Pomiń nawigację

Postanowienia dotyczące galerii aplikacji Microsoft Azure Active Directory Application Gallery

Ostatnia aktualizacja: marzec 2017 r.

Microsoft dziękuje Użytkownikowi za umieszczenie aplikacji Użytkownika („**Aplikacja**”) w galerii aplikacji Microsoft Azure Active Directory Application Gallery („**Galeria**”). Niniejsze postanowienia dotyczące Galerii („**Postanowienia**”) opisują stosunki między Użytkownikiem a Microsoft Corporation („**Microsoft**”) oraz regulują kwestie związane z uwzględnieniem Aplikacji Użytkownika w Galerii. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYMI POSTANOWIENIAMI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA TE POSTANOWIENIA, NIE POWINIEN PRZESYŁAĆ SWOJEJ APLIKACJI W CELU UMIESZCZENIA JEJ W GALERII. JEŚLI UŻYTKOWNIK PRZESYŁA APLIKACJĘ DO GALERII, ZGADZA SIĘ, ŻE ON LUB PODMIOT PRZEZ NIEGO REPREZENTOWANY („**UŻYTKOWNIK**”) JEST ZWIĄZANY NINIEJSZYMI POSTANOWIENIAMI.

**UWAGA!** Umowa Wydawcy Portalu Microsoft Marketplace NIE MA ZASTOSOWANIA do Galerii i nie reguluje kwestii związanych z umieszczeniem Aplikacji Użytkownika w Galerii. Niniejsze Postanowienia stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem i Microsoft w przedmiocie Aplikacji Użytkownika i Galerii. Microsoft może zmieniać te Postanowienia. Jeśli Użytkownik nadal umieszcza swoją Aplikację w Galerii, zgadza się być związanym obowiązującymi wówczas Postanowieniami.

  1. **Opis Galerii; uprawnienia Microsoft**. Wspomniana Galeria to platforma marketingowa, w ramach której wyświetlane są łącza do zewnętrznych chmurowych aplikacji biznesowych udostępnianych wielu dzierżawcom w modelu SaaS, które obsługują proces jednokrotnego logowania za pomocą usług Azure Active Directory. Umieszczone w Galerii Aplikacje muszą oferować tryb integracji oraz dać się zintegrować z usługami Azure Active Directory w sposób zgodny z obowiązującymi w danym momencie wymaganiami i instrukcjami. Microsoft może według własnego uznania zaakceptować albo odrzucić proponowane przez Użytkownika Aplikacje oraz określić sposób prezentacji, promocji lub wyróżniania tych Aplikacji w Galerii.
  2. **Przesyłanie Aplikacji**. Aby przesłać Aplikację do oceny, Użytkownik musi postępować zgodnie z obowiązującymi w danym momencie instrukcjami dotyczącymi przesyłania Aplikacji Użytkownika.
  3. **Znaki i logo Użytkownika**. Jeśli Microsoft umieszcza Aplikację Użytkownika w Galerii, Użytkownik udziela mu wówczas niewyłącznej, osobistej i wolnej od opłat licencyjnych licencji na wyświetlanie znaków towarowych i logo przesłanych przez Użytkownika do Microsoft w związku z działaniami marketingowo-promocyjnymi dotyczącymi Aplikacji Użytkownika w Galerii („**Znaki Użytkownika**”). Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem lub upoważnionym licencjodawcą Znaków Użytkownika, a cała wartość związana ze Znakami Użytkownika służy interesom Użytkownika lub licencjodawcy Użytkownika. Microsoft może w razie potrzeby zmienić format lub rozmiar Znaków Użytkownika bez zmiany ogólnego wyglądu Znaków Użytkownika. Jeśli Użytkownik chce wprowadzenia zmian w sposobie użycia Znaków Użytkownika w Galerii, może powiadomić o tym fakcie Microsoft, a Microsoft w rozsądnym terminie dokona korekt we wspomnianym sposobie użycia.
  4. **Stosunki z Klientami Użytkownika**. W gestii Użytkownika leżą kwestie związane z udzielaniem licencji na Aplikację i udostępnianiem Aplikacji potencjalnemu klientowi, który został przekierowany z Galerii do witryny internetowej Użytkownika („**Klient** **Użytkownika**”). Każde takie udzielenie licencji lub innych praw następuje między Użytkownikiem i Klientem Użytkownika i nie tworzy żadnych zobowiązań ani żadnej odpowiedzialności po stronie Microsoft. Użytkownik rozumie, że Microsoft nie będzie bezpośrednio udostępniać ani sprzedawać Aplikacji Użytkownika Klientom Użytkownika. Ponadto Użytkownik rozumie, że Microsoft nie będzie świadczyć żadnej pomocy technicznej Klientom Użytkownika.
  5. **Wypowiedzenie**. Microsoft może usunąć Aplikację Użytkownika z Galerii w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny. Ponadto Microsoft może bez powiadomienia modyfikować, aktualizować lub zaprzestać udostępniania Galerii w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny. Aby usunąć swoją Aplikację z Galerii, Użytkownik musi przesłać stosowną prośbę na adres waadpartners@microsoft.com. Po otrzymaniu tej prośby Microsoft w rozsądnym terminie usunie Aplikację Użytkownika z Galerii.
  6. **Odrzucenie odpowiedzialności**. Wspominana Galeria jest udostępniana Użytkownikowi w stanie „TAKIM, W JAKIM JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. MICROSOFT ODRZUCA WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE RĘKOJMIE, GWARANCJE I ZAPEWNIENIA CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UMIESZCZENIA APLIKACJI UŻYTKOWNIKA W GALERII, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH I WTÓRNYCH ORAZ ODSZKODOWAŃ KARNYCH, CHYBA ŻE OKREŚLONO TO INACZEJ NA PIŚMIE. OKREŚLONE PRZEPISY KRAJOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZANIE DOROZUMIANYCH RĘKOJMI I GWARANCJI ANI NA WYŁĄCZANIE LUB OGRANICZANIE OKREŚLONYCH SZKÓD LUB ODSZKODOWAŃ. JEŚLI ZATEM TAKIE PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ODRZUCENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ DO UŻYTKOWNIKA ZASTOSOWANIA NIE MIEĆ. Wspomniane odrzucenia odpowiedzialności i ograniczenia określone w tym punkcie F mają zastosowanie do Użytkownika wyłącznie w odniesieniu do umieszczania Aplikacji Użytkownika w Galerii. Niniejsze Postanowienia nie mają zastosowania do używania przez Użytkownika jakichkolwiek usług Azure ani do Użytkownika występującego ewentualnie w roli klienta Azure.
  7. **Postanowienia różne**. Prawem właściwym dla wykładni Postanowień jest prawo stanu Waszyngton, a wszystkie spory dotyczące Postanowień muszą być rozstrzygane przez sądy federalne w hrabstwie King w stanie Waszyngton. Strony zgadzają się, że Postanowienia mają charakter niewyłączny i każda ze stron może angażować się w podobne lub konkurencyjne działania razem z innymi osobami trzecimi. Użytkownik nie może przelewać żadnych praw ani zobowiązań z Postanowień bez uzyskania na to wcześniejszej pisemnej zgody Microsoft, chyba że (1) cesjonariuszem jest podmiot stowarzyszony lub (2) przelew następuje w związku z połączeniem lub nabyciem lub sprzedażą wszystkich lub znaczącej większości aktywów Użytkownika. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, Postanowienia mają charakter wiążący i nadają uprawnienia stronom oraz ich dopuszczonym następcom prawnym i cesjonariuszom. O ile nie zostało to wyraźnie określone, żadne postanowienie Postanowień nie stanowi przeniesienia ani udzielenia praw do jakiegokolwiek oprogramowania lub innych materiałów wymienianych przez strony.