Prosta brandowana witryna internetowa

Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta. W prosty sposób rozpocznij pracę z systemem zarządzania zawartością, który umożliwi prostą obsługę wiadomości w witrynie internetowej w czasie rzeczywistym w przeglądarce, nawet bez znajomości kodowania.

Simple branded websiteQuickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand. Start simple with the content management system that enables you to easily maintain the messaging on your website in real time, from a browser, with no coding required.1324

Użytkownik uzyskuje dostęp do usług Web Apps z poziomu usługi Azure App Service w przeglądarce.

Usługa Application Insights wykrywa problemy i analizuje użycie aplikacji internetowych.

Aplikacja internetowa nawiązuje połączenie z usługami SQL Database i Azure Cache for Redis w celu zwiększenia wydajności.

Przeglądarka ściąga zasoby statyczne, takie jak wideo, z usługi Azure Content Delivery Network w celu skrócenia czasu ładowania.

  1. 1 Użytkownik uzyskuje dostęp do usług Web Apps z poziomu usługi Azure App Service w przeglądarce.
  2. 2 Usługa Application Insights wykrywa problemy i analizuje użycie aplikacji internetowych.
  1. 3 Aplikacja internetowa nawiązuje połączenie z usługami SQL Database i Azure Cache for Redis w celu zwiększenia wydajności.
  2. 4 Przeglądarka ściąga zasoby statyczne, takie jak wideo, z usługi Azure Content Delivery Network w celu skrócenia czasu ładowania.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Web Apps

Szybciej twórz i wdrażaj aplikacje internetowe na dużą skalę

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

Azure Cache for Redis

Zapewnij aplikacjom dostęp do danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

Application Insights

Wykrywanie, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów z usługami i aplikacjami internetowymi

Powiązane architektury rozwiązań

Advanced analytics on big dataTransform your data into actionable insights using the best in class machine learning tools. This architecture allows you to combine any data at any scale, and to build and deploy custom machine learning models at scale.1234567

Zaawansowana analiza danych big data

Przekształcaj dane w szczegółowe informacje wskazujące czynności do wykonania przy użyciu najlepszych w swojej klasie narzędzi do uczenia maszynowego. Ta architektura umożliwia łączenie dowolnych danych w dowolnej skali oraz tworzenie i wdrażanie niestandardowych modeli uczenia maszynowego w dużej skali.

Real-time analyticsGet insights from live, streaming data with ease. Capture data continuously from any IoT device or logs from website clickstreams and process it in near-real time.12345678

Analiza w czasie rzeczywistym

Łatwo uzyskuj szczegółowe informacje z danych przesyłanych strumieniowo na żywo. Przechwytuj ciągle dane z dowolnego urządzenia IoT lub z dzienników ze strumienia kliknięć z witryn internetowych i przetwarzaj je niemal w czasie rzeczywistym.