Pomiń nawigację

Zarządzanie stanem zdrowia populacji dla służby zdrowia

Zarządzanie stanem zdrowia populacji to ważne narzędzie, które jest coraz częściej używane przez dostawców opieki zdrowotnej w celu kontrolowania rosnących kosztów i zarządzania nimi. Podstawą zarządzania stanem zdrowia populacji jest używanie danych do poprawiania wyników opieki zdrowotnej. Śledzenie, monitorowanie i ocenianie to trzy filary zarządzania stanem zdrowia populacji, których funkcją jest poprawa wyników opieki klinicznej i zdrowotnej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i zarządzaniu nimi.

W tym rozwiązaniu zostaną użyte kliniczne i socjoekonomiczne dane pacjentów generowane przez szpitale w celu raportowania stanu zdrowia populacji. Jako przykład aplikacji uczenia maszynowego z zarządzaniem stanem zdrowia populacji używany jest model przewidujący długość pobytu w szpitalu. Jest ona przeznaczona dla szpitali i dostawców opieki zdrowotnej. Umożliwia zarządzanie i sterowanie kosztami opieki zdrowotnej przez zapobieganie chorobom i zarządzanie nimi. Informacje o używanych danych i modelu czasu pobytu w szpitalu możesz znaleźć w podręczniku wdrażania rozwiązania. Korzystając z tych wyników, szpitale mogą optymalizować systemy zarządzania opieką i kierować zasoby kliniczne do pacjentów z pilniejszymi potrzebami. Wiedza o obsługiwanych przez nie społecznościach uzyskana przez raportowanie stanu zdrowia populacji może ułatwić szpitalom przejście od płatności za usługę do opieki opartej na wartości, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i poprawieniu jakości obsługi.

Opis

Uwaga: Jeśli masz już wdrożone to rozwiązanie, kliknij tutaj, aby wyświetlić to wdrożenie.

Szacowany dzienny koszt: $156

Szacowany czas aprowizacji: 35 minut

Przy użyciu pakietu Cortana Intelligence można utworzyć i wdrożyć od podstaw rozwiązanie do zarządzania stanem zdrowia populacji, wykonując podane tutaj instrukcje. Aby zobaczyć w działaniu całe rozwiązanie do zarządzania stanem zdrowia populacji dla służby zdrowia z użyciem pakietu Cortana Intelligence, bez konieczności ręcznego uruchamiania i łączenia wszystkich składników, możesz użyć dostępnej tutaj opcji automatycznego wdrażania.

Przycisk „Deploy” (Wdróż) uruchomi przepływ pracy, który wdroży wystąpienie tego rozwiązania w grupie zasobów we wskazanej subskrypcji platformy Azure. Poniższy diagram architektury przedstawia przepływ danych i kompleksowy potok dotyczący rozwiązania do zarządzania stanem zdrowia populacji dla służby zdrowia. To rozwiązanie obejmuje wiele usług platformy Azure i wymaga kilku niezbędnych czynności ręcznych w celu utworzenia działającego kompleksowego rozwiązania z symulowanymi danymi pacjentów ze szpitali.

Poniższy diagram architektury przedstawia projekt rozwiązania do zarządzania stanem zdrowia populacji dla służby zdrowia. Rozwiązanie zawiera kilka składników platformy Azure wykonujących różne zadania — pozyskiwanie, przechowywanie i przenoszenie danych oraz zaawansowaną analizę i wizualizację. Usługa Azure Event Hub jest punktem pozyskiwania nieprzetworzonych rekordów, które będą przetwarzane w tym rozwiązaniu. Są one następnie wypychane do usługi Data Lake Store w celu przechowywania i dalszego przetwarzania przez usługę Azure Stream Analytics. Drugie zadanie usługi Stream Analytics wysyła wybrane dane do usługi Power BI w celu wizualizacji prawie w czasie rzeczywistym. Usługa Azure Data Factory organizuje według harmonogramu ocenianie nieprzetworzonych zdarzeń z zadania usługi Azure Stream Analytics, używając usługi Azure Data Lake Analytics do przetwarzania przy użyciu kodu USQL i R. Wyniki oceny są następnie zapisywane w usłudze Azure Data Lake Store i wizualizowane za pomocą usługi Power BI.

Czynności po wdrożeniu

Po wdrożeniu rozwiązania w subskrypcji możesz wyświetlać różne wdrożone usługi, klikając nazwę grupy zasobów na końcowym ekranie wdrożenia. Możesz też użyć portalu zarządzania Azure do wyświetlania zasobów aprowizowanych w grupie zasobów w Twojej subskrypcji. Kod źródłowy rozwiązania i instrukcje wdrażania ręcznego można znaleźć tutaj. Czynności po wdrożeniu obejmują monitorowanie kondycji wdrożenia, a także wizualizowanie raportu stanu zdrowia populacji w czasie rzeczywistym oraz wyników przewidywań modelu czasu pobytu. Instrukcje dotyczące etapu po wdrożeniu można znaleźć tutaj.

Zrzeczenie odpowiedzialności

© 2017 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Te informacje są udostępniane w stanie „jak są” i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w związku z informacjami przedstawionymi tutaj. Do wygenerowania rozwiązania wykorzystano dane innej firmy. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie praw innych, w tym za uzyskanie odpowiednich licencji i postępowanie zgodnie z nimi przy tworzeniu podobnych zbiorów danych.