Architektura rozwiązania: Odzyskiwanie po awarii dla małych i średnich firm za pomocą usługi Azure Site Recovery

Małe i średnie firmy mogą niedrogo zaimplementować funkcje odzyskiwania po awarii w chmurze przy użyciu usługi Azure Site Recovery lub rozwiązania partnera, takiego jak Double-Take DR.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Traffic Manager, Azure Site Recovery oraz Virtual Network. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

SMB disaster recovery with Azure Site RecoverySmall and medium businesses can inexpensively implement disaster recovery to the cloud by using Azure Site Recovery or a partner solution like Double-Take DR.Azure Failover SiteRecovery VMsPrimary Site (On-Premise)Before FailoverAfter Failover*VMs aren't created until failover occursIIS VMSQL Server2016 VMVirtual NetworkSQL Server2016 VM*IIS VM*Blob StorageCustomersTraffic Manager(DNS Routing)Site Recovery

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Traffic Manager

Ruch DNS jest kierowany przez usługę Traffic Manager, która umożliwia łatwe kierowanie ruchu między lokacjami zgodnie z zasadami zdefiniowanymi przez organizację.

Azure Site Recovery

Usługa Azure Site Recovery organizuje replikację maszyn i zarządza konfiguracją procedur trybu failover.

Virtual Network

W sieci wirtualnej jest tworzona lokacja trybu failover w przypadku awarii.

Magazyn obiektów Blob

W usłudze Blob Storage są przechowywane obrazy replik wszystkich maszyn chronionych przez usługę Site Recovery.

Powiązane architektury rozwiązań