Pomiń nawigację

Przewidywanie czasu pobytu w szpitalach

To rozwiązanie udostępnia predykcyjny model czasu pobytu dla przyjęć do szpitala. Czas pobytu jest zdefiniowany jako liczba dni od daty przyjęcia do daty wypisania pacjenta z dowolnej placówki szpitalnej.

Opis

Uwaga: Jeśli masz już wdrożone to rozwiązanie, kliknij tutaj, aby wyświetlić to wdrożenie.

Szacowany czas aprowizacji: 30 minut

Wstępnie wymagana akceptacja: przed pierwszym wdrożeniem tej maszyny wirtualnej musisz zaakceptować warunki użytkowania maszyny wirtualnej do analizy danych w Twojej subskrypcji platformy Azure. Kliknij tutaj, aby zaakceptować te warunki.

Przegląd

To rozwiązanie udostępnia predykcyjny model czasu pobytu dla przyjęć do szpitala. Czas pobytu jest zdefiniowany jako liczba dni od daty przyjęcia do daty wypisania pacjenta z dowolnej placówki szpitalnej. Mogą występować znaczne różnice czasów pobytu między różnymi placówkami oraz między różnymi schorzeniami i specjalizacjami, nawet w tym samym systemie opieki zdrowotnej. Zaawansowane przewidywanie czasu pobytu w momencie przyjęcia może znacznie poprawić jakość opieki i efektywność obciążenia pracą, a także pomóc w dokładnym planowaniu wypisów, co obniża różne inne miary związane z jakością, takie jak ponowne przyjęcia.

Perspektywa biznesowa

W dziedzinie zarządzania szpitalami są dwaj różni użytkownicy biznesowi, którzy mogą skorzystać z bardziej niezawodnych przewidywań czasu pobytu w szpitalu. Są to:

  • Dyrektor ds. informacji medycznych, który zajmuje się przełamywaniem barier między informatyką/technologią a personelem medycznym w organizacji z branży opieki zdrowotnej. Do jego obowiązków zwykle należy analizowanie, czy zasoby są odpowiednio przydzielane w sieci szpitali. W ramach tych czynności dyrektor ds. informacji medycznych musi ustalać, które obiekty są przeciążone, a dokładniej — które zasoby w tych obiektach mogą wymagać wsparcia w celu dostosowania zasobów do zapotrzebowań.
  • Kierownik ds. opieki medycznej, który jest bezpośrednio zaangażowany w opiekę nad pacjentami. Ta rola wymaga monitorowania stanu poszczególnych pacjentów oraz zapewniania, że jest dostępny personel spełniający określone wymagania opieki nad pacjentami. Kierownik ds. opieki medycznej musi też zarządzać wypisywaniem pacjentów. Możliwość przewidywania czasu pobytu pacjenta pozwala kierownikom ds. opieki medycznej określać, czy personel będzie w stanie obsłużyć wypisanie pacjenta.

Perspektywa analityka danych

W tym rozwiązaniu usługi R Services programu SQL Server zapewniają zasoby obliczeniowe dla danych, uruchamiając kod R na komputerze hostującym bazę danych. Obejmuje to usługę bazy danych, która działa poza procesem programu SQL Server i bezpiecznie komunikuje się ze środowiskiem uruchomieniowym języka R.

W tym rozwiązaniu pokazano krok po kroku, jak tworzyć i uściślać dane, uczyć modele języka R oraz przeprowadzać ocenianie na komputerze z programem SQL Server. Końcowa tabela bazy danych z ocenami w programie SQL Server zawiera przewidywany czas pobytu dla każdego pacjenta. Następnie te dane są wizualizowane w usłudze Power BI. (W tym szablonie są używane symulowane dane w celu przedstawienia tej funkcji).

Analitycy danych, którzy testują i tworzą rozwiązania, mogą wygodnie korzystać ze środowiska IDE języka R na swoim komputerze klienckim, wykonując obliczenia na komputerze z programem SQL Server. Kompletne rozwiązania są wdrażane w programie SQL Server 2016 przez osadzanie wywołań języka R w procedurach składowanych. Te rozwiązania można dodatkowo zautomatyzować za pomocą usług SQL Server Integration Services i agenta programu SQL Server.

To rozwiązanie zawiera kod R potrzebny analitykowi danych (w folderze R). Przedstawiono w nim procedury składowane (pliki sql) do wdrożenia w folderze SQLR. Jest też dostępny skrypt programu PowerShell (plik ps1) automatyzujący uruchamianie kodu SQL. Kliknij przycisk Deploy (Wdróż), aby przetestować automatyzację. Całe rozwiązanie zostanie udostępnione w Twojej subskrypcji platformy Azure.

Cennik

Dla Twojej subskrypcji platformy Azure używanej we wdrożeniu będą naliczane opłaty za użycie usług stosowanych w tym rozwiązaniu (około $1.15/godz. dla domyślnej maszyny wirtualnej).

Pamiętaj, aby zatrzymać wystąpienie maszyny wirtualnej, gdy nie korzystasz aktywnie z rozwiązania. Działanie maszyny wirtualnej spowoduje naliczenie wyższych kosztów.

Usuń rozwiązanie, gdy nie będziesz z niego korzystać.

Zrzeczenie odpowiedzialności

© 2017 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Te informacje są udostępniane w stanie „jak są” i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w związku z informacjami przedstawionymi tutaj. Do wygenerowania rozwiązania wykorzystano dane innej firmy. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie praw innych, w tym za uzyskanie odpowiednich licencji i postępowanie zgodnie z nimi przy tworzeniu podobnych zbiorów danych.

Powiązane architektury rozwiązań

Zarządzanie stanem zdrowia populacji dla służby zdrowia

Zarządzanie stanem zdrowia populacji to ważne narzędzie, które jest coraz częściej używane przez dostawców opieki zdrowotnej w celu kontrolowania rosnących kosztów i zarządzania nimi. Podstawą zarządzania stanem zdrowia populacji jest używanie danych do poprawiania wyników opieki zdrowotnej. Śledzenie, monitorowanie i ocenianie to trzy filary zarządzania stanem zdrowia populacji, których funkcją jest poprawa wyników opieki klinicznej i zdrowotnej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i zarządzaniu nimi.