Pomiń nawigację

Optymalizacja dostaw energii

W sieci energetycznej odbiorcy energii mają do czynienia z różnego rodzaju składnikami związanymi z obrotem energią, jej dostarczaniem i magazynowaniem, które mają na celu spełnienie wymagań odbiorców i zminimalizowanie kosztów zużycia energii. Wśród nich można wymienić podstacje, akumulatory, farmy wiatrowe i panele słoneczne, mikroturbiny, a także oferty na żądanie. W tym celu operator sieci musi określić, ile energii powinien zużywać każdy rodzaj zasobów w określonym przedziale czasowym, biorąc pod uwagę ceny za pozyskanie różnych rodzajów zasobów oraz ich pojemność i cechy fizyczne.

To rozwiązanie jest oparte na pakiecie Cortana Intelligence Suite i zewnętrznych narzędziach typu „open source”, a jego zadaniem jest obliczanie optymalnych zobowiązań jednostek energetycznych z różnych rodzajów zasobów energii. To rozwiązanie demonstruje zdolność pakietu Cortana Intelligence Suite do uwzględniania zewnętrznych narzędzi i rozwiązywania równoległych problemów z optymalizacją numeryczną za pośrednictwem usługi Azure Batch w ramach usługi Azure Virtual Machines.

Otimização de fornecimento de energiaEm uma rede de energia, os consumidores de energia são conectados com diversos tipos de componentes de fornecimento, troca e armazenamento de energia, tais como subestações, baterias, parques eólicos e painéis solares, microturbinas, bem como ofertas de resposta à demanda, a fim de suprir as respectivas necessidades e minimizar o custo do compromisso de energia. Para fazer tudo isso, o operador da rede deve determinar a quantidade de energia que cada tipo de recurso deve entregar em um período determinado, considerando os preços da solicitação dos diferentes tipos de recursos, bem como as capacidades e as características físicas deles.

Zrzeczenie odpowiedzialności

© 2017 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Te informacje są udostępniane w stanie „jak są” i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w związku z informacjami przedstawionymi tutaj. Do wygenerowania rozwiązania wykorzystano dane innej firmy. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie praw innych, w tym za uzyskanie odpowiednich licencji i postępowanie zgodnie z nimi przy tworzeniu podobnych zbiorów danych.

Otimização de fornecimento de energiaEm uma rede de energia, os consumidores de energia são conectados com diversos tipos de componentes de fornecimento, troca e armazenamento de energia, tais como subestações, baterias, parques eólicos e painéis solares, microturbinas, bem como ofertas de resposta à demanda, a fim de suprir as respectivas necessidades e minimizar o custo do compromisso de energia. Para fazer tudo isso, o operador da rede deve determinar a quantidade de energia que cada tipo de recurso deve entregar em um período determinado, considerando os preços da solicitação dos diferentes tipos de recursos, bem como as capacidades e as características físicas deles.

Powiązane architektury rozwiązań

Oil and Gas Tank Level ForecastingToday, most facilities operate reactively to problems in tank levels. This often leads to spills, emergency shutdowns, expensive remediation costs, regulatory issues, costly repairs and fines. Tank level forecasting helps manage and abate these and other problems.

Prognozowanie poziomu napełnienia zbiorników z ropą naftową i gazem

W większości współczesnych instalacji przemysłowych problemy z poziomem napełnienia zbiorników są rozwiązywane dopiero po ich wystąpieniu. Prowadzi to często do wycieków, wyłączeń awaryjnych, drogich operacji usuwania skutków awarii, problemów z prawem, kosztownych napraw oraz kar pieniężnych. Aby uniknąć tych i innych problemów oraz sprawnie sobie z nimi radzić, można skorzystać z rozwiązania do prognozowania poziomu napełnienia zbiorników.