Pomiń nawigację

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie przy niezmienialnej infrastrukturze za pomocą systemu Jenkins i narzędzia Terraform w wirtualnej architekturze platformy Azure — omówienie

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz języka Java, Node.js, Go, czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Azure 仮想アーキテクチャで Jenkins と Terraform を使用する不変のインフラストラクチャ CI/CD についての概要Azure は、Windows または Linux を実行する仮想マシンをホストするための世界レベルのクラウドです。アプリケーション開発で Java、Node.js、PHP のいずれを使用する場合でも、変更内容をこれらの仮想マシンに自動的にプッシュするためには、継続的インテグレーションと継続的配置 (CI/CD) のパイプラインが必要です。JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code

Zmień kod źródłowy aplikacji.

Zatwierdź kod w usłudze GitHub.

Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins.

System Jenkins wyzwala kompilację obrazu narzędzia Packer w celu utworzenia maszyny wirtualnej i zapisuje ją jako obraz maszyny wirtualnej za pomocą usługi Azure Managed Disks.

System Jenkins wyzwala narzędzie Terraform w celu aprowizowania nowego zestawu skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu obrazu maszyny wirtualnej z usługi Azure Managed Disks.

Usługa Azure Log Analytics zbiera i analizuje dzienniki.

Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia.

  1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji.
  2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub.
  3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins.
  4. 4 System Jenkins wyzwala kompilację obrazu narzędzia Packer w celu utworzenia maszyny wirtualnej i zapisuje ją jako obraz maszyny wirtualnej za pomocą usługi Azure Managed Disks.
  1. 5 System Jenkins wyzwala narzędzie Terraform w celu aprowizowania nowego zestawu skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu obrazu maszyny wirtualnej z usługi Azure Managed Disks.
  2. 6 Usługa Azure Log Analytics zbiera i analizuje dzienniki.
  3. 7 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia.

Wytyczne dotyczące implementacji

Powiązane architektury rozwiązań

CI/CD for Azure Web AppsAzure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.12345678

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie w przypadku usługi Azure Web Apps

Usługa Azure Web Apps to szybki i prosty sposób tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu języka ASP.NET, Java, Node.js lub PHP. Szybciej dostarczaj wartość swoim klientom za pomocą potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, który automatycznie wypycha każdą zmianę do usługi Web Apps.