Skalowanie w wielu chmurach na platformie Azure i w usłudze Azure Stack

Współczesne oprogramowanie jest coraz bardziej połączone i rozproszone. Spójność usługi Azure Stack z infrastrukturą i usługami platformy Azure umożliwia skalowanie zasobów w wielu chmurach w celu obsługi zwiększonych obciążeń według potrzeb i zmniejszenia zasobów, gdy zapotrzebowanie spada. Dzięki architekturze obsługującej wiele chmur możesz optymalizować koszty i maksymalizować wydajność zasobów, a jednocześnie zachować zgodność.

Cross cloud scaling with Azure and Azure StackModern software is increasingly connected and distributed. The consistency of Azure Stack with Azure infrastructure and platform services enable you to scale resources cross cloud to meet increased load as needed and decrease resources as demand drops. Optimise cost and maximise resource efficiency while remaining compliant with cross cloud architecture.12345

Duża liczba użytkowników próbuje uzyskać dostęp do aplikacji internetowej.

Usługa Traffic Manager zwraca do usługi Azure Stack nazwę DNS.

Użytkownicy uzyskują dostęp do aplikacji internetowej Azure Stack.

Po osiągnięciu progu funkcja uruchamia aplikację internetową na platformie Azure i włącza trasę usługi Azure Traffic Manager.

Ruch jest kierowany na platformę Azure, która automatycznie skaluje usługę App Service.

  1. 1 Duża liczba użytkowników próbuje uzyskać dostęp do aplikacji internetowej.
  2. 2 Usługa Traffic Manager zwraca do usługi Azure Stack nazwę DNS.
  3. 3 Użytkownicy uzyskują dostęp do aplikacji internetowej Azure Stack.
  1. 4 Po osiągnięciu progu funkcja uruchamia aplikację internetową na platformie Azure i włącza trasę usługi Azure Traffic Manager.
  2. 5 Ruch jest kierowany na platformę Azure, która automatycznie skaluje usługę App Service.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Azure Stack

Twórz i uruchamiaj innowacyjne aplikacje hybrydowe poza granicami chmury

Powiązane architektury rozwiązań

Hybrid CI/CD with Azure StackImplementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways to cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it a lot easier for organisations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.123455

Hybrydowa ciągła integracja/ciągłe wdrażanie za pomocą usługi Azure Stack

Zaimplementowanie podejścia ciągłej integracji/ciągłego opracowywania do wdrażania aplikacji staje się trudne, gdy aplikacje lokalne są tworzone i działają inaczej niż aplikacje w chmurze. Dysponowanie spójnym zestawem procesów i narzędzi programistycznych w środowiskach chmury publicznej platformy Azure oraz lokalnych środowiskach usługi Azure Stack znacznie ułatwia organizacjom implementowanie ciągłej integracji/ciągłego opracowywania. Aplikacje i usługi wdrożone w odpowiedni sposób na platformie Azure i w usłudze Azure Stack są praktycznie wymienne i mogą działać w obu lokalizacjach.

Conectividad híbrida con Azure StackAzure Stack le permite implementar servicios de Azure en local o en la nube con una lógica de aplicación, un paradigma de desarrollo y una metodología de operaciones coherentes. Las aplicaciones en la nube híbrida son un único sistema que tiene componentes que se ejecutan tanto en Azure como en Azure Stack. Este plan de solución es relevante para establecer la conectividad para cualquier aplicación que implique comunicaciones entre la nube pública de Azure y los componentes locales de Azure Stack. La conectividad híbrida es un plan básico que se aplicará a la mayoría de las soluciones de Azure Stack. Nota: Esto no se aplica a las implementaciones de Azure Stack que están desconectadas de Internet pública.4321321

Łączność hybrydowa za pomocą usługi Azure Stack

Usługa Azure Stack umożliwia wdrażanie usług platformy Azure w środowisku lokalnym lub w chmurze przy zastosowaniu spójnej logiki aplikacji, paradygmatu opracowywania i metodologii operacji. Aplikacje chmury hybrydowej to pojedynczy system mający składniki działające zarówno na platformie Azure, jak i w usłudze Azure Stack. Ten plan rozwiązania ma zastosowanie podczas nawiązywania na potrzeby dowolnej aplikacji łączności obejmującej komunikację między chmurą publiczną platformy Azure i lokalnymi składnikami usługi Azure Stack. Łączność hybrydowa to fundamentalny plan mający zastosowanie do większości rozwiązań usługi Azure Stack. Uwaga: nie dotyczy to wdrożeń usługi Azure Stack, które są odłączone od publicznego Internetu.

Hybrid identity with Azure StackThe need to keep application components on-premises doesn’t have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.12334556

Hybrydowa obsługa tożsamości za pomocą usługi Azure Stack

Konieczność pozostawienia składników aplikacji w środowisku lokalnym nie musi stanowić bariery dla wdrażania technologii chmurowych. Dzięki usłudze Azure Stack składniki aplikacji mogą znajdować się w środowisku lokalnym i jednocześnie wchodzić w interakcje ze składnikami działającymi w chmurze publicznej platformy Azure. Ten plan umożliwia zespołom zarządzanie tożsamością zarówno użytkowników, jak i aplikacji w sposób spójny dla wszystkich chmur.