Pomiń nawigację

Czatbot udzielający informacji

Ten bot udzielający informacji może odpowiadać na pytania zdefiniowane w zestawie wiedzy lub często zadawanych pytaniach za pomocą usługi Cognitive Services QnA Maker, a także na bardziej otwarte pytania przy użyciu usługi Azure Search.

정보 챗봇Information Bot은 Cognitive Services QnA Maker가 수집한 정보 또는 FAQ와 관련된 질문에 답변하고, Azure Search는 더 많은 주관식 질문에 답변할 수 있습니다.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot

Pracownik uruchamia bota aplikacji

Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika

Pracownik może zapytać bota, jakiego typu zapytania są obsługiwane

Usługa Cognitive Services zwraca listę często zadawanych pytań utworzoną za pomocą usługi QnA Maker

Pracownik definiuje prawidłowe zapytanie

Bot przesyła zapytanie do usługi Azure Search, a ta zwraca informacje dotyczące danych aplikacji

Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

  1. 1 Pracownik uruchamia bota aplikacji
  2. 2 Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika
  3. 3 Pracownik może zapytać bota, jakiego typu zapytania są obsługiwane
  4. 4 Usługa Cognitive Services zwraca listę często zadawanych pytań utworzoną za pomocą usługi QnA Maker
  1. 5 Pracownik definiuje prawidłowe zapytanie
  2. 6 Bot przesyła zapytanie do usługi Azure Search, a ta zwraca informacje dotyczące danych aplikacji
  3. 7 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

Powiązane architektury rozwiązań

Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1237456

Czatbot komercyjny

Połączenie usługi Azure Bot Service i usługi interpretacji języka umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej. Na przykład konsjerż hotelowy może korzystać z bota w celu usprawnienia tradycyjnych interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i rozmów telefonicznych, weryfikując klientów za pomocą usługi Azure Active Directory i korzystając z usług Cognitive Services w celu lepszego przetwarzania wyrażanych za pomocą tekstu i głosu żądań klientów w kontekście. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych można dodać usługę rozpoznawania mowy.

Enterprise Productivity ChatbotAzure Bot Service can be easily combined with Language Understanding to build powerful enterprise productivity bots, allowing organizations to streamline common work activities by integrating external systems, such as Office 365 calendar, customer cases stored in Dynamics CRM and much more.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Czatbot zwiększający produktywność w przedsiębiorstwie

Usługę Azure Bot Service można łatwo połączyć z usługą interpretacji języka, aby tworzyć zaawansowane boty zwiększające produktywność w przedsiębiorstwie. Pozwala to organizacjom na usprawnianie typowych działań związanych z pracą przez zintegrowanie systemów zewnętrznych, takich jak między innymi kalendarz usługi Office 365 i sprawy klientów przechowywane w rozwiązaniu Dynamics CRM.

IoT 장치커넥티드 TV 또는 냉장고부터 커넥티드 발전소의 장치까지 인터넷에 액세스할 수 있는 모든 장치와 매끄러운 대화형 인터페이스를 만듭니다. LUIS는 최대 500개의 방식을 통합하여 명령을 스마트 작업으로 변환할 수 있습니다.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Urządzenia IoT

Twórz sprawnie działające interfejsy konwersacyjne obsługujące wszystkie urządzenia dostępne za pośrednictwem Internetu — od połączonego z siecią telewizora lub lodówki po urządzenia w połączonej z siecią elektrowni. Usługa LUIS jest w stanie integrować do 500 intencji na potrzeby tłumaczenia poleceń na inteligentne działania.