Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Predykcyjny wgląd w dane dzięki telematyce pojazdu

Współczesne pojazdy zawierają wiele czujników, dzięki czemu w każdej sekundzie mogą śledzić i monitorować miliony zdarzeń. Zgodnie z bieżącymi prognozami najpóźniej w roku 2020 większość tych samochodów będzie połączona z Internetem.

To rozwiązanie przedstawia, jak dealerzy i producenci samochodów oraz firmy ubezpieczeniowe mogą dzięki pakietowi Cortana Intelligence i platformie Azure uzyskać predykcyjny wgląd w kondycję pojazdów i nawyki kierowców. Możliwe jest globalne przechwytywanie danych transmisji strumieniowych na żywo i analizowanie ich w czasie rzeczywistym w celu rozwiązania potencjalnych problemów i odkrycia nowych możliwości.

Ogromna ilość danych generowanych przez te inteligentne pojazdy może ułatwić zaoferowanie najlepszego w danej klasie poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i komfortu jazdy.

Wdrażanie na platformie Azure

Użyj poniższego wstępnie utworzonego szablonu, aby wdrożyć tę architekturę na platformie Azure

Wdrażanie na platformie Azure

Wyświetl wdrożone rozwiązanie

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor SQL Data Warehouse Machine Learning Machine Learning Power BI Event Hub Stream Analytics HDInsight Geography Data(Blob Storage) Vehicle Catalogue Diagnotic Events (Simulated)

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Event Hubs

Usługa Event Hubs pozyskuje zdarzenia diagnostyczne i przekazuje je do usługi Stream Analytics i Azure ML Web Service.

Stream Analytics

Usługa Stream Analytics akceptuje strumień wejściowy z usługi Event Hubs, wywołuje usługę Azure ML Web Service w celu wykonania prognoz, a następnie wysyła strumień do usług Azure Storage i Power BI.

Machine Learning Studio

Usługa Machine Learning ułatwia projektowanie, testowanie i operacjonalizację rozwiązań do analizy predykcyjnej w chmurze oraz zarządzanie nimi, a także wdrażanie usług internetowych, które mogą być wywoływane przez usługi Stream Analytics i Azure Data Factory.

Storage

Usługa Azure Storage przechowuje dane strumienia zdarzeń diagnostycznych z usługi Stream Analytics.

HDInsight

Usługa Azure Data Factory przy użyciu usługi HDInsight uruchamia zapytania Hive w celu przetworzenia danych i załadowania ich do usługi Azure SQL Database.

Data Factory

Usługa Data Factory przy użyciu usługi HDInsight przetwarza dane i ładuje je do usługi Azure SQL Database.

Azure SQL Database

Usługa SQL Database służy do przechowywania danych przetworzonych przez usługi Data Factory i HDInsight, a usługa Power BI uzyskuje do niej dostęp w celu przeprowadzenia analizy danych telemetrycznych.

Power BI

W tym rozwiązaniu używana jest usługa Power BI, ale w innych rozwiązaniach dane telemetryczne są analizowane przy użyciu usługi Power BI Embedded.

Powiązane architektury rozwiązań