Społecznościowe aplikacje mobilne i aplikacje internetowe z uwierzytelnianiem

Ta aplikacja klienta mobilnego oferuje społecznościowe udostępnianie obrazów z towarzyszącą aplikacją internetową. Usługa zaplecza aplikacji przetwarza obrazy w tle przy użyciu funkcji platformy Azure i może powiadamiać użytkowników o postępie za pośrednictwem centrum powiadomień. Dane inne niż obrazy są zapisywane w usłudze CosmosDB. Aplikacja internetowa uzyskuje dostęp do obrazów i danych usługi zaplecza za pomocą usługi Traffic Manager.

Aplikacja klienta mobilnego działa w trybie offline, umożliwiając wyświetlanie i pobieranie obrazów nawet wtedy, gdy nie masz połączenia sieciowego.

Мобильные приложения и веб-приложения для социальных сетей с проверкой подлинностиМобильное клиентское приложение для обмена изображениями в социальных сетях и дополнительное веб-приложение. Внутренняя служба приложения выполняет фоновую обработку изображений с помощью Функции Azure и может уведомлять пользователей о ходе работы через концентратор уведомлений. Данные, не являющиеся изображениями, хранятся в CosmosDB. Веб-приложение получает доступ к данным и изображениям внутренней службы через диспетчер трафика. 1110987654321

Utwórz aplikację za pomocą programu Visual Studio i platformy Xamarin.

Dodaj usługę zaplecza funkcji Aplikacje mobilne usługi Azure App Service do rozwiązania aplikacji.

Zaimplementuj uwierzytelnianie za pośrednictwem dostawców tożsamości społecznościowej.

Zapisz dane inne niż obrazy w usłudze CosmosDB i buforuj je w usłudze Azure Cache for Redis.

Zapisz przekazane obrazy w usłudze Azure Blob Storage.

Umieść w kolejce komunikaty dotyczące nowo przekazanych obrazów.

Za pomocą usługi Azure Functions usuń komunikaty z kolejki i przetwórz obrazy pobrane z magazynu obiektów blob.

Wyślij powiadomienia push do użytkowników za pośrednictwem centrum powiadomień.

Skompiluj i przetestuj aplikację za pomocą usługi Visual Studio App Center, a następnie opublikuj ją.

Steruj dystrybucją ruchu użytkowników do punktów końcowych usług w różnych centrach danych.

Monitoruj usługę aplikacji za pomocą usługi Application Insights.

 1. 1 Utwórz aplikację za pomocą programu Visual Studio i platformy Xamarin.
 2. 2 Dodaj usługę zaplecza funkcji Aplikacje mobilne usługi Azure App Service do rozwiązania aplikacji.
 3. 3 Zaimplementuj uwierzytelnianie za pośrednictwem dostawców tożsamości społecznościowej.
 4. 4 Zapisz dane inne niż obrazy w usłudze CosmosDB i buforuj je w usłudze Azure Cache for Redis.
 5. 5 Zapisz przekazane obrazy w usłudze Azure Blob Storage.
 6. 6 Umieść w kolejce komunikaty dotyczące nowo przekazanych obrazów.
 1. 7 Za pomocą usługi Azure Functions usuń komunikaty z kolejki i przetwórz obrazy pobrane z magazynu obiektów blob.
 2. 8 Wyślij powiadomienia push do użytkowników za pośrednictwem centrum powiadomień.
 3. 9 Skompiluj i przetestuj aplikację za pomocą usługi Visual Studio App Center, a następnie opublikuj ją.
 4. 10 Steruj dystrybucją ruchu użytkowników do punktów końcowych usług w różnych centrach danych.
 5. 11 Monitoruj usługę aplikacji za pomocą usługi Application Insights.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Visual Studio

Tworzenie frontonów internetowych, aplikacji mobilnych i usług zaplecza za pomocą języka C# w programie Visual Studio 2017 lub Visual Studio dla komputerów Mac.

Xamarin

Tworzenie aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android za pomocą języka C# i zestawów Azure SDK.

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Usługa App Center umożliwia stosowanie przepływów pracy ciągłej integracji i ciągłego wdrażania dzięki ściąganiu kodu z usług BitBucket, GitHub i Visual Studio Team Services.

App Service

Aplikacja internetowa usługi App Service może hostować aplikację internetową przeznaczoną dla klienta i usługę używaną przez klienta mobilnego i klienta internetowego.

Stan usługi Funkcje Azure

Funkcje Azure Functions służą do obsługi przetwarzania w tle bez serwera. Na przykład jedna funkcja platformy Azure może automatycznie zmieniać rozmiar nowych obiektów blob po ich dodaniu do kontenera, a inna nasłuchiwać pod kątem komunikatów w kolejce, aby usunąć wiele obrazów tła.

Application Insights

Wykrywaj problemy, diagnozuj awarie i śledź wykorzystanie aplikacji internetowej dzięki usłudze Application Insights. Podejmuj świadome decyzje przez cały cykl projektowania.

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB to w pełni zarządzana usługa bazy danych dokumentów typu NoSQL. Oferuje ona wykonywanie zapytań i przetwarzanie transakcji względem danych bez schematu, przewidywalną i niezawodną wydajność oraz błyskawiczne opracowywanie.

Queue Storage

Usługa Azure Queue Storage jest używana na potrzeby trwałego przesyłania komunikatów między zapleczem usługi App Service a usługą Azure Functions.

Magazyn obiektów Blob

Obrazy są przechowywane w usłudze Azure Storage, co pozwala korzystać z lepszej skalowalności przy niższych kosztach. Do komunikacji między aplikacją internetową a funkcją platformy Azure są często używane wyzwalacze obiektów blob i usługa Azure Queue Storage.

Notification Hubs

Usługa Azure Notification Hubs jest używana do obsługi skalowalnych, międzyplatformowych powiadomień wypychanych.

Traffic Manager

Usługa Azure Traffic Manager steruje dystrybucją ruchu użytkowników do punktów końcowych usług w różnych centrach danych, aby zapewnić szybko reagującą i wysoce dostępną aplikację.

Informacje o produktach

Linki po prawej stronie prowadzą do dokumentacji dotyczącej wdrażania produktów Azure wymienionych na powyższej liście architektury rozwiązania oraz zarządzania nimi.

Powiązane architektury rozwiązań