Usługi mowy

Dzięki usługom Speech Services transkrypcja każdego połączenia jest łatwa. Dla takiej transkrypcji można łatwo utworzyć indeks na potrzeby wyszukiwania pełnotekstowego lub zastosować analizę tekstu w celu wykrycia tonacji, języka i fraz kluczowych. Jeśli nagrania z centrów telefonicznej obsługi klienta zawierają specjalistyczną terminologię, na przykład nazwy produktów lub żargon informatyczny, utwórz niestandardowy model językowy, aby nauczyć usługi Speech Services tego słownictwa. Niestandardowy model akustyczny ułatwia usługom Speech Services zrozumienie osób mówiących nawet w warunkach szumu w tle lub niskiej jakości połączeń telefonicznych.

Aby uzyskać więc informacji, przeczytaj, jak działa transkrypcja wsadowa w usługach Speech Services.

Speech servicesWith Speech Services, it’s easy to transcribe every call. Index the transcription for full-text search, or apply Text Analytics to detect sentiment, language and key phrases for insights. If your call centre recordings involve specialist terminology, such as product names or IT jargon, create a custom language model to teach Speech Services the vocabulary. A custom acoustic model helps Speech Services understand speakers even with background noise or poor phone connections. For more information, read how batch transcription works with Speech Services.

Dostosuj model do swojej domeny i wdróż ten model

Przekaż swoje nagrania do kontenera obiektów blob

Utwórz żądanie POST na potrzeby transkrypcji wsadowej

Usługi Speech Services planują zadanie transkrypcji

Pliki stereofoniczne są dzielone na dwa kanały

Pliki monofoniczne są dzielone między głośniki

Pobierz transkrypcję, używając identyfikatora transkrypcji

  1. 1 Dostosuj model do swojej domeny i wdróż ten model
  2. 2 Przekaż swoje nagrania do kontenera obiektów blob
  3. 3 Utwórz żądanie POST na potrzeby transkrypcji wsadowej
  4. 4 Usługi Speech Services planują zadanie transkrypcji
  1. 5 Pliki stereofoniczne są dzielone na dwa kanały
  2. 6 Pliki monofoniczne są dzielone między głośniki
  3. 7 Pobierz transkrypcję, używając identyfikatora transkrypcji