Prognozowanie popytu i optymalizacja cen

Ceny są postrzegane jako decydujący wyznacznik sukcesu w wielu branżach, w związku z czym ustalanie cen może być jednym z najtrudniejszych zadań. Firmy mają często problemy z wieloma aspektami procesu ustalania cen, takimi jak precyzyjne prognozowanie finansowego wpływu potencjalnych taktyk, racjonalna ocena podstawowych ograniczeń biznesowych i właściwa weryfikacja wprowadzonych w życie decyzji cenowych. Rozszerzenie oferty produktów oznacza kolejne wymagania w zakresie środowiska obliczeniowego, których spełnienie jest konieczne, aby móc podejmować decyzje cenowe w czasie rzeczywistym, co dodatkowo komplikuje to trudne zadanie.

To rozwiązanie pozwala przezwyciężyć te wyzwania dzięki możliwości wykorzystania historycznych danych transakcji do szkolenia modelu prognozowania popytu. Uwzględnia ono również ceny produktów w grupie konkurentów w celu przewidywania czynników mających wpływ na różne produkty (takich jak kanibalizacja). Następnie algorytm optymalizacji cen używa tego modelu do prognozowania popytu w różnych proponowanych punktach cenowych z uwzględnieniem ograniczeń biznesowych w celu maksymalizacji zysków. Rozwiązanie można dostosować w taki sposób, aby analizowało różne scenariusze cenowe. Wystarczy stosować zbliżone metody wykorzystujące naukę o danych.

Cały opisany powyżej proces został wdrożony (z podziałem na operacje) w pakiecie Cortana Intelligence Suite. Powstało rozwiązanie, które pozwala firmom pozyskiwać historyczne dane transakcji, prognozować przyszły popyt i regularnie generować sugestie optymalizacji cen. Umożliwia ono zwiększenie zysków firmy oraz skrócenie i uproszczenie zadań związanych z wyznaczaniem cen.

Previsión de la demanda y optimización de preciosLos precios son un factor determinante del éxito de muchas industrias y su establecimiento puede ser una de las tareas más complejas. A menudo, las empresas deben afrontar varios aspectos del proceso de establecimiento de precios; entre ellos, una previsión exacta de las consecuencias financieras de posibles tácticas, una consideración razonable de las limitaciones de su actividad principal y una validación real de las decisiones sobre precios que se han puesto en marcha. La ampliación de las ofertas de productos supone más requisitos informáticos para tomar decisiones sobre precios en tiempo real, lo que agrava aún más la dificultad de esta tediosa tarea.

Zrzeczenie odpowiedzialności

© 2017 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Te informacje są udostępniane w stanie „jak są” i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w związku z informacjami przedstawionymi tutaj. Do wygenerowania rozwiązania wykorzystano dane innej firmy. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie praw innych, w tym za uzyskanie odpowiednich licencji i postępowanie zgodnie z nimi przy tworzeniu podobnych zbiorów danych.

Previsión de la demanda y optimización de preciosLos precios son un factor determinante del éxito de muchas industrias y su establecimiento puede ser una de las tareas más complejas. A menudo, las empresas deben afrontar varios aspectos del proceso de establecimiento de precios; entre ellos, una previsión exacta de las consecuencias financieras de posibles tácticas, una consideración razonable de las limitaciones de su actividad principal y una validación real de las decisiones sobre precios que se han puesto en marcha. La ampliación de las ofertas de productos supone más requisitos informáticos para tomar decisiones sobre precios en tiempo real, lo que agrava aún más la dificultad de esta tediosa tarea.

Powiązane architektury rozwiązań

Previsión de la demandaPrever con exactitud los picos de demanda de productos y servicios puede suponer una ventaja competitiva para una compañía. Esta solución se centra en la previsión de la demanda en el sector energético.

Prognozowanie popytu

Precyzyjne przewidywanie skoków zapotrzebowania na produkty i usługi może dać firmie przewagę konkurencyjną. To rozwiązanie koncentruje się na przewidywaniu popytu w sektorze energetycznym.

Previsión de la demanda de envíos y distribuciónLa solución de previsión de la demanda de envíos y distribución utiliza datos históricos de la demanda con el fin de prever la demanda en períodos futuros para varios clientes, productos y destinos. Por ejemplo, una empresa de transportes o mensajería quiere predecir la cantidad de productos diferentes que sus clientes querrán entregar en diversas ubicaciones en momentos futuros. Una empresa puede usar estas previsiones como datos de entrada en una herramienta de asignaciones que optimice las operaciones, como elaborar rutas para los vehículos de distribución o planear la capacidad a largo plazo.

Prognozowanie popytu na potrzeby spedycji i dystrybucji

Rozwiązanie Demand Forecasting for Shipping and Distribution (Prognozowanie popytu na potrzeby spedycji i dystrybucji) wykorzystuje historyczne dane popytu do prognozowania popytu w przyszłych okresach z podziałem na klientów, produkty i miejsca przeznaczenia. Na przykład firma specycyjna lub transportowa może za jego pomocą oszacować ilości różnych produktów zamawianych przez klientów w przyszłości, które trzeba będzie dostarczyć do różnych lokalizacji. Firma może przekazać uzyskane prognozy do narzędzia sterującego obciążeniem zasobów, które optymalizuje operacje, na przykład planując trasy dostaw. Można ich też użyć do długoterminowego planowania mocy przerobowych.