Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie kontenerów przy użyciu systemu Jenkins i platformy Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)

Kontenery ułatwiają ciągłe tworzenie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą usługi Azure Kubernetes Service (AKS), możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.

Przez skonfigurowanie ciągłej kompilacji na potrzeby tworzenia obrazów kontenerów i ich aranżacji możesz zwiększyć szybkość i niezawodność wdrażania.

Container CI/CD using Jenkins and Kubernetes on Azure Kubernetes Service (AKS)Containers make it easy for you to continuously build and deploy applications. By orchestrating the deployment of those containers using Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.123456778

Zmień kod źródłowy aplikacji.

Zatwierdź kod w usłudze GitHub.

Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins.

System Jenkins wyzwala zadanie kompilacji przy użyciu usługi Azure Kubernetes Service (AKS) dla dynamicznego agenta kompilacji.

System Jenkins kompiluje i wypycha kontener platformy Docker do usługi Azure Container Registry.

System Jenkins wdraża nową konteneryzowaną aplikację w usłudze Kubernetes na platformie Azure.

Usługa Container Service (AKS) wspierana przez usługę Azure Cosmos DB.

Platforma Grafana wyświetla wizualizację metryk infrastruktury i aplikacji za pośrednictwem usługi Azure Monitor.

Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia.

  1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji.
  2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub.
  3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins.
  4. 4 System Jenkins wyzwala zadanie kompilacji przy użyciu usługi Azure Kubernetes Service (AKS) dla dynamicznego agenta kompilacji.
  5. 5 System Jenkins kompiluje i wypycha kontener platformy Docker do usługi Azure Container Registry.
  1. 6 System Jenkins wdraża nową konteneryzowaną aplikację w usłudze Kubernetes na platformie Azure.
  2. 7 Usługa Container Service (AKS) wspierana przez usługę Azure Cosmos DB.
  3. 8 Platforma Grafana wyświetla wizualizację metryk infrastruktury i aplikacji za pośrednictwem usługi Azure Monitor.
  4. 9 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia.

Wytyczne dotyczące implementacji

Powiązane architektury rozwiązań

CI/CD for Azure Web AppsAzure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.12345678

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie w przypadku usługi Azure Web Apps

Usługa Azure Web Apps to szybki i prosty sposób tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu języka ASP.NET, Java, Node.js lub PHP. Szybciej dostarczaj wartość swoim klientom za pomocą potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, który automatycznie wypycha każdą zmianę do usługi Web Apps.