Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Kampanie marketingu predykcyjnego z użyciem uczenia maszynowego i usługi Spark

Kampanie marketingowe to więcej niż tylko dostarczanie wiadomości; ważny jest również moment i sposób ich dostarczenia. Bez opartego na danych analitycznego podejścia możliwości związane z kampanią mogą zostać łatwo przeoczone lub mogą wystąpić problemy z uruchomieniem kampanii.

Dzięki uczeniu maszynowemu wspieranemu przez historyczne dane kampanii architektura tego rozwiązania pomaga przewidzieć reakcje klienta i zaleca optymalizowany plan łączenia z potencjalnymi klientami — w tym najlepszy kanał do użycia (wiadomość e-mail, SMS, niezapowiedziany kontakt itd.), najlepszy dzień tygodnia oraz najlepszą porę dnia.

Optymalizowanie kampanii przy użyciu marketingu predykcyjnego usprawnia pracę z potencjalnymi klientami i generowanie przychodów, a także może spowodować uzyskanie wysokiego zwrotu z inwestycji marketingowych.

Ta architektura umożliwia efektywną obsługę danych big data w rozwiązaniu Spark przy użyciu programu Microsoft R Server.

Wdrażanie na platformie Azure

Użyj poniższego wstępnie utworzonego szablonu, aby wdrożyć tę architekturę na platformie Azure

Wdrażanie na platformie Azure

Wyświetl wdrożone rozwiązanie

Dashboard Machine Learning HDInsight Blob Storage

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight

Platforma Microsoft R Server w klastrach usługi HDInsight Spark oferuje rozproszone i skalowalne możliwości uczenia maszynowego dla danych big data, łącząc moc rozwiązań R Server i Apache Spark.

Power BI

Usługa Power BI udostępnia interaktywny pulpit nawigacyjny z funkcją wizualizacji, która korzysta z danych przechowywanych w programie SQL Server w celu ułatwienia podejmowania decyzji związanych z prognozami.

Storage

Usługa Azure Storage przechowuje dane kampanii i potencjalnych klientów.

Machine Learning Studio

Usługa Machine Learning pomaga łatwo projektować, testować i operacjonalizować rozwiązania do analizy predykcyjnej w chmurze, a także nimi zarządzać.

Powiązane architektury rozwiązań

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor Power BI Data Simulator Web Job Azure Data Lake Store Spark on HDInsight

Prognozowanie zapotrzebowania i optymalizacja ceny na potrzeby marketingu

Przewiduj przyszły popyt wśród klientów i optymalizuj cennik, aby zmaksymalizować zyskowność przy użyciu danych big data i zaawansowanych usług analitycznych platformy Microsoft Azure.

Dowiedz się więcej
Cosmos DB (Azu r e Se r vices) Dashb o a r d B r owser Azu r e S t r eam Anal y tics (Near R eal-Time Agg r ega t es) Input E v ents E v ent Hub Cold S ta r t P r oduct Affinity Maching Lea r ning (P r oduct Affinity) Raw S t r eam Data P e r sonalized Offer Logic

Spersonalizowane rozwiązania marketingowe

Znajdź technologię niezbędną do wprowadzenia produktów na rynek przy użyciu ofert spersonalizowanych. Spersonalizuj działania marketingowe w celu uzyskiwania lepszych reakcji klientów przy użyciu szczegółowych danych big data.

Dowiedz się więcej