Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Predykcyjny wgląd w dane dzięki telematyce pojazdu

Dowiedz się, jak dealerzy i producenci samochodów oraz firmy ubezpieczeniowe mogą dzięki platformie Microsoft Azure uzyskać predykcyjny wgląd w kondycję pojazdów i nawyki kierowców.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Event Hubs, Stream Analytics, Machine Learning Studio, Storage, HDInsight, Data Factory, Azure SQL Database oraz Power BI. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Informazioni dettagliate predittive con la telematica per veicoliScopri in che modo i concessionari di auto, i produttori e le compagnie assicurative possono usare Microsoft Azure per ottenere informazioni dettagliate predittive relative all'integrità dei veicoli e alle abitudini di guida.Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitorSQL Data WarehouseMachine LearningMachine LearningPower BI Event HubStream AnalyticsHDInsightGeography Data(Blob Storage)Vehicle CatalogueDiagnotic Events (Simulated)

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Event Hubs

Usługa Event Hubs pozyskuje zdarzenia diagnostyczne i przekazuje je do usługi Stream Analytics i Azure ML Web Service.

Stream Analytics

Usługa Stream Analytics akceptuje strumień wejściowy z usługi Event Hubs, wywołuje usługę Azure ML Web Service w celu wykonania prognoz, a następnie wysyła strumień do usług Azure Storage i Power BI.

Machine Learning Studio

Usługa Machine Learning ułatwia projektowanie, testowanie i operacjonalizację rozwiązań do analizy predykcyjnej w chmurze oraz zarządzanie nimi, a także wdrażanie usług internetowych, które mogą być wywoływane przez usługi Stream Analytics i Azure Data Factory.

Storage

Usługa Azure Storage przechowuje dane strumienia zdarzeń diagnostycznych z usługi Stream Analytics.

HDInsight

Usługa Azure Data Factory przy użyciu usługi HDInsight uruchamia zapytania Hive w celu przetworzenia danych i załadowania ich do usługi Azure SQL Database.

Data Factory

Usługa Data Factory przy użyciu usługi HDInsight przetwarza dane i ładuje je do usługi Azure SQL Database.

Azure SQL Database

Usługa SQL Database służy do przechowywania danych przetworzonych przez usługi Data Factory i HDInsight, a usługa Power BI uzyskuje do niej dostęp w celu przeprowadzenia analizy danych telemetrycznych.

Power BI

W tym rozwiązaniu używana jest usługa Power BI, ale w innych rozwiązaniach dane telemetryczne są analizowane przy użyciu usługi Power BI Embedded.

Powiązane architektury rozwiązań