Przejdź do głównej zawartości

Access Control Service — informacje prawne

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2018 r.

7 listopada 2018 firma Microsoft wycofa usługę Access Control Service (ACS), nie będzie jej aktualizować ani świadczyć dla niej pomocy technicznej. Rozumiemy, że niektórzy klienci chcą tymczasowo kontynuować korzystanie z usługi ACS podczas przejścia na inne rozwiązanie. Jeśli nie określono inaczej w umowie licencyjnej usługi ACS, firma Microsoft udziela Ci tymczasowego prawa do kontynuowania korzystania z usługi ACS zgodnie z dodatkowymi postanowieniami określonymi poniżej.

Jeśli nie akceptujesz tych postanowień, nie możesz kontynuować korzystania z usługi ACS

 1. Oświadczasz i gwarantujesz, że masz uprawnienie do zobowiązania swojej organizacji do przestrzegania poniższych postanowień.
 2. Rozumiesz i akceptujesz następujące kwestie:
  • Firma Microsoft nie jest zobowiązana do udostępniania aktualizacji ani świadczenia pomocy technicznej dla usługi ACS i nie będzie tego robić — dotyczy to też aktualizacji zapewniających zgodność z przepisami. Usługa ACS może ulec awarii lub działać nieprawidłowo po uaktualnieniu oprogramowania lub usług peryferyjnych.
  • Użycie usługi ACS nie podlega warunkom świadczenia usług online i firma Microsoft nie jest zobowiązana do spełniania tych wymagań określonych w warunkach świadczenia usług online dotyczących usługi ACS, w tym między innymi zobowiązań na poziomie usługi.
  • Firma Microsoft udostępnia usługę ACS „w postaci w jakiej jest” bez żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych i kontynuujesz używanie usługi ACS całkowicie na własne ryzyko. Firma Microsoft może przestać udostępniać usługę ACS w dowolnym momencie.
  • Firma Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kontynuowanie korzystania z usługi ACS i zobowiązujesz się do obrony, wypłaty odszkodowania oraz wyłączenia firmy Microsoft z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia innych podmiotów wynikających z kontynuowania korzystania z usługi ACS.
 3. Jeśli nie określono inaczej w warunkach świadczenia usług online lub innym dokumencie dotyczącym usługi ACS, rozumiesz i akceptujesz następujące postanowienia, które zaczną obowiązywać 7 listopada 2018 r.:
  • Ruch frontonu może zostać skierowany do innego regionu niż region, w którym są przechowywane dane usługi ACS.
  • Firma Microsoft może przechowywać dane konfiguracji przestrzeni nazw w regionach innych niż wcześniej wyznaczony region w następujący sposób:
   Bieżący region magazynu danych Region magazynu danych po wycofaniu
   Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia Azja Wschodnia/Azja Południowo-wschodnia
   Brazylia Południowa Zachodnie stany USA, Wschodnie stany USA, Północno-środkowe stany USA i Południowo-środkowe stany USA
   Unia Europejska (Europa Północna/Europa Zachodnia) Brak wpływu
   Japonia, część wschodnia; Japonia, część zachodnia Azja Wschodnia/Azja Południowo-wschodnia
   Wschodnie stany USA 2, Zachodnie stany USA 2, Środkowe stany USA, Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA, Wschodnie stany USA, Północno-środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA
  • Zmiany routingu ruchu i lokalizacji magazynu mogą mieć negatywny wpływ na wydajność usługi ACS.
  • W ramach użycia usługi ACS nie można przekroczyć 5 żądań na sekundę.
  • Przestrzenie nazw usługi ACS zostaną (a) automatycznie wyłączone po 1 tygodniu braku aktywności tokenu lub (b) zmienione na tylko do odczytu po 1 tygodniu braku aktywności zarządzania.
 4. Powyższe postanowienia niniejszej Umowy są informacjami poufnymi firmy Microsoft. Niniejsze postanowienia stanowią całą umowę między stronami w odniesieniu do zawartości niniejszej Umowy i zastępuje wszystkie wcześniejsze oraz bieżące wiadomości. Niniejsze postanowienia podlegają prawu stanu Waszyngton (USA) oraz obejmują przez odwołanie istniejące postanowienia dotyczące usługi ACS w zakresie, w którym postanowienia nie kolidują ze sobą.