Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Wideo na żądanie — multimedia cyfrowe

Podstawowe rozwiązanie obsługujące wideo na żądanie oferuje możliwość przesyłania strumieniowego nagranej zawartości wideo, takiej jak filmy, klipy z wiadomościami, informacje sportowe, szkoleniowe filmy wideo i samouczki pomocy technicznej klientów, do dowolnego punktu końcowego z funkcją obsługi wideo: urządzenia, aplikacji mobilnej lub przeglądarki na komputerze. Pliki wideo są przekazywane do usługi Azure Blob Storage, kodowane do standardowego formatu z różnymi szybkościami transmisji bitów, a następnie rozpowszechniane za pośrednictwem wszystkich głównych adaptacyjnych protokołów przesyłania strumieniowego z różnymi szybkościami transmisji bitów (HLS, MPEG-DASH, Smooth) do klienta rozwiązania Azure Media Player.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Blob Storage, Content Delivery Network oraz Azure Media Player. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Mídia digital de vídeo por demandaUma solução básica de vídeo por demanda oferece a capacidade de transmitir conteúdo de vídeos gravados, tal como filmes, noticiários, segmentos esportivos, vídeos de treinamento ou tutoriais de suporte ao cliente, para qualquer dispositivo de ponto de extremidade com suporte para vídeo, aplicativo móvel ou navegador da área de trabalho. Os arquivos de vídeo são carregados no Armazenamento de Blobs do Azure, codificados para um formato padrão de múltiplas taxas de bits e, em seguida, distribuídos por meio dos maiores protocolos adaptáveis de transmissão de taxa de bits (HLS, MPEG-DASH, Smooth) para o cliente do Player de Mídia do Azure.TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-Protocol Dynamic Packaging/Multi-DRMAzure Encoder(Standard orPremium)Azure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppCloud DRMLicense/KeyDelivery ServerAzure CDNMezzanineVideo Files

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Blob Storage

Umożliwia przechowywanie dużej ilości danych bez struktury, takich jak tekst lub dane binarne, do których można uzyskiwać dostęp z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem protokołu HTTP lub HTTPS. Usługa Blob Storage pozwala publicznie ujawniać dane użytkownikom na całym świecie lub przechowywać dane aplikacji do użytku prywatnego.

Azure Encoder

Zadania kodowania to jedna z operacji najczęściej przeprowadzanych przy użyciu usługi Media Services. Zadania kodowania są tworzone w celu konwertowania plików multimediów z jednego formatu kodowania na inny.

Azure Streaming Endpoint

Usługa przesyłania strumieniowego, która umożliwia dostarczanie zawartości bezpośrednio do aplikacji odtwarzacza klienta lub sieci dostarczania zawartości (CDN) w celu dalszego rozpowszechniania.

Content Delivery Network

Oferuje bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym i rozbudowanym zestawie funkcji.

Azure Media Player

Używa takich standardów jak HTML5 (MSE/EME), aby zapewnić zaawansowane adaptacyjne środowisko przesyłania strumieniowego. Niezależnie od użytej technologii odtwarzania, deweloperzy mają dostęp do interfejsów API za pomocą jednolitego interfejsu języka JavaScript.

Ochrona zawartości przy użyciu technologii multi-DRM

Bezpiecznie dostarcza zawartość przy użyciu technologii multi-DRM (PlayReady, Widevine i FairPlay Streaming) lub szyfrowania otwartym kluczem AES.

Powiązane architektury rozwiązań

デジタル メディアのライブ ストリーミングライブ ストリーミング ソリューションでは、ストリーミング形式のインタビュー、会議、スポーツ イベントなどのビデオをリアルタイムに取り込み、オンラインでコンシューマーに配信できます。このソリューションでは、ビデオをビデオ カメラで取り込み、チャンネルの入力エンドポイントに送信します。チャンネルは、ライブ入力ストリームを受信して、ストリーミング エンドポイントでそのライブ入力ストリームを Web ブラウザーまたはモバイル アプリからストリーミングで利用できるようにします。また、ストリームをさらに処理して配信する前にプレビューおよび検証するためのプレビュー監視エンドポイントも備えています。チャンネルは、取り込まれたコンテンツが後でストリーミングされるように、これを記録して格納できます (ビデオ オンデマンド)。TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Transmisja strumieniowa na żywo — multimedia cyfrowe

Rozwiązanie do obsługi transmisji strumieniowej na żywo, które umożliwia przechwytywanie zawartości wideo w czasie rzeczywistym i emitowanie jej do klientów na przykład podczas transmisji strumieniowej rozmów kwalifikacyjnych, konferencji lub imprez sportowych dostępnych w trybie online. W przypadku tego rozwiązania wideo jest przechwytywane przy użyciu kamery i wysyłane do wejściowego punktu końcowego kanału. Kanał odbiera strumień wejściowy na żywo i udostępnia go do przesyłania strumieniowego za pośrednictwem punktu końcowego przesyłania strumieniowego do przeglądarki sieci Web lub aplikacji mobilnej. Kanał oferuje również punkt końcowy monitorowania podglądu, dzięki któremu można wyświetlać podgląd i weryfikować strumień przed dalszym przetwarzaniem i dostarczaniem. W kanale można również nagrywać i przechowywać pozyskaną zawartość do późniejszego przesyłania strumieniowego (wideo na żądanie).

Dowiedz się więcej
Pesquisa de palavras-chave/reconhecimento de fala/OCR de mídia digitalUma solução de reconhecimento de fala permite que identificar falas em arquivos de vídeo estáticos para que você possa gerenciá-los como conteúdo padrão, permitindo que seus funcionários pesquisem palavras ou frases em vídeos de treinamento e acessem, de forma rápida, um momento específico do vídeo. Esta solução permite que você carregue vídeos estáticos em um site do Azure. O Azure Media Indexer usará a Speech API para indexar a fala dos vídeos e armazená-las no SQL Azure. Você pode pesquisar palavras ou fases usando Aplicativos Web do Azure e recuperar uma lista de resultados. Selecionar um resultado permite ver onde no vídeo a palavra ou frase é mencionada.TTML, WebVTTKeywordsAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMWeb AppsAzure CDNSourceA/V FilesAzure MediaIndexer/OCR Media ProcessorAzure SearchAzure Media PlayerAzure Encoder(Standard orPremium)

Wyszukiwanie słów kluczowych/zamiana mowy na tekst/optyczne rozpoznawanie znaków — multimedia cyfrowe

Rozwiązanie przekształcające mowę na tekst pozwala na identyfikowanie mowy w statycznych plikach wideo, dzięki czemu można nią zarządzać jak zawartością standardową, na przykład umożliwiając pracownikom wyszukiwanie w szkoleniowych filmach wideo wypowiadanych słów i fraz, a następnie szybkie przechodzenie do odpowiedniego miejsca w filmie wideo. Dzięki temu rozwiązaniu można przekazywać statyczne filmy wideo do witryny sieci Web platformy Azure. Usługa Azure Media Indexer używa interfejsu API mowy do indeksowania mowy w filmach wideo i przechowywania ich w usługach SQL Azure. Możesz wyszukiwać wyrazy i frazy za pomocą usługi Azure Web Apps oraz pobrać listę wyników. Wybranie wyniku pozwala sprawdzić, w którym miejscu filmu użyto danego wyrazu lub danej frazy.

Dowiedz się więcej