Niestandardowe aplikacje dla pracowników mobilnych

W ramach tej architektury aplikacji dla pracowników mobilnych usługa Active Directory jest używana do zabezpieczenia danych firmowych pochodzących z systemu zaplecza SAP i dostarczanych do urządzeń za pomocą usługi Azure App Service API Management.

Aplikacja klienta interfejsu Xamarin.Forms z obsługą systemów iOS, Android i Windows, która działa w trybie offline i umożliwia technikom wyświetlanie i edytowanie przypisanych im zadań.

Aplikację kompiluje się za pomocą programu Visual Studio (na komputerze osobistym lub Mac) i platformy Xamarin, współużytkując kod w języku C# między systemami Android, iOS i Windows bez wpływu na interfejs użytkownika. Usługa Visual Studio App Center umożliwia automatyzowanie kompilowania i testowania oraz dystrybucję do testerów wersji beta oraz sklepów z aplikacjami, zapewniając jednocześnie monitorowanie i analizowanie użycia za pomocą usługi App Insights.

Custom mobile workforce appThis mobile workforce app architecture uses Active Directory to secure corporate data from an SAP back end system, delivered to devices via Azure App Service API Management.12345678

Utwórz aplikację za pomocą programu Visual Studio i platformy Xamarin.

Dodaj usługę zaplecza funkcji Aplikacje mobilne usługi Azure App Service do rozwiązania aplikacji.

Zaimplementuj uwierzytelnianie za pomocą usługi Azure Active Directory.

Połącz się z danymi biznesowymi w systemach zewnętrznych, takich jak SAP, za pomocą usługi Azure API Management.

Zaimplementuj synchronizację w trybie offline, aby umożliwić aplikacjom mobilnym działanie bez połączenia sieciowego.

Skompiluj i przetestuj aplikację za pomocą usługi Visual Studio App Center, a następnie opublikuj ją.

Wdróż aplikację na urządzeniach za pomocą usługi App Center.

Użyj usługi Application Insights do monitorowania usługi App Service.

  1. 1 Utwórz aplikację za pomocą programu Visual Studio i platformy Xamarin.
  2. 2 Dodaj usługę zaplecza funkcji Aplikacje mobilne usługi Azure App Service do rozwiązania aplikacji.
  3. 3 Zaimplementuj uwierzytelnianie za pomocą usługi Azure Active Directory.
  4. 4 Połącz się z danymi biznesowymi w systemach zewnętrznych, takich jak SAP, za pomocą usługi Azure API Management.
  1. 5 Zaimplementuj synchronizację w trybie offline, aby umożliwić aplikacjom mobilnym działanie bez połączenia sieciowego.
  2. 6 Skompiluj i przetestuj aplikację za pomocą usługi Visual Studio App Center, a następnie opublikuj ją.
  3. 7 Wdróż aplikację na urządzeniach za pomocą usługi App Center.
  4. 8 Użyj usługi Application Insights do monitorowania usługi App Service.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Visual Studio

Tworzenie frontonów internetowych, aplikacji mobilnych i usług zaplecza za pomocą języka C# w programie Visual Studio 2017 lub Visual Studio dla komputerów Mac.

Xamarin

Tworzenie aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android za pomocą języka C# i zestawów Azure SDK.

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Usługa App Center umożliwia stosowanie przepływów pracy ciągłej integracji i ciągłego wdrażania dzięki ściąganiu kodu z usług BitBucket, GitHub i Visual Studio Team Services.

App Service

Aplikacja sieci Web usługi App Service może hostować aplikację sieci Web przeznaczoną dla klienta i usługę używaną przez klienta mobilnego i klienta sieci Web.

Application Insights

Wykrywaj problemy, diagnozuj awarie i śledź wykorzystanie aplikacji sieci Web dzięki usłudze Application Insights. Podejmuj świadome decyzje przez cały cykl projektowania.

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API na dowolną skalę do deweloperów zewnętrznych, deweloperów będących partnerami i deweloperów będących pracownikami.

Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory służy do bezpiecznego uwierzytelniania klasy korporacyjnej.

Informacje o produktach

Linki po prawej stronie prowadzą do dokumentacji dotyczącej wdrażania produktów Azure wymienionych na powyższej liście architektury rozwiązania oraz zarządzania nimi.

Powiązane architektury rozwiązań

Social mobile and web app with authenticationThis mobile client app offers social image sharing with a companion web app. The app back end service does background image processing using an Azure Function and can notify users of progress via a notification hub. Non-image data is stored in CosmosDB. The web app accesses the back end service data and images via Traffic Manager. 1110987654321

Społecznościowe aplikacje mobilne i aplikacje internetowe z uwierzytelnianiem

Ta aplikacja klienta mobilnego oferuje społecznościowe udostępnianie obrazów z towarzyszącą aplikacją internetową. Usługa zaplecza aplikacji przetwarza obrazy w tle przy użyciu funkcji platformy Azure i może powiadamiać użytkowników o postępie za pośrednictwem centrum powiadomień. Dane inne niż obrazy są zapisywane w usłudze CosmosDB. Aplikacja internetowa uzyskuje dostęp do obrazów i danych usługi zaplecza za pomocą usługi Traffic Manager.

Task-based consumer mobile appThis consumer mobile app architecture uses Azure App Service Mobile Apps to simplify authentication with multiple social identity providers, store data and sync it for offline access and send push notifications.539468712

Oparta na zadaniach aplikacja mobilna konsumenta

Ta architektura aplikacji mobilnej konsumenta korzysta z usługi Azure App Service Mobile Apps w celu uproszczenia uwierzytelniania z wieloma dostawcami tożsamości społecznościowej, przechowywania danych i synchronizowania ich na potrzeby dostępu w trybie offline oraz wysyłania powiadomień wypychanych.