Oparta na zadaniach aplikacja mobilna konsumenta

Ta architektura aplikacji mobilnej konsumenta korzysta z usługi Azure App Service Mobile Apps w celu uproszczenia uwierzytelniania z wieloma dostawcami tożsamości społecznościowej, przechowywania danych i synchronizowania ich na potrzeby dostępu w trybie offline oraz wysyłania powiadomień wypychanych.

Aplikację kompiluje się za pomocą programu Visual Studio (na komputerze osobistym lub Mac) i platformy Xamarin, współużytkując kod w języku C# między systemami Android, iOS i Windows bez wpływu na interfejs użytkownika. Usługa Visual Studio App Center umożliwia automatyzowanie kompilowania i testowania oraz dystrybucję do testerów wersji beta oraz sklepów z aplikacjami, zapewniając jednocześnie monitorowanie i analizowanie użycia za pomocą usługi App Insights.

Task-based consumer mobile appThis consumer mobile app architecture uses Azure App Service Mobile Apps to simplify authentication with multiple social identity providers, store data and sync it for offline access, and send push notifications.539468712

Utwórz aplikację mobilną za pomocą programu Visual Studio i platformy Xamarin.

Utwórz i skonfiguruj nowe zaplecze funkcji Mobile Apps w witrynie Azure Portal lub programie Visual Studio, a następnie skonfiguruj rozwiązanie w programie Visual Studio do komunikacji z zapleczem.

Zaimplementuj uwierzytelnianie za pośrednictwem dostawców tożsamości społecznościowej.

Utwórz strukturę danych na podstawie modelu za pomocą interfejsów API i zestawu SDK usługi App Service.

Zaimplementuj synchronizację w trybie offline, aby umożliwić aplikacjom mobilnym działanie bez połączenia sieciowego.

Jeśli zaplecze zostało utworzone w programie Visual Studio, możesz opublikować usługę aplikacji bezpośrednio z poziomu programu Visual Studio (na komputerze PC lub Mac).

Zapisz kod źródłowy rozwiązania, korzystając z wybranego dostawcy kontroli źródła.

Skompiluj i przetestuj aplikację za pomocą usługi Visual Studio App Center, a następnie opublikuj ją.

Użyj usługi Application Insights do monitorowania usługi App Service.

  1. 1 Utwórz aplikację mobilną za pomocą programu Visual Studio i platformy Xamarin.
  2. 2 Utwórz i skonfiguruj nowe zaplecze funkcji Mobile Apps w witrynie Azure Portal lub programie Visual Studio, a następnie skonfiguruj rozwiązanie w programie Visual Studio do komunikacji z zapleczem.
  3. 3 Zaimplementuj uwierzytelnianie za pośrednictwem dostawców tożsamości społecznościowej.
  4. 4 Utwórz strukturę danych na podstawie modelu za pomocą interfejsów API i zestawu SDK usługi App Service.
  5. 5 Zaimplementuj synchronizację w trybie offline, aby umożliwić aplikacjom mobilnym działanie bez połączenia sieciowego.
  1. 6 Jeśli zaplecze zostało utworzone w programie Visual Studio, możesz opublikować usługę aplikacji bezpośrednio z poziomu programu Visual Studio (na komputerze PC lub Mac).
  2. 7 Zapisz kod źródłowy rozwiązania, korzystając z wybranego dostawcy kontroli źródła.
  3. 8 Skompiluj i przetestuj aplikację za pomocą usługi Visual Studio App Center, a następnie opublikuj ją.
  4. 9 Użyj usługi Application Insights do monitorowania usługi App Service.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Visual Studio

Tworzenie frontonów internetowych, aplikacji mobilnych i usług zaplecza za pomocą języka C# w programie Visual Studio 2017 lub Visual Studio dla komputerów Mac.

Xamarin

Tworzenie aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android za pomocą języka C# i zestawów Azure SDK.

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Usługa App Center umożliwia stosowanie przepływów pracy ciągłej integracji i ciągłego wdrażania dzięki ściąganiu kodu z usług BitBucket, GitHub i Visual Studio Team Services.

App Service

Aplikacja klienta używa jednego z zestawów SDK klienta mobilnego do łączenia się z zapleczem aplikacji mobilnych platformy Azure. Zestaw SDK zawiera wbudowaną obsługę synchronizacji offline i uwierzytelniania, znacznie ułatwiając skompilowanie w pełni funkcjonalnej aplikacji.

Application Insights

Wykrywaj problemy, diagnozuj awarie i śledź wykorzystanie aplikacji sieci Web dzięki usłudze Application Insights. Podejmuj świadome decyzje przez cały cykl projektowania.

Azure SQL Database

Dane ze strukturą są przechowywane w usłudze SQL Database — usłudze relacyjnej bazy danych w chmurze, która obsługuje transakcje i wydajne wykonywanie zapytań.

Synchronizacja offline

Użyj funkcji synchronizacji danych offline zawartej w pakiecie SDK klienta aplikacji mobilnych platformy Azure w celu tworzenia odpornych i szybko reagujących aplikacji, które będą pozostawały użyteczne nawet w razie problemów z siecią.

Dostawca tożsamości

Uwierzytelnianie i autoryzacja w usłudze App Service umożliwiają integrację z dostawcą tożsamości społecznościowej lub przedsiębiorstwa.

Informacje o produktach

Linki po prawej stronie prowadzą do dokumentacji dotyczącej wdrażania produktów Azure wymienionych na powyższej liście architektury rozwiązania oraz zarządzania nimi.

Powiązane architektury rozwiązań

Social mobile and web app with authenticationThis mobile client app offers social image sharing with a companion web app. The app back end service does background image processing using an Azure Function and can notify users of progress via a notification hub. Non-image data is stored in CosmosDB. The web app accesses the back end service data and images via Traffic Manager. 1110987654321

Społecznościowe aplikacje mobilne i aplikacje internetowe z uwierzytelnianiem

Ta aplikacja klienta mobilnego oferuje społecznościowe udostępnianie obrazów z towarzyszącą aplikacją internetową. Usługa zaplecza aplikacji przetwarza obrazy w tle przy użyciu funkcji platformy Azure i może powiadamiać użytkowników o postępie za pośrednictwem centrum powiadomień. Dane inne niż obrazy są zapisywane w usłudze CosmosDB. Aplikacja internetowa uzyskuje dostęp do obrazów i danych usługi zaplecza za pomocą usługi Traffic Manager.