Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Prognozowanie popytu na energię i prąd na potrzeby mediów

Dowiedz się, jak platforma Microsoft Azure może ułatwić dokładne prognozowanie wzrostów popytu na produkty i usługi związane z energią, aby dać firmie przewagę konkurencyjną.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Stream Analytics, Event Hubs, Machine Learning Studio, Azure SQL Database, Data Factory oraz Power BI. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Wdrażanie na platformie Azure

Użyj poniższego wstępnie utworzonego szablonu, aby wdrożyć tę architekturę na platformie Azure

Wdrażanie na platformie Azure

Wyświetl wdrożone rozwiązanie

Azure Data Factory Energy Demand Forecast(SQL) Energy Demand Forecast(Machine Learning) Geography Data(Blob Storage) Power BI Sample Data Raw event data queue(Event Hubs) Stream Analysis and Data Movement(Stream Analytics)

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Stream Analytics

Usługa Stream Analytics agreguje dane zużycia energii w czasie zbliżonym do rzeczywistego w celu zapisania ich w usłudze Power BI.

Event Hubs

Usługa Event Hubs pozyskuje pierwotne dane zużycia energii i przekazuje je do usługi Stream Analytics.

Machine Learning Studio

Usługa Machine Learning prognozuje popyt na energię w danym regionie na podstawie otrzymanych danych.

Azure SQL Database

Usługa SQL Database przechowuje przewidywane wyniki otrzymane z usługi Azure Machine Learning. Te wyniki są następnie używane na pulpicie nawigacyjnym usługi Power BI.

Data Factory

Usługa Data Factory obsługuje aranżację i planowanie ponownego szkolenia modelu godzinowego.

Power BI

Usługa Power BI wizualizuje dane zużycia energii z usługi Stream Analytics oraz przewidywany popyt na energię na podstawie usługi SQL Database.

Powiązane architektury rozwiązań

Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor Power BI Data Simulator Web Job Azure Data Lake Store Spark on HDInsight

Prognozowanie zapotrzebowania i optymalizacja ceny na potrzeby marketingu

Przewiduj przyszły popyt wśród klientów i optymalizuj cennik, aby zmaksymalizować zyskowność przy użyciu danych big data i zaawansowanych usług analitycznych platformy Microsoft Azure.

Dowiedz się więcej