Czatbot zwiększający produktywność w przedsiębiorstwie

Usługę Azure Bot Service można łatwo połączyć z usługą interpretacji języka, aby tworzyć zaawansowane boty zwiększające produktywność w przedsiębiorstwie. Pozwala to organizacjom na usprawnianie typowych działań związanych z pracą przez zintegrowanie systemów zewnętrznych, takich jak między innymi kalendarz usługi Office 365 i sprawy klientów przechowywane w rozwiązaniu Dynamics CRM.

Enterprise Productivity ChatbotO Azure Bot Service pode ser facilmente combinado com a Compreensão de Idiomas para criar poderosos bots de produtividade empresarial que permitem às organizações simplificar atividades de trabalho comuns com a integração de sistemas externos, como o calendário do Office 365, casos de clientes armazenados no Dynamics CRM e muito mais.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Pracownik uzyskuje dostęp do bota zwiększającego produktywność w przedsiębiorstwie

Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika

Bot może zbadać kalendarz pracownika w usłudze Office 365 za pośrednictwem programu Azure Graph

Na podstawie danych zebranych z kalendarza bot uzyskuje informacje dotyczące sprawy z rozwiązania Dynamics CRM

Informacje są zwracane pracownikowi, który może odfiltrować dane bez opuszczania bota

Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

  1. 1 Pracownik uzyskuje dostęp do bota zwiększającego produktywność w przedsiębiorstwie
  2. 2 Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika
  3. 3 Bot może zbadać kalendarz pracownika w usłudze Office 365 za pośrednictwem programu Azure Graph
  1. 4 Na podstawie danych zebranych z kalendarza bot uzyskuje informacje dotyczące sprawy z rozwiązania Dynamics CRM
  2. 5 Informacje są zwracane pracownikowi, który może odfiltrować dane bez opuszczania bota
  3. 6 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

Powiązane architektury rozwiązań

Commerce ChatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional email and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The speech recognition service can be added to support voice commands.1237456

Czatbot komercyjny

Połączenie usługi Azure Bot Service i usługi interpretacji języka umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej. Na przykład konsjerż hotelowy może korzystać z bota w celu usprawnienia tradycyjnych interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i rozmów telefonicznych, weryfikując klientów za pomocą usługi Azure Active Directory i korzystając z usług Cognitive Services w celu lepszego przetwarzania wyrażanych za pomocą tekstu i głosu żądań klientów w kontekście. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych można dodać usługę rozpoznawania mowy.

IoT devicesCreate seamless conversational interfaces with all of your internet-accessible devices—from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Urządzenia IoT

Twórz sprawnie działające interfejsy konwersacyjne obsługujące wszystkie urządzenia dostępne za pośrednictwem Internetu — od połączonego z siecią telewizora lub lodówki po urządzenia w połączonej z siecią elektrowni. Usługa LUIS jest w stanie integrować do 500 intencji na potrzeby tłumaczenia poleceń na inteligentne działania.