Skalowanie w wielu chmurach na platformie Azure i w usłudze Azure Stack

Współczesne oprogramowanie jest coraz bardziej połączone i rozproszone. Spójność usługi Azure Stack z infrastrukturą i usługami platformy Azure umożliwia skalowanie zasobów w wielu chmurach w celu obsługi zwiększonych obciążeń według potrzeb i zmniejszenia zasobów, gdy zapotrzebowanie spada. Dzięki architekturze obsługującej wiele chmur możesz optymalizować koszty i maksymalizować wydajność zasobów, a jednocześnie zachować zgodność.

Cross cloud scaling with Azure and Azure StackModern software is increasingly connected and distributed. The consistency of Azure Stack with Azure infrastructure and platform services enable you to scale resources cross cloud to meet increased load as needed, and decrease resources as demand drops. Optimize cost and maximize resource efficiency while remaining compliant with cross cloud architecture.12345

Duża liczba użytkowników próbuje uzyskać dostęp do aplikacji internetowej.

Usługa Traffic Manager zwraca do usługi Azure Stack nazwę DNS.

Użytkownicy uzyskują dostęp do aplikacji internetowej Azure Stack.

Po osiągnięciu progu funkcja uruchamia aplikację internetową na platformie Azure i włącza trasę usługi Azure Traffic Manager.

Ruch jest kierowany na platformę Azure, która automatycznie skaluje usługę App Service.

  1. 1 Duża liczba użytkowników próbuje uzyskać dostęp do aplikacji internetowej.
  2. 2 Usługa Traffic Manager zwraca do usługi Azure Stack nazwę DNS.
  3. 3 Użytkownicy uzyskują dostęp do aplikacji internetowej Azure Stack.
  1. 4 Po osiągnięciu progu funkcja uruchamia aplikację internetową na platformie Azure i włącza trasę usługi Azure Traffic Manager.
  2. 5 Ruch jest kierowany na platformę Azure, która automatycznie skaluje usługę App Service.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Traffic Manager

Kierowanie ruchem przychodzącym w celu uzyskania wysokiej wydajności i dostępności

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Azure Stack

Twórz i uruchamiaj innowacyjne aplikacje hybrydowe poza granicami chmury

Powiązane architektury rozwiązań

Hybrid CI/CD with Azure StackImplementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways to cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it a lot easier for organisations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.123455

Hybrydowa ciągła integracja/ciągłe wdrażanie za pomocą usługi Azure Stack

Zaimplementowanie podejścia ciągłej integracji/ciągłego opracowywania do wdrażania aplikacji staje się trudne, gdy aplikacje lokalne są tworzone i działają inaczej niż aplikacje w chmurze. Dysponowanie spójnym zestawem procesów i narzędzi programistycznych w środowiskach chmury publicznej platformy Azure oraz lokalnych środowiskach usługi Azure Stack znacznie ułatwia organizacjom implementowanie ciągłej integracji/ciągłego opracowywania. Aplikacje i usługi wdrożone w odpowiedni sposób na platformie Azure i w usłudze Azure Stack są praktycznie wymienne i mogą działać w obu lokalizacjach.

Hybrid connectivity with Azure StackAzure Stack enables you to deploy Azure services on-premises or in the cloud with a consistent application logic, development paradigm, and operations methodology. Hybrid cloud applications are a single system that has components running in both Azure and Azure Stack. This solution blueprint is relevant to establishing connectivity for any application that involves communications between the Azure public cloud and on-premises Azure Stack components. Hybrid connectivity is a foundational blueprint that will be applicable to most Azure Stack solutions. Note: This doesn't apply to Azure Stack deployments that are disconnected from the public internet.4321321

Łączność hybrydowa za pomocą usługi Azure Stack

Usługa Azure Stack umożliwia wdrażanie usług platformy Azure w środowisku lokalnym lub w chmurze przy zastosowaniu spójnej logiki aplikacji, paradygmatu opracowywania i metodologii operacji. Aplikacje chmury hybrydowej to pojedynczy system mający składniki działające zarówno na platformie Azure, jak i w usłudze Azure Stack. Ten plan rozwiązania ma zastosowanie podczas nawiązywania na potrzeby dowolnej aplikacji łączności obejmującej komunikację między chmurą publiczną platformy Azure i lokalnymi składnikami usługi Azure Stack. Łączność hybrydowa to fundamentalny plan mający zastosowanie do większości rozwiązań usługi Azure Stack. Uwaga: nie dotyczy to wdrożeń usługi Azure Stack, które są odłączone od publicznego Internetu.

Identidade híbrida com o Azure StackA necessidade de manter componentes de aplicativos locais não precisa ser um obstáculo para a adoção de tecnologias de nuvem. Com o Azure Stack, componentes de aplicativos podem permanecer sendo locais enquanto interagem com componentes em execução na nuvem pública do Azure. Essa planta permite que as equipes gerenciem a identidade de usuários e de aplicativos de modo consistente entre nuvens.12334556

Hybrydowa obsługa tożsamości za pomocą usługi Azure Stack

Konieczność pozostawienia składników aplikacji w środowisku lokalnym nie musi stanowić bariery dla wdrażania technologii chmurowych. Dzięki usłudze Azure Stack składniki aplikacji mogą znajdować się w środowisku lokalnym i jednocześnie wchodzić w interakcje ze składnikami działającymi w chmurze publicznej platformy Azure. Ten plan umożliwia zespołom zarządzanie tożsamością zarówno użytkowników, jak i aplikacji w sposób spójny dla wszystkich chmur.