Czatbot komercyjny

Połączenie usługi Azure Bot Service i usługi interpretacji języka umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej. Na przykład konsjerż hotelowy może korzystać z bota w celu usprawnienia tradycyjnych interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i rozmów telefonicznych, weryfikując klientów za pomocą usługi Azure Active Directory i korzystając z usług Cognitive Services w celu lepszego przetwarzania wyrażanych za pomocą tekstu i głosu żądań klientów w kontekście. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych można dodać usługę rozpoznawania mowy.

Commerce ChatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional email and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The speech recognition service can be added to support voice commands.1234567

Klient używa aplikacji mobilnej

Użytkownik uwierzytelnia się za pomocą usługi Azure AD B2C

Użytkownik zwraca się o informacje za pomocą niestandardowego bota aplikacji

Usługi Cognitive Services ułatwiają przetwarzanie żądania w języku naturalnym

Klient przegląda odpowiedź i może uściślić pytanie w ramach naturalnej konwersacji

Gdy użytkownik jest zadowolony z wyników, bot aplikacji aktualizuje rezerwację klienta

Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

  1. 1 Klient używa aplikacji mobilnej
  2. 2 Użytkownik uwierzytelnia się za pomocą usługi Azure AD B2C
  3. 3 Użytkownik zwraca się o informacje za pomocą niestandardowego bota aplikacji
  4. 4 Usługi Cognitive Services ułatwiają przetwarzanie żądania w języku naturalnym
  1. 5 Klient przegląda odpowiedź i może uściślić pytanie w ramach naturalnej konwersacji
  2. 6 Gdy użytkownik jest zadowolony z wyników, bot aplikacji aktualizuje rezerwację klienta
  3. 7 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

Powiązane architektury rozwiązań

IoT devicesCreate seamless conversational interfaces with all of your internet-accessible devices—from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Urządzenia IoT

Twórz sprawnie działające interfejsy konwersacyjne obsługujące wszystkie urządzenia dostępne za pośrednictwem Internetu — od połączonego z siecią telewizora lub lodówki po urządzenia w połączonej z siecią elektrowni. Usługa LUIS jest w stanie integrować do 500 intencji na potrzeby tłumaczenia poleceń na inteligentne działania.