Architektura rozwiązania: Analizator ryzyka pożyczkowego i modelowanie niewywiązania się z płatności

Ocena ryzyka kredytowego to skomplikowany proces. Kredytodawcy szczegółowo analizują wskaźniki ilościowe, aby określić prawdopodobieństwo niewywiązania się z płatności i wybrać najlepszych kandydatów w oparciu o dostępne informacje.

To rozwiązanie pełni rolę analizatora ryzyka kredytowego — ułatwia ocenę ryzyka kredytowego i zarządzanie ryzykiem przy użyciu zaawansowanych modeli analizy. Program SQL Server 2016 i usługi R Services zapewniają analizę predykcyjną ułatwiającą ocenę wniosków o udzielenie kredytu lub pożyczki i zaakceptowanie tylko tych, które spełniają określone kryteria. Dzięki tym ocenom możesz na przykład określić, czy należy udzielić danej pożyczki, a następnie łatwo zwizualizować wskazówki na pulpicie nawigacyjnym usługi Power BI.

Modelowanie ryzyka kredytowego na podstawie danych zmniejsza liczbę pożyczek oferowanych pożyczkobiorcom, którzy prawdopodobnie nie wywiążą się z płatności, co zwiększa zyskowność portfela pożyczkowego.

Loan credit risk analyzer and default modelingUsing SQL Server 2016 with R Services, lenders can predict a borrower's credit risk and default probability to help issue fewer unprofitable loans.Power BISQL DatabaseMachine Learning

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Usługi R Services programu SQL Server

Program SQL Server przechowuje dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Analiza na podstawie języka R zapewnia szkolenie oraz dostęp do przewidywanych modeli i wyników do użycia.

Machine Learning Studio

Usługa Machine Learning pomaga łatwo projektować, testować i operacjonalizować rozwiązania do analizy predykcyjnej w chmurze, a także nimi zarządzać.

Power BI

Usługa Power BI udostępnia interaktywny pulpit nawigacyjny z funkcją wizualizacji, która korzysta z danych przechowywanych w programie SQL Server w celu ułatwienia podejmowania decyzji związanych z prognozami.

Powiązane architektury rozwiązań