service”);
 17. Interfejs API rozpoznawania twarzy, Wersja Zapoznawcza interfejsu programowania aplikacji http, która traktuje przesłane przez użytkownika obrazy jako dane wejściowe i zwraca informacje o twarzach na tych obrazach, takie jak współrzędne oczu, nosa i ust twarzy znajdującej się na obrazie, kierunek ustawienia twarzy, wiek i płeć oszacowane w drodze uczenia maszynowego, a także powstałe w drodze uczenia maszynowego przewidywania, czy twarz na danym obrazie przesłanym przez użytkownika jest taka sama jak twarze na innych obrazach przesłanych przez użytkownika lub podobna do tych twarzy („Interfejs API Rozpoznawania Twarzy”);
 18. Knowledge Exploration Service, Wersja Zapoznawcza usługi umożliwiającej interaktywne wyszukiwanie w obrębie danych strukturalnych za pośrednictwem danych wejściowych w postaci języka naturalnego („Interfejs API Usługi Knowledge Exploration Service”);
 19. Language Understanding Intelligent Service (LUIS), Wersja Zapoznawcza usługi, której można używać do tworzenia modeli interpretowania języków („Konstruktor Modeli LUIS”); do tych modeli można następnie uzyskiwać dostęp jako do interfejsu programowania aplikacji http, który traktuje przesłany przez użytkownika tekst jako dane wejściowe i zwraca informacje na temat interpretacji języka na podstawie tekstu („Interfejs API Usługi LUIS”);
 20. Interfejs API analizy językowej, Wersja Zapoznawcza usługi, która analizuje strukturę danego tekstu w języku naturalnym i znajduje struktury językowe, takie jak zdania, wyrazy, części mowy i człony („Interfejs API Analizy Językowej”);
 21. QnA Maker, Wersja Zapoznawcza usługi, która pomaga opracować, nauczyć i opublikować prostego bota lub aplikację do tworzenia pytań i odpowiedzi na podstawie podanego przez użytkownika adresu URL do sekcji często zadawanych pytań, ustrukturyzowanego dokumentu lub innej treści;
 22. Identyfikacja osoby mówiącej, jeden z interfejsów API rozpoznawania osoby mówiącej, Wersja Zapoznawcza usługi, która traktuje strumień audio jako dane wejściowe i zamienia go na tekst podzielony na klastry według osoby mówiącej („Interfejs API Identyfikacji Osoby Mówiącej”);
 23. Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej, w skład którego wchodzi Interfejs API Identyfikacji Osoby Mówiącej i Interfejs API Weryfikacji Osoby Mówiącej;
 24. Weryfikacja osoby mówiącej, jeden z interfejsów API rozpoznawania osoby mówiącej, Wersja Zapoznawcza usługi, która zwraca powstałe w drodze uczenia maszynowego przewidywania, czy głos z przesłanego przez użytkownika pliku audio odpowiada głosom z innych plików audio przesłanych przez użytkownika („Interfejs API Weryfikacji Osoby Mówiącej”);
 25. Interfejs API wideo, Wersja Zapoznawcza interfejsu programowania aplikacji http, która traktuje przesłane przez użytkownika filmy wideo jako dane wejściowe i zwraca informacje o ruchu i twarzach na tych filmach, a także o nowych wersjach tych filmów wideo z modyfikacjami takimi jak stabilizacja obrazu czy utworzenie miniatur („Interfejs API Wideo”);
 26. Interfejs API modelu języka sieci Web, Wersja Zapoznawcza interfejsu programowania aplikacji https, która automatyzuje różne standardowe zadania przetwarzania języka naturalnego („Interfejs API Modelu Języka Sieci Web”);
 27. Inne Wersje Zapoznawcze usług dostępne na podstawie tych warunków, których można używać do budowania modeli udostępnianych za pośrednictwem interfejsów API („Inne Konstruktory Modeli”), oraz inne interfejsy API dostępne na podstawie tych warunków („Inne Interfejsy API”);
 28. dokumentacja, nośniki, kod przykładowy, zestawy SDK i inne materiały, które firma Microsoft może okresowo udostępniać do użycia z Konstruktorami Modeli lub Interfejsami API;
 29. wszelkie aktualizacje dotyczące powyższych elementów; oraz
 30. wszelkie wsparcie dotyczące powyższych elementów.

Najnowszą wersję tej strony można znaleźć pod adresem: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691350&clcid=0x415