Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Architektura koncepcyjna: Społecznościowe aplikacje mobilne i aplikacje sieci Web z uwierzytelnianiem

Aplikacja klienta mobilnego na potrzeby społecznościowego udostępniania obrazów i z towarzyszącą aplikacją sieci Web. Zaplecze aplikacji wykonuje przetwarzanie obrazów w tle przy użyciu funkcji platformy Azure. Aplikacja klienta mobilnego działa w trybie offline, umożliwiając użytkownikom wyświetlanie i pobieranie obrazów nawet wtedy, gdy nie mają połączenia sieciowego.

To rozwiązanie zostało stworzone w oparciu o następujące usługi zarządzane Azure: Usługa aplikacji, Menedżer ruchu, Baza danych DocumentDB, Pamięć podręczna Redis, Centra powiadomień, Usługa Active Directory systemu Azure, Funkcje, Usługa Application Insights w programie Visual Studio, HockeyApp. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działa.

reference-architecture-mobile Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Usługa aplikacji

Usługa App Service Web Apps może hostować aplikację sieci Web przeznaczoną dla klienta i usługę używaną przez klienta mobilnego i klienta sieci Web.

Menedżer ruchu

Usługa Azure Traffic Manager służy do zapewniania lepszej wydajności aplikacji i dostarczania zawartości przez kierowanie użytkowników do wystąpienia usługi App Service z najniższym opóźnieniem sieci.

Baza danych DocumentDB

Usługa DocumentDB to w pełni zarządzana usługa bazy danych NoSQL stworzona z myślą o zapewnianiu szybkości, wysokiej i przewidywalnej wydajności, wysokiej dostępności, automatycznego skalowania i globalnej dystrybucji.

Pamięć podręczna Redis

Usługa Redis Cache zapewnia wysoką przepływność, dostęp do danych z małymi opóźnieniami i lepszą skalowalność dzięki zmniejszaniu obciążenia głównej bazy danych.

Queue Storage

Kolejki platformy Azure są używane na potrzeby niezawodnej obsługi komunikatów między zapleczem usługi App Service a usługą Azure Functions.

Blob Storage

Obrazy są przechowywane w usłudze Azure Storage, co pozwala korzystać z lepszej skalowalności przy niższych kosztach. Do komunikacji między aplikacją sieci Web a funkcją platformy Azure są często używane wyzwalacze obiektów blob i kolejki platformy Azure.

Centra powiadomień

Usługa Azure Notification Hubs jest używana do obsługi skalowalnych, międzyplatformowych powiadomień wypychanych.

Usługa Active Directory systemu Azure

Usługa Azure Active Directory służy do bezpiecznego uwierzytelniania klasy korporacyjnej.

Funkcje

Funkcje Azure Functions służą do obsługi przetwarzania w tle bez serwera. Na przykład za każdym razem, gdy nowy obiekt blob jest dodawany do kontenera, funkcja platformy Azure może automatycznie zmieniać jego rozmiar. Inna funkcja platformy Azure może nasłuchiwać komunikatów w kolejce w celu usuwania wielu obrazów w tle.

Usługa Application Insights w programie Visual Studio

Wykrywaj problemy, diagnozuj awarie i śledź wykorzystanie aplikacji sieci Web dzięki usłudze Application Insights. Podejmuj świadome decyzje przez cały cykl projektowania.

HockeyApp

Platforma HockeyApp umożliwia uzyskiwanie raportów o awariach, śledzenie użycia aplikacji i dystrybucję aplikacji mobilnych.

Dostawca tożsamości

Uwierzytelnianie i autoryzacja w usłudze App Service umożliwiają integrację z dostawcą tożsamości społecznościowej lub przedsiębiorstwa.

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie

Usługa App Service włącza przepływ pracy ciągłej integracji i ciągłego wdrażania przez pobieranie kodu z usług BitBucket, GitHub i Visual Studio Team Services.

Powiązane architektury rozwiązań

Oparta na zadaniach aplikacja mobilna konsumenta

Zaplecze aplikacji mobilnych używane przez aplikacje klienta dla systemu iOS, Android i Windows. Użyj platformy Xamarin lub natywnego zestawu SDK klienta, aby utworzyć aplikację klienta mobilnego z obsługą synchronizacji offline, w tym synchronizacji offline plików obrazów. Uwierzytelnianie w usłudze App Service jest używane do nawiązania połączenia z dostawcą tożsamości, a usługa Azure Blob Storage zapewnia skalowalny i ekonomiczny sposób przechowywania obrazów.

Dowiedz się więcej