Oprogramowanie SAP S/4HANA w dużych wystąpieniach HANA z wysoką dostępnością i odzyskiwaniem po awarii

Ta architektura rozwiązania przedstawia przepływ żądania użytkownika przez środowisko SAP oparte na usłudze Azure Virtual Machines o wysokiej wydajności i bazie danych HANA w pamięci działających w dużych wystąpieniach oprogramowania HANA w celu uzyskania niezrównanej skalowalności i wydajności. Ten system wykorzystuje klastrowanie systemu operacyjnego w celu zwiększenia wydajności bazy danych, wysoką dostępność z użyciem replikacji systemu HANA oraz konfigurację pełnego odzyskiwania po awarii na potrzeby zapewnienia gwarantowanej dostępności systemu.

SAP S/4HANA on HANA Large Instances with HA and DRThis solution architecture illustrates how a user request flows through an SAP landscape built on high-performance Azure Virtual Machines and an in-memory HANA database running on HANA large instances for unparalleled scalability and performance. This system takes advantage of OS clustering for database performance, high availability using HANA system replication and a full disaster recovery (DR) configuration for guaranteed system availability.123456789

W tym przykładzie użytkownik lokalny oprogramowania SAP wykonuje zamówienie sprzedaży przy użyciu interfejsu Fiori, niestandardowego interfejsu lub innego rozwiązania.

Na platformie Azure brama usługi ExpressRoute o dużej szybkości jest używana do nawiązywania połączenia z usługą Azure Virtual Machines.

Żądanie jest przesyłane do wysoce dostępnej usługi ABAP SAP Central Services (ASCS), a następnie jest przesyłane przez serwery aplikacji działające w usłudze Azure Virtual Machines w ramach zestawu dostępności oferującego umowę SLA z czasem działania na poziomie 99,95%.

Żądanie jest wysyłane z serwera aplikacji do oprogramowania SAP HANA działającego w podstawowych blokach dużych wystąpień.

Bloki podstawowe i pomocnicze są klastrowane na poziomie systemu operacyjnego pod kątem dostępności na poziomie 99,99%, a replikacja danych jest obsługiwana przez funkcję replikacji systemu HANA w trybie synchronicznym (HSR) z bloku podstawowego do pomocniczego, aby umożliwić zerowy punkt celu odzyskiwania.

Dane oprogramowania SAP HANA w pamięci są utrwalane w magazynie NFS o wysokiej wydajności.

Okresowo w magazynie lokalnym jest wykonywana kopia zapasowa danych z magazynu NFS przy użyciu wbudowanych migawek magazynu. Ten proces zajmuje kilka sekund i nie ma wpływu na wydajność bazy danych.

Wolumin trwałych danych z pomocniczego magazynu jest replikowany do dedykowanego systemu odzyskiwania po awarii za pośrednictwem sieci szkieletowej przeznaczonej do replikowania magazynu oprogramowania HANA.

Duże wystąpienie po stronie odzyskiwania po awarii może być używane poza środowiskiem produkcyjnym w celu obniżenia kosztów przez zainstalowanie magazynu QA i replikowanego woluminu odzyskiwania po awarii (tylko do odczytu).

  1. 1 W tym przykładzie użytkownik lokalny oprogramowania SAP wykonuje zamówienie sprzedaży przy użyciu interfejsu Fiori, niestandardowego interfejsu lub innego rozwiązania.
  2. 2 Na platformie Azure brama usługi ExpressRoute o dużej szybkości jest używana do nawiązywania połączenia z usługą Azure Virtual Machines.
  3. 3 Żądanie jest przesyłane do wysoce dostępnej usługi ABAP SAP Central Services (ASCS), a następnie jest przesyłane przez serwery aplikacji działające w usłudze Azure Virtual Machines w ramach zestawu dostępności oferującego umowę SLA z czasem działania na poziomie 99,95%.
  4. 4 Żądanie jest wysyłane z serwera aplikacji do oprogramowania SAP HANA działającego w podstawowych blokach dużych wystąpień.
  5. 5 Bloki podstawowe i pomocnicze są klastrowane na poziomie systemu operacyjnego pod kątem dostępności na poziomie 99,99%, a replikacja danych jest obsługiwana przez funkcję replikacji systemu HANA w trybie synchronicznym (HSR) z bloku podstawowego do pomocniczego, aby umożliwić zerowy punkt celu odzyskiwania.
  1. 6 Dane oprogramowania SAP HANA w pamięci są utrwalane w magazynie NFS o wysokiej wydajności.
  2. 7 Okresowo w magazynie lokalnym jest wykonywana kopia zapasowa danych z magazynu NFS przy użyciu wbudowanych migawek magazynu. Ten proces zajmuje kilka sekund i nie ma wpływu na wydajność bazy danych.
  3. 8 Wolumin trwałych danych z pomocniczego magazynu jest replikowany do dedykowanego systemu odzyskiwania po awarii za pośrednictwem sieci szkieletowej przeznaczonej do replikowania magazynu oprogramowania HANA.
  4. 9 Duże wystąpienie po stronie odzyskiwania po awarii może być używane poza środowiskiem produkcyjnym w celu obniżenia kosztów przez zainstalowanie magazynu QA i replikowanego woluminu odzyskiwania po awarii (tylko do odczytu).

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Duże wystąpienia oprogramowania SAP HANA na platformie Azure

Środowisko SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienia) działa na dedykowanych serwerach kasetowych znajdujących się w centrum danych platformy Microsoft Azure. Zależy to od serwera bazy danych.

Magazyn NFS na potrzeby dużych wystąpień oprogramowania Azure HANA

System magazynu NFS o wysokiej wydajności na platformie Azure oferuje niezrównaną możliwość wykonywania kopii zapasowych migawek i replikacji do magazynu pomocniczego. Dodatkowo duże wystąpienie oprogramowania HANA jest jedyną infrastrukturą chmury zapewniającą szyfrowanie woluminu magazynu.

Virtual Machines

Środowisko SAP na platformie Azure wymaga uruchamiania obciążeń SAP na certyfikowanych maszynach wirtualnych platformy Microsoft Azure. Środowisko SAP wymaga co najmniej dwóch procesorów vCPU i współczynnika pamięci do procesorów vCPU o wartości 6:1.

Premium Storage

Usługa Microsoft Azure Premium Storage oferuje ulepszoną przepływność i mniejszą zmienność opóźnień we/wy. W celu poprawy wydajności usługa Premium Storage korzysta z dysków półprzewodnikowych (SSD) w węzłach usługi Azure Storage oraz z pamięci podręcznej odczytu, która jest wspierana przez lokalny dysk SSD w węźle obliczeniowym platformy Azure.

ExpressRoute (fronton)

Usługa Azure ExpressRoute używana we frontonie (zobacz diagram) udostępnia bezpieczne połączenie o wysokiej przepływności, dzięki czemu możesz nawiązywać niezawodne połączenia między swoją siecią i siecią platformy Microsoft Azure.

ExpressRoute (zaplecze)

Usługa Azure ExpressRoute używana na zapleczu (zobacz diagram) pozwala na komunikację między składnikami platformy Azure w centrum danych platformy Azure i systemami SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienie). Koszt usługi ExpressRoute zaplecza jest uwzględniony w koszcie środowiska SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienie).

Powiązane architektury rozwiązań

SAP NetWeaver on SQL ServerThis NetWeaver on SQL Server application solution illustrates how a user request flows through an SAP landscape built on NetWeaver using Azure Virtual Machines to host SAP applications and an SQL Server database. This system takes advantage of OS clustering for high availability, premium storage for faster storage performance and scalability, SQL Server AlwaysOn capability for replication and a full disaster recovery (DR) configuration for 99.95 per cent system availability.123456789

Oprogramowanie SAP NetWeaver w programie SQL Server

To rozwiązanie aplikacji NetWeaver w programie SQL Server przedstawia przepływ żądania użytkownika przez środowisko SAP utworzone w oprogramowaniu NetWeaver przy użyciu usługi Azure Virtual Machines hostującej aplikacje SAP i bazę danych programu SQL Server. Ten system korzysta z klastrowania systemu operacyjnego na potrzeby wysokiej dostępności, usługi Premium Storage na potrzeby szybszego działania magazynu i skalowalności, funkcji programu SQL Server AlwaysOn na potrzeby replikacji oraz konfiguracji pełnego odzyskiwania po awarii, aby uzyskać dostępność systemu na poziomie 99,95%.