Architektura rozwiązania: Niestandardowe aplikacje dla pracowników mobilnych

Aplikacja klienta interfejsu Xamarin.Forms z obsługą systemów iOS, Android i Windows, która działa w trybie offline i umożliwia technikom wyświetlanie i edytowanie przypisanych im zadań.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: App Service, API Management, Azure SQL Database, Usługa Active Directory systemu Azure, Application Insights oraz HockeyApp. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Application Insights Corporate Network App Service Phone & Tablet API Management Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment BizTalk HybridConnection Azure Active Directory On PremisesSQL Server Browser

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

App Service

Aplikacja klienta mobilnego używa zestawu SDK klienta zarządzanego przez usługę Mobile Apps z obsługą synchronizacji offline do łączenia się z zapleczem aplikacji mobilnej w usłudze App Service. To zaplecze korzysta z zestawu SDK serwera .NET z kodem niestandardowym. Aplikacja ma również administracyjny portal sieci Web, który umożliwia menedżerom wyświetlanie listy wszystkich zadań i wprowadzanie w nich zmian.

Synchronizacja offline

Użyj funkcji synchronizacji danych offline zawartej w pakiecie SDK klienta aplikacji mobilnych platformy Azure w celu tworzenia odpornych i szybko reagujących aplikacji, które będą pozostawały użyteczne nawet w razie problemów z siecią.

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie

Usługa App Service włącza przepływ pracy ciągłej integracji i ciągłego wdrażania przez pobieranie kodu z usług BitBucket, GitHub i Visual Studio Team Services.

Połączenie hybrydowe BizTalk

Połączenia hybrydowe BizTalk służą do bezpiecznego łączenia się z zasobami lokalnymi.

API Management

Usługa Azure API Management służy do tworzenia spójnej bramy interfejsów API współdzielonej przez kliencką aplikację mobilną i aplikację sieci Web administratora.

Azure SQL Database

Dane ze strukturą są przechowywane w usłudze SQL Database — usłudze relacyjnej bazy danych w chmurze, która obsługuje transakcje i wydajne wykonywanie zapytań.

Usługa Active Directory systemu Azure

Usługa Azure Active Directory służy do bezpiecznego uwierzytelniania klasy korporacyjnej.

Application Insights

Wykrywaj problemy, diagnozuj awarie i śledź wykorzystanie aplikacji sieci Web dzięki usłudze Application Insights. Podejmuj świadome decyzje przez cały cykl projektowania.

HockeyApp

Platforma HockeyApp umożliwia uzyskiwanie raportów o awariach, śledzenie użycia aplikacji i dystrybucję aplikacji mobilnych.

Przykłady kodu

Poznaj przykłady kodu, które pomogą Ci rozpocząć tę implementację.

Powiązane architektury rozwiązań

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Oparta na zadaniach aplikacja mobilna konsumenta

Zaplecze aplikacji mobilnych używane przez aplikacje klienta dla systemu iOS, Android i Windows. Użyj platformy Xamarin lub natywnych zestawów SDK klienta, aby utworzyć aplikację klienta mobilnego z obsługą synchronizacji offline, w tym synchronizacji offline plików obrazów. Uwierzytelnianie w usłudze App Service jest używane do nawiązywania połączeń z dostawcą tożsamości, a usługa Azure Blob Storage zapewnia skalowalny i ekonomiczny sposób przechowywania obrazów.

Dowiedz się więcej
Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Społecznościowe aplikacje mobilne i aplikacje sieci Web z uwierzytelnianiem

Aplikacja klienta mobilnego na potrzeby społecznościowego udostępniania obrazów i z towarzyszącą aplikacją sieci Web. Zaplecze aplikacji wykonuje przetwarzanie obrazów w tle przy użyciu funkcji platformy Azure. Aplikacja klienta mobilnego działa w trybie offline, umożliwiając wyświetlanie i pobieranie obrazów nawet wtedy, gdy nie masz połączenia sieciowego.

Dowiedz się więcej