Pomiń nawigację

Prognozowanie popytu i optymalizacja cen

Ceny są postrzegane jako decydujący wyznacznik sukcesu w wielu branżach, w związku z czym ustalanie cen może być jednym z najtrudniejszych zadań. Firmy mają często problemy z wieloma aspektami procesu ustalania cen, takimi jak precyzyjne prognozowanie finansowego wpływu potencjalnych taktyk, racjonalna ocena podstawowych ograniczeń biznesowych i właściwa weryfikacja wprowadzonych w życie decyzji cenowych. Rozszerzenie oferty produktów oznacza kolejne wymagania w zakresie środowiska obliczeniowego, których spełnienie jest konieczne, aby móc podejmować decyzje cenowe w czasie rzeczywistym, co dodatkowo komplikuje to trudne zadanie.

To rozwiązanie pozwala przezwyciężyć te wyzwania dzięki możliwości wykorzystania historycznych danych transakcji do szkolenia modelu prognozowania popytu. Uwzględnia ono również ceny produktów w grupie konkurentów w celu przewidywania czynników mających wpływ na różne produkty (takich jak kanibalizacja). Następnie algorytm optymalizacji cen używa tego modelu do prognozowania popytu w różnych proponowanych punktach cenowych z uwzględnieniem ograniczeń biznesowych w celu maksymalizacji zysków. Rozwiązanie można dostosować w taki sposób, aby analizowało różne scenariusze cenowe. Wystarczy stosować zbliżone metody wykorzystujące naukę o danych.

Cały opisany powyżej proces został wdrożony (z podziałem na operacje) w pakiecie Cortana Intelligence Suite. Powstało rozwiązanie, które pozwala firmom pozyskiwać historyczne dane transakcji, prognozować przyszły popyt i regularnie generować sugestie optymalizacji cen. Umożliwia ono zwiększenie zysków firmy oraz skrócenie i uproszczenie zadań związanych z wyznaczaniem cen.

Demand Forecasting and Price OptimizationPricing is recognized as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints, and fairly validating the executed pricing decisions. Expanding product offerings add further computational requirements to make real-time pricing decisions, compounding the difficulty of this already overwhelming task.

Zrzeczenie odpowiedzialności

© 2017 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Te informacje są udostępniane w stanie „jak są” i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w związku z informacjami przedstawionymi tutaj. Do wygenerowania rozwiązania wykorzystano dane innej firmy. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie praw innych, w tym za uzyskanie odpowiednich licencji i postępowanie zgodnie z nimi przy tworzeniu podobnych zbiorów danych.

Demand Forecasting and Price OptimizationPricing is recognized as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints, and fairly validating the executed pricing decisions. Expanding product offerings add further computational requirements to make real-time pricing decisions, compounding the difficulty of this already overwhelming task.

Powiązane architektury rozwiązań

Demand ForecastingAccurately forecasting spikes in demand for products and services can give a company a competitive advantage. This solution focuses on demand forecasting within the energy sector.

Prognozowanie popytu

Precyzyjne przewidywanie skoków zapotrzebowania na produkty i usługi może dać firmie przewagę konkurencyjną. To rozwiązanie koncentruje się na przewidywaniu popytu w sektorze energetycznym.

Previsione della domanda per la spedizione e la distribuzioneLa soluzione Previsione della domanda per la spedizione e la distribuzione usa i dati cronologici della domanda per prevedere la domanda in periodi futuri tra vari clienti, prodotti e destinazioni. Ad esempio, una società di spedizione o consegna vuole prevedere le quantità dei diversi prodotti che dovrà consegnare per conto dei propri clienti in diverse località in periodi futuri. Una società può usare queste previsioni come dati di input in uno strumento di allocazione che ottimizza le operazioni, ad esempio la definizione degli itinerari di consegna, oppure per pianificare la capacità nel lungo periodo.

Prognozowanie popytu na potrzeby spedycji i dystrybucji

Rozwiązanie Demand Forecasting for Shipping and Distribution (Prognozowanie popytu na potrzeby spedycji i dystrybucji) wykorzystuje historyczne dane popytu do prognozowania popytu w przyszłych okresach z podziałem na klientów, produkty i miejsca przeznaczenia. Na przykład firma specycyjna lub transportowa może za jego pomocą oszacować ilości różnych produktów zamawianych przez klientów w przyszłości, które trzeba będzie dostarczyć do różnych lokalizacji. Firma może przekazać uzyskane prognozy do narzędzia sterującego obciążeniem zasobów, które optymalizuje operacje, na przykład planując trasy dostaw. Można ich też użyć do długoterminowego planowania mocy przerobowych.