Architektura rozwiązania: Niestandardowe aplikacje dla pracowników mobilnych

Aplikacja klienta interfejsu Xamarin.Forms z obsługą systemów iOS, Android i Windows, która działa w trybie offline i umożliwia technikom wyświetlanie i edytowanie przypisanych im zadań.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: App Service, API Management, SQL Database, Azure Active Directory, Application Insights oraz HockeyApp. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Application Insights Corporate Network App Service Phone & Tablet API Management Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment BizTalk HybridConnection Azure Active Directory On PremisesSQL Server Browser

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

App Service

Aplikacja klienta mobilnego używa zestawu SDK klienta zarządzanego przez usługę Mobile Apps z obsługą synchronizacji offline do łączenia się z zapleczem aplikacji mobilnej w usłudze App Service. To zaplecze korzysta z zestawu SDK serwera .NET z kodem niestandardowym. Aplikacja ma również administracyjny portal sieci Web, który umożliwia menedżerom wyświetlanie listy wszystkich zadań i wprowadzanie w nich zmian.

Synchronizacja offline

Użyj funkcji synchronizacji danych offline zawartej w pakiecie SDK klienta aplikacji mobilnych platformy Azure w celu tworzenia odpornych i szybko reagujących aplikacji, które będą pozostawały użyteczne nawet w razie problemów z siecią.

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie

Usługa App Service włącza przepływ pracy ciągłej integracji i ciągłego wdrażania przez pobieranie kodu z usług BitBucket, GitHub i Visual Studio Team Services.

Połączenie hybrydowe BizTalk

Połączenia hybrydowe BizTalk służą do bezpiecznego łączenia się z zasobami lokalnymi.

API Management

Usługa Azure API Management służy do tworzenia spójnej bramy interfejsów API współdzielonej przez kliencką aplikację mobilną i aplikację sieci Web administratora.

SQL Database

Dane ze strukturą są przechowywane w usłudze SQL Database — usłudze relacyjnej bazy danych w chmurze, która obsługuje transakcje i wydajne wykonywanie zapytań.

Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory służy do bezpiecznego uwierzytelniania klasy korporacyjnej.

Application Insights

Wykrywaj problemy, diagnozuj awarie i śledź wykorzystanie aplikacji sieci Web dzięki usłudze Application Insights. Podejmuj świadome decyzje przez cały cykl projektowania.

HockeyApp

Platforma HockeyApp umożliwia uzyskiwanie raportów o awariach, śledzenie użycia aplikacji i dystrybucję aplikacji mobilnych.

Przykłady kodu

Poznaj przykłady kodu, które pomogą Ci rozpocząć tę implementację.

Powiązane architektury rozwiązań

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Oparta na zadaniach aplikacja mobilna konsumenta

Zaplecze aplikacji mobilnych używane przez aplikacje klienta dla systemu iOS, Android i Windows. Użyj platformy Xamarin lub natywnych zestawów SDK klienta, aby utworzyć aplikację klienta mobilnego z obsługą synchronizacji offline, w tym synchronizacji offline plików obrazów. Uwierzytelnianie w usłudze App Service jest używane do nawiązywania połączeń z dostawcą tożsamości, a usługa Azure Blob Storage zapewnia skalowalny i ekonomiczny sposób przechowywania obrazów.

Dowiedz się więcej
Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Społecznościowe aplikacje mobilne i aplikacje sieci Web z uwierzytelnianiem

Aplikacja klienta mobilnego na potrzeby społecznościowego udostępniania obrazów i z towarzyszącą aplikacją sieci Web. Zaplecze aplikacji wykonuje przetwarzanie obrazów w tle przy użyciu funkcji platformy Azure. Aplikacja klienta mobilnego działa w trybie offline, umożliwiając wyświetlanie i pobieranie obrazów nawet wtedy, gdy nie masz połączenia sieciowego.

Dowiedz się więcej