Przejdź do głównej zawartości

LOTERIA MICROSOFT AZURE FRIDAY QUIZ — (MARZEC–KWIECIEŃ 2022)

OFICJALNY REGULAMIN

1. SPONSOR

Niniejszy Oficjalny Regulamin („Regulamin”) reguluje przebieg loterii Microsoft Azure Friday Quiz (marzec–kwiecień 2022) („Loteria”). Sponsorem Loterii („Sponsor”) jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052, USA.

2. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie termin „Microsoft” oznacza Sponsora, a termin „Uczestnik” oznacza uczestnika Loterii lub rodzica / opiekuna prawnego uczestnika Loterii, który nie osiągnął jeszcze wieku pełnoletności umożliwiającego mu zaciągnięcie zobowiązań umownych w swoim miejscu zamieszkania. Zgłaszając swój udział w Loterii, Uczestnik lub jego rodzic / opiekun prawny (jeśli Uczestnik nie jest pełnoletni w odniesieniu do swojego miejsca zamieszkania) zgadza się związać postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. OKRES ZGŁOSZEŃ

Loteria rozpoczyna się 4 marca 2022 r. o godz. 08:01 czasu pacyficznego (PT) i kończy się 2 kwietnia 2022 r. o godz. 23:59 czasu pacyficznego (PT) („Okres Zgłoszeń”).

4. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Aby wziąć udział w Loterii, trzeba być legalnym mieszkańcem jednego z pięćdziesięciu (50) stanów Stanów Zjednoczonych (w tym Dystryktu Kolumbii) i mieć ukończone osiemnaście (18) lat. Jeśli ma się ukończone osiemnaście (18) lat, ale nie osiągnęło się jeszcze wieku pełnoletności w miejscu zamieszkania, na udział w Loterii należy uzyskać zgodę rodzica / opiekuna prawnego.

Pracownicy i dyrektorzy Microsoft Corporation oraz podmiotów zależnych, podmiotów stowarzyszonych, agencji reklamowych i Stron Loterii po stronie Microsoft Corporation nie kwalifikują się do udziału w loterii, podobnie jak nie kwalifikują się do niej osoby zaangażowane w realizację tej promocji lub administrowanie nią, ani członkowie rodzin wymienionych powyżej osób (rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonkowie / partnerzy zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym). Oferta ta nie dotyczy Kuby, Iranu, Korei Północnej, Sudanu, Syrii, Regionu Krymu oraz miejsc, w których przepisy prawa takich ofert zakazują.

5. ZASADY UCZESTNICTWA

Nie trzeba dokonywać żadnych zakupów.

Uczestnik otrzyma możliwość jednego (1) zgłoszenia, jeśli odwiedzi witrynę internetową loterii pod adresem https://docs.microsoft.com/shows/azure-friday i spełni wszystkie wymagania rejestracyjne, w tym rozwiąże krótki quiz. Aby otrzymać możliwość zgłoszenia, należy poprawnie odpowiedzieć na pięć (5) pytań. Uczestnik będzie mieć tylko jedną (1) możliwość przystąpienia do quizu i zaliczenia go.

Każda osoba może wziąć udział w loterii tylko raz (1). Wszelkie próby uzyskania większej niż podana liczby zgłoszeń poprzez użycie wielu/różnych kont, tożsamości, rejestracji, nazw użytkownika lub innych metod spowodują unieważnienie takich zgłoszeń, a Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany. Używanie jakichkolwiek automatycznych systemów na potrzeby udziału w loterii jest zabronione.

Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za nadmiarowe, zagubione, spóźnione lub niekompletne zgłoszenia. W przypadku wątpliwości zgłoszenia zostaną uznane za dokonane przez „autoryzowanego posiadacza konta” przypisanego do danego adresu e-mail, konta w mediach społecznościowych lub innej metody użytej do wzięcia udziału w konkursie. „Autoryzowany posiadacz konta” to osoba fizyczna przypisana do danego adresu e-mail przez dostawcę usług internetowych lub usług online, lub inną organizację zajmującą się takim przypisywaniem adresów e-mail.

6. WYBÓR I POWIADOMIENIE ZWYCIĘZCÓW

W oczekiwaniu na potwierdzenie swojej kwalifikowalności potencjalni zwycięzcy nagród zostaną wybrani przez Microsoft lub Agenta Microsoft w ciągu siedmiu (7) dni od daty zakończenia Okresu Zgłoszeń w losowaniu, w którym udział wezmą wszyscy zakwalifikowani uczestnicy.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem podanych przez nich podczas zgłoszenia informacji kontaktowych nie później niż siedem (7) dni po dacie losowania (w takim powiadomieniu otrzymają również instrukcje dotyczące sposobu odebrania nagrody, w tym terminy składania odpowiednich wniosków). Jeśli wybrany zwycięzca nie kwalifikuje się, nie odbiera nagrody lub nie odeśle żadnych formularzy lub nie będzie się z nim można skontaktować, wówczas zostanie tej nagrody pozbawiony, a nagroda ta zostanie przyznana kolejnej osobie. Jeśli potencjalny zwycięzca ma ukończone osiemnaście (18) lat, ale nie osiągnął jeszcze wieku pełnoletności w miejscu zamieszkania, Microsoft może wymagać, aby wszystkie niezbędne formularze zostały podpisane w imieniu takiego zwycięzcy przez rodzica lub opiekuna prawnego takiego zwycięzcy. Można wybrać tylko trzech (3) kolejnych zwycięzców, po czym nieodebrane nagrody pozostaną nieprzyznane.

7. NAGRODY

Przyznane zostaną następujące nagrody:

Dziesięć (10) Nagród Głównych. Wszyscy Zwycięzcy Nagrody Głównej otrzymają Pakiet Nagród obejmujący następujące elementy:

Notatnik Rocketbook Fusion z logo Microsoft Azure. Przybliżona Wartość Detaliczna: $35 USD.

Bezprzewodowa ładowarka z logo Microsoft Azure. Przybliżona Wartość Detaliczna: $35 USD.

Kubek z logo Microsoft Azure. Przybliżona Wartość Detaliczna: $25 USD.

Pakiet prywatności „Private Eyes”. Przybliżona Wartość Detaliczna: $9 USD.

Zestaw naklejek Microsoft Azure i Azure Friday. Przybliżona Wartość Detaliczna: $3 USD.

Łączna Przybliżona Wartość Detaliczna tego Pakietu to: $107 USD.

Przybliżona Wartość Detaliczna nagród w postaci elektronicznej podlega wahaniom cenowym na rynku konsumenckim, między innymi ze względu na odstęp czasu między datą oszacowania Przybliżonej Wartości Detalicznej na potrzeby niniejszego Oficjalnego Regulaminu a datą przyznania lub odbioru nagrody. Microsoft określa wartość nagrody jako rzeczywistą wartość rynkową w momencie przyznania nagrody.

Łączna Przybliżona Wartość Detaliczna (ARV) wszystkich nagród: $1070 USD

W Okresie Zgłoszeń Microsoft przyzna tylko jedną (1) nagrodę na osobę. Nagrody zostaną przyznane wyłącznie w podanej liczbie. Zastąpienie, przeniesienie lub cesja nagrody są niedozwolone, ale Microsoft może zastąpić ewentualnie niedostępną nagrodę nagrodą o co najmniej takiej samej wartości. Z wyjątkiem stosownych ograniczonych gwarancji producenta oraz wszelkich praw mogących przysługiwać Uczestnikowi na mocy przepisów prawa krajowego, nagrody są przyznawane "W STANIE, W JAKIM SĄ" i BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI LUB RĘKOJMI (w tym dorozumianej rękojmi co do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu). Ponadto na Uczestniku spoczywa całkowite ryzyko związane z jakością i funkcjonowaniem nagród, a jeśli nagrody okażą się wadliwe, Uczestnik ponosi całkowity koszt ich niezbędnego serwisu lub naprawy. Warunki ograniczonej gwarancji Microsoft można znaleźć pod adresem https://support.microsoft.com/warranty, a warunki gwarancji właściwe dla Stanów Zjednoczonych zostały podane tutaj. Nagrody zostaną wysłane nie później niż dwadzieścia osiem (28) dni po wyborze zwycięzcy. Zwycięzcy nagród mogą być zobowiązani do wypełnienia i odesłania formularzy odbioru nagrody lub formularzy podatkowych („Formularze”) w terminie podanym w powiadomieniu o wygranej. Ewentualne podatki od nagrody są odprowadzane wyłącznie przez zwycięzcę, który powinien zasięgnąć u niezależnego doradcy informacji na temat skutków podatkowych przyjęcia nagrody. Jeśli Uczestnik przyjmuje nagrodę, zgadza się wówczas na to, że Microsoft może używać jego zgłoszenia, imienia i nazwiska, wizerunku i miejscowości w formie internetowej i drukowanej lub w innych środkach przekazu w związku z niniejszą Loterią bez wynagrodzenia lub rekompensaty dla Uczestnika, chyba że takie działania są zabronione przez przepisy prawa.

8. SZANSE

Szanse na wygraną są uzależnione od liczby otrzymanych kwalifikujących się zgłoszeń.

9. WARUNKI OGÓLNE I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, przystępując do Loterii, Uczestnik zgadza się przejąć od Microsoft oraz odpowiednich podmiotów nadrzędnych, partnerów, podmiotów zależnych, podmiotów stowarzyszonych, pracowników i agentów Microsoft wszelką odpowiedzialność cywilną z tytułu wszelkich strat lub szkód, w tym szkód na osobie, dowolnego rodzaju powstałych w związku z niniejszą Loterią lub jakąkolwiek wygraną nagrodą.

Zastosowanie mają wszystkie właściwe przepisy prawa krajowego. Podejmowane przez Microsoft decyzje mają charakter ostateczny i wiążący.

Microsoft może anulować, zmienić lub zawiesić niniejszą Loterię z dowolnego powodu, w tym z powodu nieuczciwego działania, awarii technicznej, katastrofy, wojny lub innego nieprzewidzianego lub nieoczekiwanego zdarzenia ludzkiego lub mechanicznego, które ma wpływ na integralność Loterii. Jeśli przywrócenie integralności Loterii nie będzie możliwe, Microsoft może wybrać zwycięzców spośród wszystkich kwalifikujących się uczestników zgłoszonych przed anulowaniem, zmianą lub zawieszeniem Loterii.

Jeśli Uczestnik podejmuje próbę lub Microsoft ma uzasadnione powody, aby sądzić, że Uczestnik dopuścił się naruszenia integralności lub prawidłowego funkcjonowania tej Loterii w drodze nieuczciwego postępowania, działań hakerskich, za pomocą bota lub innego zautomatyzowanego programu lub oszustwa innego rodzaju, Microsoft może dochodzić odszkodowania w pełnym zakresie przewidzianym przepisami prawa, a Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w przyszłych promocjach Microsoft.

10. UŻYCIE ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Podane przez Uczestnika podczas zgłaszania udziału w tej Loterii dane osobowe będą używane przez Microsoft lub agentów lub podmioty realizujące nagrody w imieniu Microsoft, wyłącznie do celów związanych z administracją i obsługą tej Loterii oraz zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności Microsoft.

11. PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla Loterii będzie prawo stanu Waszyngton, a Uczestnik zgadza się na wyłączną właściwość rzeczową i miejscową sądów w stanie Waszyngton do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z niniejszą Loterią.

12. LISTA ZWYCIĘZCÓW

Aby otrzymać listę zwycięzców nagród o wartości co najmniej $25 USD, należy w ciągu trzydziestu (30) dni od 2 kwietnia 2022 r. wysłać wiadomość e-mail na adres azuredeveloper@microsoft.com z tematem „Azure Friday Quiz Sweepstakes winners”.